2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Hangi durumda, bir dağılım grafiği yerine bir pasta grafiği daha uygun olur?

  A) Küçük bir veri setinde
  B) Büyük bir veri setinde
  C) Verilerin yüzdesinin belirgin olması durumunda
  D) Verilerin sayısal değerlerinin belirgin olması durumunda

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir: Verilerin yüzdesinin belirgin olması durumunda. Bir pasta grafiği, bir bütün içindeki farklı kategorilerin yüzdelik oranını gösterir. Bu nedenle, bir pasta grafiği, verilerin yüzdesinin belirgin olması durumunda daha uygun olacaktır. Örneğin, bir ankette farklı partilerin oy oranlarını göstermek için bir pasta grafiği kullanılabilir. Ancak, büyük veri setleri için pasta grafiği kullanmak, okunması zor ve karışık bir grafiğe neden olabilir. Bu nedenle, büyük veri setleri için genellikle dağılım grafiği daha uygun olacaktır. 3. Hangi grafik türü, farklı kategoriler arasındaki sayısal ilişkileri en iyi gösterir?

  A) Pasta grafiği        B) Çizgi grafiği
  C) Sütun grafiği        D) Dağılım grafiği

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir: Çizgi grafiği. Çizgi grafikleri, sayısal değişkenler arasındaki ilişkileri göstermek için en iyi grafik türlerinden biridir. Bu grafik türü, belirli bir zaman dilimindeki veya bir değişkenin diğer bir değişkenle olan ilişkisini göstermek için kullanılır. Örneğin, bir işletmenin aylık satışlarındaki değişiklikleri göstermek için çizgi grafikleri kullanılabilir. Çizgi grafikleri, birden çok veri kümesi arasındaki ilişkileri göstermek için de kullanılabilir. 5. Hangi grafik türü, bir veri setindeki en küçük ve en büyük değerleri göstermek için kullanılır?

  A) Pasta grafiği    B) Sütun grafiği    C) Nokta grafiği    D) Çizgi grafiği

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Nokta grafiği"dir. Nokta grafiği, bir veri setindeki en küçük ve en büyük değerleri göstermek için kullanılabilir. Bu grafik türü aynı zamanda ortanca, ilk ve üçüncü çeyrek gibi diğer veri noktalarını da göstermek için kullanılabilir. 7. Hangi grafik türü, zaman içindeki değişimi göstermek için kullanılır?

  A) Pasta grafiği    B) Sütun grafiği    C) Nokta grafiği    D) Çizgi grafiği

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Çizgi grafiğidir. Çizgi grafiği, belirli bir zaman aralığındaki verilerin değişimini göstermek için kullanılır. Bu grafiğin yatay ekseninde zaman ve dikey ekseninde ise ilgili veri değerleri yer alır. Bu şekilde, verilerin zaman içindeki değişimi kolayca görülebilir. 9. Bir öğrencinin matematik sınavlarındaki notları: 92, 88, 80, 95, 90. Bu öğrencinin not ortalaması kaçtır?

  A) 85    B) 89    C) 90    D) 91

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, öğrencinin beş matematik sınavından aldığı notlar verilmiştir. Bu notların toplamı 445'tir ve bu sayı 5'e bölündüğünde, öğrencinin not ortalaması olan 89 çıkar. 11. Bir işletmenin son 6 aylık satış rakamları şöyledir: 25.000 TL, 30.000 TL, 40.000 TL, 35.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL. Bu veri grubunun ortalama, ortanca ve tepe değeri arasındaki ilişki nedir?

  A) Ortanca = Tepe değeri > Ortalama
  B) Ortalama > Ortanca = Tepe değeri
  C) Ortalama = Ortanca = Tepe değeri
  D) Ortalama > Ortanca > Tepe değeri

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani ortalama, ortanca ve tepe değeri eşittir. Bu verilerin ortalaması (25.000 + 30.000 + 40.000 + 35.000 + 50.000 + 60.000) / 6 = 40.833. Ortanca, verilerin sıralanması sonucunda ortadaki değerdir, yani burada ortanca 37.500'dir. Tepe değeri ise en yüksek sıklığa sahip olan değerdir, burada 60.000'dir. Bu soru, istatistiksel ölçümler ve veri analizi ile ilgili bir konuyu test etmektedir. 13. Bir sınıftaki öğrencilerin notları aşağıdaki gibidir: 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Bu veri grubunun ortalaması kaçtır?

  A) 60    B) 65    C) 70    D) 75

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 70'tir. Veri grubundaki her sayının toplamı 630'dur, bu nedenle ortalama (630/9) 70'tir. 15. Bir araştırmada 100 kişiye hangi yemek türlerini tercih ettikleri sorulmuştur. Sonuçlar aşağıdaki gibidir: İtalyan mutfağı 35 kişi, Türk mutfağı 25 kişi, Çin mutfağı 20 kişi, Japon mutfağı 20 kişi. Bu veri grubunun medyanı kaçtır?

  A) 22.5 kişi    B) 27.5 kişi    C) 30 kişi    D) 37.5 kişi

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) 27.5 kişi'dir. Medyan, bir veri grubunun sıralandığında ortadaki değerdir. Bu veri grubu 20'den 35'e kadar değerler içerdiğinden, 25 ve 30 medyan olamaz. Veri grubu çift sayıda olduğundan, medyan iki ortanca değerin aritmetik ortalamasıdır. İtalyan mutfağı ve Türk mutfağı tercih edenlerin sayısı eşit olduğundan, medyan bu iki sayının aritmetik ortalaması olan 27.5 kişidir. 17. Bir kitapta verilen bir örneğe göre, bir öğretmenin öğrencilerinin notları aşağıdaki gibi dağılmıştır: 3 öğrenci notu 60, 4 öğrenci notu 70, 6 öğrenci notu 80, 2 öğrenci notu 90. Bu veri grubunun ortalaması kaçtır?

  A) 75    B) 77.5    C) 80    D) 82.5

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 80'dir. Verilen notları toplayarak 3x60 + 4x70 + 6x80 + 2x90 = 1380 toplam puan elde edilir. Bu toplam puan, öğrenci sayısına (15) bölünerek ortalama not hesaplanır ve sonuç Cevap C olan 80 olur. 19. Bir öğrencinin ders notları şu şekildedir: 65, 70, 75, 80, 85. Bu notların ortalaması, ortancası ve tepe değeri sırasıyla hangisidir?

  A) Ortalama: 75, Ortanca: 75, Tepe Değer: 85
  B) Ortalama: 75, Ortanca: 75, Tepe Değer: 80
  C) Ortalama: 75, Ortanca: 80, Tepe Değer: 85
  D) Ortalama: 75, Ortanca: 70, Tepe Değer: 85

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. Ortalama, notların toplamının sayısına bölünmesiyle hesaplanır ve bu durumda (65+70+75+80+85) / 5 = 75. Ortanca, notların sıralanması ve ortadaki değerin bulunması ile hesaplanır. Bu durumda, ortanca 80'dir. Tepe değeri ise, en yüksek not olan 85'tir. 21. Bir marketin günlük satışları aşağıdaki gibidir: 100 TL, 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL. Bu satışların ortalaması, ortancası ve tepe değeri sırasıyla hangisidir?

  A) Ortalama: 300 TL, Ortanca: 300 TL, Tepe Değer: 500 TL
  B) Ortalama: 300 TL, Ortanca: 300 TL, Tepe Değer: 400 TL
  C) Ortalama: 300 TL, Ortanca: 400 TL, Tepe Değer: 500 TL
  D) Ortalama: 300 TL, Ortanca: 300 TL, Tepe Değer: 300 TL

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı: A) Ortalama: 300 TL, Ortanca: 300 TL, Tepe Değer: 500 TL'dir. Satışların ortalaması hesaplanırken, toplam satış tutarı 5'e bölünür. Ortanca hesaplamak için satış tutarları küçükten büyüğe sıralanır ve ortadaki değer alınır. Tepe değeri, en yüksek satış tutarını ifade eder. 23. Bir daire diliminin merkez açısı 120°, çemberin çevresi 36π birimdir. Bu daire diliminin alanı kaç birim²'dir?

  A) 6π    B) 9π    C) 12π    D) 18π

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 12π'dir. Çünkü, merkez açısının ölçüsü 120° olduğundan, daire diliminin merkezindeki açının ölçüsü de 120° olacaktır. Çevresi 36π birim olan çemberin çapı ise 36 birimdir. Dairenin alanı daire diliminin alanından daha büyük olacağından, daire diliminin alanını hesaplamak için önce dairenin alanını hesaplamamız gerekmektedir. Dairenin alanı πr² formülü ile hesaplanır ve r = 18 birimdir. Dolayısıyla, dairenin alanı 324π birim²'dir. Daire diliminin alanı ise 1/3 * dairenin alanı olacaktır. Bu hesaplamayı yaparak, daire diliminin alanının 12π birim² olduğunu buluruz. 25. Bir dairenin çapı 14 cm ise, daire diliminin alanı 38,5 cm²'dir. Bu daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?

  A) 30    B) 45    C) 60    D) 75

 26. Cevap: D Açıklama:

  Verilen bilgiler doğrultusunda, öncelikle daire diliminin alanını hesaplayabiliriz. Daire diliminin alanı, merkez açısının ölçüsüne bağlı olarak bulunur ve şu formülle hesaplanır: A = (πr²θ) / 360, burada r dairenin yarıçapı, θ ise merkez açısının ölçüsüdür. Bize verilen dairenin çapı 14 cm olduğundan, yarıçapı r = 7 cm olarak hesaplayabiliriz. Ayrıca, daire diliminin alanı A = 38,5 cm² olarak verilmiş. Bu bilgileri kullanarak, θ'nin ölçüsünü bulabiliriz: θ = (360A) / (πr²) = (360 x 38,5) / (π x 7²) ≈ 75,05 derece. Bu nedenle, cevap anahtarı D seçeneğidir ve daire diliminin merkez açısı yaklaşık olarak 75 derecedir. Soruda verilen bilgiler, dairenin çapı ve daire diliminin alanıdır. Daire diliminin alanı, merkez açısının ölçüsüne bağlı olarak hesaplanabilir. Verilen çapı kullanarak, dairenin yarıçapı hesaplanabilir. Daha sonra, verilen daire diliminin alanını, yarıçap ve merkez açısının ölçüsü kullanarak hesaplayabiliriz. Bu işlemler sonucunda, merkez açısının ölçüsü bulunabilir ve doğru cevap seçeneği belirlenebilir. 27. Bir çember parçasının merkez açısı 120 derece ve çemberin yarıçapı 5 birimdir. Bu çember parçasının uzunluğu kaç birimdir?

  A) 2,5π birim            B) 5π birim
  C) 7,5π birim            D) 10π birim

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 7,5π birimdir. Çember parçasının uzunluğu, merkez açısının ölçüsünün çemberin çevresine oranının alınması ve bu oranın çemberin çevresi ile çarpılmasıyla bulunabilir. Yani, çemberin çevresi 2πr = 10π birim ise, merkez açısının ölçüsü 120 derece olduğundan, çember parçasının uzunluğu (120/360) x 10π = 3,33π birimdir. 29. 60 derecelik bir daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir?

  A) 30°    B) 45°    C) 90°    D) 120°

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkı olan 120°'dir. 60 derecelik bir daire dilimi, bir çemberin merkez açısının yarısıdır ve bir çemberin merkez açısı 360 derecedir. Bu nedenle, 60 derecelik bir daire diliminin merkez açısı 360/2 = 180 derece olacaktır. Ancak, soruda daire diliminin merkez açısının sadece 60 derece olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, 180 dereceden 60 dereceyi çıkardığımızda, merkez açısının ölçüsü 120 derece olacaktır. 31. Yarıçapı 12 cm olan bir dairenin alanı kaç cm²'dir?

  A) 144π    B) 288π    C) 432π    D) 576π

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) 144π'dir. Çemberin alanı, πr² formülü kullanılarak bulunur. Yarıçapı 12 cm olan bir dairenin alanı ise 144π cm²'dir. 33. Bir yamukta üst taban uzunluğu 14 cm, alt taban uzunluğu 6 cm ve yüksekliği 10 cm olduğuna göre, yamuğun alanı kaç cm²'dir?

  A) 80 cm²    B) 56 cm²    C) 35 cm²    D) 20 cm²

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: B) 56 cm². Yamuk alanı, üst taban uzunluğu + alt taban uzunluğu / 2 x yükseklik formülü ile hesaplanır. Bu durumda, yamuk alanı = (14 cm + 6 cm) / 2 x 10 cm = 20 cm x 10 cm = 200 cm². Ancak, soru yamukta sadece üst taban ve alt taban verilmiş, yükseklik verilmemiş. Bu yüzden, yüksekliği bulmak için yamuk içinde bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Bu dikdörtgenin bir kenarı yükseklik, diğer kenarı da üst taban ile alt taban arasındaki farktır. Bu durumda, dikdörtgenin alanı = yükseklik x (14 cm - 6 cm) = 8 cm x 10 cm = 80 cm². Dikdörtgenin yarısı yamuk alanına eşittir, yani yamuk alanı = 80 cm² / 2 = 40 cm² olacaktır. Ancak, yamukta olan iki üçgenin alanlarını da hesaba katmamız gerekiyor. Her üçgenin alanı, taban uzunluğu x yükseklik / 2 formülü ile hesaplanır. Üst tabandaki üçgenin alanı = 14 cm x 10 cm / 2 = 70 cm² ve alt tabandaki üçgenin alanı = 6 cm x 10 cm / 2 = 30 cm² olacaktır. Bu alanları yamuk alanından çıkararak sonuç elde ederiz: yamuk alanı = 40 cm² - 70 cm² - 30 cm² = 56 cm²Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Veri İşleme
  1. . Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar
  2. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği veya çizgi grafiğiyle gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar
  3. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri elde eder ve yorumlar.
  4. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme altındaki görüntülerini çizer.
  5. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur
  6. Düzlemsel bir şeklin ardışık ötelemeler ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.
  7. Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir şekle eş şekiller oluşturur.
  8. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.
  9. Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yön ve büyüklükte bir dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder
  10. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
  11. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
  12. Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.

Ayrıca 2022-2023 7.sınıf matematik dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Farklı veri türleri için uygun grafik türlerini seçmek, verilerin daha anlaşılır ve açık bir şekilde sunulmasını sağlar.

Farklı kategoriler arasındaki sayısal ilişkileri en iyi göstermek için çizgi grafikleri kullanılır.

Veri setindeki en küçük ve en büyük değerleri göstermenin nasıl yapılacağına dair bilgi gerektirir.

Verilerin zaman içindeki değişimini göstermenin önemini anlayabilirler.

Veri analizi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Veri grubunun ortalamasının nasıl hesaplanacağına ilişkin temel bir bilgiyi ölçmektedir.

Medyan kavramını anlama ve verilerin sıralanması becerilerini ölçmektedir.

Veri analizi ve istatistik konusunda öğrencilerin ortalama hesaplama becerisini ölçer.

İstatistik konusundaki temel kavramları anlamayı ve uygulamayı gerektirir.

Matematiksel hesaplama becerilerini ve istatistik kavramlarını anlamalarını gerektirir.

Daire dilimlerinin alanını hesaplayabilme becerisi.

Geometrik şekillerin alanlarını ve açılarını hesaplayabilme becerisi.

Merkez açısı ve daire dilimleri gibi temel geometrik kavramları anlamak ve uygulamaktır.

Daire alanı hesaplama yöntemlerini anlamak ve uygulamak için tasarlanmıştır.

Geometrik şekillerin alanlarını hesaplayabilme ve farklı şekillerin birleşiminden oluşan alanları hesaplayabilme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 11 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.