2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Tarihteki ilk yazılı anlaşma ...................... anlaşmasıdır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kadeş                                   B) lozan
  C) mondros ateşkes            D) miryekefelon

 2. Cevap: A Açıklama:

  Evet, doğru cevap A) kadeş olarak verilmiştir. Tarihteki ilk yazılı barış anlaşması olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması, MÖ 13. yüzyılda Mısır hükümdarı II. Ramses ile Hitit kralı III. Hattuşili arasında yapılmıştır. Bu antlaşma, yazılı belgelere dayanan ilk büyük barış antlaşmasıdır ve Orta Doğu'da yapılmış en eski bilinen barış anlaşmasıdır. Antlaşma, sınırları belirlemek, barışı sağlamak ve ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla yapılmıştır. 3. Paranın icadından önce insanlar ............... yöntemiyle alışveriş yapmaktaydı.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) borçla    B) kredi kartıyla    C) takasla    D) senetle

 4. Cevap: C Açıklama:

  Yukarıdaki boşluğa "C) takasla" getirilmelidir. Paranın icadından önce insanlar mal ve hizmetleri doğrudan takas yöntemiyle alışveriş yapmaktaydılar. Takas, bir malın veya hizmetin başka bir mal veya hizmetle değiştirilmesi anlamına gelir. Örneğin, bir çiftçi ekinini diğer bir çiftçinin sığırlarına veya el yapımı ürünlerine takas edebilirdi. Bu yöntem, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için malları ve hizmetleri alıp satmalarını sağlardı. Paranın icadı, takasın zorluklarından ve sınırlamalarından kurtulmayı sağlayarak ekonomik ilişkileri kolaylaştırmış ve ticaretin gelişimine katkıda bulunmuştur. 5. Yaşadığımız yerde görülen iklim koşulları aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

  A) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini
  B) Konut tipini ve malzemesini
  C) Deprem oluşumunu
  D) Bitki örtüsünü

 6. Cevap: C

 7. Fiziki haritalar renklendirme yöntemine göre çizilmiş haritalardır. Fiziki Haritada aşağıdakilerden hangisi mavi renk ile gösterilmez?

  A) Göl    B) Deniz    C) Ova    D) Akarsu

 8. Cevap: C

 9. Üç tarafı su ile çevrili toprak parçasına …………denilir. Yandaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Ova    B) Ada    C) Körfez    D) Yarımada

 10. Cevap: D

 11. Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve iş birliği bulunan topluluğa “grup” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir?

  A) Halk oyunları ekibi         B) Konserdeki seyirciler
  C) Aile bireyleri                   D) Sınıftaki öğrenciler

 12. Cevap: C

 13. I. Savaşlar,
  II. Doğal afetler,
  III. Yoksulluk
  Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir?

  A) I ve II                                B) II ve III                               
  C) I ve III                               D) I, II ve III

 14. Cevap: D

 15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

  A) Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir.
  B) Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz.
  C) On beş yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
  D) Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır.
 16. Cevap: C

 17. Zehra, okuluna yürüyerek gitmektedir. Fakat trafiğin yoğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülerede de sıkıntı oluşturmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Olayların nedeni önemli değildir.
  B) Aynı olay birden fazla kişiyi etkileyebilir.
  C) Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır.
  D) Her olayın sonucu aynıdır.
 18. Cevap: B

 19. Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendikleri hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
  Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Çivi yazısını kullanan ilk uygarlık Hititlerdir.
  B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir.
  C) İlk merkezi krallıklar Anadolu’da kurulmuştur.
  D) Dünyanın ilk kütüphanesini Sümerler kurmuşlardır

 20. Cevap: B

 21. Tarihçiler, geçmişten günümüze kadar olan zamanı öğrenilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmışlardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler” olarak adlandırmışlardır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi “tarihi devirlere” aittir?

  A) Kemikten yapılmış eşyalar
  B) Mağaradaki resimler
  C) Çivi yazılı tablet
  D) Heykeller

 22. Cevap: C

 23. Merhaba, benim adım Paduhepa. Hattuşa’da yaşıyorum. İki katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde ocağımız bile var. Komşu ülkeler bize ‘‘Bin Tanrı İli’’ diyor. Kutlamalarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etkilenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız Anal adını verdiğimiz yıllıklar da hazırlıyoruz. Buna göre
  Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Tek tanrılı dine inanmışlardır.
  B) Tarım ile uğraşmışlar.
  C) Yazıyı kullanmışlardır.
  D) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir

 24. Cevap: A

 25. İlk Çağda;
  I. Toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları,
  II. Ateşi kullanmış olmaları,
  III. Mağara duvarlarına resimler çizmeleri,
  IV. Toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları
  Faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını gösterir?

  A) Yalnız I                      B) II ve IV
  C) I ve III                        D) I, II ve III

 26. Cevap: A

 27. Urartuların ölülerini eşyaları ile birlikte gömmeleri aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak kabul edilir?

  A) Ölümden sonra yaşama inandıkları
  B) Tek tanrılı bir inanca sahip oldukları
  C) Merkezi otoriteye önem verdikleri
  D) Mezopotamya medeniyetlerinden etkilendikleri

 28. Cevap: A

 29. Anadolu uygarlıklarından olan Lidyalıların;
  * Madeni parayı icat etmeleri
  * Kral Yolu’nu inşa etmeleri
  Aşağıda yer alan ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır?

  A) Hayvancılık  B) Ticaret  C) Tarım  D) Madencilik

 30. Cevap: B

 31. Sümerler, Ziggurat adını verdikleri tapınaklarını çok amaçlı olarak kullanmışlardır. Tapınakların en alt katlarını ürünlerin saklandığı ambar olarak kullanırken en üst katlarını gökyüzünü incelemek için gözlemevi olarak kullanmışlardır.
  Bu bilgiye göre Sümerler ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Bilimsel çalışmalarda bulunmuşlardır
  B) Zigguratları depo olarak kullanmışlardır.
  C) Gökyüzünü inceleyerek Astronomi alanında ilerlemişlerdir.
  D) Zigguratlardan sadece dini alanda yararlanmışlardır.

 32. Cevap: D

 33. Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eserlerden değildir?

  A) Topkapı Sarayı       B) Selimiye Camii
  C) Mevlâna Müzesi     D) Damlataş Mağarası

 34. Cevap: D

 35. I. Dil
  II. Gelenek ve Görenek
  III. Sanat
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kültürel öğrelerimiz arasındadır?

  A) I ve II                  B) II ve III                               
  C) I ve III                 D) I, II ve III

 36. Cevap: D

 37. Tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji ve vatandaşlık gibi sosyal konuları içeren derslerin bütününe ................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) gelenek            B) sosyal bilgiler
  C) fen bilgiler        D) görenek

 38. Cevap: B

 39. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Bireyin sahip olduğu roller hiçbir zaman değişmez.
  B) Sosyal Bilgiler dersi bireyler arasında dayanışma olgusunu arttırmayı amaçlar.
  C) Doğada insan eli değmeden oluşan ve gezilip görülebilecek özelliği olan yerlere doğal varlık denir
  D) Geçmişten bizlere kalan ve tarihî değer taşıyan eşyalara tarihî nesne denir.

 40. Cevap: A

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test Detayları

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Eylül 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM
  1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler.
  2. Çocuk olarak haklarını fark eder.
  3. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
  4. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.
 • ADIM ADIM TÜRKİYE
  1. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir.
  2. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.
  3. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır
  4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.
  5. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır.
  6. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir

Ayrıca 2022-2023 5.Sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.sınav soruları; Anadoludaki ilk uygarlıklar, roller ve gruplar kazanımlarını kapsayan test tipi sorulardan oluşmaktadır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 37 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 350 kere doğru, 176 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri