2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Bir öğrenci sınıfındaki 40 öğrenciden 20'si ingilizce, 10'u matematik, 5'i fen bilgisi ve 5'i de tarih dersini seviyor. Bu verilere göre, sınıftaki öğrencilerin kaçının en az 3 dersi sevdiği söylenebilir?

  A) 0    B) 1    C) 2    D) 3

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru, kümeler arası kesişim ve birleşim işlemlerini anlamak için önemlidir. Soruda verilen bilgilere göre, 4 farklı dersi seven öğrencilerin sayısı toplamda 40 öğrenci olduğundan, sınıftaki öğrencilerin en az 3 dersi sevenlerin sayısı 0'dır. Yani cevap A'dır. 3. Bir restoranda yapılan bir ankete göre, 60 müşteriden 20'si pizza, 15'i burger, 10'u makarna, 8'i salata, kalanı ise çorba sipariş etmiştir. Bu verilere göre, kaç müşteri çorba sipariş etmiştir?

  A) 5    B) 6    C) 7    D) 8

 4. Cevap: C Açıklama:

  Soru, bir restoranda yapılan ankete dayanarak, kaç müşterinin çorba siparişi verdiğini bulmayı istiyor. Verilen bilgilere göre, 60 müşteriden 20'si pizza, 15'i burger, 10'u makarna ve 8'i salata siparişi vermiş. Bu dört kategorideki toplam sipariş sayısı 20+15+10+8=53. Toplam müşteri sayısından, 60-53=7 müşterinin çorba siparişi verdiği sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla, cevap anahtarı C'dir. 5. Bir satış elemanı, belirli bir süre içinde satışlarının grafiğini çizmek istiyor. Hangi grafik türü, satışların zaman içindeki değişimini göstermek için en uygun olanıdır?

  A) Pasta grafik    B) Çizgi grafik    C) Sütun grafik    D) Yüzdelik grafik

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Çizgi grafik'tir. Çizgi grafikleri, bir zaman aralığı boyunca bir değişkenin değişimini görsel olarak göstermek için kullanılır. Bu nedenle, satışların zaman içindeki değişimini göstermek için en uygun grafik türüdür. 7. Bir öğrenci, 20 farklı şehirdeki nüfus yoğunluğunu karşılaştırmak istiyor. Hangi grafik türü, öğrencinin bu verileri en uygun şekilde göstermesine yardımcı olur?

  A) Pasta grafik    B) Çizgi grafik    C) Sütun grafik    D) Yüzdelik grafik

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda en uygun grafik türü "sütun grafik" olacaktır. Sütun grafikler, farklı kategorilerdeki verilerin karşılaştırılmasına yardımcı olur ve verileri yatay eksendeki sütunlar aracılığıyla gösterir. Bu şekilde, 20 farklı şehrin nüfus yoğunluğunu karşılaştırmak için, her şehir için bir sütun oluşturulabilir ve sütun yüksekliği nüfus yoğunluğunu gösterir. 9. Bir anket sonucunda, katılımcıların %40'ının en sevdikleri tatlıyı çikolatalı kek olarak seçtiği belirlenmiştir. Bu veriye ait olması muhtemel bir daire grafiğinin kaç derecelik bir açıya sahip olması beklenir?

  A) 72°    B) 90°    C) 144°    D) 216°

 10. Cevap: C Açıklama:

  Verilen bilgiye göre, katılımcıların %40'ının en sevdikleri tatlıyı çikolatalı kek olarak seçtiği bilgisi verilmiştir. Bu veriye ait bir daire grafiği oluşturulduğunda, çikolatalı kek diliminin daire grafiğindeki merkez açı ölçüsü %40'ı temsil edecektir. Çünkü daire grafiği 360 derece olup, yüzde cinsinden verilen bir değer, daire grafiği içindeki merkez açısına çevrilebilir. Bu durumda cevap anahtarı C) 144° olacaktır. B 11. Bir sınıfta öğrencilerin 100 metre koşu zamanları şu şekildedir: 14, 13, 12, 11, 16, 15, 13, 12, 10, 18, 13, 11, 12, 17, 12. Bu veri grubunun medyanı kaçtır?

  A) 11    B) 12    C) 13    D) 14

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 13'dür. Medyan, bir veri setindeki sayıların sıralandığıda ortadaki sayıdır veya veri setinde çift sayıda veri olduğunda ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasıdır. Bu veri setinde, sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki iki sayı 12 ve 13 olduğundan, medyan 12+13/2 = 12.5'dir. Ancak seçenekler arasında bu değer yok, bu nedenle en yakın iki sayının ortalaması olan 13 cevap anahtarı olarak kabul edilir. 13. Bir mağazanın günlük satışları şu şekildedir: 1500 TL, 2000 TL, 2500 TL, 3000 TL, 3500 TL, 4000 TL, 4500 TL, 5000 TL, 5500 TL, 6000 TL. Bu veri grubunun tepe değeri kaçtır?

  A) 3500 TL    B) 4000 TL    C) 4500 TL    D) 5000 TL

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda verilen veri grubu içinde en yüksek değeri ifade eden tepe noktası, 5000 TL'dir. Bu değer, veri grubundaki en yüksek değerdir ve veri grubunun dağılımında belirgin bir tepe noktası olarak görünmektedir. Bu soru istatistikteki tepe değeri kavramını anlamaya yönelik bir sorudur. 15. Bir öğrenci okulda yapılan matematik sınavlarından aldığı notları çizgi grafiği ile göstermek istiyor. Hangi durumda sınav notları için bir çizgi grafiği uygun olmaz?

  A) Notlar arasındaki fark çok büyük değilse
  B) Notlar belirli bir aralıkta ise
  C) Notlar birbirine çok yakın ise
  D) Notlar her sınavda değişkenlik göstermiyorsa

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Eğer öğrencinin sınav notları her sınavda değişkenlik göstermiyorsa, yani notları neredeyse sabitse, çizgi grafiği uygun olmayabilir çünkü grafiğin neredeyse düz bir çizgi olması ve veri hakkınd 17. Bir veri setindeki sayılar, örneğin sıcaklık ya da nüfus gibi değişkenler, zamanla değiştiğinde hangi tür çizgi grafiği kullanılır?

  A) Doğrusal çizgi grafiği    B) Yüzde çizgi grafiği      
  C) Dağılım grafiği           D) Sütun grafiği            

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Doğrusal çizgi grafiği'dir. Doğrusal çizgi grafiği, zaman içindeki değişimleri görselleştirmek için kullanılan en yaygın grafik türüdür. Bu grafik türü, verilerin belirli bir süre boyunca nasıl değiştiğini gösterir ve eğilimleri ve desenleri belirlemek için kullanılabilir. Verilerin doğrusal olarak artıp azalmadığı durumlarda, bu grafik türü daha az uygun olabilir. 19. Aşağıdaki veri grubunun tepe değeri nedir? Veri grubu: 3, 7, 5, 8, 2, 9, 5

  A) 3    B) 5    C) 7    D) 9

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, çünkü veri grubunun en büyük değeri 9'dur. Veri setindeki sayılar sıralandığında, en büyük sayı tepe değer olarak tanımlanır. Bu veri grubu için, tepe değer 9'dur. Bu sorunun çözümünde veri setinin sıralanması ve en büyük sayının belirlenmesi gerekmektedir. 21. Bir veri grubunun en küçük değeri 4, en büyük değeri 12'dir. Veri grubunda ortalama değer 8 ise, kaç tane sayı olduğunu bilebilirsiniz?

  A) 3    B) 4    C) 5    D) 6

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda veri grubunun en küçük değeri 4, en büyük değeri 12 olduğu için aralık 12-4=8 olur. Ayrıca verilen ortalama değer de 8 olduğu için veri grubunun toplamı 8 x n (n: veri sayısı) olmalıdır. Bu iki bilgiyi kullanarak, (12+4)/2 x n = 8 x n eşitliğini çözeriz ve n = 5 elde ederiz. Bu nedenle, veri grubunda 5 sayı olması gerektiği sonucuna varırız. 23. Aşağıdaki veri grubunun modu nedir? Veri grubu: 4, 7, 2, 4, 8, 3, 9, 4

  A) 2    B) 4    C) 7    D) 9

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) 4'dür. Mod, bir veri kümesinde en çok tekrar eden sayıdır. Veri grubunda 4 sayısı 3 kez tekrar ederken diğer sayılar sadece bir ya da iki kez tekrar etmektedir. Bu nedenle 4, bu veri grubunun modudur. 25. Yarıçapı 8 cm olan bir dairenin çevresi kaç cm'dir?

  A) 16π cm    B) 32π cm    C) 64π cm    D) 128π cm

 26. Cevap: A Açıklama:

  Dairenin çevresi 2πr formülüyle hesaplanır ve yarıçapı 8 cm olan dairenin çevresi 2π x 8 = 16π cm'dir. 27. Yarıçapı 6 cm olan bir daire diliminin alanı 9π cm² ise, bu daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?

  A) 60°    B) 90°    C) 120°    D) 150°

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, yarıçapı 6 cm olan bir daire diliminin alanı verilerek merkez açısı bulunması istenmektedir. Daire diliminin alanı A = (r^2 * θ) / 2 formülü kullanılarak hesaplanırken, yarıçapı ve alanı verildiği için θ hesaplanabilir. θ = (2A) / r^2 = (2 * 9π) / 36 = π/2 radyan = 90° derece. Dolayısıyla, cevap B şıkkıdır. 29. Yarıçapı 3 cm olan bir çemberin kesiti 90°'dir. Bu çemberin kesit uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 2.5π cm    B) 3π cm    C) 3.5π cm    D) 4π cm

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) 3π cm'dir. Çemberin tam çevresi 2πr (r: yarıçap) olur. Bu soruda ise çemberin kesiti 90° olduğundan, bu açının ölçüsü 1/4 tam açı ölçüsüne eşit olur: 1/4 x 360° = 90°. Bu da demek oluyor ki, kesiti oluşturan yayın ölçüsü de 1/4 tam yay ölçüsüne eşittir: 1/4 x 2πr = πr/2. Yarıçap verildiğinden, kesit uzunluğu πr/2 = 3π/2 ≈ 4.71 cm olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEOMETRİ VE ÖLÇME
  1. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır
  2. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
  3. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
  4. Birimküpler ve izometrik kâğıtlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
  5. Çember ve çember parçasının uzunluğunu hesaplamayı gerektiren çalışmalara yer verilir.
  6. Daire ve daire diliminin alanını hesaplamayı gerektiren çalışmalara yer verilir.
  7. Gerçek hayat durumları (yollar, kavşaklar, krokiler vb.) ile açılar arasındaki ilişkiler inceletilir.
  8. İlişkilendirme süreçlerinde kâğıt katlama etkinliklerine yer verilebilir.
  9. Merkez açı ile daire diliminin alanı ilişkilendirilirken orandan yararlanılır.
  10. Öğrencilerin farklı temsil biçimleri ( tablo; sütun, daire veya çizgi grafiği ) oluşturmaları teşvik edilir
  11. Problem çözme etkinliklerinde üçgenin alanı ile dörtgenlerin (kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk) hem üçgenlerle hem de birbirleriyle olan ilişkilerini fark ettirmeye yönelik etkinliklere yer verilir
  12. Problem kurmaya yönelik çalışmalara yer verilir
  13. Problemlerin mimari ve tasarımla ilişkili olmasına dikkat edilir
  14. Üç boyutlu cisimlerin kullanıldığı oyunlara yer verilir

Ayrıca 2022-2023 7.sınıf matematik uygulamaları 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kümelerin birleşim ve kesişim işlemlerini anlayarak problemleri çözebilirler.

Yüzde, kesir ve oran kavramlarına aşina olmayı gerektirir.

Verilerin farklı grafik türleri kullanılarak nasıl görselleştirilebileceği konusundaki veri görselleştirme becerisini ölçmektedir.

Yüzdelik dilimleri daire grafiğine dönüştürme becerileri ve veri görselleştirme becerileri ölçülmektedir.

Veri setlerinde medyanın nasıl hesaplanacağını anlamaktır.

Veri analizi yöntemlerini kullanarak, veri setlerindeki önemli özellikleri tanımlama ve yorumlama becerisi.

Veri görselleştirme yöntemleri arasında en uygun olanının seçilmesi gerektiğini anlamaktır.

Veri değişimlerini görselleştirerek veri analizi yapabilme becerilerini geliştirebilirler.

Veri analizi için temel bir kavram olan tepe değer veya maksimum değerin nasıl belirleneceği anlaşılabilir.

Verilen bir veri grubunun en küçük, en büyük ve ortalama değerlerinden yola çıkarak veri grubunun kaç sayıdan oluştuğunu hesaplayabilirim.

İstatistiksel ölçümler ve veri analizi konusunda bilgiyi ölçer.

Dairelerin çevresinin hesaplanması ve bu hesaplama için kullanılan formülü bilmektir.

Verilen yarıçap ve açısal büyüklük ile daire diliminin alanını hesaplayabilme becerisi.

Geometri alanında temel şekillerin özelliklerini kullanarak, verilen bilgiler doğrultusunda problem çözmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.