2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Elektrik yüklü cisimlerin çekim ve itme kuvvetleri ile hareket ettiği gözlemlenir. Bu olaya ne denir?

  A) Manyetizma    B) İndüksiyon    C) Elektroliz    D) Elektrostatik

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Elektrostatik"tir. Elektrostatik, elektrik yüklerinin çekim ve itme kuvvetleri ile etkileştiği olayları inceleyen bir fizik dalıdır. Elektrik yükleri, diğer yüklerle birlikte hareket edebilirler veya sabit durumda kalabilirler. Bu konu, elektrik yüklerinin davranışlarının anlaşılmasında ve birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. 3. Elektrik yüklerinin birbirini çektiği veya ittiği gözlemlenir. Bu olay hangi yasaya dayanır?

  A) Newton'un hareket yasaları    B) Faraday kanunu               
  C) Coulomb kanunu                D) Ohm kanunu                   

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C" seçeneği olan Coulomb kanunudur. Coulomb kanunu, elektrik yükleri arasındaki etkileşimleri açıklar ve elektrik yüklerinin birbirlerini çektiği veya ittiği gözlemlenen olayın temel yasasıdır. Kanun, yükler arasındaki kuvvetin yüklerin büyüklükleri ve aralarındaki mesafeye bağlı olduğunu ifade eder. 5. Elektrik enerjisi nasıl elde edilir? Hangi yöntemler kullanılır?

  A) Elektrik enerjisi, hidroelektrik santraller, termik santraller, nükleer santraller, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi birçok yöntemle elde edilebilir.
  B) Elektrik enerjisi sadece nükleer santrallerde üretilir.
  C) Elektrik enerjisi, sadece hidroelektrik santrallerde üretilir.
  D) Elektrik enerjisi, sadece termik santrallerde üretilir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, elektrik enerjisi elde etmek için birçok yöntem kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu yöntemler arasında hidroelektrik santraller, termik santraller, nükleer santraller, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi farklı teknolojiler yer almaktadır. Elektrik enerjisi üretimi için kullanılan bu yöntemlerin farklı avantajları ve dezavantajları vardır. 7. Nükleer santrallerin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

  A) Nükleer santraller, yüksek miktarda enerji üretebilir ancak radyasyon tehlikesi ve nükleer atıkların depolanması gibi ciddi riskler taşır.
  B) Nükleer santraller, sadece elektrik üretir ve çevreye zarar vermez.
  C) Nükleer santraller, hiçbir avantajı yoktur.
  D) Nükleer santraller, yalnızca sıcak su üretir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Nükleer santraller yüksek miktarda enerji üretebilirler ancak nükleer atıkların depolanması ve radyasyon tehlikesi gibi ciddi riskler taşırlar. Nükleer enerji tartışmalı bir konudur ve her iki taraf da çeşitli avantajlar ve dezavantajlar sunar. 9. Bir cisim nasıl elektrik yükü alır?

  A) Bir cisim, başka bir yüklü cisimle temas ettiğinde elektrik yükü alır.
  B) Bir cisim, ısıtıldığında elektrik yükü alır.
  C) Bir cisim, ışıkla temas ettiğinde elektrik yükü alır.
  D) Bir cisim, kendi içindeki elektronların hareketiyle elektrik yükü alır.

 10. Cevap: A Açıklama: 11. Elektrik enerjisi hangi kaynaklardan elde edilebilir?

  A) Sadece hidroelektrik santrallerinden
  B) Sadece termik santrallerden
  C) Hidroelektrik santralleri, termik santraller ve yenilenebilir enerji kaynaklarından
  D) Yalnızca rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Elektrik enerjisi, hidroelektrik santralleri, termik santraller ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilir. Hidroelektrik santralleri, suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürürken, termik santraller fosil yakıtları kullanarak bu enerjiyi üretirler. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında ise güneş, rüzgar, hidrojen yakıt hücreleri ve biyokütle enerjisi gibi kaynaklar yer almaktadır. 13. Elektrik enerjisi neden iletilir?

  A) Elektrik enerjisi depolanamadığı için iletilir
  B) Elektrik enerjisi, enerjinin çevrimi sırasında kullanılmak üzere farklı bölgelere taşınır
  C) Elektrik enerjisi, enerjinin daha kolay kullanılması için doğru voltajda ve güçte iletildiği için
  D) Elektrik enerjisi, elektrik şebekelerinin yüksek performansını sağlamak için iletilir

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Elektrik enerjisi, enerjinin daha kolay kullanılması için doğru voltajda ve güçte iletilir. Elektrik enerjisi, diğer enerji kaynaklarının aksine depolanamadığı için üretildiği anda iletilir. Elektrik şebekesi üzerinden taşınarak tüketicilere ulaştırılır. Bu sayede enerjinin daha kolay ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanır. Elektrik enerjisi, doğru voltaj ve güçte iletilerek elektrik şebekelerinin yüksek performansını da sağlar. 15. Elektrik yükleri nedir?

  A) Maddelerin içinde bulunan elektronlar ve protonlar
  B) Sadece protonlar
  C) Sadece elektronlar
  D) Atom çekirdeğinde bulunan nötronlar

 16. Cevap: A Açıklama:

  Soru, elektrik yükleri kavramını tanımlamaktadır. Elektrik yükleri, maddelerin içinde bulunan elektronlar ve protonlar tarafından taşınan temel bir fiziksel özelliktir. Elektronlar negatif yük taşırken, protonlar pozitif yük taşır. Bu yükler, elektromanyetik kuvvetler aracılığıyla etkileşime girerler ve elektriksel olaylara neden olurlar. 17. Bir cismin elektriklenmesi için ne yapılması gerekir?

  A) Elektronların bulunduğu yere dokunmak
  B) Elektronlar ile protonların sayısını eşitlemek
  C) Cismin yüzeyindeki elektronların sayısını arttırmak
  D) Cismin yüzeyindeki elektronların sayısını azaltmak

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C" seçeneğidir. Bir cismin elektriklenmesi için, cismin yüzeyindeki elektronların sayısını arttırmak veya azaltmak gereklidir. Örneğin, sürtünme yoluyla iki cisim birbirine sürtündüğünde, bir cismin yüzeyindeki elektronlar diğer cisme geçebilir ve bu da bir cismi negatif, diğerini pozitif olarak yüklendirir. Bu olay, cisimlerin elektriklenmesine neden olur. 19. İki elektrik yüklü cisim arasındaki itme veya çekme kuvveti hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Yalnızca yüklerin büyüklüğüne
  B) Yalnızca yüklerin işaretine
  C) Hem yüklerin büyüklüğüne hem de işaretine
  D) Yüklerin büyüklüğü ve işaretinin yanı sıra aralarındaki mesafeye

 20. Cevap: D Açıklama:

  Aynı işarete sahip yükler birbirlerini iterken, farklı işaretlere sahip yükler birbirlerini çeker. Bu nedenle, yüklerin işareti itme veya çekme kuvveti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca, yükler arasındaki mesafe arttıkça itme veya çekme kuvveti azalır. Ancak, yüklerin büyüklüğü arttıkça itme veya çekme kuvveti de artar. 21. Sürdürülebilir kalkınma nedir ve neden önemlidir?

  A) Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunması ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için kullanılan bir stratejidir. Nedeni ise dünya nüfusunun artması ve kaynakların tükenmesi ile ilgilidir.
  B) Sürdürülebilir kalkınma, sadece ekonomik büyüme için kullanılan bir stratejidir. Nedeni, ülkelerin diğer ülkelerle rekabet etme isteğidir.
  C) Sürdürülebilir kalkınma, yalnızca doğal kaynakların korunması için kullanılan bir stratejidir. Nedeni, insanların doğayı sevmesi ve korumak istemesidir.
  D) Sürdürülebilir kalkınma, sadece gelişmiş ülkeler için geçerli bir kavramdır. Nedeni, bu ülkelerin kaynakları daha verimli kullanabilmesidir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunması ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için kullanılan bir stratejidir. Bu stratejinin nedeni, dünya nüfusunun artması ve kaynakların tükenmesi ile ilgilidir. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaynakların verimli kullanımını sağlayarak ekonomik büyüme ile çevrenin korunması arasındaki dengeyi sağlamayı hedefler. 23. Sürdürülebilir kalkınma nedir?

  A) Doğal kaynakları tüketmeden ekonomik büyümeyi sürdürmek için tasarlanmış bir sistemdir.
  B) Ekonomik büyümeyi hızlandırmak için doğal kaynakları tüketen bir sistemdir.
  C) Sadece çevrenin korunması için yapılan bir sistemdir.
  D) Sadece sosyal adaleti sağlamak için yapılan bir sistemdir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Doğal kaynakları tüketmeden ekonomik büyümeyi sürdürmek için tasarlanmış bir sistemdir. Sürdürülebilir kalkınma, insanların yaşam kalitesini artırırken, doğal kaynakları tüketmeden ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, ekonomik büyümeyi sürdürmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu, çevrenin korunmasını, sosyal adaletin sağlanmasını ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmasını içerir. 25. Neden sürdürülebilir kalkınma önemlidir?

  A) Doğal kaynakları korumak için önemlidir.
  B) İnsanların refahını arttırmak için önemlidir.
  C) Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir.
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Sürdürülebilir kalkınma, günümüzdeki ihtiyaçları karşılamak için doğal kaynakları koruyarak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanarak insan refahını arttırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımı, ekonomik kalkınma ve sosyal refahın arttırılması gibi hedefleri içermektedir. Sürdürülebilir kalkınma, geleceğimizin ve dünyamızın sürdürülebilirliği için önemlidir. 27. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak, insanların davranışlarını değiştirmeleri neden önemlidir?

  A) Sürdürülebilir kalkınma için bireysel eylemler önemlidir.
  B) İnsanların davranışları doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.
  C) İnsanların davranışları ekonomik ve sosyal etkileri olan kararlar almasına yardımcı olur.
  D) Tüm seçenekler yanlıştır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için bireysel eylemler önemlidir ve insanların davranışlarını değiştirmeleri bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur. İnsanların enerji kullanımı, atık yönetimi, su tasarrufu gibi bireysel eylemleri, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için insanların davranışlarının değiştirilmesi gereklidir. 29. Madde döngüsü nedir? Hangi elementlerin madde döngüsü vardır?

  A) Madde döngüsü, maddelerin doğada dolaşarak birbirlerine dönüşmesidir. Karbon, su, azot gibi elementlerin madde döngüsü vardır.
  B) Madde döngüsü, maddelerin doğada yok olmasıdır. Demir, altın gibi elementlerin madde döngüsü vardır.
  C) Madde döngüsü, sadece bitkilerin üretiminde kullanılan elementlerin dolaşımıdır. Fosfor, potasyum gibi elementlerin madde döngüsü vardır.
  D) Madde döngüsü, sadece hayvanların tüketiminde kullanılan elementlerin dolaşımıdır. Protein, yağ gibi elementlerin madde döngüsü vardır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda madde döngüsü, doğada dolaşarak birbirlerine dönüşen maddelerin sürecini ifade eder. Karbon, su, azot gibi elementlerin bu döngüleri vardır. Örneğin, bitkiler karbondioksiti alır ve fotosentez yoluyla oksijen ve karbonhidrat üretirler. Hayvanlar bu karbonhidratları tüketirler ve oksijeni solurlar. Böylece karbondioksit ve oksijen döngüsü devam eder. 31. Fosil yakıtların enerji dönüşümleri hakkında bilgi veren bir metin okudunuz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Fosil yakıtlar yenilenebilir kaynaklardır.
  B) Fosil yakıtlar güneş enerjisinden elde edilir.
  C) Fosil yakıtların kullanımı çevre kirliliğine neden olabilir.
  D) Fosil yakıtlar sadece elektrik üretiminde kullanılır.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Fosil yakıtların kullanımı atmosfere zararlı emisyonlar yayarak çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine neden olabilir. Fosil yakıtlar, kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil kaynaklardan elde edilir ve ısıtma, taşımacılık, elektrik üretimi gibi birçok alanda kullanılır. 33. Rüzgar enerjisi dönüşümü hakkında bilgi veren bir makale okudunuz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Rüzgar enerjisi dönüşümü sadece elektrik üretimi için kullanılır.
  B) Rüzgar enerjisi dönüşümü, çevreyi kirletmeden enerji elde etmek için kullanılır.
  C) Rüzgar enerjisi dönüşümü, çok pahalı bir yöntemdir.
  D) Rüzgar enerjisi dönüşümü, sadece denizlerde yapılır.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, rüzgar enerjisi dönüşümü hakkında doğru olan seçenek soruluyor. Doğru cevap B'dir çünkü rüzgar enerjisi dönüşümü, çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir bir şekilde enerji elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Rüzgar türbinleri sayesinde rüzgar enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülür ve daha sonra jeneratörler aracılığıyla elektrik enerjisi üretilir. Rüzgar enerjisi dönüşümü, çevreye zarar vermeden enerji ürettiği için çevreci bir enerji kaynağıdır ve son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 35. Güneş enerjisi dönüşümü hangi yolla gerçekleşir?

  A) Isı enerjisi dönüşümü
  B) Kimyasal enerji dönüşümü
  C) Elektrik enerjisi dönüşümü
  D) Radyasyon enerjisi dönüşümü

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Elektrik enerjisi dönüşümü'dür. Güneş enerjisi, güneş panelleri tarafından yakalanır ve bu panellerdeki fotovoltaik hücreler tarafından elektriğe dönüştürülür. Bu işlem, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürerek çevre dostu bir enerji kaynağı sağlar. 37. Bir hidroelektrik santralinde hangi enerji dönüşümü gerçekleşir?

  A) Kimyasal enerji dönüşümü
  B) Termal enerji dönüşümü
  C) Potansiyel enerji dönüşümü
  D) Manyetik enerji dönüşümü

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Potansiyel enerji dönüşümüdür. Hidroelektrik santrallerinde suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülür ve türbinler aracılığıyla mekanik enerjiye çevrilir. Bu mekanik enerji, jeneratörler vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Hidroelektrik santralleri, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak kabul edilirler ve çevre dostudurlar. 39. Hangisi besin zinciri için doğrudur?

  A) Bitkiler, diğer organizmaların yanı sıra sadece insanlar tarafından tüketilir.
  B) Besin zincirindeki organizmalar, sadece bir besin kaynağına sahiptir.
  C) Herhangi bir organizma, hem üretici hem de tüketicidir.
  D) Besin zincirindeki bir organizmanın yok olması, zincirin tümünü etkilemez.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Besin zinciri, bir organizmanın diğer organizmayı yemesi ve besinlerin enerji olarak aktarılması yoluyla oluşan bir besin ağıdır. Besin zincirindeki bir organizmanın yok olması, zincirin tümünü etkileyebilir, çünkü bir organizmanın yokluğu, onunla etkileşim halinde olan diğer organizmaların da kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle, besin zincirinin dengesi, her bir organizmanın varlığına bağlıdır. 41. Enerji akışı ile ilgili hangisi doğrudur?

  A) Enerji kaybolmaz, ancak bir organizma tarafından kullanılmadan önce azalabilir.
  B) Enerji, fotosentez sürecinde bitkiler tarafından üretilir.
  C) Enerji, bir organizmadan diğerine aktarılırken tümü kaybedilir.
  D) Enerji, bir organizmanın metabolizması tarafından üretilir ve sadece o organizmada kullanılabilir.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Enerji kaybolmaz, ancak bir organizma tarafından kullanılmadan önce azalabilir. Enerji, bir organizmadan diğerine aktarılırken her zaman kaybolmaz. Ancak, enerji akışı sırasında bazı enerji formları başka formlara dönüşebilir veya organizmalar tarafından kullanılamayacak şekilde kaybolabilir. Bu nedenle, enerjinin kullanılabilirliği ve miktarı akışın her aşamasında azalabilir. Bu nedenle, enerji akışı bir organizmadan diğerine sürekli olarak devam eder. 43. Besin zincirinin en alt halkasını oluşturan canlılar nelerdir?

  A) Otoburlar
  B) Etoburlar
  C) Hem otobur hem de etobur olan canlılar
  D) Süpermarketlerde satılan yiyecekler

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A şıkkı doğrudur. Besin zincirinin en alt halkasını oluşturan canlılar otoburlardır. Besin zinciri, farklı organizmaların birbirlerini tüketerek besin alışverişinde bulunduğu bir sistemdir. Bu zincirde en altta yer alan canlılar, bitkiler ve diğer ototrofik organizmalardır. Ototroflar, kendi besinlerini üretebilirler ve bu nedenle besin zincirinin en alt halkasını oluştururlar. Diğer canlılar, ototroflardan besin alarak besin zincirinde yukarı doğru hareket ederler. 45. Besin zinciri boyunca enerji akışı hangi yönde gerçekleşir?

  A) Yukarı doğru            B) Aşağı doğru
  C) Sağa doğru             D) Sola doğru

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, besin zinciri boyunca enerji akışının aşağı doğru gerçekleştiği belirtilmektedir. Bu açıklama doğru ve besin zincirinde, her bir canlı türü diğerini besleyerek enerjiyi aktarır ve enerji akışı da bu şekilde besin zinciri boyunca aşağı doğru gerçekleşir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca 2022-2023 8.sınıf fen bilimleri dersi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Fizik biliminde elektrostatik kavramlarını ve olaylarını anlamak, elektrik yüklerinin davranışları hakkında anlayış sağlar ve elektrikle ilgili problemleri çözmeye yardımcı olur.

Fizik ve mühendislik gibi birçok alanda önemli bir temel prensiptir.

Elektrik enerjisi üretimi için kullanılan farklı teknolojileri tanımak ve bu teknolojilerin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları hakkında farkındalık kazanmak.

Elektrik enerjisi, hidroelektrik santralleri, termik santraller ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilir.

Elektrik enerjisi neden iletilir ve elektrik şebekelerinin yüksek performansı için doğru voltaj ve güçte iletilmesi önemlidir.

Elektrik yüklerinin tanımını ve özelliklerini öğrenirler.

Elektriklenmenin temel sebeplerini anlamak.

İki elektrik yüklü cisim arasındaki itme veya çekme kuvveti, yüklerin büyüklüğü ve işaretine bağlıdır.

Sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin uygulanmasını teşvik etmek önemlidir.

Sürdürülebilir kalkınma, günümüz dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına uygun bir dünya bırakmak için önemlidir.

Sürdürülebilir kalkınmanın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklama.

Sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularında bireysel sorumluluk alabilme becerisi.

Doğadaki maddelerin döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sürecin önemini anlamaktır.

"Fosil yakıtların kullanımının çevresel etkileri" verilebilir.

Çevreyi korumak için alternatif enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Güneş enerjisi dönüşümü ile ilgili temel bilgilerini ve farklı enerji dönüşüm yöntemlerini bilmelerini ölçer.

Hidroelektrik santrallerinde, suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülür ve elektrik enerjisine çevrilir.

Besin zincirinin yapısı ve dengesi hakkında bilgi sahibi olmak.

Enerji akışı ile ilgili temel kavramları ve enerjinin kaybolmayacağı, ancak farklı şekillerde dönüşebileceği ve kullanılabilirliğinin azalabileceği bilgisini öğrenmek.

Bu soru, öğrencilere besin zinciri kavramını tanıtmak ve öğrencilerin besin zincirinin alt halkasındaki canlıları belirleyebilme yeteneğini ölçmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, ototrofik organizmaların besin zincirindeki önemini vurgular ve öğrencilere doğal yaşamın karmaşıklığını anlama fırsatı sunar.

besin zinciri kavramını anlaması ve enerji akışının yönünü öğrenmesi amaçlanmaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri