2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Hz. Nuh'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi veren doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Nuh (a.s.), Allah'ın bir emriyle insanları kâfirlikten kurtarmak için gönderilmiştir.
  B) Hz. Nuh (a.s.), tufan öncesi halkı uyarmak ve tebliğ görevini yerine getirmekle görevlendirilmiştir.
  C) Hz. Nuh (a.s.), insanları kötülüklerden korumak için Allah tarafından gönderilmiştir.
  D) Hz. Nuh (a.s.), diğer peygamberler gibi insanları tevhide çağırmakla görevlendirilmiştir.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Hz. Nuh (a.s.), tufan öncesi insanları uyarmak ve tebliğ görevini yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Hz. Nuh (a.s.)'ın hayatı Kur'an-ı Kerim'de de anlatılmaktadır. 3. Hz. Nuh (a.s.) tufandan kurtulanların sığındığı yer neresidir?

  A) Ararat Dağı    B) Musa Dağı    C) Kâbe    D) Sina Dağı

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Ararat Dağı. Hz. Nuh (a.s.) tufandan kurtulanlar, sular çekildikten sonra gemiden Ararat Dağı'na sığındılar. Ararat Dağı, günümüzde Türkiye sınırları içinde kalan bir dağdır. 5. Nuh Tufanı sırasında ne oldu?

  A) Tüm insanlar boğuldu
  B) Sadece Hz. Nuh (a.s.) hayatta kaldı
  C) Tekne sulara kapıldı ve battı
  D) Tekne, insanları taşıyarak sel felaketinden kurtulmalarını sağladı

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tekne, insanları taşıyarak sel felaketinden kurtulmalarını sağladı"dır. Nuh Tufanı, insanların günahları sebebiyle Allah'ın yeryüzünü sular altında bırakma kararı alması sonucu gerçekleşen bir sel felaketidir. Hz. Nuh'a yapılan vahiy üzerine oğullarıyla birlikte büyük bir tekne yaparak, bu tekneye birer çift hayvan ve ailesiyle birlikte binerek sel felaketinden kurtulmuştur. 7. Kur'an-ı Kerim'in önemi nedir? Neden okunması gerekir?

  A) Kur'an-ı Kerim, insanlar için rehber ve yol gösterici bir kaynaktır. İmanımızı güçlendirmek ve doğru yolu bulmak için okunması gerekir.
  B) Kur'an-ı Kerim, sadece Müslümanlar için önemlidir. Diğer dinlerdeki kitaplarla aynı seviyede değildir.
  C) Kur'an-ı Kerim, sadece Arapça okunmalıdır. Başka dillere çevrilmesi doğru değildir.
  D) Kur'an-ı Kerim, sadece din adamları tarafından okunmalıdır. Halkın anlaması için çevrilmesi gerekmez.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Kur'an-ı Kerim, insanlar için rehber ve yol gösterici bir kaynaktır. İmanı güçlendirmek, doğru yolu bulmak, ahlaki değerleri öğrenmek ve hayatımızı İslami değerler doğrultusunda yaşamak için okunması gerekir. 9. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardır?

  A) 114    B) 50    C) 30    D) 10

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) 114'dür. Kur'an-ı Kerim'in 114 sure içermesiyle birlikte, her surenin farklı uzunlukta ve konuda olması, Kur'an'ın çok yönlülüğünü ve derinliğini gösterir. Kur'an-ı Kerim'in sureleri, müminlerin hayatına rehberlik etmek için ayetlerden oluşur ve her biri özel bir isimle adlandırılır. 11. Hz. Nuh (a.s.) kimdir? Onun hayatı hakkında neler biliyorsunuz?

  A) Nuh (a.s.), Allah'ın emriyle tufandan önce insanları uyarmakla görevlendirilen bir peygamberdir.
  B) Nuh (a.s.), Kabe'yi inşa eden ve İslam'ın temel prensiplerini belirleyen bir peygamberdir.
  C) Nuh (a.s.), İbrahim (a.s.) ile beraber İslam'ın ilk temsilcilerinden biridir.
  D) Nuh (a.s.), İslam peygamberleri arasında sonuncusu olarak kabul edilir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Nuh (a.s.), Allah'ın emriyle tufandan önce insanları uyarmakla görevlendirilen bir peygamberdir. Hz. Nuh, İslam peygamberleri arasında yer alan ve Allah'ın emriyle tufandan önce insanları uyarmakla görevlendirilen bir peygamberdir. Kur'an'da anlatıldığına göre, Hz. Nuh, Allah'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmek için uzun yıllar boyunca insanları uyarmış ancak çoğu insan onun uyarılarını dinlememiştir. Sonunda Allah, Hz. Nuh'a tufan göndererek yeryüzündeki tüm insanları ve hayvanları yok etmiştir. 13. Hz. Nuh (a.s.)'ın karşılaştığı zorluklar nelerdi? Bu zorluklarla nasıl başa çıktı?

  A) Hz. Nuh (a.s.)'ın karşılaştığı zorluklar arasında insanların inanmayışı ve alay etmeleri yer almaktadır. O, insanları sabırla uyarmıştır.
  B) Hz. Nuh (a.s.)'ın karşılaştığı zorluklar arasında kıtlık ve susuzluk gibi doğal afetler yer almaktadır. O, insanların Allah'a daha fazla yaklaşmalarını öğütlemiştir.
  C) Hz. Nuh (a.s.)'ın karşılaştığı zorluklar arasında ölüm tehditleri ve ailesinden kopması yer almaktadır. O, sabırla Allah'ın yardımını beklemiştir.
  D) Hz. Nuh (a.s.)'ın karşılaştığı zorluklar arasında güçlü düşmanlarla mücadele etmek yer almaktadır. O, askeri gücü kullanarak bu düşmanları yenmiştir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Hz. Nuh (a.s.) peygamberlik görevi boyunca insanların inanmayışı ve alay etmeleri gibi zorluklarla karşılaşmıştır. Ancak o, sabırla insanları uyarmaya ve Allah'ın emirlerini tebliğ etmeye devam etmiştir. 15. Kur'an-ı Kerim hangi dönemde, hangi topluma nazil olmuştur?

  A) 6. yüzyılda Mekke'deki Arap toplumuna
  B) 1. yüzyılda Romalılara
  C) 14. yüzyılda Osmanlı toplumuna
  D) 20. yüzyılda Avrupa toplumuna

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) 6. yüzyılda Mekke'deki Arap toplumuna. Kur'an-ı Kerim, İslam dininin temel kitabıdır ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönem, 6. yüzyılda Mekke'deki Arap toplumudur. İslam'ın yayılmasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim, diğer toplumlara da ulaşmış ve dünya genelinde milyonlarca insan tarafından okunmaktadır. 17. Kur'an-ı Kerim'in Arap dili için ne gibi önemli özellikleri vardır?

  A) Arap alfabesiyle yazılmıştır ve Arap dilinin en mükemmel örneği olarak kabul edilir.
  B) Birçok farklı dile çevrilmiş ve tüm dünyada anlaşılabilir bir dil olarak kabul edilir.
  C) Sadece dini konularda kullanılır ve günlük hayatta kullanılmaz.
  D) Sadece Arapça bilenlerin anlayabileceği bir dilde yazılmıştır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Arap alfabesiyle yazılmıştır ve Arap dilinin en mükemmel örneği olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim, Arap alfabesiyle yazılmıştır ve Arap dilinin en mükemmel örneği olarak kabul edilir. Arap dili için gramer, sözcük dağarcığı ve dilbilgisi kurallarının en doğru ve mükemmel örnekleri Kur'an-ı Kerim'de bulunur. 19. Hz. Nuh (a.s.)'ın peygamberlik döneminde insanlar nasıl bir tavır sergilemişlerdir?

  A) Hz. Nuh (a.s.)'a iman etmişler ve onun davetini kabul etmişlerdir.
  B) Hz. Nuh (a.s.)'ın davetini reddetmiş ve onu yalanlamışlardır.
  C) Hz. Nuh (a.s.)'ın söylediklerini dinlememişlerdir.
  D) Hz. Nuh (a.s.)'ın mesajını anlamamışlardır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir; Hz. Nuh (a.s.)'ın peygamberlik döneminde insanlar onun davetini reddetmiş ve onu yalanlamışlardır. Hz. Nuh (a.s.)'ın kavmi, onun davetini kabul etmeyip inançlarını değiştirmek istemediler ve peygamberlerine karşı düşmanca tavır sergilediler. 21. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure, kaç ayet bulunmaktadır?

  A) 114 sure, 6236 ayet    B) 100 sure, 5000 ayet   
  C) 120 sure, 7000 ayet    D) 130 sure, 8000 ayet   

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, yani Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6236 ayet bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim, İslam dininin kutsal kitabıdır ve tüm İslam toplumunda büyük bir öneme sahiptir. Sureler, ayetlerden oluşur ve genellikle belirli bir konuya veya olaya atıfta bulunur. 23. Hadisler nedir ve nasıl oluşmuştur?

  A) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarıdır ve ölümünden sonra toplanmıştır.
  B) İslam alimlerinin yazdığı eserlerdir.
  C) Sadece Arapça'da yazılmıştır.
  D) Kur'an-ı Kerim'in bir parçasıdır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarıdır ve ölümünden sonra toplanmıştır. Hadisler, İslam dininde önemli bir kaynak olarak kabul edilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sözleri, davranışları, onayları ve yasaklamalarını içeren rivayetlerdir. Hz. Muhammed'in hayatı boyunca kendisine inananlar tarafından sözleri ve davranışları kaydedilmiştir. Ölümünden sonra ise bu rivayetler toplanarak hadisler oluşturulmuştur. Hadisler, İslam dininde Kur'an-ı Kerim ile birlikte önemli bir kaynak olarak kabul edilir ve İslam alimleri tarafından yüzyıllar boyunca incelenmiştir. 25. İslam dininin temel kaynakları nelerdir?

  A) Sünnet ve hadis           B) Kur'an ve hadis          
  C) İslam tarihi ve hadis     D) Kur'an ve İslam tarihi   

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Kur'an ve hadis'tir. İslam dininde temel kaynaklar olarak Kur'an ve hadis kabul edilir. Kur'an, Allah'ın kelamı olarak kabul edilen kitaptır ve tüm Müslümanlar için temel kaynak olarak kabul edilir. Hadisler ise Peygamber Muhammed'in söz, davranış ve onaylarından oluşan kaynaklardır ve İslam'ın uygulanmasında önemli bir rol oynarlar. 27. Kureyş Suresi, hangi olaya işaret etmektedir?

  A) Peygamber Efendimiz'in doğumuna
  B) Kabe'nin inşasına
  C) Kureyş kabilesinin zenginliğine
  D) Kureyş kabilesinin Mekke'nin güvenliğine katkısına

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Kureyş kabilesinin Mekke'nin güvenliğine katkısına. Kureyş Suresi, İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in 106. suresidir. Bu sure, Kureyş kabilesinin Mekke'nin güvenliğine yaptığı katkıyı övmektedir. Kureyş kabilesi, Mekke'nin en güçlü ve zengin kabilesi olarak kervan ticaretinde önemli bir rol oynamaktaydı ve Mekke'nin güvenliği için de önemli bir sorumluluk üstlenmişti. Bu sure, Kureyş kabilesinin bu sorumluluğunu yerine getirmesi ve Mekke'nin güvenliğini sağlaması nedeniyle övgü ile bahsetmektedir. 29. Kureyş Suresi'nde hangi özellikleri vurgulanmaktadır?

  A) Kureyş kabilesinin savaşçılığı ve kahramanlığı
  B) Kureyş kabilesinin zenginliği ve refahı
  C) Kureyş kabilesinin kutsal sayılan Kabe'ye sahip olması
  D) Kureyş kabilesinin ticaret faaliyetleri ve zanaatkârlığı

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Kureyş Suresi, Kureyş kabilesinin kutsal sayılan Kabe'ye sahip olmasına ve bu sayede Mekke'nin güvenliğine katkı sağlamasına vurgu yapar. Surenin diğer ayetlerinde Kureyş kabilesinin refahı ve zenginliği de anlatılır. 31. Hz. Muhammed'in insanlara değer vermesi nasıl ifade edilir?

  A) Herkese aynı mesafede durarak
  B) Akrabalarına daha fazla ilgi göstererek
  C) Zayıflara ve fakirlere öncelik vererek
  D) Sadece Müslümanlara öncelik vererek

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed'in insanlara değer vermesi, zayıf ve fakirlerin yanında durarak onların haklarını savunması ve herkese eşit mesafede olmasıyla ifade edilir. Ayrıca, akrabalara ve Müslümanlara öncelik vermek yerine, tüm insanlara eşit davranması da bu değerinin bir yansımasıdır 33. Hz. Muhammed, insanlara nasıl örnek olmuştur?

  A) Yalnızca sözleriyle
  B) Sadece Müslümanlara örnek olarak
  C) Hem sözleri hem de davranışlarıyla
  D) Sadece öğütleriyle

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C. Hz. Muhammed, sadece sözleriyle değil, aynı zamanda davranışlarıyla da insanlara örnek olmuştur. Onun dürüstlüğü, adaleti, merhameti, sabrı ve diğer erdemli davranışları, insanlar için örnek alınması gereken niteliklerdir. 35. Hz. Muhammed'in insanlara verdiği değer nasıl ifade edilir?

  A) Zenginlikleri, makamları ve statüleri olanları sevmesi
  B) Herkesi eşit bir şekilde sevmesi ve değer vermesi
  C) Sadece Müslümanları sevmesi
  D) Kötü insanları sevmemesi

 36. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in insanlara verdiği değer, herkesi eşit bir şekilde sevdiği ve değer verdiği şeklinde ifade edilir. İslam dininde insanlar, ırk, dil, cinsiyet veya sosyal statü gibi farklılıklara bakılmaksızın eşit sayılır ve herkesin birbirine sevgi, saygı ve yardım etmesi teşvik edilir. Bu nedenle, Hz. Muhammed'in de herkesi sevdiği ve herkesin değerli olduğuna inandığı bilinmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE GÜZEL AHLAK
  1. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  2. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
  4. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
  5. İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
 • DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
  1. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır.
  2. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.
  3. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını kavrar.
  4. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur.
  5. Farklı dinlerin ortaya çıkış sebeplerini tartışır
  6. Günümüzde yaşayan büyük dinleri temel özellikleriyle tanır.
  7. İslam’ın büyük dinler arasındaki yerini kavrar.
  8. Misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur.

Ayrıca 2022-2023 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.sınav; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hz. Nuh (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi sahibi olmak ve İslam dininin peygamberlerine ait bilgileri öğrenmektir.

İslamiyet ve Kuran'ı Kerim hakkındaki bilgiyi test etmektedir. Kazanım ise: İslam dinine ait önemli olay ve yerleri bilmek.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeki Nuh Tufanı konusunu anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Din eğitimi kazanımını ölçmektedir.

Kur'an-ı Kerim'in temel bileşenleri hakkında bilgi edinmektir.

İslam dininin temel kaynaklarından biri olan Kur'an'da anlatılan peygamberlerden biri olan Hz. Nuh'un hayatını ve görevini anlamak.

Hz. Nuh (a.s.)'ın peygamberlik görevindeki zorlukları ve onun sabır ve tevekkül örneklerini öğrenerek İslamiyet'in temel öğretilerinden biri olan sabır ve tevekkül kavramlarını pekiştirebilirler.

Kur'an-ı Kerim'in İslam dinindeki konumunu ve hangi dönemde hangi topluma nazil olduğunu bilmek.

Kur'an-ı Kerim'in Arap dili için önemini ve Arap dilindeki gramer, sözcük dağarcığı ve dilbilgisi kurallarının en mükemmel örneklerini anlamak.

İslam dininin peygamberlerine ve peygamberlik dönemlerine dair temel bilgilerini sınamaktadır.

Peygamber Hz. Muhammed'in zamanında yapılan derlemelerde belirlenmiştir.

İslam dininin temel kaynaklarından olan hadislerin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu açıklamak.

İslam dininin temel kaynaklarını tanıyabilmesidir.

Bu soru, öğrencilerin İslam dinindeki kutsal metinler hakkındaki bilgilerini ve Kureyş kabilesinin Mekke'nin güvenliğine katkısını anlamalarını ölçmektedir.

İslamiyet'in temel kavramlarına ve Kuran'ın önemli surelerine ilişkin bilgiyi ölçmektedir.

Hz. Muhammed'in insan haklarına saygısı hakkında bilgi sahibi olmak ve onun örnek davranışlarından ilham alarak insanlara değer vermek olabilir.

Hz. Muhammed'in davranışlarından ve söylemlerinden öğrenerek, biz de hayatımızda güzel davranışları benimseyebilir ve insanlara örnek olabiliriz.

Hz. Muhammed'in insanlara verdiği değeri anlamak ve İslam dinindeki eşitlik ilkesini kavramaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri