2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi sınavı 3.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi CEVAPLARI

 1. "Bağlaç" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmamıştır?

  A) Toprak çorak ve kurudur.
  B) Ali'yle Ayşe parkta top oynadılar.
  C) Mehmet hem televizyon izliyor hem de kitap okuyor.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Toprak çorak ve kurudur. Bağlaçlar, cümleleri veya cümle öğelerini birbirine bağlayan kelimelerdir. Verilen seçenekler arasında sadece A seçeneğinde bağlaç kullanılmamıştır. Diğer seçeneklerde "ve" ve "hem...hem de" gibi bağlaçlar kullanılmıştır. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "Şimdiki Zaman" ile kurulmuştur?

  A) Geçen yaz İzmir'e gitmiştik.
  B) Arkadaşım yarın doğum günü kutlayacak.
  C) Ayşe, kütüphaneden kitap almıştı.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Arkadaşım yarın doğum günü kutlayacak." şeklindedir. "Şimdiki Zaman" (Present Tense), anlatılan olayın şu anda gerçekleştiği veya rutin olarak gerçekleştiği zamanı ifade eder. Verilen cümleler arasında sadece "B) Arkadaşım yarın doğum günü kutlayacak." cümlesi "Şimdiki Zaman" ile kurulmuştur. Diğer cümleler "Geçmiş Zaman" (Past Tense) veya "Geçmişteki Gelecek Zaman" (Past Future Tense) ile kurulmuştur. 5. "Arkadaşlarımızla okula giderken güzel vakit geçiriyoruz" cümlesinde hangi sözcük özne görevindedir?

  A) Okula
  B) Giderken
  C) Arkadaşlarımızla

 6. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Arkadaşlarımızla" şeklindedir. Özne, cümlede fiilin eylemini gerçekleştiren veya durumu taşıyan yapıdır. Verilen cümlede, "Arkadaşlarımızla okula giderken güzel vakit geçiriyoruz" ifadesinde "Arkadaşlarımızla" sözcüğü özne görevini üstlenmektedir. Bu ifadeyle birlikte, özne "biz" anlamını taşımaktadır ve cümledeki eylemi gerçekleştiren kişileri ifade etmektedir. 7. "Irmak, evdeki çiçekleri suluyor." cümlesinde "suluyor" kelimesi hangi zamanda kullanılmıştır?

  A) Geçmiş Zaman
  B) Şimdiki Zaman
  C) Gelecek Zaman

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Şimdiki Zaman. "suluyor" kelimesi, "Irmak, evdeki çiçekleri suluyor." cümlesinde şimdiki zamanı ifade etmek için kullanılmıştır. Fiilin sonundaki "-iyor" ekinin bulunması şimdiki zamanı gösterir. 9. "Bu hafta sonu pikniğe gidelim mi?" cümlesinde hangi kelime bir zarftır?

  A) Sonu
  B) Hafta
  C) Pikniğe

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Sonu" şeklindedir. Zarflar, fiilleri, sıfatları veya zarfları niteleyen kelimelerdir ve zaman, yer, miktar, şekil gibi bilgileri aktarır. Verilen cümlede, "Bu hafta sonu pikniğe gidelim mi?" ifadesinde "sonu" kelimesi bir zarf olarak kullanılmaktadır. Bu kelime, "hafta sonu" ifadesine zaman bilgisi ekleyerek cümlenin anlamını tamamlar. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "soru cümlesi" değildir?

  A) Seni gördüğüme çok sevindim.
  B) Bugün hava çok güzel, değil mi?
  C) Beni yanlış anlamışsın, dedi.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Seni gördüğüme çok sevindim. "Seni gördüğüme çok sevindim." cümlesi bir ifade cümlesi olup, bir düşünceyi veya duyguyu ifade etmek için kullanılır. Soru cümlesi ise bir soru sormak amacıyla kullanılır. 13. "Köpek, havlamak yerine kuyruğunu salladı." cümlesinde hangi kelime yüklem görevindedir?

  A) Köpek    B) Havlamak    C) Salladı

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Salladı" şeklindedir. yüklem, bir cümlenin eylem veya durumunu ifade eden kelimedir. Verilen cümlede, "Köpek, havlamak yerine kuyruğunu salladı." ifadesinde "salladı" kelimesi bir eylemi ifade ederek yüklem görevini üstlenmektedir. Bu kelime, köpeğin kuyruğunu salladığını anlatır. 15. "Bir gün, masal kitaplarından birinde okuduğu masalı bize anlatmıştı." cümlesinde hangi kelime nesne görevindedir?

  A) Gün    B) Masal    C) Kitaplarından

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Masal. "Bir gün, masal kitaplarından birinde okuduğu masalı bize anlatmıştı." cümlesinde "masal" kelimesi nesne görevindedir. Bu kelime, cümlede "ne anlatmıştı?" sorusuna cevap olarak kullanılan, anlatılan eylemin ne olduğunu belirten bir nesneyi temsil eder. 17. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir cümleyi oluşturmaz?

  A) Kitap    B) Okulumuz    C) Koşuyoruz

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Kitap" şeklindedir. Bir cümle, bir düşünceyi tamamlayan anlamlı bir birimdir ve bir özne ve yüklem içermelidir. Verilen seçenekler arasında "A) Kitap" kelimesi bir cümleyi oluşturmaz çünkü bir özne ve yüklem içermemektedir. "Kitap" kelimesi tek başına bir nesneyi veya bir kavramı ifade eder, ancak bir cümle oluşturacak diğer unsurlar eksiktir. 19. "Ali topu ağaca attı." Cümlesinde kaç kelime vardır?

  A) 3    B) 4    C) 5

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) 4. "Ali topu ağaca attı." cümlesi 4 kelime içermektedir. Bu kelimeler sırasıyla "Ali", "topu", "ağaca", "attı"dır. Kelimeler arasında boşluklarla ayrım yapıldığı için her bir boşluk bir kelimeyi temsil eder. 21. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "sıfat"tır?

  A) Kalem    B) Güzel    C) Koşmak

 22. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Güzel" şeklindedir. Sıfatlar, isimleri nitelendiren veya tanımlayan kelimelerdir. Verilen seçenekler arasında "B) Güzel" kelimesi bir sıfattır çünkü bir ismi nitelendirir ve onun özelliğini belirtir. "Güzel" kelimesi, bir nesnenin veya bir durumun niteliğini ifade eder. 23. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "zıt anlamlı" değildir?

  A) Sıcak    B) Soğuk    C) Renkli

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Renkli. "Zıt anlamlı" kelime çiftleri, birbirinin tam karşıtı olan anlamlara sahip kelimelerdir. Soruda verilen kelimelerden "Sıcak" ve "Soğuk" zıt anlamlıdır, çünkü biri yüksek sıcaklığı, diğeri ise düşük sıcaklığı ifade eder. Ancak "Renkli" kelimesi diğer kelimelerle zıt anlamlı değildir, çünkü "Renkli" kelimesi "renkleri olan" anlamına gelirken, diğer kelimeler sıcaklıkla ilgili terimlerdir. 25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Birleşik cümle"dir?

  A) Ali elma alır.
  B) Ayşe yemek yedi.
  C) Ali elma alır ama Ayşe portakal alır.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Ali elma alır ama Ayşe portakal alır." şeklindedir. birleşik cümle, en az iki yargıyı bir araya getiren ve aralarında anlam ilişkisi bulunan cümlelerdir. Verilen seçenekler arasında sadece "C) Ali elma alır ama Ayşe portakal alır." cümlesi birleşik cümledir çünkü içerisinde iki ayrı yargı bulunur ve bu yargılar "ama" bağlacıyla birbirine bağlanır. 27. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "zarf"tır?

  A) Güzel    B) Hızlı    C) Araba

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Hızlı. Zarf, fiilleri, sıfatları veya zarfları belirli bir şekilde niteleyen kelimelerdir. "Güzel" ve "Araba" kelimeleri sıfat veya isim olarak kullanılabilmektedir, ancak "Hızlı" kelimesi fiilleri nitelerken kullanılan bir zarftır. 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Basit cümle"dir?

  A) Ali topu tuttu.
  B) Ali topu tuttu ve sonra koştu.
  C) Ali topu tuttu ama hemen bıraktı.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Ali topu tuttu. Basit cümle, tek bir özne ve tek bir yüklem içeren cümledir. Bu cümlede "Ali" özne, "topu tuttu" ise yüklem olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde ise birden fazla yükleme sahip cümleler bulunmaktadır. 31. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu bir cümledir?

  A) Bugün hiç ders çalışmadım.
  B) Bugün havanın çok kötü olduğunu düşünüyorum.
  C) Bugün arkadaşlarımla güzel bir gün geçirdim.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Bugün arkadaşlarımla güzel bir gün geçirdim." şeklindedir. Olumlu cümleler, bir durumu, olayı veya hissi olumlu bir şekilde ifade eden cümlelerdir. Verilen cümleler arasında "C) Bugün arkadaşlarımla güzel bir gün geçirdim." cümlesi olumlu bir cümledir çünkü bir güzel gün geçirildiğini ifade etmektedir. 33. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sıfat değildir?

  A) yeşil    B) çabuk    C) kalem

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) kalem. Sıfatlar, nesneleri veya durumları nitelendiren kelimelerdir. "yeşil" ve "çabuk" sıfatlardır çünkü bir nesneyi nitelendirebilirler. Ancak "kalem" bir isimdir ve nesneyi nitelendirmek yerine nesnenin kendisini temsil eder. 35. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir?

  A) Benim adım Ayşe.
  B) Bugün hava çok sıcak.
  C) Sen kaç yaşındasın?

 36. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Sen kaç yaşındasın?" şeklindedir. Soru cümleleri, bir soru sormak veya bilgi istemek amacıyla kullanılan cümlelerdir. Verilen cümleler arasında "C) Sen kaç yaşındasın?" cümlesi bir soru cümlesidir çünkü bir bilgi istenmektedir. 37. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğüt veren bir cümledir?

  A) Bu sınavda başarılı olacağıma inanıyorum.
  B) Her gün düzenli olarak ders çalışman gerekir.
  C) Arkadaşlarımın doğum gününe gitmek istiyorum.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Her gün düzenli olarak ders çalışman gerekir. Öğüt veren cümleler, bir eylem veya davranışı öneren veya teşvik eden cümlelerdir. Bu cümlede, "Her gün düzenli olarak ders çalışman gerekir." şeklinde bir öğüt verilmektedir. 39. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "aynı anlama gelen" anlamındadır?

  A) anlama    B) farklı    C) benzer

 40. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) benzer" şeklindedir. "aynı anlama gelen" ifadesi, birbirine yakın veya benzer anlamlara sahip olan kelimeleri ifade eder. Verilen seçenekler arasında "C) benzer" kelimesi bu anlamı taşımaktadır, çünkü "aynı anlama gelen" ifadesiyle uyumlu bir anlamı temsil etmektedir. 41. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir cümledir?

  A) Annem bana yeni bir çanta aldı.
  B) Bu yaz tatilinde denize gideceğiz.
  C) Bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Olumsuz cümleler, olumsuz bir durumu ifade eder. Bu cümlede, "Bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum." şeklinde bir olumsuzluk ifadesi bulunmaktadır. 43. Aşağıdaki kelimelerden hangisi nesne ismidir?

  A) güzel    B) kitap    C) yürümek

 44. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) kitap. Nesne ismi, bir eylemin veya durumun doğrudan etkisine veya hedefine maruz kalan varlıkları veya nesneleri ifade eder. "kitap" kelimesi doğrudan etkiye veya hedefe maruz kalan bir varlığı temsil eder. 45. Aşağıdaki cümlelerden hangisi haber cümlesidir?

  A) Gelecek hafta sınavım var.
  B) Bugün arkadaşlarımla sinemaya gittim.
  C) Bu yıl çok sayıda kitap okudum.

 46. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Gelecek hafta sınavım var." şeklindedir. bir haber cümlesi, bir olayı, bir durumu veya bir gerçeği bildiren cümledir. Verilen seçenekler arasında "A) Gelecek hafta sınavım var." cümlesi bu özelliği taşımaktadır, çünkü bir gerçeği ifade etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Detayları

2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Üretim Tüketim ve Verimlilik
 • Dünyamız ve Uzay

Ayrıca 2022-2023 3.sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.değerlendirme soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin bağlaçları tanıma ve kullanma becerilerini değerlendirir.

"Şimdiki Zaman"ın nasıl kullanıldığını öğrenirler.

Cümledeki özneyi belirleyerek dilbilgisindeki özne kavramını anlamış olurlar.

Bu soru, öğrencilerin fiilleri farklı zamanlarda tanıma ve kullanma becerilerini değerlendirir.

Zarf kavramını anlayarak cümledeki zarf kullanımını fark ederler.

Bu soru, öğrencilerin ifade cümleleri ile soru cümlelerini ayırt etme becerilerini değerlendirir.

Yüklem kavramını anlayarak cümledeki yüklemi doğru şekilde tanımlayabilirler.

Bu soru, öğrencilerin cümledeki kelimelerin görevlerini anlama becerilerini değerlendirir.

Bir cümleyi oluşturmak için özne ve yüklem gerektiğini anlayarak, eksik bir kelimenin bir cümleyi oluşturamayacağını kavrayabilirler.

Bu soru, öğrencilerin bir cümledeki kelime sayısını doğru bir şekilde belirleme yeteneklerini ölçer.

İsmi veya zamiri tanımladığını öğrenerek, sıfatların dilbilgisindeki önemini kavrayabilirler.

Bu soru, öğrencilerin zıt anlamlı kelimeleri doğru bir şekilde belirleme becerilerini ölçer.

Kazanım cümlesi: Sorunun cevap anahtarı "C) Birleşik cümlelerin nasıl oluşturulduğunu ve farklı anlamları bir araya getirebildiğini anlayarak, cümlelerin çeşitliliğini artırabilirler.

Bu soru, öğrencilerin zarf kavramını anlama ve kelimenin işlevini doğru bir şekilde belirleme becerilerini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin basit cümleleri tanıma ve anlama becerilerini ölçer.

Olumlu ve olumsuz cümleler arasındaki farkı anlayabilir ve pozitif düşünme becerisini geliştirebilirler.

Bu soru, öğrencilerin sıfatları tanıma ve ayırt etme becerilerini ölçer.

Soru cümlelerini tanıyabilir ve etkili bir şekilde soru sorma becerilerini geliştirebilirler.

Bu soru, öğrencilerin öğüt veren cümleleri tanıma ve anlama becerilerini ölçer.

Kelime anlamlarını karşılaştırma ve eş anlamlı kelimeleri tanıma becerilerini geliştirebilirler.

Bu soru, öğrencilerin olumsuz cümleleri tanıma ve anlama becerilerini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin nesne isimlerini tanıma ve ayırt etme becerilerini ölçer.

Haber cümlelerini tanıma ve gerçekleri ifade etme becerilerini geliştirebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi sınavı 3.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Testi İstatistikleri

Bu sınav 20 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 205 kere doğru, 123 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.