2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi biyolojik çeşitlilik sorunlarına örnek verilebilir?

  A) Asit yağmurları     B) Ozon deliği    C) Toprak erozyonu
  D) Orman tahribatı    E) Nükleer atıklar

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Orman tahribatı'dır. Orman tahribatı, birçok türün yaşam alanlarının yok edilmesine, nesillerinin tükenmesine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur. Ormanların yok olması, ekosistemlerin değişmesine ve bütün canlıların hayatta kalması için gerekli olan kaynakların azalmasına neden olabilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal çevre sorunlarına örnek olarak verilebilir?

  A) Toprak erozyonu               B) Kirlilik                     
  C) Orman tahribatı               D) Su kaynaklarının tükenmesi   
  E) Kuraklık                     

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani "Kirlilik" kimyasal çevre sorunlarına örnek olarak verilebilir. Kimyasal atıklar, zehirli maddeler ve diğer kirleticiler, hava, su ve toprak gibi çevre bileşenlerini olumsuz etkileyebilir ve insan sağlığına zarar verebilir. Bu tür sorunlar çevre yönetimi ve atık yönetimi gibi stratejilerle ele alınabilir. 5. Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olarak bilinir. Bu başarı neye dayanmaktadır?

  A) Doğal kaynakların bol olması
  B) Sanayileşmenin erken başlaması
  C) Sadece ihracata dayalı bir ekonomi modeli benimsemesi
  D) Vergi yüklerinin düşük olması
  E) Tüm bunlar bir arada

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani Almanya'nın başarısı sanayileşmenin erken başlamasıyla ilgilidir. Sanayi devrimi sırasında Almanya, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha önce gelişmeye başlamış ve bu sayede endüstriyel üretimlerini artırmıştır. Bu da ülkenin ekonomik büyümesine ve refahına katkı sağlamıştır. Almanya'nın bu başarısı, sanayi odaklı bir ekonomi modeli benimsemesiyle de ilgilidir. 7. Almanya'da sanayi üretimi ağırlıklı olarak hangi sektörlere odaklanmaktadır?

  A) Tarım ve hayvancılık      B) Tekstil ve giyim         
  C) Makine ve araç imalatı    D) Turizm ve hizmetler      
  E) İnşaat sektörü           

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneği olan "Makine ve araç imalatı" olarak verilmiştir. Almanya, sanayi üretiminde özellikle makine ve araç imalatı sektöründe öne çıkmaktadır. Bu sektör, Almanya ekonomisi için önemli bir yere sahiptir ve dünya çapında tanınan markalara ev sahipliği yapmaktadır. 9. Almanya'da bilim ve teknoloji alanında hangi şehir önemli bir merkez olarak bilinmektedir?

  A) Berlin    B) Hamburg    C) Münih    D) Stuttgart    E) Köln

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Münih" olarak verilmiştir. Münih, Almanya'nın güneyinde yer alan ve bilim ve teknoloji alanında önemli bir merkez olarak kabul edilen bir şehirdir. Münih'te pek çok üniversite, araştırma merkezi ve teknoloji şirketi bulunmaktadır. 11. Tarım sektöründe sürdürülebilirlik ne anlama gelir?

  A) Verimliliğin artırılması             B) Doğal kaynakların korunması         
  C) Üretim maliyetlerinin düşürülmesi    D) Üretim hacminin artırılması         
  E) Hiçbiri değil                       

 12. Cevap: B Açıklama:

  Tarım sektöründe sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve verimliliğin artırılması gibi faktörlerin dengeli bir şekilde yönetilerek, hem mevcut nesillerin hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretim yapılmasıdır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, aynı zamanda çevrenin korunmasına ve sağlıklı bir gıda üretimine katkı sağlar. 13. Tarım sektöründeki su kullanımının sınırlı olması neden önemlidir?

  A) Su kaynaklarının korunması için
  B) Üretim maliyetlerinin düşürülmesi için
  C) Verimliliğin artırılması için
  D) Tarım ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesi için
  E) Hiçbiri değil

 14. Cevap: A Açıklama:

  Tarım sektöründeki su kullanımının sınırlı olması önemlidir, çünkü su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve korunması için gereklidir. Su kullanımının sınırlı olması, su kaynaklarının tükenmesini önleyerek gelecek nesillere de kaynak bırakılmasını sağlar. Ayrıca su sıkıntısı yaşanan bölgelerde tarım üretimi de olumsuz etkilenebilir. 15. Uluslararası ticaretteki korumacı politikaların etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) İthalatın azalması             B) İhracatın artması             
  C) Fiyatların yükselmesi          D) Üreticilerin korunması        
  E) Ekonomik büyümenin azalması   

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) İhracatın artması" olan bu soru, uluslararası ticaretteki korumacı politikaların etkileri hakkında bir sorudur. Korumacı politikalar, yerli üreticileri yabancı rakiplerden korumak için uygulanan politikalardır. Bu politikalar genellikle ithalatı kısıtlar veya vergileri arttırır, böylece yerli üreticiler daha rekabetçi hale gelir. İhracatın artması, yerli üreticilerin yurt dışındaki piyasalara daha fazla ürün satabilmesi anlamına gelir ve korumacı politikaların beklenen bir sonucudur. Fiyatların yükselmesi, üreticilerin korunması ve ekonomik büyümenin azalması ise korumacı politikaların diğer etkileri arasındadır. 17. Uluslararası ticarette gümrük birliği nedir?

  A) İki veya daha fazla ülke arasında ticaretin serbestleştirilmesi
  B) Gümrük vergilerinin kaldırılması ve ortak ticaret politikası oluşturulması
  C) Ülkelerin ticaret hacimlerinin artırılması için oluşturulan bir sistem
  D) Dış ticaretteki engellerin kaldırılması amacıyla oluşturulan bir birlik
  E) Teknoloji transferi için oluşturulan bir sistem

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Gümrük vergilerinin kaldırılması ve ortak ticaret politikası oluşturulması. Gümrük birliği, iki veya daha fazla ülkenin aralarındaki ticareti kolaylaştırmak amacıyla gümrük vergilerini kaldırdığı ve ortak bir dış ticaret politikası oluşturduğu bir ticaret anlaşmasıdır. Bu sayede ülkeler arasındaki ticaret artar ve ticari ilişkiler güçlenir. Ancak gümrük birliği, üye ülkelerin kendi ticaret politikalarını yürütmelerine engel olabilir. 19. Uluslararası ticarette hangi kuruluşlar ticaretin serbestleştirilmesi için çalışmalar yapar?

  A) Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu
  B) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Ticaret Örgütü
  C) Avrupa Birliği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
  D) OPEC ve Körfez İşbirliği Konseyi
  E) NATO ve BM Güvenlik Konseyi

 20. Cevap: B Açıklama:

  B) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi için çalışmalar yaparlar. Dünya Ticaret Örgütü, ülkeler arasındaki ticari engelleri azaltarak serbest ticareti teşvik ederken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, ülkelerin kalkınması için sürdürülebilir ticaret ve yatırımın teşvik edilmesine yardımcı olur. Bu kuruluşlar, dünya ekonomisindeki büyümeyi destekleyerek küresel refahı artırmayı hedeflerler. 21. Anadolu'nun tarihi boyunca birçok uygarlık Anadolu'da varlık göstermiştir. Bu uygarlıklardan hangisi, MÖ 1200'lü yıllarda Anadolu'da hüküm sürmüş ve bu uygarlık dönemi "Karanlık Çağ" olarak adlandırılmıştır?

  A) Hititler    B) Lidyalılar    C) Urartular    D) Frigler    E) İyonlar

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Hititler" olarak verilmiştir. MÖ 1200'lü yıllar, Anadolu'da birçok uygarlığın çöküş dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde Hititlerin çöküşü, Anadolu tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 23. Anadolu'da en uzun süre hüküm sürmüş olan uygarlık hangisidir?

  A) Hititler              B) Lidyalılar           
  C) Urartular             D) Frigler              
  E) Roma İmparatorluğu   

 24. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Hititler" olan bu soruda Anadolu'da en uzun süre hüküm sürmüş olan uygarlığın Hititler olduğu belirtilmiştir. Hititler, MÖ 18. yüzyılda ortaya çıkmış ve yaklaşık 500 yıl boyunca Anadolu'da varlık göstermişlerdir. 25. Türk halk müziği ve Türk sanat müziği arasındaki fark nedir?

  A) Türk halk müziği ağırlıklı olarak Batı müziği etkisindeyken, Türk sanat müziği daha çok doğu müziği tarzında bestelenmiştir.
  B) Türk sanat müziği klasik müzik unsurlarını içerirken, Türk halk müziği daha çok geleneksel müzik unsurlarına dayanır.
  C) Türk sanat müziği daha çok akademik bir müzik türüdür, Türk halk müziği ise daha çok halkın içinden gelen bir müzik türüdür.
  D) Türk halk müziği sözlü ve anonim bir müzik türüdür, Türk sanat müziği ise sözleri ve bestecileri olan bir müzik türüdür.
  E) Türk sanat müziği daha çok koro ve orkestra eserlerinden oluşurken, Türk halk müziği daha çok solo ve enstrümantal eserlerden oluşur.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani Türk halk müziği daha çok geleneksel müzik unsurlarına dayanırken, Türk sanat müziği klasik müzik unsurlarını içermektedir. Türk halk müziği, halkın içinden gelen ve genellikle anonim bir şekilde kuşaktan kuşağa aktarılan bir müzik türüdür. Türk sanat müziği ise, özel bir eğitim ve bilgi gerektiren bir müzik türüdür ve genellikle bestecileri ve söz yazarları olan eserlerden oluşur. 27. Türk mutfağındaki önemli yemeklerden biri olan mantı nerede ortaya çıkmıştır?

  A) İstanbul    B) Konya    C) Bursa    D) Kayseri    E) Trabzon

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Kayseri"dir. Mantı, Türk mutfağına özgü bir yemek olarak bilinmektedir ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde değişik tarifleri ve isimleri bulunmaktadır. Ancak, mantının kökeni hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, genellikle Kayseri bölgesinde ortaya çıktığına ve buradan diğer bölgelere yayıldığına inanılmaktadır. 29. Türk kültüründe "gelenek" kavramı nasıl tanımlanır?

  A) Toplumda geçmişten günümüze süregelen inanç, değer ve davranış kalıpları
  B) Dini ritüellerin ve ayinlerin bütünü
  C) Modern yaşam tarzına uygun olan tüm davranışlar
  D) Sadece Türk toplumunda görülen kültür öğeleri
  E) Yalnızca genç nesillerin takip ettiği kültürel aktiviteler

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Toplumda geçmişten günümüze süregelen inanç, değer ve davranış kalıpları. Gelenek, bir toplumun geçmişten günümüze aktarılan, inanç, değer ve davranış kalıplarını ifade eder. Türk kültüründe de gelenek, aile ve toplum yapısı, törenler, yemek kültürü, el sanatları gibi pek çok alanda kendini gösterir. Gelenekler, bir toplumun kimliğini ve tarihini yansıtan önemli bir kültürel mirastır. 31. Bir toplumun kültürü, hangi unsurların bir araya gelmesiyle şekillenir?

  A) Dil, din ve coğrafya       B) İklim, ekonomi ve tarih   
  C) Dil, gelenek ve tarih      D) Din, giyim ve müzik       
  E) Coğrafya, tarih ve din    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Dil, gelenek ve tarih" olarak verilmiştir. Bir toplumun kültürü, o toplumun tarihi, coğrafyası, iklimi, dil ve gelenekleri gibi farklı unsurların bir araya gelmesiyle şekillenir. Dil, toplumun iletişim kurmasını sağlar ve birçok kültürel öğe dil aracılığıyla aktarılırken, gelenekler toplumun sosyal yapısını ve değerlerini yansıtır. Tarih ise geçmişten günümüze kadar olan süreçte oluşan kültürel değişimlerin izlerini taşır ve kültürel mirasa katkıda bulunur. 33. Kültürel özellikler, genellikle hangi alanda devam eder?

  A) Coğrafi    B) Ekonomik    C) Sosyal    D) Siyasi    E) Tarihi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Sosyal" dir. Kültürel özellikler, genellikle insanların sosyal etkileşimleri yoluyla birbirleriyle paylaştıkları inançlar, değerler, davranışlar, gelenekler, ritüeller ve sanatsal ifadeler gibi sosyal alanlarda devam eder. 35. Anadolu’da kurulan uygarlıklar arasında en uzun ömürlü olanı hangisidir?

  A) Frigler               B) Urartular            
  C) Lidyalılar            D) Persler              
  E) Roma İmparatorluğu   

 36. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Roma İmparatorluğu. Anadolu’da kurulan uygarlıklar arasında en uzun ömürlü olanı Roma İmparatorluğudur. Roma İmparatorluğu, MÖ 753 yılında kurulmuş ve MS 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilene kadar varlığını sürdürmüştür. Diğer seçenekler arasında, Frigler MÖ 8. yüzyılda, Urartular MÖ 9-6. yüzyıllar arasında, Lidyalılar MÖ 7. yüzyılda ve Persler MÖ 6. yüzyılda Anadolu’da hüküm sürmüşlerdir. 37. Anadolu, tarih boyunca birçok ticaret yolu üzerinde yer almıştır. Hangisi, Anadolu’dan geçen önemli bir ticaret yoludur?

  A) İpek Yolu                   B) İpek Yolu’nun Kuzey Yolu   
  C) Baharat Yolu                D) Altın Yolu                 
  E) Zeytin Yolu                

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) İpek Yolu. Anadolu, tarih boyunca birçok ticaret yolu üzerinde yer almıştır ancak en önemli ve bilineni İpek Yolu'dur. İpek Yolu, Çin'den başlayıp, Orta Asya, İran, Irak ve Suriye üzerinden Akdeniz kıyılarına kadar uzanan bir ticaret yoludur. Bu yol, kervanlarla yapılan uzun bir yolculuğu gerektirdiği için, yol boyunca birçok ticaret merkezi ve konaklama yerleri kurulmuştur. İpek Yolu, özellikle ipek, baharat, kumaş ve değerli taşlar gibi lüks malların ticareti için kullanılmıştır. 39. İlk uygarlıklar döneminde çiftçilik faaliyetleri nasıl gerçekleştirilmiştir?

  A) Elle yapılmıştır
  B) Hayvanlar kullanılmıştır
  C) El değirmenleri kullanılmıştır
  D) Sulama teknikleri kullanılmıştır
  E) Traktörler kullanılmıştır

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Sulama teknikleri kullanılmıştır" olan bu soruda, ilk uygarlıklar döneminde çiftçilik faaliyetleri sulama teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, insanlar tarım alanlarını sulamak için su kanalları, barajlar ve kuyular gibi sulama sistemlerini geliştirmişlerdir 41. İlk uygarlıklar döneminde ticaret hangi yollarla yapılmıştır?

  A) Deniz yoluyla    B) Kara yoluyla    C) Havayoluyla
  D) Tren yoluyla      E) Araba yoluyla

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Deniz yoluyla. İlk uygarlıklar döneminde ticaret daha çok deniz yoluyla yapılmıştır. Çünkü o dönemde ulaşım araçları, yük taşımak için daha uygun ve güvenli olan deniz araçlarıydı. Bu nedenle, birçok uygarlık deniz yoluyla ticaret yapmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: MODERN JAPONYA
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN FAALİYETLERİ, ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
  2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ VE KULLANIMININ DEĞİŞİMİ DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
  3. DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ, KULLANIMI VE İNSAN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  4. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI
  5. ENERJİ KAYNAKLARI
  6. İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
  7. KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
  8. TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ

Ayrıca 2022-2023 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

çevre sorunları hakkındaki bilgiyi test etmektedir.

kimyasal kirliliğin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu sorunların ele alınmasına yönelik önlemleri anlamayı gerektirir.

Bir ülkenin ekonomik başarısı farklı faktörlere bağlı olabilir ve sanayileşme, ekonomik büyümeye önemli bir katkı sağlayabilir.

Almanya ekonomisi hakkındaki bilgilerini ve sektörel faaliyetlerin önemini anlamalarını sağlar.

Almanya'nın coğrafi konumu ve bilim/teknoloji alanındaki önemli şehirleri hakkında bilgiyi ölçmektedir.

Tarım sektöründe sürdürülebilirlik kavramını tanımlayabilirim.

Tarım sektöründeki su kullanımının neden önemli olduğunu açıklayabilirim.

Korumacı politikaların ne olduğunu ve bu politikaların etkileri hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Öğrenciler, uluslararası ticarette kullanılan ticaret anlaşmalarından biri olan gümrük birliği kavramını tanımlayabilirler.

Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi için çalışan kuruluşları tanımlayabilirim.

Anadolu'nun tarih boyunca birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yaptığı ve bu uygarlıkların tarih boyunca çeşitli etkileşimler içerisinde olduğudur.

Tarihi bir olayı bilerek anlama ve yorumlama kazanımını hedeflemektedir.

Türk halk müziği ve Türk sanat müziği arasındaki farkları anlayabilir ve Türk müziği kültürü hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Türk mutfağı ve kültürüne ait bir bilgiyi hatırlama ve doğru cevabı seçme becerisini ölçmektedir.

Türk kültüründe gelenek kavramını tanımlayabilme.

"Bir toplumun kültürü, farklı unsurların bir araya gelmesiyle şekillenir." ifadesi verilebilir.

Bu soru, Anadolu’da kurulan uygarlıkların tarihini ve sürelerini bilmeyi gerektirir.

Tarım teknikleri hakkında temel bir anlayış kazanmalarını sağlamayı amaçlayan bir kazanıma hizmet etmektedir.

İlk uygarlıklar dönemindeki ticaret yollarını ve araçlarını öğrenmelerine yardımcı olur

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 10 kere doğru, 11 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.