2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Geri dönüşüm nedir ve neden önemlidir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün önemli bir faydasıdır?

  A) Kaynak tasarrufu                  B) Doğal kaynakların tüketimi       
  C) Hava ve su kirliliği azaltması    D) Tümü                             

 2. Cevap: D Açıklama:

  Geri dönüşüm, atıkların yeniden işlenerek yeni ürünlerin üretilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, doğal kaynakların tüketimini azaltır ve kaynak tasarrufu sağlar. Ayrıca geri dönüşüm, atıkların doğada çürümesiyle oluşan hava ve su kirliliğini azaltarak çevreyi korur. Geri dönüşüm, sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasında da önemli bir rol oynar. 3. Hangi malzemeler geri dönüştürülebilir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemez?

  A) Cam    B) Metal    C) Plastik    D) Pil

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Pil. Geri dönüştürülebilir malzemeler genellikle cam, metal, plastik, kağıt, karton, lastik, organik atıklar vb. gibi doğal veya sentetik malzemelerdir. Ancak piller, çoğu kez atık pillerin çevreye zarar veren kimyasallar içermesi nedeniyle geri dönüştürülemezler. Bu nedenle piller, tehlikeli atıklar olarak özel işleme tabi tutulmalıdır. 5. Geri dönüşüm teknolojilerinin amacı nedir? Hangi atıklar geri dönüştürülebilir?

  A) Atıkları azaltmak, geri dönüştürülebilen atıkları tekrar kullanmak
  B) Yeni ürünler üretmek, organik atıkları geri dönüştürmek
  C) Atıkları depolamak, tüm atıkları geri dönüştürmek
  D) Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek, kâğıt ve cam gibi atıkları geri dönüştürmek

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Atıkları azaltmak, geri dönüştürülebilen atıkları tekrar kullanmak. Geri dönüşüm teknolojileri, atıkları azaltmak, doğal kaynakları korumak, enerji tasarrufu sağlamak gibi amaçlarla kullanılan teknolojilerdir. Geri dönüştürülebilen atıklar ise genellikle plastik, cam, metal, kağıt gibi malzemelerdir. Bu atıklar, geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirilirler. Geri dönüşüm teknolojileri, sürdürülebilirlik ve çevre koruma açısından önemlidir. 7. Geri dönüşüm teknolojileri hangi sektörlerde uygulanabilir?

  A) Sadece evsel atıklarda            B) Sadece endüstriyel atıklarda     
  C) Evsel ve endüstriyel atıklarda    D) Yalnızca kimya sektöründe        

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Evsel ve endüstriyel atıklarda. Geri dönüşüm teknolojileri, hem evsel hem de endüstriyel atıkların geri kazanımı için kullanılabilir. Evsel atıklar, plastik, cam, kağıt ve metal gibi malzemeleri içerebilirken, endüstriyel atıklar, imalat ve işleme sırasında ortaya çıkan malzemeleri içerebilir. Bu nedenle, geri dönüşüm teknolojileri pek çok sektörde kullanılabilir. 9. Geri dönüşüm teknolojileri ile hangi ürünler üretilebilir?

  A) Yeni kâğıt, cam, plastik ve metal ürünleri
  B) Yalnızca yeni cam ürünleri
  C) Yalnızca organik gübre
  D) Yeni kâğıt ve plastik ürünleri

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Yeni kâğıt, cam, plastik ve metal ürünleri. Geri dönüşüm teknolojileri, atıkların yeniden kullanılmasını sağlayarak çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olur. Bu teknolojiler sayesinde kâğıt, cam, plastik ve metal gibi birçok malzeme geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Geri dönüştürülen malzemeler, yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilir ve kaynakların tasarruflu kullanımına yardımcı olur. Bu sayede atıkların doğaya zarar vermesi önlenir ve çevre korunmuş olur. 11. Sürdürülebilir kalkınma kavramı nedir ve neden önemlidir?

  A) Doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle, kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen kalkınma yaklaşımıdır.
  B) Endüstriyel gelişim ve teknolojik ilerlemenin getirdiği ekonomik büyümeyi hedefleyen yaklaşımdır.
  C) Sadece çevre ve doğal kaynakların korunmasını hedefleyen bir yaklaşımdır.
  D) Doğal kaynakların sınırsız olduğu düşüncesinden yola çıkarak, kaynakların çıkarılmasını ve tüketimini teşvik eden yaklaşımdır.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" olan bu soruda sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen bir kalkınma yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelecek için kaynakların verimli kullanımını, yenilenebilir kaynakların kullanımını ve atık üretiminin azaltılmasını amaçlamaktadır. 13. Gelecek kuşakların temiz bir çevreye sahip olmaları neden önemlidir?

  A) Yalnızca insan sağlığı açısından önemlidir.
  B) Gelecekteki nesillerin yaşam standartlarını etkiler.
  C) Yalnızca ekonomik açıdan önemlidir.
  D) Doğal kaynakların tüketimi gelecek nesilleri etkilemez.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Gelecekteki nesillerin yaşam standartlarını etkiler. Temiz bir çevre, insan sağlığı açısından önemli olduğu kadar, gelecekteki nesillerin yaşam standartlarını da etkiler. Kirli bir çevre, insanların sağlığına zarar verirken aynı zamanda gelecekteki doğal kaynakları da tüketerek gelecek nesillerin yaşam standartlarını düşürür. Bu nedenle, temiz bir çevrenin korunması gelecekteki nesillerin sağlığı ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. 15. Geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam tarzı benimsenerek gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakılabilir. Bunların hangisi doğru bir enerji tasarrufu yöntemi değildir?

  A) Enerji tasarruflu ampuller kullanmak.
  B) Elektrikli cihazları kullanmadığımızda fişlerini çekmek.
  C) Kaloriferleri en yüksek sıcaklıkta çalıştırmak.
  D) Araba kullanmak yerine yürümek, bisiklet kullanmak veya toplu taşıma araçlarını kullanmak.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan bu soruda doğru bir enerji tasarrufu yöntemi sorulmuştur. Kaloriferleri en yüksek sıcaklıkta çalıştırmak enerji tasarrufu yöntemi olmadığından C seçeneği doğru cevaptır. 17. Sürdürülebilir kalkınmanın üç temel boyutu nelerdir?

  A) Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları
  B) İşçi, işveren ve devlet boyutları
  C) Üretici, tüketici ve hükümet boyutları
  D) Endüstriyel, tarımsal ve turizm boyutları

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır ve sürdürülebilir kalkınmanın üç temel boyutu ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardır. Ekonomik boyut, kalkınmanın ekonomik olarak sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlar. Çevresel boyut, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı ve çevrenin korunmasını hedefler. Sosyal boyut ise, toplumsal eşitliği ve insan haklarını korumayı amaçlar. 19. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı nedir ve neden önemlidir?

  A) Doğal kaynakların tüketimini azaltmak için kullanılan bir yöntemdir.
  B) Doğal kaynakların kullanımı sırasında çevrenin korunmasına öncelik veren bir yaklaşımdır.
  C) Doğal kaynakların korunmasını sağlamak için hiç kullanılmaması gerektiğine inanır.
  D) Doğal kaynakların kullanımı ile ilgili hiçbir sınırlama getirmez.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Doğal kaynakların kullanımı sırasında çevrenin korunmasına öncelik veren bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, doğal kaynakların kullanımında çevrenin korunmasını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak kaynakları akılcı ve sürdürülebilir şekilde kullanmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, doğal kaynakların sonsuz olmadığı ve sürdürülemez bir şekilde tüketilmesi durumunda ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabileceği gerçeğinden hareket eder. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, gezegenimizin sağlığı için son derece önemlidir ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması için hayati öneme sahiptir. 21. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için neler yapılabilir?

  A) Geri dönüşüm ve atık yönetimi
  B) Doğal kaynakların korunması için yasal düzenlemeler
  C) Daha az enerji tüketen ve daha verimli teknolojilerin kullanımı
  D) Tümü

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tümü" yani geri dönüşüm ve atık yönetimi, doğal kaynakların korunması için yasal düzenlemeler ve daha az enerji tüketen ve daha verimli teknolojilerin kullanımının hepsi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için alınabilecek adımlardır. 23. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, insan sağlığına nasıl katkı sağlar?

  A) Temiz hava ve su sağlayarak     B) Gıda kaynaklarının korunarak   
  C) Doğal afetlerin önlenmesiyle    D) Tümü                           

 24. Cevap: D Açıklama:

  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, insan sağlığına önemli katkılarda bulunabilir. Örneğin, temiz hava ve su kaynaklarına sahip olmak insanların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olur. Ayrıca doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, gıda kaynaklarının korunmasına da yardımcı olur. Bu da insanların sağlıklı beslenmelerine ve yeterli miktarda gıda kaynaklarına sahip olmalarına katkıda bulunur. 25. Küresel çevre sorunları nelerdir ve bunlar ne gibi etkilere sahiptir?

  A) Yer kabuğunun hareketleri ve volkanik patlamalar
  B) İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve hava kirliliği
  C) Doğal afetler, çevre kirliliği ve su kaynaklarının tükenmesi
  D) Sadece insan sağlığına zarar veren endüstriyel kirlilik

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan "İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve hava kirliliği" olarak belirlenmiştir. Bu soru, öğrencilerin çevre sorunlarını tanımalarını ve farkındalık kazanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 27. Küresel çevre sorunlarının nedenleri nelerdir?

  A) Sadece doğal faktörlerden kaynaklanır
  B) Sadece insan kaynaklıdır
  C) İkisinin de etkisi vardır
  D) Hiçbir nedeni yoktur

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C'dir, yani küresel çevre sorunlarının hem doğal faktörlerden hem de insan kaynaklı nedenlerden kaynaklandığıdır. Bu sorunlar arasında iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, hava kirliliği, çevre kirliliği, su kaynaklarının tükenmesi gibi konular yer alır. Bu sorunların nedenleri arasında sanayi faaliyetleri, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, tarım faaliyetleri, nüfus artışı gibi insan kaynaklı faktörler önemli bir yer tutar. 29. Ekolojik ayak izi nedir? Hangi faktörlere bağlı olarak değişir?

  A) Doğanın insanlar tarafından kullanılmasıdır. Enerji tüketimi, yiyecek üretimi, arazi kullanımı ve su tüketimi gibi faktörlere bağlı olarak değişir.
  B) İnsanların doğadaki etkilerinin ölçüldüğü birimdir. Hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği ve toprak kirliliği gibi faktörlere bağlı olarak değişir.
  C) İnsanların doğal kaynakları kullanma biçimlerinin incelendiği bir araçtır. Avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım gibi faktörlere bağlı olarak değişir.
  D) İnsanların ekonomik faaliyetleri ile doğal kaynakların kullanımı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Ticaret, sanayi, turizm ve inşaat gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, ekolojik ayak izinin tanımı ve hangi faktörlere bağlı olarak değiştiği sorulmuştur. Ekolojik ayak izi, insanların doğayı kullanma biçimlerinin ölçüldüğü birimdir ve enerji tüketimi, yiyecek üretimi, arazi kullanımı ve su tüketimi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. 31. Ekolojik ayak izinin hesaplanması neden önemlidir? Hangi sonuçlar elde edilir?

  A) Doğal kaynakların kullanımında daha verimli olmak için hesaplanır. İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve su kaynaklarının azalması gibi sonuçlar elde edilir.
  B) Çevrenin korunması için yapılan çalışmaların etkinliğini ölçmek için hesaplanır. Havada ve suda kirlilik, ormansızlaşma ve toprağın verimliliğindeki düşüş gibi sonuçlar elde edilir.
  C) Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için hesaplanır. Yoksulluk, açlık, sağlık sorunları ve eğitim fırsatları gibi sonuçlar elde edilir.
  D) İnsanların doğal kaynakları tüketme hızının ölçülmesi için hesaplanır. Su kaynaklarının tükenmesi, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı gibi sonuçlar elde edilir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, ekolojik ayak izinin hesaplanması, doğal kaynakların kullanımında daha verimli olmak ve çevre sorunlarının önlenmesi için önemlidir. Hesaplamalar sonucu elde edilen veriler, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve su kaynaklarının azalması gibi sonuçları ortaya koyar. 33. İklim değişikliği ile mücadele için neler yapılabilir?

  A) Arabaları kullanmaktan vazgeçmek, kömür yakmak yerine doğal gaz kullanmak, enerji tasarrufu yapmak
  B) Yeşil alanları yok etmek, doğal kaynakları daha hızlı tüketmek, denizlere atık dökmek
  C) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak, ormanları korumak
  D) Su kaynaklarını kullanmakta özgür olmak, hayvanların nesillerinin tükenmesine izin vermek, havayı kirletmek

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak, ormanları korumak gibi adımlar alınarak iklim değişikliğiyle mücadele edilebilir. İklim değişikliği, dünya genelinde önemli bir sorundur ve çözümü için birçok adım atılması gerekmektedir. Bu adımlar arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, ormanların korunması ve enerji tasarrufu yapılması gibi önlemler yer almaktadır. Bu adımlar, bireysel olarak da alınabileceği gibi hükümetler tarafından da uygulanabilir. 35. Ekolojik ayak izi nedir ve neden önemlidir?

  A) Ekolojik ayak izi, insanların çevrelerindeki kaynakları nasıl kullandıklarını gösteren bir ölçüttür. Önemlidir çünkü doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bireysel ve toplumsal farkındalık gerektirir.
  B) Ekolojik ayak izi, insanların hangi ayaklarına ne renk ayakkabı giydiklerini ölçen bir ölçüttür. Önemlidir çünkü giyilen ayakkabılar doğal kaynaklardan yapılmakta ve bu kaynakların tükenmesi gezegenimizi tehlikeye sokmaktadır.
  C) Ekolojik ayak izi, insanların hangi otomobili kullandıklarını ölçen bir ölçüttür. Önemlidir çünkü yakıt tüketimi ve emisyonlar gibi faktörler doğal kaynakların tükenmesine ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.
  D) Ekolojik ayak izi, insanların ne kadar uzun süre yürüdüklerini ölçen bir ölçüttür. Önemlidir çünkü yürümek, araba kullanmak gibi faaliyetler doğal kaynakların tükenmesine ve çevre kirliliğine neden olmamaktadır.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Ekolojik ayak izi, insanların çevrelerindeki kaynakları nasıl kullandıklarını gösteren bir ölçüttür. Ekolojik ayak izi, insanların tüketim alışkanlıkları, su kullanımı, enerji tüketimi, ulaşım gibi faktörleri göz önünde bulundurarak çevrelerindeki kaynakları nasıl kullandıklarını ölçen bir ölçüttür. Bu ölçüt, kişisel ve toplumsal çevre farkındalığının artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için önemlidir. İnsanların ekolojik ayak izlerini azaltmaları, doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanarak gezegenimize daha az zarar vermemize yardımcı olacaktır. 37. Nükleer enerji santralleri hangi çevresel riskleri taşır?

  A) Radyasyon sızıntısı riski      B) Sera gazı emisyonu            
  C) Su kaynaklarının kirlenmesi    D) Tüm seçenekler yanlış         

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Radyasyon sızıntısı riski. Nükleer enerji santralleri, enerji üretmek için nükleer fisyon reaksiyonlarını kullanırlar. Bu reaksiyonlar sırasında radyoaktif maddeler açığa çıkar ve radyasyon sızıntısı riski taşırlar. Bu sızıntılar çevreye ve insan sağlığına zararlı olabilir. Nükleer enerji santrallerinin diğer çevresel riskleri arasında radyoaktif atıkların yönetimi, su kaynaklarının kullanımı ve iklim değişikliği etkileri yer alır. 39. Biyoçeşitlilik neden korunmalıdır?

  A) Gıda ve ilaç kaynakları olarak kullanılabilirler
  B) Ekosistemlerin dengesi ve işlevselliği için gereklidirler
  C) Doğal afetlerin önlenmesinde önemlidirler
  D) Sadece insanları etkilerler

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Ekosistemlerin dengesi ve işlevselliği için gereklidirler. Biyoçeşitlilik, doğal yaşamın temel yapı taşlarından biridir ve ekosistemlerin işlevselliği ve dengesi için gereklidir. Biyoçeşitlilik, besin zinciri içindeki tüm organizmaların birbirleriyle etkileşimini içerir ve bir organizma türünün kaybolması, diğer organizmalar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Örneğin, bir bitki türünün kaybolması, o bitki türünü beslenmek için kullanan hayvan türlerinin de kaybolmasına neden olabilir. Biyoçeşitliliğin korunması, doğal ekosistemlerin işlevselliğini ve dengesini koruyarak, insanlar için gıda, ilaç ve diğer önemli kaynakların sağlanmasına yardımcı olur. 41. Ozon tabakasının zarar görmesi hangi faktörlerden kaynaklanmaktadır?

  A) Kimyasal gazların salınması
  B) Güneş ışınlarının zararlı etkileri
  C) Aşırı sera gazı emisyonları
  D) Tümü

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tümü" olarak verilmiştir, yani ozon tabakasının zarar görmesi birçok faktörün bir araya gelmesiyle meydana gelmektedir. Kimyasal gazların salınması, güneş ışınlarının zararlı etkileri ve aşırı sera gazı emisyonları gibi faktörlerin hepsi ozon tabakasına zarar verebilmektedir. 43. Küresel ısınmanın nedenleri nelerdir?

  A) Fosil yakıtların yanması      B) Ormanların tahrip edilmesi   
  C) Endüstriyel faaliyetler       D) Tümü                         

 44. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani küresel ısınmanın nedenleri fosil yakıtların yanması, ormanların tahrip edilmesi, endüstriyel faaliyetler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanır. 45. Ekolojik ayak izi kavramı neden önemlidir?

  A) Ekolojik ayak izi, doğal kaynakların sınırlılığı ve insan faaliyetlerinin doğaya olan etkileri konusunda farkındalık yaratır.
  B) Ekolojik ayak izi, doğal kaynakları kullanmanın avantajlarına dair bilgi sağlar.
  C) Ekolojik ayak izi, doğal kaynakların sonsuz olduğuna dair yanlış bir inancı yaratır.
  D) Ekolojik ayak izi, yalnızca akademik bir kavramdır ve gerçek hayatta bir önemi yoktur.

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Ekolojik ayak izi, doğal kaynakların sınırlılığı ve insan faaliyetlerinin doğaya olan etkileri konusunda farkındalık yaratır. Ekolojik ayak izi, bir kişi veya topluluğun tüketim ve atık üretiminden kaynaklanan doğal kaynakların tüketimi ve çevreye olan etkisini ölçmek için kullanılan bir kavramdır. Bu kavram, doğal kaynakların sınırlılığı ve insan faaliyetlerinin doğaya olan etkileri konusunda farkındalık yaratır. Bu nedenle, ekolojik ayak izi, insanların doğal kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için önemlidir. 47. Doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımı neden önemlidir?

  A) Doğal kaynakların verimli kullanımı, gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yararlanmasını sağlar.
  B) Doğal kaynakların verimli kullanımı, sadece kıtlık durumlarında önem kazanır.
  C) Doğal kaynakların verimli kullanımı, sadece ekonomik kazanımlar açısından önemlidir.
  D) Doğal kaynakların verimli kullanımı, yalnızca sanayi sektörü için geçerlidir.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A şıkkıdır. Doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımı, gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yararlanabilmesini sağlar. Aksi takdirde kaynakların tükenmesi, gelecek nesillerin doğal kaynaklardan yararlanmasını engeller. Doğal kaynakların verimli kullanımı aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik için de önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test 37 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  2. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  4. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  5. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ormansızlaşmanın doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca 2022-2023 8.sınıf çevre eğitimi 2.dönem 2.sınav; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Geri dönüşümün ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklayabilirim.

Öğrenciler geri dönüştürülebilir malzemelerin neler olduğunu ve geri dönüştürülemez olan malzemelerin doğru şekilde atılması gerektiğini öğrenirler.

Geri dönüşüm teknolojilerinin amacını ve geri dönüştürülebilen atıkları bilmek, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında bilinçli olmayı sağlar.

Geri dönüşüm teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma.

Geri dönüşüm teknolojilerinin ne olduğunu ve hangi malzemelerin geri dönüştürülebileceğini anlama.

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve bu kavramın uygulamaları hakkında farkındalık oluşması ve sürdürülebilir bir geleceğin önemine dair anlayış geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çevrenin önemi ve korunmasının gelecekteki nesilleri nasıl etkilediği konusunda farkındalık oluşturma.

Enerji tasarrufu yöntemlerini doğru şekilde uygulamak, enerji kaynaklarını daha verimli kullanmak ve çevrenin korunması açısından büyük önem taşır.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemini anlamalarını ve sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu (ekonomik, çevresel ve sosyal) hatırlamalarını sağlar.

Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının önemini ve doğal kaynakların sınırlı olduğunu anlamak.

Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için oldukça önemlidir.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının insan sağlığına etkilerini açıklamak.

Çevre sorunlarının dünya çapında etkilerinin neler olduğunu araştırabilir ve bu sorunlara karşı neler yapabileceklerini düşünebilirler.

Küresel çevre sorunlarını anlama ve çevre sorunlarının kaynaklarını fark etme kazanımlarını destekler.

Ekolojik ayak izi kavramını anlamalarına ve insan faaliyetlerinin doğaya olan etkilerini anlamalarına yardımcı olur.

Ekolojik ayak izi kavramını anlamalarını, hesaplama yöntemlerini bilmelerini ve ekolojik dengeyi korumanın önemini kavramalarını sağlar.

İklim değişikliğiyle mücadele için alınabilecek önlemleri öğrenerek, çevre sorunlarına karşı farkındalık kazanmak.

Öğrencilerin, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımının önemini ve kişisel tüketim alışkanlıklarının çevre üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlamak.

Çevre sorunlarına neden olan etkenleri tanımlayabilme.

Biyoçeşitliliğin önemini ve ekosistemlerin işlevselliği ve dengesi ile olan ilişkisini anlamak.

Çevre sorunlarına duyarlılık ve bu sorunların sebeplerini anlama becerisidir.

Küresel ısınma, insanların çevreye olan etkileriyle doğrudan ilişkilidir ve çevresel sorunların çözümü için toplumda farkındalık yaratılması önemlidir.

Ekolojik ayak izi kavramını açıklayabilir ve doğal kaynakların sınırlılığı ve insan faaliyetlerinin doğaya olan etkileri konusunda farkındalık yarattığını belirtebilirim.

"Doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımı, gelecek nesillerin doğal kaynakları kullanabilmesini sağlar ve çevresel sürdürülebilirliği destekler." şeklinde ifade edebiliriz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 96 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1135 kere doğru, 350 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri