2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Konukseverliğin toplumsal bir değer olduğu düşünülürse, hangi toplumsal kuralların konukseverliği desteklediği söylenebilir?

  A) Çevreyi temiz tutmak ve düzenli tutmak
  B) Misafirlerin ihtiyaçlarını öncelikle karşılamak
  C) Akrabalık ve dostluk bağlarını güçlendirmek
  D) Kendi önceliklerini her zaman öncelikli tutmak

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır, çünkü konukseverliğin temelinde misafirlerin ihtiyaçlarını öncelikli olarak karşılamak yatar. Ayrıca konukseverlik, akrabalık ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi de destekler. Bu nedenle toplumsal kurallar arasında, misafirperverliği teşvik eden davranışlar ve adab-ı muaşeret kuralları yer alabilir. 3. Konukseverlik, birçok dinde ve kültürde önemli bir değer olarak kabul edilir. Hangi dine ait inançlar, konukseverliği öne çıkaran kurallara sahiptir?

  A) Hristiyanlık    B) İslam    C) Yahudilik    D) Hinduizm

 4. Cevap: B Açıklama:

  İslam, konukseverliği öne çıkaran kurallara sahip bir dindir. İslam inancına göre, konukseverlik Allah'ın emridir ve Müslümanlar misafirperverlik göstererek Allah'ın rızasını kazanabilirler. Peygamber Muhammed'in de konukseverliği teşvik eden sözleri ve davranışları vardır. Bu değer, İslam toplumlarında hala önemli bir yer tutar. 5. Konukseverlik, bir kişinin veya bir toplumun diğer insanlara karşı açık ve hoşgörülü davranışlar sergilemesi olarak tanımlanabilir. Hangi avantajlar, konuksever bir davranışın yayılmasına katkıda bulunabilir?

  A) Kültürler arasında daha fazla anlayış ve işbirliği sağlanabilir.
  B) Sağlık hizmetleri daha erişilebilir hale gelebilir.
  C) Ticaret ve ekonomik işbirliği artabilir.
  D) Siyasi güç ve nüfuz artabilir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kültürler arasında daha fazla anlayış ve işbirliği sağlanabilir. Konukseverlik, hoşgörü ve açıklık gibi değerler kültürler arasındaki anlayış ve işbirliğini artırabilir. Konuksever davranışlar, bir kişi veya toplumun diğerlerine saygı ve kabul gösterdiğini gösterir. Bu, insanlar arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve kültürler arasındaki anlayışın artmasına yardımcı olabilir. 7. Bir ülke ile diğer ülkeler arasındaki kültürel etkileşimlerin artması hangi olumlu sonuçları doğurabilir?

  A) Dil öğreniminde kolaylık sağlar
  B) İşsizlik oranını artırır
  C) Yerel kültürün kaybolmasına sebep olur
  D) Turizm sektörünü olumsuz etkiler

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olarak verilmiştir. Kültürel etkileşimlerin artması, farklı kültürlerin tanınması, anlaşılması ve takdir edilmesine yardımcı olabilir. Bu da kültürel çeşitlilik ve hoşgörüyü artırabilir, kültürel zenginliği paylaşabilir ve dil öğrenimini kolaylaştırabilir. 9. Bir ülkenin ekonomik kalkınması diğer ülkelerle olan ilişkilerine bağlıdır. Bu ilişkilerin kurulmasında hangi faktörler etkilidir?

  A) Toplumsal eşitlik         B) Dini hoşgörü             
  C) Diplomasi ve işbirliği    D) Askeri müdahale          

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Diplomasi ve işbirliği. Bir ülkenin ekonomik kalkınması, diğer ülkelerle olan ilişkilerine bağlıdır. Bu nedenle, ülkeler arasında işbirliği ve diplomatik ilişkilerin olumlu etkisi vardır. İyi diplomatik ilişkiler sayesinde, ülkeler arasında ticaret, yatırım ve teknoloji transferi artar. Bunun sonucunda, ekonomik kalkınma hızlanır ve ülkeler arasındaki ilişkiler gelişir. 11. Toplumsal adalet nedir ve neden önemlidir?

  A) Toplumsal adalet, toplumun her kesiminde eşit fırsatlar sunan bir düzenleme sistemidir.
  B) Toplumsal adalet, sadece yoksul kesimin haklarını koruma altına alan bir sistemdir.
  C) Toplumsal adalet, sadece zengin kesimin haklarını koruma altına alan bir sistemdir.
  D) Toplumsal adalet, sadece devletin sorumluluğundadır ve bireylerin üzerine düşen bir görevi yoktur.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda toplumsal adalet kavramının tanımı ve önemi sorulmaktadır. Toplumsal adalet, toplumda tüm bireylere eşit fırsatlar ve haklar sağlayan bir düzenleme sistemidir. Toplumsal adaletin sağlanması, sosyal huzurun korunması ve toplumsal dengenin sürdürülebilir olması açısından son derece önemlidir. Ayrıca toplumsal adalet, insanların yaşamlarını daha adil ve daha insanca sürdürebilmelerini sağlayarak, toplumsal refahı artırabilir. 13. Konukseverlik, ülkemizde hangi değerlerimizin bir parçasıdır?

  A) Dayanışma, hoşgörü ve paylaşma
  B) Rekabet, özgüven ve kazanma
  C) Çekişme, çatışma ve üstünlük
  D) Kendine yeterlilik, bağımsızlık ve bireycilik

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Dayanışma, hoşgörü ve paylaşma"dır. Konukseverlik, ülkemizde önemli bir değerdir ve toplumumuzun dayanışma, hoşgörü ve paylaşma gibi değerlerinin bir parçasıdır. 15. Konukseverlik kültürü, ülkemizde hangi alanlarda kendini gösterir?

  A) Yemek, barınma, eğlence
  B) Ticaret, siyaset, bilim
  C) Sanat, spor, turizm
  D) Tüm alanlarda kendini gösterir

 16. Cevap: D Açıklama:

  Konukseverlik, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve misafirperverlik kültürü ülkemizdeki birçok insanda bulunur. Konukseverlik, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde ve toplum içindeki ilişkilerinde de etkilidir. 17. Konukseverlik kültürünün yaygın olduğu ülkeler arasında hangisi yer almaktadır?

  A) İtalya    B) Almanya    C) Türkiye    D) İngiltere

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Türkiye. Konukseverlik kültürü Türkiye'de oldukça yaygındır. Türk halkı, geleneksel olarak misafirperverliği ve paylaşmayı önemser. Konukseverlik, Türk kültürünün temel değerlerinden biridir ve yabancılara karşı sıcak ve hoşgörülü bir tutum sergilenir. Bu, Türkiye'yi dünya genelinde konukseverlik kültürünün önde gelen ülkelerinden biri yapar. 19. Anayasa'nın vatandaşlar için önemi nedir?

  A) Vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini korur.
  B) Sadece hükümet yetkililerine güç verir.
  C) Sadece yargı sistemini etkiler.
  D) Vatandaşların sadece seçimlerde oy kullanmasına izin verir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Anayasa vatandaşlar için önemlidir çünkü belirli haklar ve özgürlükler sağlar, hükümet yetkililerinin gücünü sınırlandırır ve yargı sistemini etkiler. Anayasanın vatandaşlar için önemi, onların güvenliği ve refahı için önemli bir koruyucu mekanizma olmasıdır. 21. Demokrasinin temel prensiplerinden biri katılımcılıktır. Bu ilke ne anlama gelir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

  A) Herkesin oy kullanma hakkının olması
  B) Siyasi partilerin yasaklanması
  C) Seçimlerin yalnızca belirli bir gruba açık olması
  D) Yurttaşların siyasi sürece katılmaları ve politika yapmaları için fırsatların sağlanması

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Yurttaşların siyasi sürece katılmaları ve politika yapmaları için fırsatların sağlanması. Katılımcılık ilkesi, demokrasinin temel prensiplerinden biridir ve vatandaşların siyasi sürece aktif bir şekilde katılmalarını ve politika yapmalarını sağlar. Bu ilke, demokrasinin sadece seçimlerle sınırlı olmadığını ve vatandaşların sivil toplum örgütleri, protestolar, referandumlar ve diğer yöntemlerle politik süreçlere katılması gerektiğini vurgular. Bu şekilde, demokrasinin meşruiyeti artar ve halkın iradesi daha iyi yansıtılır. 23. Demokrasi, insan haklarının korunması ve eşitliği sağlama bakımından neden önemlidir?

  A) Demokrasi, sadece belirli bir kesimin haklarını korur, diğerlerinin haklarına pek önem vermez.
  B) Demokrasi, belirli bir liderin sözlerine körü körüne uyulmasını sağlar.
  C) Demokrasi, insanların özgürce fikirlerini ifade edebilmelerini ve eşit haklara sahip olmalarını sağlar.
  D) Demokrasi, insanların birbirleriyle savaşmalarını teşvik eder.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C" seçeneğidir. Demokrasi, insanların özgürce fikirlerini ifade edebilmelerini ve eşit haklara sahip olmalarını sağlayarak insan haklarını ve eşitliği korur. Demokrasi ayrıca halkın seçimleriyle belirlediği liderlerin yönetiminde olması, halkın yönetimde söz sahibi olması ve toplumsal barışın korunmasına da yardımcı olur. 25. Hangi adımlar, bir ülkedeki demokratik değerleri korumaya yardımcı olabilir?

  A) Özgürlükleri sınırlayan yasalar çıkarmak.
  B) Seçimleri manipüle etmek.
  C) Haber kaynaklarının bağımsızlığına saygı duymak.
  D) Siyasi muhalifleri hapse atmak.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C seçeneği olan "Haber kaynaklarının bağımsızlığına saygı duymak" adımı, bir ülkedeki demokratik değerleri korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca, siyasi muhaliflerin haklarını korumak, adil seçimler yapmak ve yasaların herkese eşit şekilde uygulanmasını sağlamak gibi adımlar da demokratik değerleri korumaya yardımcı olabilir. 27. Atatürk, demokrasiyi Türkiye Cumhuriyeti'nin temel prensipleri arasında yer alacak şekilde benimsedi. Bu yaklaşım, Atatürk'ün siyasi felsefesi açısından neden önemlidir?

  A) Atatürk, demokrasinin halkın iradesinin yansıtılması olduğunu düşünüyordu.
  B) Atatürk, bir lider olarak, güçlü bir devletin ancak halkın desteği ile mümkün olduğuna inanıyordu.
  C) Atatürk, demokrasiyi sosyal adalet, eşitlik ve özgürlük için gerekli bir araç olarak görüyordu.
  D) Tüm bu seçenekler doğru.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneği yani "Tüm bu seçenekler doğru" dur. Atatürk, demokrasinin önemini halkın iradesinin yansıtılması, güçlü bir devletin ancak halkın desteği ile mümkün olması ve sosyal adalet, eşitlik ve özgürlük için gerekli bir araç olarak gördüğü için demokrasiyi Türkiye Cumhuriyeti'nin temel prensipleri arasında yer alacak şekilde benimsedi. 29. Atatürk, demokrasiyi uygularken kendi özel yöntemlerini kullandı. Bu yöntemler nelerdir?

  A) Otoriter yönetim ve zorbalıkla    B) Laikliği benimseyerek            
  C) Halkın desteğini kazanarak        D) Askeri güç kullanarak            

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı C'dir. Atatürk, demokrasiyi uygularken özel yöntemler kullanmıştır, ancak bunların başında halkın desteğini kazanarak hareket etmek gelmektedir. Atatürk, demokrasinin halkın iradesinin yansıtılması olduğuna inanıyordu ve bu nedenle halkın desteğini kazanmak onun için önemliydi. 31. Anayasa’nın önemi nedir?

  A) Anayasa, devletin temel belgesidir ve tüm diğer yasaların kaynağıdır.
  B) Anayasa, sadece yürütme organının yetkilerini belirler.
  C) Anayasa, sadece yargı organının yetkilerini belirler.
  D) Anayasa, yalnızca parlamentonun yetkilerini belirler.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Anayasa, devletin temel belgesi olup tüm diğer yasaların kaynağıdır. Anayasa, devletin yapısı, yetkileri, organları arasındaki ilişkiler ve vatandaşların temel hak ve özgürlükleri gibi konuları düzenler. Anayasa'nın önemi, devletin yönetim şeklinin belirlenmesi ve toplumsal düzenin sağlanmasıdır. 33. Anayasa’nın değiştirilmesi neye bağlıdır?

  A) Anayasayı değiştirecek olanlar sadece siyasi partilerdir.
  B) Anayasa değişikliği için meclisin üye tam sayısının üçte ikisi tarafından kabul edilmesi gerekir.
  C) Anayasa değişikliği için referandum yapılması gerekir.
  D) Anayasa değişikliği için cumhurbaşkanının onayı gerekir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır ve anayasanın değiştirilmesi için meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kabul etmesi gerektiğini belirtir. Anayasa, devletin temel hukuk belgesi olduğu için değiştirilmesi önemli bir süreçtir ve değişikliklerin yapılması belirli prosedürlere bağlıdır. 35. Anayasa’nın değiştirilmesi hangi durumda mümkündür?

  A) Anayasa Mahkemesi kararıyla.
  B) Siyasi partilerin kararıyla.
  C) Meclis üye tam sayısının üçte ikisi tarafından kabul edilmesiyle.
  D) Cumhurbaşkanının kararıyla.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Meclis üye tam sayısının üçte ikisi tarafından kabul edilmesiyle." olarak verilmiştir. Anayasa'nın değiştirilmesi için Anayasa'nın 175. maddesi uyarınca Meclis üye tam sayısının üçte ikisinin kabul etmesi gerekmektedir. Bu maddeye göre Anayasa'nın değiştirilmesi, anayasal düzenin değiştirilmesi anlamına geldiğinden, değişiklik yapılacak maddelerin birbiriyle uyumlu olması ve demokratik hukuk devleti ilkesine uygun olması gerekmektedir. 37. Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir?

  A) Hukukun üstünlüğü, insan hakları, özgürlükler, eşitlik ve adalet.
  B) Diktatörlük, baskı, zorbalık, hoşgörüsüzlük ve adaletsizlik.
  C) Siyasi partilerin üstünlüğü, güçlü liderlik, otorite ve otoriter yönetim.
  D) İdeolojik bölünmeler, çatışma ve savaş.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir, yani demokrasinin temel ilkeleri hukukun üstünlüğü, insan hakları, özgürlükler, eşitlik ve adalettir. Demokrasinin temel ilkeleri, bir demokratik toplumda var olan en önemli değerlerdir ve toplumsal düzenin korunması, hukukun uygulanması, insan haklarının korunması ve özgürlüklerin savunulması açısından hayati öneme sahiptir. 39. Demokrasinin avantajları nelerdir?

  A) Kişisel özgürlüklerin korunması, adaletin sağlanması, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve eşitliğin sağlanması.
  B) Otoriter liderlerin yönetimi, güçlü bir liderlik, sert kararlar ve disiplin.
  C) Çatışma, savaş ve hoşgörüsüzlük.
  D) İdeolojik bölünmeler ve çatışmalar.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Kişisel özgürlüklerin korunması, adaletin sağlanması, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve eşitliğin sağlanması. Demokrasi, bireylerin katılımı ve seçimlerinin temel olduğu bir yönetim biçimidir. Demokrasinin en önemli avantajları arasında kişisel özgürlüklerin korunması, adaletin sağlanması, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve eşitliğin sağlanması yer almaktadır. Bu avantajlar sayesinde bireylerin hakları korunur ve demokratik bir toplumda herkes eşit şartlarda yaşayabilir. 41. Demokrasinin eksiklikleri nelerdir?

  A) Yolsuzluk, rüşvet, siyasi baskılar ve eşitsizlik.
  B) Güçlü bir liderlik eksikliği, disiplin eksikliği ve kararsızlık.
  C) Otoriter liderlerin iktidara gelmesi ve yasaları ihlal etmeleri.
  D) Demokrasi, hiçbir şekilde eksikliklere sahip değildir.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır ve demokrasinin eksiklikleri arasında yolsuzluk, rüşvet, siyasi baskılar ve eşitsizlik bulunur. Demokrasinin bu tür eksiklikleri, adil ve eşit bir toplum için önemli bir sorun teşkil eder ve bu sorunlarla mücadele etmek, daha iyi bir demokratik sistem oluşturmak için önemlidir. 43. Atatürk, demokratik yönetim sisteminin kurulması için hangi reformları gerçekleştirmiştir?

  A) Anayasa değişikliklerini yaparak, devletin laik ve demokratik niteliklerini korumuştur.
  B) Seçim yasalarını çıkararak, seçimlerin özgürce yapılmasını sağlamıştır.
  C) Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar çıkararak, vatandaşların düşüncelerini ifade etmesine olanak sağlamıştır.
  D) Hepsi

 44. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Hepsi" dir. Atatürk, demokratik yönetim sisteminin kurulması için bir dizi reform gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında anayasa değişiklikleri, seçim yasalarının çıkarılması, basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasaların çıkarılması gibi önemli adımlar yer almaktadır. Bu reformlar, Türkiye'nin demokratik ve laik bir devlet olmasına katkıda bulunmuştur. 45. Demokrasinin tarihi nedir?

  A) Demokrasi, insanlık tarihinin başlangıcından beri var olan bir yönetim biçimidir.
  B) Demokrasi, Antik Yunan'da ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelmiştir.
  C) Demokrasi, Ortaçağ Avrupa'sında ortaya çıkmıştır.
  D) Demokrasi, Fransız Devrimi sırasında ortaya çıkmıştır.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır: "Demokrasi, Antik Yunan'da ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelmiştir." Demokrasi terimi, Antik Yunan'da ortaya çıkan ve "halkın yönetimi" anlamına gelen "demos" ve "kratia" kelimelerinden türetilmiştir. Antik Yunan'da, Atina demokrasisi olarak bilinen bir yönetim biçimi kullanılmıştır. Bu demokrasi biçimi, tarih boyunca çeşitli şekillerde evrilmiştir ve günümüze kadar gelmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAYAN DEMOKRASİ
  1. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir
  2. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
  3. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
  4. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder
  5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder
 • ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir
  2. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır
  3. Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.
  4. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarını ilişkilendirir
  5. Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir

Ayrıca 2022-2023 7.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Konukseverliğin toplumsal önemini anlaması ve misafirperver davranışlar sergileyebilme becerisi kazanması hedeflenebilir.

Farklı dinlerin ve kültürlerin farklı değerlerini tanımak ve anlamak için bir fırsat sunar.

Ticaret ve ekonomik işbirliği gibi konularda daha fazla işbirliği ve anlaşmaya yol açabilir.

Kültürel etkileşimlerin sonuçlarını ve kültürler arası anlayışı anlamak olabilir.

Uluslararası ilişkiler ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi anlayabilir.

"Toplumsal adalet kavramını tanımlayabilme ve neden önemli olduğunu açıklayabilme" olarak ifade edilebilir.

Ülkemizdeki kültürlerin çeşitliliği hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin farklı kültürler hakkında anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.

Konukseverlik kültürü hakkında bilgi sahibi olma.

Anayasanın vatandaşlar için önemini açıklayabilirim.

Demokrasinin temel prensiplerini açıklayabilir ve katılımcılık ilkesinin anlamını tanımlayabilir.

Demokrasinin insan hakları ve eşitliği koruyucu önemi.

Demokratik değerleri korumak için gerekli adımları tanımlayabilme.

Atatürk'ün siyasi felsefesi ve demokrasi anlayışı hakkında bilgi sahibi olma kazanımını hedeflemektedir.

Atatürk'ün demokrasiyi benimseyerek halkın desteğini kazanmak gibi özgün bir yaklaşımının olduğunu anlamak önemlidir.

Anayasa'nın devletin temel belgesi olduğunu ve diğer yasaların kaynağı olduğunu açıklar.

Anayasanın ne olduğunu ve nasıl değiştirilebileceğini anlamalıdır.

Anayasa'nın değiştirilmesi için Meclis üye tam sayısının üçte ikisinin kabul etmesi gerekmektedir.

Demokrasinin temel ilkelerini anlamaları ve demokrasinin önemini kavramaları hedeflenmektedir.

Demokrasinin avantajlarını anlamak, demokrasinin önemini ve farklı yönetim biçimleri arasındaki farkları kavramak açısından önemlidir.

Demokrasinin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve demokrasiye yönelik eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Atatürk'ün demokratik yönetim sistemi için yaptığı reformları anlamalarını ve bu reformların Türk demokrasisindeki önemini değerlendirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Tarihi olaylarla ilgili bilgi edinir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 13 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 120 kere doğru, 39 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri