2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST)

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) CEVAPLARI

 1. Algoritmanın tanımı nedir?

  A) Bir işlemi otomatikleştirmek için yazılmış bir kod
  B) Bilgisayarın hafızasına kaydedilen veri
  C) Adım adım bir problemi çözmek için yazılan bir prosedür
  D) Bir cihazın çalışma prensiplerini belirleyen bir metot
  E) Bilgisayar programlamasında kullanılan bir veri türü

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Adım adım bir problemi çözmek için yazılan bir prosedür. Algoritma, bir problemi çözmek veya bir işlemi gerçekleştirmek için adım adım izlenmesi gereken bir prosedür veya talimattır. Algoritmalar, belirli bir girdiye dayanarak istenen sonucu üretebilmek için tasarlanır. Algoritmalar genellikle yazılım veya programlama bağlamında kullanılır ve karmaşık problemleri daha küçük ve daha yönetilebilir adımlara böler. Adımlar sırasıyla izlenerek sonuca ulaşılır. 3. Programlama dilleri neden kullanılır?

  A) Bilgisayar işletim sistemlerini yönetmek için
  B) İşlem yapmak için gerekli verileri depolamak için
  C) İnternet bağlantısını sağlamak için
  D) Bilgisayar programları yazmak için
  E) Web sitelerini tasarlamak için

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Bilgisayar programları yazmak için. Programlama dilleri, bilgisayar programları oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan araçlardır. Programlama dilleri, insanların bilgisayarla iletişim kurmasını ve talimatları anlaşılır bir şekilde ifade etmesini sağlar. 2. Bilgisayar programları, belirli bir amaca hizmet eden talimatlar ve işlemler kümesidir. Programlama dilleri, bu talimatların yazılmasını ve bilgisayar tarafından anlaşılmasını sağlar. 3. Programlama dilleri, çeşitli sektörlerde kullanılan yazılımların geliştirilmesini sağlar. İşletim sistemleri, uygulama yazılımları, oyunlar, veritabanı sistemleri ve web siteleri gibi birçok farklı türde program, programlama dilleri kullanılarak oluşturulur. 5. Python'da kullanılan bir değişkenin değeri nasıl değiştirilir?

  A) Değişkenin adı yazılarak
  B) Değişkenin değeri direkt olarak değiştirilerek
  C) Yeni bir değişken tanımlanarak
  D) Değişkenin değeri fonksiyon kullanarak değiştirilerek
  E) Python'da değişkenler sabittir ve değiştirilemez

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Değişkenin değeri direkt olarak değiştirilerek. Python'da bir değişkenin değerini değiştirmek için doğrudan değişkenin adını kullanarak yeni bir değer ataması yapılır. Önceki değer üzerine yazılır ve değişkenin değeri güncellenir. Örneğin, "x" adında bir değişkenin değerini değiştirmek için "x = yeni_değer" şeklinde bir atama yapılır. 7. Python'da bir dizi (list) oluşturmak için hangi işlem kullanılır?

  A) []    B) {}    C) ()    D) //    E) \

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) [] Python'da bir dizi (list) oluşturmak için köşeli parantezler ([]) kullanılır. Köşeli parantezler, bir dizi içindeki elemanları ayırmak ve diziye yeni elemanlar eklemek için kullanılır. 2. Örneğin, "numbers" adında bir dizi oluşturmak istediğimizde, "numbers = [1, 2, 3, 4, 5]" şeklinde bir liste oluşturabiliriz. Bu şekilde, "numbers" adında bir dizi oluşturmuş ve içine 1'den 5'e kadar olan sayıları eklemiş oluruz. 3. Python'da diziler, farklı veri tiplerini içerebilir ve dizinin elemanlarına indeksleme ile erişilebilir. Örneğin, "numbers[0]" ifadesiyle dizi içindeki ilk elemana erişebiliriz. 9. Bir döngüde (loop) ne işe yarayan bir "break" ifadesi kullanılır?

  A) Döngünün kaç kere çalışacağını belirler
  B) Döngüyü sonlandırır
  C) Döngüdeki değişkenlerin değerlerini sıfırlar
  D) Döngü içindeki bir ifadeyi atlar
  E) Döngünün sonraki adımına geçer

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Döngüyü sonlandırır. "break" ifadesi, bir döngünün çalışmasını sonlandırmak için kullanılır. Döngü içindeki belirli bir koşul gerçekleştiğinde, "break" ifadesi kullanılarak döngü hemen sonlandırılır ve program döngüden çıkar. Böylece, döngüye devam etmek yerine program akışı bir sonraki işleme geçer. 11. Bir programda bir hata olduğunda, hatanın nerede olduğunu bulmak için ne yapılmalıdır?

  A) Programın tamamı silinerek tekrar yazılmalıdır
  B) Programı yeniden başlatmak gerekir
  C) Programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekir
  D) Bilgisayarın işletim sistemi güncellenmelidir
  E) Programın yazıldığı dil öğrenilmelidir

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekir. Bir programda bir hata olduğunda, hatanın nerede olduğunu bulmak için genellikle programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu işlem hata ayıklama (debugging) olarak adlandırılır. 2. Hata ayıklama sürecinde, programdaki hatalı veya yanlış çalışan kod parçalarını tespit etmek için adım adım ilerlenir. Hatanın yerini tespit etmek için programda yer alan değişken değerleri, akış kontrolü, döngüler ve koşullar dikkatlice incelenir. 3. Hatalı kod parçaları bulunduktan sonra, düzeltme yapılabilir veya gerekli düzeltmeler için eklemeler yapılabilir. Bu şekilde programın hatasız çalışması sağlanır. 13. Bir fonksiyonun içindeki kodlar ne zaman çalıştırılır?

  A) Fonksiyon çağrıldığında
  B) Program başlatıldığında
  C) Fonksiyon çağrılmadan önce
  D) Program kapanırken
  E) Fonksiyonun tanımlandığı yerde

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Fonksiyon çağrıldığında. Bir fonksiyonun içindeki kodlar, fonksiyon çağrıldığında çalıştırılır. Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getiren ve birden fazla kez kullanılabilen kod bloklarıdır. Fonksiyonun tanımlandığı yerde sadece fonksiyonun nasıl çalışacağı ve ne yapacağı belirtilir, ancak kodlar fonksiyon çağrıldığında çalıştırılır. Fonksiyon çağrıldığında, program akışı fonksiyonun içindeki kodlara geçer, kodlar çalıştırılır ve ardından program, fonksiyon çağrısının yapıldığı noktaya geri döner ve devam eder. 15. Python programlama dilinde, hangi anahtar kelime, bir nesne yönelimli programlama sınıfından bir örnek oluşturmak için kullanılır?

  A) create        B) object        C) instance
  D) new           E) define

 16. Cevap: C Açıklama:

  Python programlama dilinde, bir nesne yönelimli programlama sınıfından bir örnek oluşturmak için "C) instance" anahtar kelimesi kullanılır. Python'da nesne yönelimli programlama (Object-Oriented Programming - OOP) yaklaşımı kullanılır. OOP'de, sınıflar (classes) tanımlanır ve bu sınıflardan örnekler (instances) oluşturulur. Bir sınıftan oluşturulan örneklere "instance" denir. Bu örnekler, sınıfın özelliklerini ve davranışlarını taşıyan gerçek varlıklardır. Yani, bir sınıfın bir örneğini oluşturarak, o sınıfa ait nitelik ve işlevleri kullanabiliriz. 17. Python programlama dilinde, hangi kontrol yapısı bir blok kodun belirli bir koşulu karşılayana kadar tekrarlanmasını sağlar?

  A) if-else         B) for                C) while
  D) switch        E) try-except

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) while. Python programlama dilinde, belirli bir koşulu karşılayana kadar bir blok kodun tekrarlanmasını sağlamak için "while" kontrol yapısı kullanılır. 2. "while" döngüsü, başlangıçta verilen bir koşulu kontrol eder ve koşul doğru olduğu sürece blok kodunu tekrar tekrar çalıştırır. Her döngü turunda koşul kontrol edilir ve koşul hala doğru ise döngü devam eder. 3. Koşulun yanlış olduğu bir noktada, yani koşulun sağlanmadığı bir durumda döngü sona erer ve program devam eder. 19. Hangi işlev, Python programlama dilinde bir dizinin elemanlarını birleştirmek için kullanılır?

  A) join()            B) append()        C) insert()
  D) remove()     E) reverse()

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) join()" işlevidir. Python programlama dilinde, bir dizinin elemanlarını birleştirmek için "join()" işlevi kullanılır. "join()" işlevi, bir dizi içindeki elemanları birleştirerek tek bir dize oluşturur. Bu işlem, dizideki elemanları belirli bir ayraçla birleştirerek daha büyük bir dize oluşturmayı sağlar. Örneğin, bir liste içindeki elemanları boşlukla birleştirmek için "join()" işlevi kullanılabilir. 21. Python programlama dilinde, bir dosyadan veri okumak için hangi fonksiyon kullanılır?

  A) read()        B) write()            C) open()
  D) close()       E) append()

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) read() Python programlama dilinde, bir dosyadan veri okumak için "read()" fonksiyonu kullanılır. 2. "read()" fonksiyonu, bir dosyanın içeriğini okur ve okunan veriyi bir string olarak döndürür. Bu fonksiyonla dosyanın tamamı ya da belirli bir karakter sayısı kadar veri okunabilir. 3. Dosya okuma işleminden sonra dosya kapatılmalıdır. Bunun için ise "close()" fonksiyonu kullanılır. 23. Python programlama dilinde, bir listedeki öğeleri tersine çevirmek için hangi yöntem kullanılır?

  A) reverse()        B) sort()        C) index()
  D) append()        E) pop()

 24. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) reverse()" yöntemidir. Python programlama dilinde, bir listedeki öğeleri tersine çevirmek için "reverse()" yöntemini kullanırız. Bu yöntem, bir listedeki öğelerin sırasını tersine çevirerek liste üzerinde değişiklik yapar. "reverse()" yöntemini kullanmak için bir liste oluşturduktan sonra, liste üzerinde bu yöntemi çağırarak öğelerin sırasını tersine çevirebilirsiniz. Örneğin:`` my_list = [1, 2, 3, 4, 5] my_list.reverse() print(my_list) ``` Bu kodda, "my_list" adlı liste oluşturulur ve ardından "reverse()" yöntemi çağrılarak öğelerin sırası tersine çevrilir. Çıktı olarak [5, 4, 3, 2, 1] elde edilir. 25. Python programlama dilinde, bir değişkenin tipini belirlemek için hangi yöntem kullanılır?

  A) typeof()                B) type()
  C) determine()         D) check()
  E) gettype()

 26. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) type()" yöntemidir. Python programlama dilinde, bir değişkenin tipini belirlemek için "type()" fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyon, bir nesnenin veri tipini döndürür. "type()" fonksiyonunu kullanmak için, kontrol etmek istediğiniz değişkeni fonksiyonun içine yerleştirirsiniz. Örneğin:`` x = 5 print(type(x)) ```Bu kodda, "x" adlı değişkenin tipi "int" olarak belirlenir ve "type()" fonksiyonu kullanılarak bu tip ekrana yazdırılır. 27. Python programlama dilinde, hangi anahtar kelime bir işlevin sonucunu döndürür?

  A) print        B) for            C) while
  D) return     E) break

 28. Cevap: D Açıklama:

  Sorunuzda, Python programlama dilinde hangi anahtar kelimenin bir işlevin sonucunu döndürdüğünü sormaktasınız. Doğru cevap "D) return" anahtar kelimesidir. Bir işlevin sonucunu döndürmek için, işlevin içerisinde "return" ifadesini kullanırız. "return" ifadesi, işlevin çağrıldığı yere bir değer gönderir ve işlevin çalışmasını sonlandırır. Python'da, bir işlevin sonucunu döndürmek için "return" ifadesi kullanılır. "return" ifadesinden sonra belirtilen değer, işlevin çağrıldığı yere geri döner ve orada kullanılabilir. Bu, işlevin çalışmasını sonlandırır ve işlevin geriye döndürdüğü değeri kullanabilirsiniz. Diğer seçenekler ise farklı amaçlar için kullanılan anahtar kelimelerdir: "print" ifadesi değeri ekrana yazdırır, "for" ve "while" döngülerin kontrolü için kullanılır, "break" döngüyü sonlandırır. 29. Python programlama dili hangi programlama paradigmasını destekler?

  A) Fonksiyonel programlama
  B) Nesne yönelimli programlama
  C) Yapısal programlama
  D) Herhangi bir programlama paradigmasını desteklemez
  E) Paralel programlama

 30. Cevap: B Açıklama:

  Python programlama dili, en az üç programlama paradigmasını destekler. Bunlar fonksiyonel programlama, nesne yönelimli programlama ve yapısal programlamadır. Fonksiyonel programlama paradigmalarını desteklemek için lambda fonksiyonları ve yüksek seviye fonksiyonlar gibi özelliklere sahiptir. Nesne yönelimli programlama için sınıflar ve nesnelerin kullanımını destekler. Ayrıca, yapısal programlamayı if, for, while gibi yapılarla uygulamak mümkündür. Python aynı zamanda paralel programlamayı da destekleyen kütüphanelere sahiptir. Dolayısıyla, Python birden fazla programlama paradigmasını destekleyen esnek bir dil olarak kabul edilir. 31. Algoritma oluştururken, adımları belirlemenin yanı sıra, hangi diğer faktörler önemlidir?

  A) Döngüler ve karar verme yapıları
  B) Sayısal hesaplamalar ve matematiksel işlemler
  C) İleri düzey programlama becerileri
  D) Doğal dil bilgisi ve yazım kuralları
  E) Makine öğrenimi algoritmaları

 32. Cevap: A Açıklama:

  Sorunuzda, algoritma oluştururken adımların yanı sıra hangi diğer faktörlerin önemli olduğunu sormaktasınız. Doğru cevap "A) Döngüler ve karar verme yapıları" dır. Algoritma oluştururken döngüler ve karar verme yapıları, programın akışını kontrol etmek ve belirli koşullara göre farklı adımların çalışmasını sağlamak için kullanılır. Bu faktörler, algoritmanın etkinliğini, doğruluğunu ve verimliliğini belirlemek açısından kritik öneme sahiptir. Algoritma oluştururken, adımların yanı sıra döngüler ve karar verme yapıları gibi faktörler de önemlidir. Döngüler, belirli bir işlemi tekrarlamak ve programın belirli bir koşula kadar çalışmasını sağlamak için kullanılır. Karar verme yapıları ise farklı durumlara göre farklı adımların çalışmasını sağlar, bu sayede programın daha esnek ve kullanışlı olmasını sağlar. Bu faktörler, algoritmanın doğruluğunu, verimliliğini ve kullanılabilirliğini etkiler. Diğer seçenekler ise algoritma oluştururken önemli olabilecek diğer faktörlerdir, ancak döngüler ve karar verme yapıları temel yapı taşlarıdır. 33. Algoritmanın temel amacı nedir?

  A) Bir problemi çözmek için doğru adımları belirlemek
  B) Bilgisayar oyunları tasarlamak
  C) Web sitesi oluşturmak
  D) Veritabanı programlama yapmak
  E) Görsel efektler oluşturmak

 34. Cevap: A Açıklama:

  Algoritmanın temel amacı, bir problemi çözmek için doğru adımları belirlemektir. Algoritma, bir problemi çözmek veya bir görevi gerçekleştirmek için adım adım talimatlar ve mantıksal kontroller sağlayan bir dizi işlemdir. Algoritma, başlangıç durumu, hedef durumu ve ara adımları tanımlar ve bu adımları izleyerek başlangıç durumundan hedef duruma ulaşmayı sağlar. Algoritmalar, bilgisayar programlamasında kullanıldığı gibi genel problem çözme süreçlerinde de kullanılır. 35. Python'da hangi sözcük döngüleri belirtir?

  A) while ve for            B) if ve else
  C) try ve except         D) def ve return
  E) import ve from

 36. Cevap: A Açıklama:

  Sorunuzda, Python'da hangi sözcüklerin döngüleri belirttiğini sormaktasınız. Doğru cevap "A) while ve for" sözcükleridir. Python programlama dilinde "while" ve "for" sözcükleri döngülerin oluşturulmasında kullanılır. "while" döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırırken, "for" döngüsü ise bir dizi, liste veya aralık üzerinde dolaşarak belirli bir kod bloğunu çalıştırır. Python'da döngüleri belirtmek için "while" ve "for" sözcükleri kullanılır. "while" döngüsü, bir koşul doğru olduğu sürece belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır. "for" döngüsü ise belirli bir dizi, liste veya aralık üzerinde dolaşarak belirli bir kod bloğunu çalıştırır. Bu döngüler, programların belirli işlemleri tekrarlamasını sağlar ve programların daha verimli ve esnek olmasını sağlar. Diğer seçenekler ise farklı program yapısını belirtmek için kullanılan sözcüklerdir. 37. Python'da bir değişkenin değerini artırmak için hangi işlem yapılır?

  A) +=    B) -=    C) *=    D) /=    E) **=

 38. Cevap: A Açıklama:

  Python'da bir değişkenin değerini artırmak için "+=" işlemi kullanılır. Bu işlem, mevcut değişkenin değerine bir sayı veya başka bir değişkenin değerini ekler ve sonucu tekrar aynı değişkene atar. Örneğin, "x += 5" ifadesi, "x" değişkeninin değerine 5 ekler ve sonucu "x" değişkenine atar. 39. Python'da hangi komut kullanılarak kullanıcının veri girmesi sağlanır?

  A) print()        B) input()            C) len()
  D) range()      E) round()

 40. Cevap: B Açıklama:

  Sorunuzda, Python'da kullanıcının veri girmesini sağlayan komutun hangisi olduğunu sormaktasınız. Doğru cevap "B) input()" komutudur. "input()" komutu, programın çalıştığı sırada kullanıcıdan bir giriş almak için kullanılır. Kullanıcıya bir mesaj gösterilir ve kullanıcı bir değer girdikten sonra bu değer, programın çalışmasına devam etmek için kullanılabilir. Python'da kullanıcının veri girmesini sağlamak için "input()" komutu kullanılır. "input()" komutu, programın çalıştığı sırada kullanıcıya bir mesaj gösterir ve kullanıcı bir değer girdikten sonra bu değeri alır. Alınan değer, programın devamında kullanılabilir. Bu komut, kullanıcıyla etkileşimli bir program oluşturmak veya kullanıcıdan giriş almak için önemlidir. Diğer seçenekler ise farklı işlevlere sahip olan Python komutlarıdır. 41. Python'da hangi işaret, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır?

  A) ==    B) !=    C) <    D) >    E) <=

 42. Cevap: A Açıklama:

  Python'da iki değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için "==" işareti kullanılır. Bu işaret, sol tarafındaki değerin sağ tarafındaki değere eşit olup olmadığını sorgular. Örneğin, "x == y" ifadesi, "x" değişkeninin "y" değişkenine eşit olup olmadığını kontrol eder. Diğer seçeneklerdeki işaretler farklı karşılaştırma işlemlerini temsil eder. "!=" işareti, iki değerin eşit olmadığını kontrol etmek için kullanılır. "<" işareti, sol tarafındaki değerin sağ tarafındaki değerden küçük olduğunu kontrol eder. ">" işareti, sol tarafındaki değerin sağ tarafındaki değerden büyük olduğunu kontrol eder. "<=" işareti, sol tarafındaki değerin sağ tarafındaki değere küçük eşit veya eşit olduğunu kontrol eder. 43. Python'da bir fonksiyonu tanımlamak için hangi kelime kullanılır?

  A) for        B) while        C) if
  D) def       E) return

 44. Cevap: D Açıklama:

  Sorunuzda, Python'da bir fonksiyonu tanımlamak için hangi kelimenin kullanıldığını sormaktasınız. Doğru cevap "D) def" kelimedir. "def" kelimesi, Python programlama dilinde bir fonksiyonun tanımlanmasında kullanılır. Fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getiren ve tekrar tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır. "def" kelimesiyle bir fonksiyon tanımlanır, ardından fonksiyonun adı ve parametreleri belirtilir. Python'da bir fonksiyonu tanımlamak için "def" kelimesi kullanılır. "def" kelimesiyle bir fonksiyonun başlangıcı belirtilir ve ardından fonksiyonun adı ve parametreleri belirtilir. Fonksiyonun içerisinde yapılacak işlemler ve dönüş değeri "def" kelimesinden sonra gelen girintili kod bloğunda yer alır. Fonksiyonlar, programın farklı yerlerinde tekrar tekrar kullanılabilen ve kodun daha modüler ve düzenli olmasını sağlayan önemli bir yapı taşıdır. Diğer seçenekler ise farklı program yapılarını ifade eden kelimelerdir. 45. Python'da hangi komut, bir listeye yeni bir öğe ekler?

  A) reverse()        B) sort()        C) append()
  D) remove()        E) pop()

 46. Cevap: C Açıklama:

  Sorunuzda, Python'da bir listeye yeni bir öğe eklemek için hangi komutun kullanıldığını sormaktasınız. Doğru cevap "C) append()" komutudur. "append()" komutu, Python'da bir listeye yeni bir öğe eklemek için kullanılır. Bu komut, listenin sonuna yeni bir öğe ekler. Python'da bir listeye yeni bir öğe eklemek için "append()" komutu kullanılır. "append()" komutu, bir listenin sonuna yeni bir öğe eklemek için kullanılır. Bu komut, listenin mevcut öğelerine bir öğe ekler ve listenin boyutunu bir artırır. Bu, programların dinamik veri yapısını oluşturmasını sağlar. Diğer seçenekler ise listeler üzerinde farklı işlemler gerçekleştirmek için kullanılan komutlardır, ancak yeni öğe eklemek için "append()" komutu kullanılır. 47. Python'da hangi komut, bir dizeyi küçük harflere dönüştürür?

  A) lower()        B) upper()        C) replace()
  D) split()          E) join()

 48. Cevap: A Açıklama:

  Python'da bir dizeyi küçük harflere dönüştürmek için "lower()" komutu kullanılır. Bu komut, bir dizeyi alır ve tüm harfleri küçük harfe dönüştürerek yeni bir dize döndürür. Örneğin, "text = "Merhaba Dünya!"; lowercase_text = text.lower()" ifadesi, "text" değişkenindeki dizedeki tüm harfleri küçük harfe dönüştürerek "lowercase_text" değişkenine atar. Diğer seçeneklerdeki komutlar farklı işlevlere sahiptir. "upper()" komutu, bir dizedeki tüm harfleri büyük harfe dönüştürür. "replace()" komutu, bir dizede belirli bir alt dizeyi başka bir alt dizeyle değiştirir. "split()" komutu, bir dizedeki kelimeleri ayırmak için kullanılır. "join()" komutu ise bir liste veya demet içindeki öğeleri birleştirerek bir dize oluşturur. 49. Python'da hangi komut, bir sözlükte belirli bir anahtarın var olup olmadığını kontrol eder?

  A) get()            B) keys()        C) values()
  D) pop()           E) items()

 50. Cevap: A Açıklama:

  Sorunuzda, Python'da bir sözlükte belirli bir anahtarın var olup olmadığını kontrol etmek için hangi komutun kullanıldığını sormaktasınız. Doğru cevap "A) get()" komutudur. "get()" komutu, Python'da bir sözlükte belirli bir anahtarın var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu komut, belirtilen anahtarın sözlükte varsa ilgili değeri döndürür, yoksa varsayılan bir değer döndürür. Python'da bir sözlükte belirli bir anahtarın var olup olmadığını kontrol etmek için "get()" komutu kullanılır. "get()" komutu, bir sözlükte belirli bir anahtarın var olup olmadığını kontrol eder. Eğer anahtar sözlükte varsa, ilgili değeri döndürür. Eğer anahtar sözlükte yoksa, varsayılan bir değer döndürür. Bu komut, programların sözlükler üzerinde anahtarların varlığını kontrol etmelerini sağlar. Diğer seçenekler ise farklı sözlük işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan komutlardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) Detayları

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) 77 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Program Kontrolü
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf bilgisayar bilimi dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak algoritma ve python kazanımlarını ölçen sorulardan hazırlanmıştır

Algoritmanın tanımı, bir problemi adım adım çözmek için kullanılan bir prosedürdür ve programlama veya yazılım geliştirme süreçlerinde sıkça kullanılır.

Programlama dillerinin bilgisayar programları yazmak için kullanıldığını anlama.

Python'da değişkenlerin değerlerini doğrudan değiştirme yeteneği, programlarda dinamik ve esnek bir veri yönetimi sağlar.

Python'da bir dizi (list) oluşturmak için köşeli parantezleri ([]) kullanabilme.

"break" ifadesi, programcılara döngülerin belirli bir koşul sağlandığında nasıl sonlandırılacağını kontrol etme ve döngüden çıkma yeteneği sağlar, bu da programların daha etkili ve esnek olmasını sağlar.

Bir programdaki hataları tespit etmek için programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi ve hata ayıklama sürecini uygulayabilme.

Fonksiyonlar, programların modülerlik ve tekrar kullanılabilirlik açısından güçlü bir aracıdır.

Python'da nesne yönelimli programlama kullanarak sınıflar ve örnekler oluşturmayı öğrenmek, kodun daha organize, esnek ve sürdürülebilir olmasını sağlar

Python programlama dilinde, belirli bir koşulu karşılayana kadar bir blok kodun tekrarlanmasını sağlamak için "while" döngüsünü kullanabilme.

Python programlama dilinde "join()" işlevini kullanarak dizilerin elemanlarını birleştirmeyi öğrenmek, metin manipülasyonunda kullanışlı bir beceridir.

Python programlama dilinde, bir dosyadan veri okumak için "read()" fonksiyonunu kullanabilme.

Python'da listelerin öğelerini tersine çevirme becerisi, verileri manipüle etme ve işleme yeteneklerimizi genişletir. Bu yöntemi kullanarak, bir listenin içeriğini kolayca tersine çevirebilir ve istediğimiz sıralamada kullanabiliriz.

Python'da bir değişkenin tipini belirlemek, programda kullanılan veri türlerini doğru şekilde anlama ve kullanma becerisini geliştirir. "type()" fonksiyonunu kullanarak, değişkenlerin hangi veri türüne sahip olduğunu kontrol edebilir ve buna göre programınızı düzenleyebilirsiniz.

Python programlama dilinde "return" anahtar kelimesinin bir işlevin sonucunu döndürdüğünü bilmek, işlevleri kullanırken doğru sonuçları elde etmek için önemlidir.

Python programlama dili, birden fazla programlama paradigmasını desteklediği için çok yönlü bir dil olarak kullanılabilir.

Algoritma oluştururken döngüler ve karar verme yapılarının önemli olduğunu bilmek, programların akışını kontrol etmek ve farklı koşullara göre farklı adımları gerçekleştirmek için gerekli becerileri geliştirmeye yardımcı olur.

Algoritmaları doğru bir şekilde oluşturmak, problem çözme becerilerini geliştirir ve verimli çözümler üretme yeteneğini artırır.

Python'da "while" ve "for" döngülerinin kullanımını bilmek, programların tekrarlayan işlemlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmek için gereklidir.

Diğer seçeneklerdeki işlemler farklı matematiksel operasyonları temsil eder. "-=" işlemi, değeri azaltmak için kullanılır, "*=" işlemi, değeri çarpmak için kullanılır, "/=" işlemi, değeri bölmek için kullanılır, ve "**=" işlemi, değeri üssünü almak için kullanılır.

Python'da "input()" komutunu kullanarak kullanıcıdan veri almanın nasıl yapıldığını bilmek, programları kullanıcıyla etkileşimli hale getirmek ve dinamik girişlere izin vermek için önemlidir.

Python'da "==" işareti ile eşitlik kontrolü yapabilmek, programlarımızda farklı koşulları sorgulamamızı sağlar ve karar yapılarını doğru bir şekilde oluşturmamıza yardımcı olur.

Python'da "def" kelimesini kullanarak fonksiyon tanımlamanın nasıl yapıldığını bilmek, programların modülerliğini ve düzenini artırmaya yardımcı olur.

Python'da "append()" komutunu kullanarak bir listeye yeni bir öğe eklemenin nasıl yapıldığını bilmek, veri yapılarını güncellemek ve programlarda dinamik listeler oluşturmak için önemlidir.

Python'da "lower()" komutunu kullanarak bir dizeyi küçük harflere dönüştürebilmek, metin işleme veya karşılaştırmalar yaparken harf büyüklüğünü dikkate almadan işlem yapmamızı sağlar ve dize manipülasyonunu kolaylaştırır.

Python'da "get()" komutunu kullanarak bir sözlükte belirli bir anahtarın var olup olmadığını kontrol etmenin nasıl yapıldığını bilmek, veri yapıları üzerinde etkili bir şekilde çalışmayı sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 156 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1572 kere doğru, 553 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.