2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. St. Thomas Aquinas'ın Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanı nedir?

  A) Neden sonuç ilişkisine dayalı beş argüman sunar
  B) Tanrı'nın var olduğunu doğrudan kanıtlayan bir argüman sunar
  C) İnsan aklının Tanrı'nın varlığını anlaması için gerekli koşulları sunar
  D) Bilginin temelinde Tanrı'nın varlığına inanma gerekliliği olduğunu öne sürer
  E) İlahi kökenli doğanın mevcudiyetinin varlığını savunur

 2. Cevap: A Açıklama:

  St. Thomas Aquinas'ın Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanı, neden-sonuç ilişkisine dayalı beş argüman sunan ve bunlardan biri olan hareketli hareketlendirici argümanıyla Tanrı'nın varlığını dolaylı yoldan kanıtlamayı amaçlayan bir felsefi argümandır. 3. Descartes, Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanını nasıl tanımlar?

  A) "Tanrı'nın varlığına dair bir doğaüstü delil bulunmamaktadır."
  B) "Ben düşünüyorum, öyleyse varım."
  C) "Tanrı'nın varlığına inanmak rasyonel bir varsayımdır."
  D) "Tanrı'nın varlığına ilişkin bir bilgiye sahibim ve bu bilgi doğru ve kesindir."
  E) "Tanrı'nın varlığına ilişkin bir kanıt sunmam mümkün değildir."

 4. Cevap: D Açıklama:

  Descartes, Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanını "Tanrı fikrinin kendisinin varlığını gerektirdiği" şeklinde tanımlar. Bu argüman, Descartes'ın "Cehalet Üzerine Söylev" adlı eserinde detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu argüman, düşünce deneyi yoluyla Tanrı'nın varlığına dair kesin bir bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu iddia eder. 5. Din felsefesi, dinlerin mantıksal ve felsefi boyutlarını inceleyerek doğru veya yanlış inançlar konusunda bir karara varmayı amaçlar. Hangisi bu kararı verirken kullanılan en önemli kriterdir?

  A) Dinin tarihsel süreci        B) Mantık ve akıl yürütme      
  C) Dinin resmi dogmaları        D) İbadet uygulamaları         
  E) Dini liderlerin görüşleri   

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda din felsefesi karar verirken en önemli kriterin ne olduğu sorulmaktadır. Din felsefesi genellikle mantık ve akıl yürütme kriterini kullanarak doğru veya yanlış inançlar konusunda bir karara varmayı amaçlar. Dolayısıyla, bu soruda doğru cevap B seçeneği olan "Mantık ve akıl yürütme"dir. Din felsefesi, dinlerin mantıksal ve felsefi boyutlarını inceleyerek doğru veya yanlış inançlar konusunda bir karara varmayı amaçlar. 7. Din felsefesi, dinlerin insan hayatındaki rolüne ve insanların dinlere olan tepkisine odaklanır. Hangisi bu odak noktasında daha fazla önem taşır?

  A) Dinin kaynağı                 B) Dinin doğası                 
  C) Dinin tarihi                  D) Dinin toplumsal fonksiyonu   
  E) Dinin ritüelleri             

 8. Cevap: D Açıklama:

  Din felsefesi, dinlerin insan hayatındaki rolüne odaklanırken, dinin toplumsal fonksiyonu daha fazla önem taşır. Dinin toplumsal hayatta oynadığı roller, dinin toplumsal yapının nasıl oluştuğunu ve işlediğini anlamamızı sağlar. Bu sayede toplumsal düzenin, dinlerin etkileriyle nasıl şekillendiği anlaşılabilir. 9. İbn-i Rüşd, Tanrı'nın varlığına ilişkin hangi yaklaşımı benimsemiştir?

  A) Akılcılık        B) Aydınlanmacılık    C) Deneycilik
  D) Pozitivizm    E) Empirizm

 10. Cevap: A Açıklama:

  İbn-i Rüşd, akılcılık yaklaşımını benimsemiştir ve Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanları felsefi açıdan değerlendirmiştir. Bu argümanlardan en ünlüsü "Tanrı'nın Varlığına Dair İspat" adlı eserinde yer alan kozmolojik argümandır. İbn-i Rüşd, evrenin var oluşunu birincil nedene bağlayarak Tanrı'nın varlığını savunmuştur. 11. William Paley, Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanında hangi kavramı kullanmıştır?

  A) Biyolojik evrim    B) Doğal seçilim    C) İşlevsellik
  D) Sevgi                  E) Ahlak

 12. Cevap: C Açıklama:

  William Paley, Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanında "işlevsellik" kavramını kullanmıştır. Bu argümana göre, doğadaki canlılar ve varlıklar, karmaşık yapıları ve işlevleriyle bir saat gibi bir tasarımcının varlığını gerektirir. İşlevsellik, Paley'in "tasarım kanıtı" olarak adlandırdığı bir argümanın temelini oluşturur. 13. Din Felsefesi, aşağıdaki konuların hangisiyle ilgilenir?

  A) Dinlerin tarihi ve kültürel etkileri
  B) Dinlerin mantıksal tutarlılığı
  C) Dinlerin etik değerleri
  D) Dinlerin sosyal etkileri
  E) Dinlerin bilimsel geçerliliği

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, Din Felsefesi'nin konusunu belirten seçeneklerden B) Dinlerin mantıksal tutarlılığı ile ilgilenmesidir. Din Felsefesi, dinlerin içeriklerini, kavramlarını ve inançlarını mantıksal olarak ele alarak analiz eder ve eleştirir. Dinlerin tarihi, etik değerleri ve sosyal etkileri gibi konular, Din Sosyolojisi veya Din Psikolojisi gibi diğer alanların konusudur. 15. Din Felsefesi, aşağıdaki soruların hangisiyle ilgilenir?

  A) Tanrı var mıdır?
  B) Dinlerin toplumsal etkileri nelerdir?
  C) Dinlerin tarihi nasıldır?
  D) Dinlerin etik değerleri nelerdir?
  E) Dinlerin bilimsel geçerliliği var mıdır?

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru, din felsefesinin ana konularından biri olan Tanrı'nın varlığına ilişkindir. Din felsefesi, dinlerin doğası, kaynağı, tarihi, etiği ve bilimsel geçerliliği gibi diğer konuları da ele alır. Din felsefesi, dinin filozofik bir bakış açısıyla incelenmesiyle ilgilidir. 17. Din Felsefesi, aşağıdaki düşünürlerden hangisinin çalışmalarına dayanır?

  A) Hazarfen                    B) Platon                
  C) Immanuel Kant          D) Jean-Paul Sartre      
  E) Friedrich Nietzsche   

 18. Cevap: B Açıklama:

  Din felsefesi, Platon ve Aristoteles gibi antik filozofların çalışmalarına dayanır. Bu düşünürler, din ve felsefe arasındaki ilişkiyi tartışmış ve metafizik konuları ele almışlardır. Diğer filozoflar da din felsefesi alanında çalışmalar yapmış olsa da, Platon ve Aristoteles'in etkisi oldukça önemlidir. 19. Ontolojik argüman, Tanrı'nın varlığına ilişkin bir argüman türüdür. Bu argümanın temel fikri nedir?

  A) Tanrı'nın var olduğunu varsayar ve Tanrı'nın var olmadığını reddeder.
  B) Tanrı'nın varlığından doğal olarak türetilir.
  C) Tanrı'nın varlığını yadsıyan tüm argümanları reddeder.
  D) Bilgi veya deneyim yoluyla Tanrı'nın varlığına ulaşmaya çalışır.
  E) Tanrı'nın var olup olmadığını kanıtlayamayacağımızı iddia eder.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Ontolojik argüman, Tanrı'nın varlığına ilişkin bir argüman türüdür ve temel fikri, Tanrı'nın varlığına doğrudan mantıksal bir kanıt sunmaktır. Bu argüman, Tanrı'nın varlığının insan aklının kendisi tarafından düşünüldüğünde açık bir şekilde ortaya çıktığına inanır. Bu nedenle, ontolojik argüman, Tanrı'nın varlığını önceden kabul eden insanlar için daha inandırıcıdır. 21. Din felsefesi alanında kullanılan "teizm" terimi ne anlama gelir?

  A) Tanrı'nın var olduğunu inkar eden anlayış
  B) Tanrı'nın var olduğunu kabul eden anlayış
  C) Tanrı'nın var olup olmadığını bilmemiz imkansızdır diyen anlayış
  D) Tanrı'nın varlığına ve yokluğuna inanmadığını ifade eden anlayış
  E) Din ile ilgisi olmayan bir terimdir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Teizm terimi, Tanrı'nın var olduğunu kabul eden felsefi bir anlayışı ifade eder ve din felsefesi alanında önemli bir konudur. Bu terim, Tanrı'nın evreni yarattığına, insanlarla etkileşim halinde olduğuna ve dünyadaki olaylara müdahale ettiğine inanır. 23. Felsefede "sosyalizm" ile "komünizm" arasındaki fark nedir?

  A) Sosyalizm, özel mülkiyeti ve piyasa ekonomisini kabul ederken, komünizm bunları reddeder.
  B) Sosyalizm, siyasi bir hareketken, komünizm ekonomik bir sistemdir.
  C) Sosyalizm, toplumsal adaleti sağlamak için ekonomik eşitliği savunurken, komünizm toplumsal eşitliği savunur.
  D) Sosyalizm, devletin güçlü olduğu bir sistemken, komünizm tamamen devletin ortadan kaldırılmasını savunur.
  E) Sosyalizm ve komünizm arasında herhangi bir fark yoktur.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sosyalizm ve komünizm, felsefi olarak birbirinden farklı kavramlardır. Sosyalizm, özel mülkiyeti ve piyasa ekonomisini kabul ederken, komünizm bunları reddeder. Sosyalizm, toplumsal adaleti sağlamak için ekonomik eşitliği savunurken, komünizm toplumsal eşitliği savunur. Sosyalizm siyasi bir hareketken, komünizm ise ekonomik bir sistemdir. 25. Estetiğin temel sorularından biri olan "Güzellik nedir?" sorusuna yaklaşım olarak, aşağıdaki görüşlerden hangisi en çok eleştirilir?

  A) Göreceli güzellik görüşü     B) İdealist güzellik görüşü    
  C) Biyolojik güzellik görüşü    D) Çağdaş güzellik görüşü      
  E) Rasyonel güzellik görüşü    

 26. Cevap: A Açıklama:

  En çok eleştirilen görüş, göreceli güzellik görüşüdür. Bu görüşe göre, güzellik kişiden kişiye değişir ve nesnel bir ölçütü yoktur. Eleştiriler, göreceli güzellik görüşünün estetik değerlerin evrensel olarak kabul edilemeyeceği anlamına geldiğini ve güzellik hakkında farklı görüşlerin çatışmasına yol açabileceğini savunur. 27. Estetiğin temel sorularından "Sanat nedir?" sorusuna yaklaşım olarak, aşağıdaki görüşlerden hangisi "sanatın öznel ve duygusal bir deneyim olduğu" fikrine dayanır?

  A) Formalizm              B) Eklektisizm           
  C) Pragmatizm             D) Yaratıcılık teorisi   
  E) İmgeleme teorisi      

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda sanatın öznel ve duygusal bir deneyim olduğu fikrine dayanan görüşün hangisi olduğu sorulmaktadır. Bu görüş, Eklektisizm olarak bilinen görüştür. Eklektisizm, sanatın öznel bir deneyim olduğunu ve sanat eserlerinin duygusal bir etki yarattığını savunur. Sanatın amacının duygusal bir etki yaratmak olduğunu düşünürler. Bu görüş, sanatı nesnel ve somut bir gerçeklik olarak ele almaktan ziyade, bireysel ve öznel bir deneyim olarak görür. Bu görüş, eleştirmenler tarafından eleştirilmiştir çünkü sanatın herhangi bir anlam veya değer taşıyıp taşımadığı konusunda şüphe uyandırmaktadır. 29. "Sanatçının özgünlüğü nedir?" sorusuna yaklaşım olarak, aşağıdaki görüşlerden hangisi, sanatçının kendini ve yaratıcılığını ifade etme özgürlüğünün önemini vurgular?

  A) Romantizm          B) Klasizm    C) Sembolizm
  D) Ekspresyonizm    E) Soyutlama

 30. Cevap: D Açıklama:

  Sanatçının özgünlüğü sorusu sanat felsefesi ve sanat tarihinde tartışılan bir konudur. Ekspresyonizm akımı, sanatçının özgünlüğünün önemini vurgulayan bir görüştür ve sanatın, sanatçının iç dünyasının ifadesi olduğunu savunur. Sanatçı, kendi özgün düşüncelerini, duygularını ve yaratıcılığını ifade etmeli ve bu şekilde sanat eserleri yaratmalıdır. 31. Estetiğin temel kavramlarından biri olan "güzellik" kavramı, hangi felsefi okulun temel prensipleri arasında yer alır?

  A) Stoacılık            B) Epikürcülük    C) Platonculuk
  D) Aristotelesçilik    E) Marksizm

 32. Cevap: C Açıklama:

  Estetiğin temel kavramlarından biri olan "güzellik" kavramı, Platonculuk felsefi okulunun temel prensipleri arasında yer alır. Platon, güzelliği "fikirler âlemi"nde yer alan "mutlak güzellik" olarak kabul eder ve onu maddi dünyadaki güzelliklerin bir modeli olarak görür. Bu nedenle, güzellik kavramı Platon felsefesi içinde önemli bir yer tutar. 33. Estetiğin temel sorularından biri "Sanat nedir?"dir. Bu soruya verilen cevaplar genellikle sanatın belli bir tanımını oluşturur. Bu bağlamda, "sanatın herhangi bir şey olabileceği" görüşü hangi estetik akımın temel prensibi arasında yer alır?

  A) Modernizm    B) Kübizm    C) Pop Art
  D) Dadaizm        E) Soyut Sanat

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu soru, estetiğin temel sorularından birinin "Sanat nedir?" olduğunu vurgulamaktadır ve sanatın belirli bir tanımının oluşturulabileceği fikrine karşı çıkan "sanatın herhangi bir şey olabileceği" görüşü, Dadaizm'in temel prensibi arasında yer almaktadır. Dadaizm, sıradan nesneleri sanat eserlerine dönüştürerek sanatın sınırlarını zorlamış ve bu nedenle "herhangi bir şeyin sanat olabileceği" fikrini benimsemiştir. 35. Estetik bir objenin değeri nasıl belirlenir? Bu sorunun cevabı farklı estetik teorilere göre değişir. Hangi teoriye göre, bir eserin estetik değeri onun zihinsel uyarıcılığına ve insan düşüncesine yaptığı katkıya bağlıdır?

  A) Ekspresyonizm    B) Formalizm    C) Marksizm
  D) Pragmatizm         E) Empirizm

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı pragmatizm teorisidir. Pragmatizme göre, bir estetik objenin değeri, insan zihninde yarattığı etkiye ve işlevine bağlıdır. Pragmatist estetik, sanatın ve estetiğin insanların hayatını nasıl etkilediğine odaklanır ve eserin güzelliğinin pratik kullanımından gelir. 37. "Estetik deneyim, kişinin zevk aldığı herhangi bir şeyden kaynaklanabilir mi?"

  A) Evet, estetik deneyim kişinin zevk aldığı herhangi bir şeyden kaynaklanabilir.
  B) Hayır, estetik deneyim sadece sanat eserlerinden kaynaklanır.
  C) Estetik deneyim kişinin zevk aldığı herhangi bir şeyden kaynaklanabilir, ancak bunun sanatsal değeri olmayabilir.
  D) Estetik deneyim kişinin zevk aldığı herhangi bir şeyden kaynaklanabilir, ancak sadece belirli estetik özellikleri olan şeylerden kaynaklanabilir.
  E) Estetik deneyim, kişinin zevk aldığı şeyden ziyade, onun doğal güzelliğinden kaynaklanır.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda estetik deneyimin kaynağı tartışılıyor. Doğru cevap seçeneği ise C'dir: Estetik deneyim kişinin zevk aldığı herhangi bir şeyden kaynaklanabilir, ancak bunun sanatsal değeri olmayabilir. Estetik deneyim sadece sanat eserlerinden kaynaklanmaz, kişi zevk aldığı herhangi bir şeyden estetik deneyim yaşayabilir. Ancak estetik deneyimdeki nesnenin sanatsal bir değeri olmayabilir, yani sadece kişisel bir tercih olabilir. 39. Siyaset felsefesinin ana problemlerinden biri nedir?

  A) Adalet sorunu
  B) İyi yönetim sorunu
  C) Siyasi otoritenin kaynağı sorunu
  D) Sosyal adalet sorunu
  E) Yurttaşlık hakları sorunu

 40. Cevap: C Açıklama:

  Siyaset felsefesinin ana problemlerinden biri, siyasi otoritenin kaynağına ilişkin bir sorundur. Bu sorun, siyasi sistemin meşruiyeti ve gücün kaynağı hakkında temel soruları içerir. Siyasi otoritenin kaynağı hakkındaki farklı teoriler ve görüşler, siyasi sistemlerin doğasını ve işleyişini anlamak için önemlidir 41. Siyaset felsefesinde sosyal adalet kavramı nedir?

  A) Tüm insanların eşit fırsatlara sahip olması
  B) Herkesin eşit şekilde paylaştığı bir toplum düzeni
  C) Sosyal farklılıkların ortadan kaldırılması
  D) Herkesin işini yapması ve karşılığını alması
  E) Tüm insanların refah düzeyinin eşitlenmesi

 42. Cevap: E Açıklama:

  Sosyal adalet kavramı, toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi için çaba gösteren bir felsefi kavramdır. Bu kavram, insanların doğuştan sahip olduğu haklara saygı gösterilmesi, tüm insanların eşit fırsatlara sahip olması ve refah düzeyinin eşitlenmesini amaçlar. Sosyal adalet kavramı, siyasi ve ekonomik sistemlerde adaletin sağlanması için de önemli bir rol oynar. 43. Siyaset felsefesi açısından, yurttaşlık hakları nelerdir?

  A) Özgürlük, güvenlik ve mülkiyet hakları
  B) Sadece vatandaşların sahip olduğu haklar
  C) Yalnızca siyasi haklar
  D) Yalnızca ekonomik haklar
  E) Sadece devlet görevlilerinin sahip olduğu haklar

 44. Cevap: A Açıklama:

  Siyaset felsefesi açısından, yurttaşlık hakları temel olarak vatandaşların sahip olduğu haklardır. Bu haklar arasında özgürlük, eşitlik, adalet, güvenlik, mülkiyet hakları ve siyasi haklar yer alır. Yurttaşlık hakları, devletin vatandaşlara sağlaması gereken temel haklardır. 45. Siyaset felsefesi, hangi disiplinlerle yakından ilişkilidir?

  A) Ekonomi ve sosyoloji        B) Biyoloji ve kimya          
  C) Fizik ve matematik          D) Sanat tarihi ve estetik    
  E) Psikoloji ve antropoloji   

 46. Cevap: A Açıklama:

  Siyaset felsefesi, felsefenin bir dalıdır ve politika konularını felsefi bir çerçevede ele alır. Siyaset felsefesi, ekonomi, sosyoloji, tarih, psikoloji, antropoloji gibi birçok disiplinle yakından ilişkilidir. 47. Siyaset felsefesi, toplumda hangi kavramları ele alır?

  A) Güç, adalet, özgürlük      B) Yaşam, ölüm, sonsuzluk    
  C) Doğa, evren, uzay-zaman    D) Edebiyat, sanat, müzik    
  E) Din, inanç, ritüel        

 48. Cevap: A Açıklama:

  Siyaset felsefesi, toplumsal hayatta güç, adalet, özgürlük, devlet, demokrasi gibi kavramları ele alır ve bu kavramların nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiği hakkında düşünceler geliştirir. Bu düşünceler genellikle tarihsel ve filozofik bir perspektiften incelenir ve toplumsal sorunlara çözümler üretmek için kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜNİTE ESTETİK
  1. Estetiğin Konusu
  2. Estetiğin Temel Sorularına Yaklaşımlar
 • ÜNİTE DİN FELSEFESİ
  1. Din Felsefesinin Konusu
  2. Tanrı’nın Varlığına İlişkin Yaklaşımlar

Ayrıca 2022-2023 12.Sınıf felsefe 2.Dönem 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

St. Thomas Aquinas'ın Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanlarını anlamalarını ve bu argümanları eleştirel bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlamayı amaçlar.

Descartes'ın Tanrı argümanını anlamak ve tanımlayabilmek.

Din felsefesi alanında, dinin toplumsal fonksiyonunu anlama yeteneği.

İbn-i Rüşd'ün akılcılık yaklaşımı Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanlarını felsefi açıdan ele aldığı ve kozmolojik argümanı benimsediği şeklinde ifade edilebilir.

William Paley'in Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanında kullandığı kavramı söyleyebilirim.

"Din Felsefesi'nin konusunu açıklamak" olarak belirtilebilir.

Din felsefesi, dinin doğası, kaynağı, tarihi, etiği ve bilimsel geçerliliği gibi konuları ele alır.

Din felsefesi, Platon ve Aristoteles gibi antik filozofların çalışmalarına dayanmaktadır.

Ontolojik argüman, Tanrı'nın varlığına doğrudan mantıksal bir kanıt sunan ve Tanrı'nın varlığının insan aklının kendisi tarafından düşünüldüğünde açık bir şekilde ortaya çıktığına inanan bir argüman türüdür.

Din felsefesi alanındaki kavramları anlama.

Sosyalizm ile komünizm arasındaki fark, sosyalizmin özel mülkiyeti ve piyasa ekonomisini kabul etmesi ve toplumsal adaleti sağlamak için ekonomik eşitliği savunurken, komünizmin bu özellikleri reddetmesi ve toplumsal eşitliği savunmasıdır.

Farklı estetik görüşlerin güzellik hakkında farklı perspektifler sunabileceğini ve bu görüşlerin eleştirel bir şekilde incelenmesi gerektiğini öğrenirler.

Sanatçının özgünlüğünün önemini kavramak.

Estetiğin temel kavramlarından biri olan "güzellik" kavramını ve Platon felsefesi içindeki yerini anlayabilme.

Estetik akımların temel prensiplerini ve sanatın tanımı üzerine düşünme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Pragmatizm teorisine göre, bir estetik objenin değeri onun işlevsel kullanımından gelir.

Estetik deneyim sadece sanat eserlerinden kaynaklanmaz, kişi zevk aldığı herhangi bir şeyden estetik deneyim yaşayabilir.

Siyaset felsefesi kavramlarına aşina olmak ve siyasi otoritenin kaynağına ilişkin tartışmaları anlamak için gereklidir.

Siyaset felsefesi alanında sosyal adalet kavramını tanımlayabilirim.

Yurttaşlık haklarının ne olduğunu ve devletin vatandaşlara sağlaması gereken temel haklarını anlama becerisi.

Siyaset felsefesi kavramlarını anlamalarına ve farklı disiplinlerle ilişkilerini kavramalarına yardımcı olmak amaçlanır.

Siyaset felsefesi konusunda bilgi sahibi olmak ve toplumsal olayları felsefi bir perspektifle değerlendirebilmek önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 31 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 130 kere doğru, 249 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Felsefe Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Felsefe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş