2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST)

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki peygamberlerin hangisi kendisine kitap gönderilen peygamberlerden değildir?

  A) Hz. İsa             B) Hz. Musa
  C) Hz. Harun        D) Hz. Muhammed

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu durumda, doğru cevap C) Hz. Harun'dur. Hz. Harun, kendisine ayrı bir kitap gönderilen bir peygamber değildir. Hz. İsa, İncil'i, Hz. Musa, Tevrat'ı ve Hz. Muhammed, Kur'an'ı kendilerine gönderilen peygamberlerdir. Ancak Hz. Harun'un kendisine özel bir kitap gönderildiği bilinmemektedir. Bu nedenle, Hz. Harun, kendisine kitap gönderilen peygamberlerden değildir. 3. – Dili İbranicedir.
  – Hz. Musa’ya gönderilmiştir.
  – Orijinal haliyle günümüze ulaşamamıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevrat            B) Kur’an-ı Kerim
  C) İncil                D) Zebur

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Tevrat"tır. Verilen özellikler doğrultusunda ilahi kitabın hangisi olduğunu belirlememiz isteniyor. İbranice diliyle yazılmış, Hz. Musa'ya gönderilmiş ve orijinal haliyle günümüze ulaşamamış olan ilahi kitap Tevrat'tır. Tevrat, Musevilerin kutsal kitabıdır. 5. Bir topluma liderlik eden kişi, o toplumda zekâsıyla öne çıkmalıdır. Çünkü toplumsal problemlere zamanında ve doğru çözümler üretebilmek, toplumun ortalamasından daha akıllı ve zeki olmayı gerektirir. Allah (c.c.) tarafından seçilmiş peygamberler de bu özelliğe sahiptir.
  Yukarıdaki paragrafta peygamberlerin özelliklerinden hangisine değinilmiştir?

  A) İsmet    B) Tebliğ    C) Fetanet    D) Emanet

 6. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Fetanet'tir. Fetanet, peygamberlerin akıllı, zeki ve anlayışlı olmalarını ifade eder. Paragrafta, topluma liderlik eden kişilerin zekâlarının önemine değinilerek, toplumsal problemleri çözebilmek için daha akıllı ve zeki olmanın gerektiği ifade edilir. Ardından, Allah tarafından seçilmiş peygamberlerin de bu özelliklere sahip olduğu belirtilir. Bu durumda, peygamberlerin özelliklerinden bahsedilen kısım fetanet kavramına işaret etmektedir. 7.  “…Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur.” (Fâtır suresi, 24. Ayet)
  Yukarıdaki ayetten aşağıdaki bilgilerin hangisi çıkarılabilir?

  A) Peygamberler günahsızdır.
  B) Tarihte sapkın topluluklar vardır.
  C) Her topluma peygamber gönderilmiştir.
  D) Peygamberler zeki insanlardır.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Her topluma peygamber gönderilmiştir."dır. Verilen ayette belirtilen ifadeye göre, her millete mutlaka bir uyarıcı veya peygamber gönderilmiştir. Bu durumdan çıkarılabilecek bilgi, her toplumun kendi zamanında peygamberlere sahip olduğudur. 9. ”Allah her şeyi görür.” Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatı anlatan kelimedir?

  A) Tekvin    B) Kudret    C) Kudret    D) Basar

 10. Cevap: D Açıklama:Cevap: (D) Basar

  Açıklama:

  Sorudaki ifadede, Allah'ın her şeyi gördüğü belirtilmektedir. Bu ifade, Allah'ın görme sıfatı olan basar ile ifade edilmektedir. Diğer seçenekler ise Allah'ın başka sıfatlarını ifade etmektedir.

  Tekvin: Allah'ın yaratıcı sıfatı

  Kudret: Allah'ın gücü ve gücü sıfatı

  Kadem: Allah'ın tasarruf ve hükmetme sıfatı

  Basar: Allah'ın her şeyi görme sıfatı

 11. Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Cinlerin de Müslüman ve kafir olanları vardır.
  B) Cinler ateşten yaratılmışlardır.
  C) Allah (c.c.), cinleri de kendisine kulluk etsinler diye yaratmıştır.
  D) Cinler gelecekle ilgili her şeyi bilirler.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Cinler gelecekle ilgili her şeyi bilirler."dır. Cinlerle ilgili verilen bilgilerden yanlış olanı seçmemiz istenmektedir. Diğer seçeneklerdeki ifadeler doğrudur; cinlerin Müslüman ve kafir olanları olduğu belirtilir, cinlerin ateşten yaratıldığı ifade edilir ve Allah'ın cinleri kulluk etmeleri için yarattığı bilinir. Ancak cinlerin gelecekle ilgili her şeyi bilme yetenekleri olmadığından, D seçeneği yanlıştır. 13. Dünya hayatının son bulup bütün canlıların ölmesi olayına ne denir?

  A) Kıyamet    B) Zelzele    C) Mahşer    D) Berzah

 14. Cevap: A Açıklama:

  Dünya hayatının son bulup bütün canlıların ölmesi olayına "Kıyamet" denir. Bu olay, İslam inancında dünya hayatının sona erdiği, ölülerin diriltilip mahşere toplandığı ve hesap vermek için Allah'ın huzuruna çıkıldığı bir dönemi ifade eder. Verilen soruda, dünya hayatının sona erip bütün canlıların ölmesi durumunun adı sorulmaktadır. Bu durum İslam inancında "Kıyamet" olarak adlandırılır. Kıyamet, insanların diriltilip mahşere toplandığı, dünyanın sona erdiği ve hesap vermek için Allah'ın huzuruna çıkıldığı bir olaydır. Bu sebeple, doğru cevap A) Kıyamet'tir. 15. Hangisi dünyanın özelliklerinden biridir?

  A) Dünya geçicidir.
  B) Dünya sonsuzdur.
  C) Kıyamet vakti dünya altüst olmayacaktır.
  D) Dünyada sadece iyilikler vardır.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Dünya geçicidir."dır. Verilen seçenekler arasında dünyanın özelliklerini anlatan ifadeler bulunmaktadır. Ancak doğru olanı seçmek gerekmektedir. Dünya, geçici bir varlık olarak kabul edilir. Dünya üzerindeki her şeyin bir süreklilik ve geçicilik özelliği olduğu inancı yaygındır. Bu nedenle, dünyanın geçiciliğini ifade eden "A" seçeneği doğrudur. 17. Aşağıdakilerden hangisi ahiretle ilgili bir kavram değildir?

  A) Sûr    B) Mizan    C) Haşr    D) Fitre

 18. Cevap: D Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında "ahiretle ilgili bir kavram olmayan" seçeneği bulmak gerekmektedir. Doğru cevap D) Fitre'dir. Sûr, Mizan ve Haşr, İslam inancında ahiretle ilişkili kavramlardır, ancak Fitre, bir İslam ibadeti olan zekâtın bir türüdür ve ahiretle doğrudan ilişkili değildir. Soruda, ahiretle ilgili bir kavram olmayan seçeneği bulmak istenmektedir. Sûr, Mizan ve Haşr, İslam inancında ahiretle ilişkili kavramlardır. Ancak Fitre, bir İslam ibadeti olan zekâtın bir türüdür ve ahiretle doğrudan ilişkili değildir. Bu nedenle, doğru cevap D) Fitre'dir. 19. Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların özelliklerinden değildir?

  A) Kaynağı Yüce Allah  olduğundan ilahi bir kelamdır.
  B) Hitap edilen toplumun diliyle gönderilmiştir.
  C) Peygamberler aracılığıyla insanlığa bildirilmiştir.
  D) Her peygambere bir kitap gönderilmiştir

 20. Cevap: D Açıklama:

  "D) Her peygambere bir kitap gönderilmiştir" seçeneğini doğru kabul ediyorsunuz. Bu durumda, ilahi kitapların özelliklerinden biri olarak her peygambere bir kitap gönderildiği ifadesini gösterebiliriz. 21. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.   
  Suhuf- Tevrat- Kul- Kur’an- Mucize- İncil- Hz.Muhammed- Elçi

  1. Kelime-i Şehadet ile Hz. Muhammed’in Allah’ın .................... u ve ....................si olduğuna şahitlik ederiz.
  2. Dört büyük kitaptan ayrı olarak Yüce Allah’ın Cebrail aracılığıyla bazı peygamberlere gönderdiği bazı buyruk ve öğütleri içeren sayfalara .................... denir.
  3. Allah’ın  insanlara gönderdiği son kitap .................... , son peygamber ....................’dir.
  4. Dört büyük ilahi kitap; ...................., Zebur, ....................ve Kur’an-ı Kerim’dir.
  5. Peygamberlerin Allah’ın izniyle gerçekleştirdikleri olağanüstü olaylara ....................denir.

 22. Cevap:

  1. Kelime-i Şehadet ile Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi ve kulu olduğuna şahitlik ederiz.

  2. Dört büyük kitaptan ayrı olarak Yüce Allah'ın Cebrail aracılığıyla bazı peygamberlere gönderdiği bazı buyruk ve öğütleri içeren sayfalara Suhuf denir.

  3. Allah'ın insanlara gönderdiği son kitap Kur'an, son peygamber Hz. Muhammed'dir.

  4. Dört büyük ilahi kitap; Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir.

  5. Peygamberlerin Allah'ın izniyle gerçekleştirdikleri olağanüstü olaylara mucize denir.

  Açıklama:

  Bu soruda, boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurmanız istenmektedir. Cümlelerde geçen kavramlar ve ilişkili oldukları kelimeler şunlardır: 1. Kelime-i Şehadet, Hz. Muhammed, Allah'ın elçisi, kulu 2. Dört büyük kitap, Suhuf 3. Allah'ın insanlara gönderdiği son kitap, Kur'an, son peygamber, Hz. Muhammed 4. Dört büyük ilahi kitap, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim 5. Peygamberlerin Allah'ın izniyle gerçekleştirdikleri olağanüstü olaylar, mucize 23. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” ile işaretleyiniz

  [.....] İlk insan Hz. Adem, ilk peygamber ise Hz. İbrahim’dir.
  [.....] Vahiy, peygamberlerin sözlerine denir.
  [.....] Son gönderilen ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’dir.
  [.....] Allah insanlara sadece yirmi beş peygamber göndermiştir.
  [.....] Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi umudunu yitirmez.
  [.....] Mahşer gününde bütün varlıklar ölürler.
  [.....] Allah’ın emriyle sûr’a üfleyecek olan melek İsrafil’dir.
  [.....] Zalimlerin ve kötülerin ahirette cezalandırılması Allah’ın adaletinin gereğidir
  [.....] Allah bize akıl ve irade verdiği için ahiretin varlığını kabul ederiz.
  [.....] Allah mümin kullarına merhamet edip onları cennete koyacaktır.
  [.....] Peygamberler, insanların sadece dünyada mutlu olmaları için çaba göstermişlerdir.
  [.....] Cennetteki her şey bu dünyadaki gibidir.

 24. Cevap:

  İlk insan Hz. Adem, ilk peygamber ise Hz. İbrahim’dir. (Y)

  Vahiy, peygamberlerin sözlerine denir. (Y)

  Son gönderilen ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’dir. (D)

  Allah insanlara sadece yirmi beş peygamber göndermiştir. (Y)

  Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi umudunu yitirmez. (D)

  Mahşer gününde bütün varlıklar ölürler. (Y)

  Allah’ın emriyle sûr’a üfleyecek olan melek İsrafil’dir. (D)

  Zalimlerin ve kötülerin ahirette cezalandırılması Allah’ın adaletinin gereğidir. (D)

  Allah bize akıl ve irade verdiği için ahiretin varlığını kabul ederiz. (D)

  Allah mümin kullarına merhamet edip onları cennete koyacaktır. (D)

  Peygamberler, insanların sadece dünyada mutlu olmaları için çaba göstermişlerdir. (Y)

  Cennetteki her şey bu dünyadaki gibidir. (Y)

  Açıklama: 25. Aşağıda verilen kavramları kendi anlamları ile eşleştiriniz.
  1. Sıdk
  2. Emanet
  3. İsmet
  4. Tebliğ
  5. Fetanet

  [....] Zeki Olmak
  [....] Dosdoğru Olmak
  [....] Güvenilir Olmak
  [....] Günah İşlemekten Kaçınmak
  [....] Ulaştırmak, İletmek

 26. Cevap:

  1. Sıdk - Dosdoğru Olmak

  2. Emanet - Güvenilir Olmak

  3. İsmet - Günah İşlemekten Kaçınmak

  4. Tebliğ - Ulaştırmak, İletmek

  5. Fetanet - Zeki Olmak

  Açıklama: 27. Allah (c.c.) bizleri üstün özelliklere sahip varlıklar olarak yaratmıştır. Her türlü nimeti bizler için var etmiştir. Bu nedenle bize bunca nimeti veren Allah’a (c.c.) teşekkür etmemiz gerekir. Allah’a (c.c.) teşekkür etmenin en güzel yollarından biri de namaz kılmaktır. Müminler namazla hem Yüce Allah’a kulluk görevini yerine getirirler hem de kendilerini huzurlu hissederler. Müminler günde beş kez Allah’a (c.c.) yönelir, verdiği nimetler için O’na şükreder ve her türlü yardımı da yalnız O’ndan beklerler.
  Paragrafta namaz ibadetinin hangi yönüne değinilmemiştir?

  A) Namaz kılmanın sebeplerine
  B) Namazın kılınış şekline
  C) Namazın kulluk görevi olmasına
  D) Namazın şükür vesilesi olmasına

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Namazın kılınış şekline" olarak belirlenmiştir. Paragrafta namaz ibadetinin sebepleri, namazın kulluk görevi olması ve namazın şükür vesilesi olmasıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Ancak namazın kılınış şekline değinilmemiştir. Namazın nasıl kılınması gerektiği, hangi adımların takip edilmesi gerektiği gibi konulara paragrafta yer verilmemiştir. 29. “... Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile, yoksul kardeşlerini tercih edip onların ihtiyaçlarına koşarlar. Kim kendi nefsinin cimriliğinden korunursa kurtuluşa ermiştir.” (Haşr suresi, 9. ayet.)
  Yukarıdaki ayet mealinde müminlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

  A) Adalet                      B) İbadet
  C) Yardımseverlik         D) Sözünde durmak

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: Yukarıdaki ayet mealinde müminlerin yardımseverlik özelliği vurgulanmıştır. Bu soruda, verilen ayetin mealine göre müminlerin hangi özelliğinin vurgulandığı sorulmaktadır. Ayette müminlerin "kendilerinin ihtiyaçları olsa bile, yoksul kardeşlerini tercih edip onların ihtiyaçlarına koşmaları" ifade edilmektedir. Bu durum, müminlerin yardımseverlik özelliğini vurgulamaktadır. Müminler, kendi bencil ihtiyaçlarından önce yoksul kardeşlerinin ihtiyaçlarını düşünerek onlara yardım etmeyi tercih etmektedirler. 31. Kur’an-ı Kerim, yardımlaşmayla ilgili olarak müminleri uyarmaktadır. Hz. Peygamber komşusu  aç iken tok yatmanın, müminlere yakışmadığını bil-dirmiştir. İslam tarihi boyunca Müslümanlar bu öğüde uygun davranmaya gayret etmişlerdir. Peygam-berimiz’le(sav)
  birlikte Medine’ye hicret eden Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslümanların kardeşliği de buna en iyi örnektir.
  Verilen metinden hareketle İslam diniyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Yardımlaşmayı ön planda tutar.
  B) Tevhid ilkesini esas alır.
  C) Müminleri kardeş ilan eder.
  D) Toplumsal dayanışmaya önem vermiştir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Tevhid ilkesini esas alır." olarak belirlenmiştir. Metinde, Kur'an-ı Kerim'in müminleri yardımlaşma konusunda uyarması ve Hz. Peygamber'in aç komşusuyla ilgili öğüt vermesi gibi bilgiler yer almaktadır. Ayrıca Medine'ye hicret eden Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslümanların kardeşlik ilişkisi de toplumsal dayanışmaya örnek olarak gösterilmektedir. Ancak metinde İslam diniyle ilgili tevhid ilkesine dair bir bilgiye rastlanmamaktadır. 33. Allah (c.c.) iyi davranışlar yapanları ve yaptığı kötü davranışlardan tövbe edenleri cennetle müjdelemiştir. Ancak kötü davranışta bulunanları ve bu davranışlarında ısrarcı olanları da cezalandıracağını vurgulamıştır.
  Verilen paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah (c.c.) her şeyi görür, her şeyi bilir.
  B) Allah (c.c.) kullarına karşı çok merhametlidir.
  C) Allah (c.c.) kullarına sabırlı ve lütufkârdır.
  D) Allah (c.c.), iyiliği ve kötülüğü karşılıksız bırakmaz

 34. Cevap: D Açıklama:

  Verilen paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, D seçeneğinde ifade edilen "Allah (c.c.), iyiliği ve kötülüğü karşılıksız bırakmaz" ifadesidir. Bu soruda, verilen paragraftan çıkarılabilecek en genel ve kapsamlı yargı sorulmaktadır. Paragrafta belirtilen ifadelerde Allah'ın iyi davranışları ödüllendirdiği ve kötü davranışları da cezalandıracağı vurgulanmaktadır. Bu durum, iyilik ve kötülük eylemlerinin karşılıksız bırakılmayacağını ifade etmektedir. 35. - “Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 399.)
  - “Mümin, güzel ahlâkı sebebiyle (gündüzlerini) oruçla, (gecelerini) namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 7.)
  - “Mümin ne insanları karalayan ne lânet eden ne kaba ve kötü sözlü ne de hayâsız birisidir.” (Tirmizî, Birr, 48.)
  Verilen hadislerde müminlerin hangi yönü vurgulanmaktadır?

  A) İbadeti     B) Ahlakı     C) İnancı    D) Çalışkanlığı

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Ahlakı" olarak belirlenmiştir. Verilen hadislerde müminlerin güzel ahlaklarına vurgu yapılmaktadır. İlk hadiste, bir müminin iyilik yaptığında sevinip kötülük yaptığında üzülmesi gerektiği belirtilerek ahlaki bir tutumun önemi vurgulanmaktadır. İkinci hadiste, müminin oruç ve namazla geçiren kişinin derecesine ulaşması, güzel ahlakın ibadetlerle ilişkilendirildiğini göstermektedir. Üçüncü hadiste ise müminin insanları karalamayan, lânet etmeyen, kaba ve kötü sözlü olmayan, hayâsız davranmayan biri olduğu ifade edilerek ahlaki değerlere vurgu yapılmaktadır. 37. “Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun, size (bir şey)emanet edildiğinde ona riayet edin, iffetinizi koruyun, gözlerinizi (bakılması yasak olandan) sakının ve ellerinizi (haramdan) çekin.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 323.)
  Yukarıda verilen hadiste vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güzel ahlak cennete girmenin anahtarıdır.
  B) Doğru sözlülük yalandan uzak durmaktır.
  C) Haramlar Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir.
  D) İslam emanete ihaneti yasaklamıştır.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Güzel ahlak cennete girmenin anahtarıdır." olarak belirlenmiştir. Verilen hadiste, altı şeyin güvencesini verenlere cennetin güvencesinin verileceği ifade edilmektedir. Bu altı şey ise doğru sözlülük, verilen sözün tutulması, emanete riayet etme, iffetin korunması, haramlardan gözlerin sakınması ve haramlardan ellerin çekilmesidir. Bu durum, güzel ahlakın cennete girmenin anahtarı olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla temel düşünce, güzel ahlakın cennet hedefine ulaşmanın önemli bir unsuru olduğudur. 39. Aşağıdakilerden hangisi gayr-ı müekked sünnettir?

  A) Sabah namazının 2 rekatlık sünneti
  B) Yatsı namazının son sünnetini 4’e tamamlamak
  C) Öğle namazının 4 rekatlık sünneti
  D) Öğle namazının 2 rekatlık sünneti

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Bu soruda, hangi seçeneğin gayr-ı müekked sünnet olduğu sorulmaktadır. Gayr-ı müekked sünnet, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in zamanında bazen yapılıp bazen de terk edildiği bilinen sünnetlerdir. Seçenekler incelendiğinde, yatsı namazının son sünnetini 4'e tamamlamak (B seçeneği) gayr-ı müekked sünnettir çünkü bu sünnet Peygamberimiz tarafından sürekli olarak kılınması emredilmemiştir. 41. ‘Kelime-i Şehadet’’ ve ‘‘ Kelime-i Tevhid’’i anlamlarıyla birlikte yazınız.
 42. Cevap:

  - Kelime-i Şehadet: "Kelime-i Şehadet", İslam'ın temel inançlarından biridir ve Müslüman olmanın şartlarından biri olarak kabul edilir. Anlamı ise "Tanıklık Kelimesi" veya "Şahadet Kelimesi" olarak çevrilebilir. "Eşhedu anla ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resulullah" ifadesiyle ifade edilir ve "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederim" anlamını taşır.

  - Kelime-i Tevhid: "Kelime-i Tevhid", İslam'ın en temel öğretilerinden biridir ve İslam'ın birlik ve tevhid prensibini ifade eder. Anlamı ise "Teklik Kelimesi" veya "Allah'ın Birliği Kelimesi" olarak çevrilebilir. "La ilahe illallah" ifadesiyle ifade edilir ve "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamını taşır. Kelime-i Tevhid, Allah'ın bir olduğunu, O'ndan başka ilah olmadığını ve ibadetin sadece Allah'a yapılması gerektiğini vurgular.

  Açıklama:

  Verilen soruda, "Kelime-i Şehadet" ve "Kelime-i Tevhid" ifadelerinin anlamlarının yazılması istenmektedir. "Kelime-i Şehadet", İslam'da Müslüman olmanın şartlarından biri olan bir ifadedir ve Allah'ın birliğini ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu ifade eder. "Kelime-i Tevhid" ise İslam'ın temel öğretilerinden biridir ve Allah'ın bir olduğunu ve O'ndan başka ilah olmadığını vurgular. Bu iki ifade, İslam'ın tevhid inancını ve Allah'a olan bağlılığı temsil eder. 43. Oruç ibadetinin kişiye faydalarından 2 tanesini yazınız.
 44. Cevap:

  Oruç ibadetinin kişiye faydalarından 2 tanesi şunlardır:

  1. Ruhsal ve manevi temizlik: Oruç tutmak, kişinin nefsiyle mücadele etmesini ve kötü düşüncelerden, davranışlardan uzak durmasını sağlar. Sabır, özdenetim ve irade gücünün gelişmesine yardımcı olur. Bu sayede kişi, ruhsal ve manevi açıdan temizlenir ve olumsuz alışkanlıklardan arınır.

  2. Sağlık faydaları: Oruç tutmanın birçok sağlık faydası bulunmaktadır. Vücuda verilen ara, sindirim sistemine dinlenme sağlar ve sindirim sistemi organlarına yük bindiren sürekli yeme alışkanlığının olumsuz etkilerini azaltır. Aynı zamanda vücuttaki toksinlerin atılmasını destekler, metabolizmayı düzenler, kilo kontrolüne yardımcı olur ve bazı hastalıkların önlenmesine katkıda bulunur.

  Açıklama:

  Verilen soruda, oruç ibadetinin kişiye sağladığı faydaların 2 tanesi istenmektedir. Oruç tutmanın faydaları oldukça çeşitlidir, ancak burada iki tanesine odaklanılmalıdır. İlk olarak, oruç tutmak kişinin ruhsal ve manevi temizliğini sağlar. Sabır, özdenetim ve irade gücünün gelişmesine katkıda bulunur, kötü düşüncelerden ve davranışlardan uzak durmayı öğretir. İkinci olarak, oruç tutmanın sağlık faydaları vardır. Sindirim sistemi organlarına dinlenme sağlar, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, metabolizmayı düzenler ve kilo kontrolüne destek olur. 45. Namazın hazırlık şartlarından olan ‘‘setr-i avret’’i açıklayınız.
 46. Cevap:

  Namazın hazırlık şartlarından olan 'setr-i avret', namaz kılarken kişinin örtmesi gereken mahrem bölgelerini ifade eder. Bu, namazın mahremiyetini korumak ve kişinin haya duygusunu güçlendirmek amacıyla yapılan bir önlemdir. Setr-i avret, erkekler için dizden yukarı ve omuzlardan aşağı olan bölümü, kadınlar için ise tüm vücudu örten uygun bir giyim tarzını içerir.

  Açıklama:

  Verilen soruda, namazın hazırlık şartlarından olan 'setr-i avret' kavramı açıklanması istenmektedir. Namaz kılarken kişinin mahrem bölgelerini örtmesi gerektiği anlamına gelen setr-i avret, namaz ibadetinin mahremiyetini korumayı ve haya duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Erkekler için dizden yukarı ve omuzlardan aşağı olan bölümü, kadınlar için ise tüm vücudu örten uygun bir giyim tarzını içerir. Bu şekilde namaz kılınırken bedenin örtülmesi, ibadetin saygınlığını ve manevi derinliğini artırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Test
 • Klasik


2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ORUÇ VE ZEKÂT
  1. Allah İçin Vermek: Zekât
  2. İrade Eğitimi: Oruç
  3. Oruç Çeşitleri
  4. Oruç İbadetinin Bireye ve Topluma Kazandırdıkları
  5. Oruçla İlgili Hükümler
  6. Oruçla İlgili Kavramlar
  7. Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
  8. Ramazan Ayına Özgü İbadetler
  9. Zekât İbadetinin Bireye ve Topluma Kazandırdıkları
  10. Zekâtla İlgili Hükümler
  11. Zekâtla İlgili Kavramlar

Ayrıca 2022-2023 6.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Bu soru, farklı peygamberlerin kendilerine gönderilen kitaplardan bahsederken, peygamberlerin rollerini ve kitaplarını anlamamıza yardımcı olur.

Bu soruyu çözen kişi, farklı ilahi kitapların özelliklerini tanıyarak ve karşılaştırarak doğru bir şekilde hangi kitabın kastedildiğini belirleyebilecektir.

Bu soru, peygamberlerin özelliklerini anlamamıza ve fetanet kavramını kavramamıza yardımcı olur.

Bu soruyu çözen kişi, Kuran-ı Kerim'in içeriğini anlayarak ve ayetleri yorumlayarak her toplumun peygamberlere sahip olduğunu anlayabilecektir.

Bu soru, Allah'ın sıfatlarına ve özelliklerine ilişkin bir anlayış geliştirmemize yardımcı olur. Aynı zamanda, dini terimleri tanıma ve anlamlandırma becerisini geliştirir.

Bu soruyu çözen kişi, cinlerle ilgili İslam inancındaki temel bilgileri anlamış olacak ve cinlerin gelecekle ilgili her şeyi bilmediklerini öğrenmiş olacaktır.

Bu soru, İslam inancındaki kıyamet kavramını anlamamıza ve dini terminolojiyi kavramamıza yardımcı olur.

Bu soruyu çözen kişi, dünyanın geçici bir varlık olduğunu anlamış olacak ve insanların dünya hayatının geçiciliği hakkındaki farkındalığını artıracaktır.

Bu soru, İslam inancındaki ahiretle ilgili kavramları tanımamızı sağlar.

Bu soruyu çözen kişi, ilahi kitapların her peygambere gönderildiğini ve her peygamberin bir kitapla görevlendirildiğini öğrenecektir.

İslam inancında önemli kavramları ve ilahi kitapları tanıma becerisini geliştirir. Ayrıca, Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu ve Kur'an'ın son ilahi kitap olduğunu vurgular.

Bu soruyu çözen kişi, İslam inancına ilişkin doğru ve yanlış ifadeleri ayırt etme becerisini geliştirecektir.

Bu soruyu çözen kişi, İslamî kavramları kendi anlamlarıyla eşleştirme becerisini geliştirecektir.

Bu soruyu çözen kişi, paragrafta verilen bilgileri dikkatlice analiz ederek namaz ibadetinin farklı yönlerini anlama becerisini geliştirecektir.

İslam dinindeki yardımseverlik kavramını anlamaya ve müminlerin bu değeri nasıl yaşadığını kavramaya yönelik bir kazanımı hedeflemektedir.

Bu soruyu çözen kişi, metinde verilen bilgileri dikkatlice değerlendirerek İslam diniyle ilgili farklı yönleri anlama becerisini geliştirecektir.

İslam inancında "amellerin karşılığı" kavramını anlamaya ve Allah'ın adaletiyle ilgili bir kazanımı hedeflemektedir.

Bu soruyu çözen kişi, hadislerin anlamını doğru bir şekilde analiz ederek müminlerin güzel ahlaklarına olan vurguyu anlama yeteneğini geliştirecektir.

Bu soruyu çözen kişi, hadisin anlamını doğru bir şekilde analiz ederek güzel ahlakın cennete girmenin temel bir gerekliliği olduğunu anlama yeteneğini geliştirecektir.

Bu soru, gayr-ı müekked sünnetin ne olduğunu ve yatsı namazının son sünnetinin gayr-ı müekked sünnet olduğunu bilmeyi hedeflemektedir.

Bu soruyu çözen kişi, "Kelime-i Şehadet" ve "Kelime-i Tevhid" ifadelerinin anlamlarını doğru bir şekilde bilmektedir

Bu soruyu çözen kişi, oruç ibadetinin faydalarını doğru bir şekilde bilmektedir.

Bu soruyu çözen kişi, namazın hazırlık şartlarından biri olan setr-i avretin ne anlama geldiğini ve neyi ifade ettiğini bilmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 123 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1053 kere doğru, 501 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.