2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Bir bitki türünün belirli bir bölgede yaygın olarak yetişmesi için hangi çevresel faktörler etkilidir?

  A) Işık, su, toprak ve sıcaklık
  B) Yağmur, rüzgar, toprak ve güneşlenme süresi
  C) Karbon dioksit, oksijen, toprak ve sıcaklık
  D) Güneşlenme süresi, yağmur, toprak ve oksijen
  E) Sıcaklık, rüzgar, su ve karbon dioksit

 2. Cevap: D Açıklama: Cevap D seçeneğidir. Su, rüzgar, güneşlenme süresi, yağmur, toprak ve oksijen bitki türlerinin belirli bir bölgede yaygın olarak yetişmesi için önemli çevresel faktörlerdir. Yağmur, toprak ve güneşlenme süresi bitkinin beslenmesi ve büyümesi için gereklidir. Ayrıca oksijen ve karbon dioksit bitkinin solunumu için gereklidir. Sıcaklık bitkinin çoğalması ve beslenmesi için uygun bir ortam sağlamak için çok önemlidir.

 3. Bir bölgede, hava kirliliği ve su kirliliği nedeniyle canlı türleri kaybolmaya başlamıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklim değişikliği      B) Doğal afetler         
  C) İnsan faaliyetleri     D) Genetik mutasyonlar   
  E) Doğal seleksiyon      

 4. Cevap: C Açıklama: Cevap: Bir bölgedeki hava kirliliği ve su kirliliğinin nedeni insan faaliyetleridir. İnsanlar tarafından atık atımları ve kirlilik yayılımı, doğal çevreyi etkilediğinden dolayı bazı canlı türleri kaybolmaya başlamıştır. Özellikle kimyasal atıklar ve atık suyun hava ve suya karışması, zehirlenmeler ve solunum hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

 5. Aşırı avlanma nedeniyle bir bölgedeki bir tür hayvanın sayısı azalmıştır. Bu durumun ekosisteme etkisi nedir?

  A) Ekosistemin dengesi bozulur
  B) Ekosistemin zenginliği artar
  C) Ekosistem daha kararlı hale gelir
  D) Ekosistemin üretkenliği artar
  E) Ekosistemin tüm canlıları etkilenir

 6. Cevap: A Açıklama: Aşırı avlanma nedeniyle bir bölgedeki bir tür hayvanın sayısı azalırsa, ekosistem dengesi bozulur. Böyle bir durum, diğer türlerdeki popülasyonun da azalmasına sebep olur ve bir ekosistemde mevcut olan doğal dengeyi bozar. Ayrıca, aşırı avlanmanın etkisi, ekosistemin üretkenliğini ve zenginliğini de olumsuz etkiler. Ekosistemdeki canlıların farklı oranda etkilenmesine neden olur.

 7. Biyolojik birimler arasında su döngüsünün önemi nedir?

  A) Canlıların yaşamını sürdürebilmeleri için suya ihtiyaç duymaları
  B) Atmosferdeki su buharının canlılar için oksijen üretmesi
  C) Canlıların fotosentez yapabilmesi için suya ihtiyaç duymaları
  D) Canlıların savunma mekanizmalarını oluşturabilmesi için suya ihtiyaç duymaları
  E) Su döngüsünün canlıların yaşamını sürdürebilmesi açısından bir önemi yoktur.

 8. Cevap: A Açıklama: Cevap: Su döngüsü önemli bir canlılar açısından biyolojik birimler arasındaki ilişkiler için belirleyici bir role sahiptir. Su döngüsü, canlıların başta fotosentez olmak üzere metabolizmalarında gerekli olan suyun tüketimini sağlar. Ayrıca, su döngüsü sayesinde, atmosferdeki su buharının toprağa nüfuz ederek canlılar için oksijen üretmesi ve canlıların savunma mekanizmalarını oluşturabilmesi de mümkün oluyor.

 9. Birçok canlının yaşamı için önemli olan ekosistem nedir?

  A) Sadece bitki yaşamını etkileyen sistem
  B) Sadece hayvan yaşamını etkileyen sistem
  C) Hem bitki hem de hayvan yaşamını etkileyen sistem
  D) Canlıların yaşamını etkilemeyen sistem
  E) Yalnızca insanlar tarafından kontrol edilen bir sistemdir.

 10. Cevap: C Açıklama: Cevap: Ekosistem, cevabının C seçeneği olan, hem bitki hem de hayvan yaşamını etkileyen bir sistemdir. Ekosistemler, çevresel etmenlerin karşılıklı etkileşimini temel alan, doğal ünite olarak tanımlanan ortamlardır. Ekosistemler bir canlı türünün diğerleriyle arasındaki ilişkilere ve yaratıcılığa dayanır ve biyolojik çeşitlilik için çok önemlidir.

 11. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler sonrasında ortaya çıkan çevresel sorunlardan biri değildir?

  A) Toprak kayması                B) Su kirliliği                 
  C) Biyolojik çeşitlilik kaybı    D) İklim değişikliği            
  E) Hava kirliliği               

 12. Cevap: D Açıklama: Doğal afetler, su kirliliği, toprak kayması, biyolojik çeşitlilik kaybı ve hava kirliliği gibi temel çevresel sorunları beraberinde getirebilir. Cevap olarak verilmesi istenen doğru seçenek, "İklim değişikliği"dir; çünkü bu bir çevresel sorundur, ancak doğal afetlerin etkilerinin sonucu değildir. Doğal afetler, ekolojik dengeyi bozarken, iklim değişikliği, tüm doğal afetlerin arka planıdır. Bu nedenle, içinde iklim değişikliğini barındıran diğer çevresel sorunlar, doğal afetler sonrası

 13. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sebeplerinden biri değildir?

  A) Sanayileşme ve kentleşme    B) Nüfus artışı               
  C) Tarım faaliyetleri          D) Sürdürülebilirlik ilkesi   
  E) Madencilik faaliyetleri    

 14. Cevap: D Açıklama: Cevap D) Sürdürülebilirlik ilkesi olmalıdır. Çevre kirliliğinin sebepleri arasında nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme, tarım faaliyetleri ve madencilik faaliyetleri yer alır. Ancak sürdürülebilirlik ilkesi, insanlar tarafından belirlenen temel prensiplere göre çevreye duyarlı kararlar vermeyi amaçlayan ve çevreye zarar vermemek için uygulanan bir yaklaşımdır. Bu nedenle, sürdürülebilirlik ilkesi, çevre kirliliğinin sebeplerinden biri olarak kabul edilmez.

 15. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir bir gelecek için atılacak adımlardan biri değildir?

  A) Geri dönüşüm ve atık yönetimi
  B) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılması
  C) Fosil yakıt kullanımının artırılması
  D) Biyolojik çeşitliliği koruma çalışmaları
  E) Etkin su yönetimi ve tasarrufu

 16. Cevap: C Açıklama: C) Fosil yakıt kullanımının artırılması, sürdürülebilir bir gelecek için atılacak adımlardan biri değildir. Çünkü bu kaynaklar tüketilebilir, yenilenemeyen kaynaklardır ve çevreye zararlı karbon salınımına yol açarlar. Diğer adımlar ise geri dönüşüm ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılması, biyolojik çeşitliliği koruma çalışmaları ve etkin su yönetimi ve tasarrufu olarak sayılabilir.

 17. Çevresel bir faktör canlılarda ne tür değişimlere sebep olabilir?

  A) Yalnızca kalıtsal değişimler
  B) Yalnızca geçici fizyolojik değişimler
  C) Yalnızca kalıcı fizyolojik değişimler
  D) Hem kalıcı fizyolojik hem de kalıtsal değişimler
  E) Hiçbiri

 18. Cevap: D Açıklama: D) Hem kalıcı fizyolojik hem de kalıtsal değişimler çevresel faktörlerin canlılarda meydana getirdiği değişimler arasındadır. Kalıcı fizyolojik değişimler, canlının morfolojisi ve işlevselliği üzerinde yerleşik özelliklerin ortaya çıkmasına yol açar. Kalıtsal değişimler ise, canlıların DNA'sının değişmesine veya biyolojik evrimin meydana gelmesine neden olabilir. Geçici fizyolojik değişimler ise, canlıya anlık avantajlar sağlayacak geçici uyarlanmaların ya da tepkiler

 19. Bitkilerde eşeyli üremenin gerçekleşmesi için hangi şartlar gereklidir?

  A) Sadece tohumluklarda bulunan bir hormonun salgılanması
  B) Sadece erkek ve dişi çiçeklerin aynı bitkide bulunması
  C) Sadece tozlaşmanın gerçekleşmesi
  D) Hem erkek hem dişi organların bulunması
  E) Hiçbir şart gerekli değildir, bitkilerin tamamı eşeyli üreyebilir

 20. Cevap: D Açıklama: Cevap D olmalıdır. Bitkilerde eşeyli üreme için iki temel şart gereklidir; hem erkek hem dişi organların bulunması ve bekarlık sona ermesi. Ayrıca, tozlaşmanın gerçekleşmesi de bitkilerde eşeyli üremenin mümkün olabilmesi için gereklidir. Diğer seçenekler ise bitkilerin eşeyli üremesi için gerekli olan temel şartları sağlamamaktadır.

 21. Hangi aşamada, bir bitki hücresinin haploit sayısı, diploit sayıya dönüşür?

  A) Zigot oluşumu sırasında        B) Mayozun 1. evresi sırasında   
  C) Mayozun 2. evresi sırasında    D) Mitozun 1. evresi sırasında   
  E) Mitozun 2. evresi sırasında   

 22. Cevap: C Açıklama: Cevap: Mayozun ikinci evresi sırasında, haploit sayısı diploit sayıya dönüşür. Bu aşamada hücre çiftlenir ve her hücrenin kromozom sayısı ikiye katlanır. İki hücre ortaya çıkar ve her birinde haploid sayıda kromozom bulunur. Ortak çekirdekli iki hücreden diploid bir hücre oluşur ve bunlar mitoz adı verilen hücre bölünme prosesi yoluyla çoğalır.

 23. Bitkilerde eşeyli üreme, hangi amaçla yapılmaktadır?

  A) Genetik çeşitlilik sağlamak
  B) Bitkilerin üreme yeteneklerini azaltmak
  C) Bitkilerin büyümesini hızlandırmak
  D) Bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırmak
  E) Bitkilerin toprağı daha iyi beslemesi için

 24. Cevap: A Açıklama: Eşeyli üreme, genetik çeşitliliği artırmak için yapılan biyolojik bir üremesidir. Kökleri koruyucu bir dizi gen taşır ve bu, bitkilerin yaşamalarına yardımcı olmak için önemlidir. Bitkiler aynı zamanda hastalıklara karşı direncini artırmak için bu çeşitlilikten faydalanabilir. Böylece, eşeyli üreme, bitkilerin toprak ile etkin bir şekilde etkileşimine yardımcı olmak ve sağlıklı ve verimli bitkiler yetiştirmek için kritik bir roldür.

 25. Bitkilerde eşeyli üreme için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

  A) Güneş ışığı                         B) Karbondioksit                      
  C) Suyun varlığı                       D) İki farklı cinsiyete sahip çiçek   
  E) Klorofil                           

 26. Cevap: E Açıklama: Bitkilerde eşeyli üreme için iki farklı cinsiyete sahip çiçek, karbon dioksit, güneş ışığı ve suyun varlığı gereklidir. Çiçeklerden biri erkek diğeri dişi olmalıdır. Güneş ışığının bitkilerde fotosentez ortamında enerji üretimine yardımcı olması ve karbon dioksitin bitkilerin büyümesinde rol oynaması gibi durumlar bitki beslenmesine yardımcı olacaktır. Su ise bitki büyümesi veya üremesini destekleme açısından çok önemlidir. Klorofil bitkilerin fotosentezi gerçekleştirmelerini sa

 27. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde eşeyli üremenin bir sonucudur?

  A) Yeni bitkilerin oluşması
  B) Bitkilerin fotosentez yapması
  C) Köklerin suyu çekmesi
  D) Bitkilerin tohumlarının oluşması
  E) Bitkilerin yapraklarının fotosentez yapması

 28. Cevap: D Açıklama: A) Bitkilerde eşeyli üreme, bireylerin kendisinin veya çevresel etmenlerin yardımıyla meydana gelen iki farklı çeşitlilikten oluşuyor. Bu, yeni bitkilerin oluşumuna, genetik çeşitliliğin değişmesine ve hatta türlerin evrimleşmesine yol açabilir. B) Bunun yanı sıra, bitkilerin tohumlarının oluşması da bir sonucu olabilir. Bir tohum, bir bitkinin canlı özelliğini taşıyacak şekilde küçük bir paket halindedir ve bitkiyi yeni ortamlara taşımak için kullanılır. C) Son olarak, bitkilerin fotosentez y

 29. Bitkilerde eşeyli üremenin en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Genetik çeşitlilik sağlaması
  B) Kolay ve hızlı üreme olanağı sunması
  C) Aynı türdeki bitkilerin birbirine uyumlu olmasını sağlaması
  D) Genetik değişimlere neden olarak türün adaptasyonunu engellemesi
  E) Zararlı organizmaların türün neslini tüketmesini engellemesi

 30. Cevap: A Açıklama: A) Bitkilerde eşeyli üreme, genetik çeşitlilik sağlaması sayesinde türün adaptasyonuna katkıda bulunur. Böylece bitki türü zararlı organizmaların türün neslini tüketmesini engellemek için daha da güçlü hale gelir. C) Eşeyli üreme hem kolay ve hızlı bir şekilde üremenin olanağı sunarken, aynı türdeki bitkilerin birbirine uyumlu olmasını da sağlar.

 31. Bitkilerde eşeyli üremenin gerçekleşmesi için aşağıdaki faktörlerden hangisi gereklidir?

  A) Isı, su ve oksijen
  B) Su, mineraller ve güneş ışığı
  C) Güneş ışığı, karbondioksit ve mineraller
  D) Su, güneş ışığı ve oksijen
  E) Su, gübre ve karbondioksit

 32. Cevap: D Açıklama: Eşeyli üreme, bitki tohumlarının gelişmesini ve hatta evrimini etkileyen önemli bir mekanizmadır. Bitkilerde eşeyli üremenin gerçekleşmesi için diğer zorunlu faktörlerden biri oksijen, diğeri ise güneş ışığıdır. Bunların yanı sıra, su, karbondioksit ve mineraller de gereklidir, bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

 33. Bitkilerde eşeyli üremenin aksine, eşeysiz üreme sırasında yeni bitkilerin oluşması için aşağıdaki yapıların hangisi kullanılır?

  A) Yaprak    B) Gövde    C) Kök    D) Tohum    E) Meyve

 34. Cevap: D Açıklama: Eşeysiz üreme sırasında bitki yeni nesiller oluşturmak için tohumlar kullanır. Tohumlar, bitkilerin gövdesiyle doğrudan bağlantısı olmayan bireyler üretmek için kullanılan, özelleşmiş hareketli organlardır. Tohumlar, kök, gövde ve yaprak olmayan çiçeklerden oluşmaktadır ve meyvelerin dışında, bitkinin gelecekteki sonuçlarını kontrol etmek ve korumak için özel olarak dizayn edilmiştir.

 35. Bitkilerde fotosentez sırasında kullanılan CO2'nin yapraklardan stomalar yoluyla çıkışına ne ad verilir?

  A) Solunum            B) Transpirasyon    C) Fotosentez
  D) Fosforilasyon     E) Evaporasyon

 36. Cevap: B Açıklama: B) Transpirasyon, bitkilerin yapraklarındaki stomalar aracılığıyla CO2'nin atmosfere verilmesi olarak adlandırılan fizyolojik bir süreçtir. Transpirasyon, bitkilerin gelişim süreçlerini desteklemeleri çoğu durumda gerekli olup aynı zamanda su kaybının da önemli bir kaynağıdır. Fotosentez sırasında CO2 yaprakların stomaları gibi küçük deliklerden atmosfere verilir ve bu süreç transpirasyon olarak bilinir.

 37. Bitkilerde su taşınmasında etkili olan yapılardan değildir?

  A) Kök tüyleri          B) Yapraklar           
  C) Kök                    D) Kambiyum tabakası   
  E) Xilem               

 38. Cevap: B Açıklama: Bitkilerde su taşınması, kök tüyleri, xilem ve kambyum tabakası sayesinde gerçekleşir. Kök tüyleri, bitkinin kök bölümünde suyun bitki içine çekilmesini sağlar; xilem ise suyu bitkinin diğer bölümlerine taşır. Kambiyum tabakası, suyu bitki içindeki hücre zarından geçerek bitki içine yönelten bir güç kaynağıdır.

 39. Bir bitkinin yapraklarındaki stomaların açılması, aşağıdaki faktörlerden hangisi tarafından etkilenmez?

  A) Sıcaklık                        B) Nem                            
  C) Işık yoğunluğu                  D) Karbondioksit konsantrasyonu   
  E) Toprak pH değeri               

 40. Cevap: E Açıklama: Bitkinin yapraklarındaki stomaların açılması, sıcaklık, nem, ışık yoğunluğu ve karbondioksit konsantrasyonu gibi faktörler tarafından etkilenir. Ancak, toprak pH değeri bitkinin yapraklarındaki stomalarda meydana gelen değişikliklere neden olmaz.

 41. Bitkilerde madde taşınması aşağıdaki yolların hangisi ile gerçekleşmez?

  A) Aktif taşıma    B) Pasyif difüzyon    C) Difüzyon
  D) Guttasyon       E) Osmoz

 42. Cevap: D Açıklama: Bitkilerde madde taşınması, aktif taşıma, pasyif difüzyon ve osmoz yoluyla gerçekleşir. Guttasyon ise, bitki suyuna direkt olarak içeriye kaynatılır ve bitkinin köklerinden emilir ve istenilen yere taşınır. Bu sürece ait bir taşınma yolu değildir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM
  1. Evrim
  2. Hayatın Başlangıcı

Ayrıca 2022-2023 12.Sınıf biyoloji dersi 2.Dönem 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.