2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Süksesyon nedir ve neden gerçekleşir?

  A) Bir ekosistemin topluluk yapısının zamanla değişmesidir.
  B) Bir ekosistemin topluluk yapısının sabit kalmasıdır.
  C) Bir ekosistemin topluluk yapısının tamamen yok olmasıdır.
  D) Bir ekosistemin topluluk yapısının her zaman geriye doğru gelişmesidir.
  E) Bir ekosistemin topluluk yapısının, çevresel koşulların değişmesi nedeniyle zamanla değişmesidir.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Soru, süksesyonun ne olduğu ve neden gerçekleştiği hakkındadır. Süksesyon, bir ekosistemin topluluk yapısının zamanla değişmesi olarak tanımlanabilir. Bu değişiklikler, çevresel koşulların değişmesi veya insan müdahalesi gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir 3. Primery süksesyon ve sekonder süksesyon arasındaki fark nedir?

  A) Primery süksesyon, boş bir alanda gerçekleşirken sekonder süksesyon, önceden var olan bir alanda gerçekleşir.
  B) Primery süksesyon, insan faaliyetleri sonucu gerçekleşirken sekonder süksesyon, doğal afetler sonucu gerçekleşir.
  C) Primery süksesyon, ilk olarak küçük organizmaların bölgeye yerleşmesiyle başlarken sekonder süksesyon, büyük organizmaların bölgeye yerleşmesiyle başlar.
  D) Primery süksesyon, nispeten kısa bir süre içinde gerçekleşirken sekonder süksesyon, uzun bir zaman diliminde gerçekleşir.
  E) Primery süksesyon, çevresel koşulların büyük ölçüde değiştiği alanlarda gerçekleşirken sekonder süksesyon, daha az çevresel değişimlerin olduğu alanlarda gerçekleşir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Primery süksesyon, boş bir alanda gerçekleşirken sekonder süksesyon, önceden var olan bir alanda gerçekleşir. Primery süksesyon, yeni bir alanda hiç önceden yaşam olmadığı durumlarda gerçekleşirken, sekonder süksesyon önceden var olan bir alanın üzerinde gerçekleşir. Örneğin, bir volkanik patlama sonrasında oluşan boş alanda primery süksesyon gerçekleşirken, orman yangını sonrası boşalan bir alan üzerinde sekonder süksesyon yaşanır. Bu süreçlerdeki bitki ve hayvan türleri de farklılık gösterir. 5. Taşıyıcı bireyler, hangi genetik hastalıkları taşıyabilirler?

  A) Otosomal dominant hastalıklar     B) Otosomal resesif hastalıklar     
  C) X'e bağlı dominant hastalıklar    D) X'e bağlı resesif hastalıklar    
  E) Hepsi                            

 6. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, taşıyıcı bireylerin otosomal dominant, otosomal resesif, X'e bağlı dominant ve X'e bağlı resesif hastalıkları taşıyabileceği şeklindedir. Taşıyıcı bireyler, genetik hastalıkla ilgili bir geni sadece tek bir kopya olarak taşıdıklarından, genellikle hastalığın semptomlarına sahip olmazlar. Ancak, bu geni taşıyan çocukları olma ihtimalleri vardır. Bu nedenle, taşıyıcı bireylerin genetik danışmanlık alarak riskleri hakkında bilgi edinmeleri önerilir. 7. Doğal seleksiyon, bir popülasyonun genetik yapısını nasıl etkiler?

  A) Rastgele genetik değişikliklere neden olur
  B) Bireylerin uyum sağlamasına neden olur
  C) Genetik çeşitliliği azaltır
  D) Mutasyonları artırır
  E) Hepsi

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Genetik çeşitliliği azaltır. Doğal seleksiyon, çevresel koşullara uyum sağlamada daha iyi olan bireylerin hayatta kalıp üremesiyle sonuçlanan bir süreçtir. Bu nedenle, popülasyondaki bireylerin genetik yapısı, daha uyumlu genlere sahip olanlar tarafından temsil edilen karakteristiklere doğru değişir. Bu süreç, popülasyondaki genetik çeşitliliği azaltarak, belirli özelliklerin daha baskın hale gelmesine neden olur. 9. Hangisi bir topluluğun sıralı süksesyon aşamalarındaki bir örnek olabilir?

  A) Büyükbaş hayvanların sürü halinde otlaması
  B) Bir bataklıkta çayır otlarının büyümesi
  C) Ağaçların çürükten etkilenerek ölmesi
  D) Kireçtaşında balık fosillerinin oluşumu
  E) Orman yangınları sonrasında çalıların büyümesi

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, sıralı süksesyon kavramıyla ilgili bir örnek istenmektedir. Sıralı süksesyon, bir topluluğun zaman içinde belirli bir düzen ve sıralama ile değişime uğramasıdır. Bu süreçte, topluluğun türleri ve biyolojik çeşitliliği değişir. Bu bağlamda, bir bataklıkta çayır otlarının büyümesi sıralı süksesyonun bir örneği olarak gösterilebilir. Bu süreçte önce çayır otları büyür, sonra çalılar, ardından ağaçlar gibi bitki türleri sıralı bir şekilde büyürler. 11. Sekonder süksesyon nedir?

  A) İlk kolonizatörlerin ortaya çıkması
  B) Bitkilerin fotosentez yaparak enerji üretmesi
  C) Toplulukların zaman içinde değişmesi
  D) Kirliliğin topluluklara etkisi
  E) Doğal afetler sonrası yeni bir topluluğun ortaya çıkması

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Toplulukların zaman içinde değişmesi" dir. Sekonder süksesyon, bir alanın önceden oluşmuş bir topluluğunun yok edilmesinden sonra yeni bir topluluğun yerine geçmesi sürecidir. Bu süreç, ekolojik topluluklarda doğal bir olaydır ve toplulukların zaman içinde değişimine neden olur. Bu süreç, birincil süksesyonun tamamlanmasından sonra gerçekleşir ve genellikle daha hızlıdır. Sekonder süksesyon, özellikle yangın, toprak erozyonu veya insan faaliyetleri gibi doğal afetlerin ardından ortaya çıkabilir. Sekonder süksesyon kavramı, biyoloji ve ekoloji gibi birçok alanda önemlidir. 13. Simbiyotik ilişki, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

  A) Yararlı böceklerin kullanımı
  B) Tarımsal ilaçların kullanımı
  C) Kemirgenlerin yok edilmesi
  D) Doğal predatörlerin kullanımı
  E) Symbiodinium ve mercan polipi arasındaki ilişki

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Symbiodinium ve mercan polipi arasındaki ilişki. Simbiyoz, iki farklı tür organizma arasında karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkidir. Symbiodinium ve mercan polipi arasındaki ilişki de bir simbiyotik ilişkidir. Symbiodinium adı verilen algler, mercan poliplerinin içinde yaşarlar ve fotosentez yaparak polipin beslenmesine katkı sağlarlar. Mercan polipleri de, alglerin yaşamaları için gerekli olan besinleri sağlarlar. 15. Hangi seçenekteki örnekte, simbiyotik ilişki, bir organizmanın diğerini öldürdüğü ilişki şeklinde tanımlanır?

  A) Kedigillerin avlanması
  B) Yararlı bakterilerin bağırsaklarda yaşaması
  C) Kelebeklerin çiçeklerden nektar alması
  D) Çiçek açan bitkilerin arılarla polenlenmesi
  E) Kurbağaların sivrisinekleri yemesi

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Kedigillerin avlanması. Simbiyotik ilişki, iki organizma arasındaki karşılıklı yarar ilişkisini ifade eder. Ancak, bu ilişki bazen bir organizmanın diğerini öldürmesiyle de sonuçlanabilir. Kedigillerin avlanması örneğinde, kediler avlayarak beslenirken, avları da kontrol altında tutarak ekosistemin denge sağlamasına yardımcı olur. Bu nedenle, kedigillerin avlanması örneği, bir organizmanın diğerini öldürdüğü, ancak yine de ekosisteme yarar sağlayan bir simbiyotik ilişki örneği olarak kabul edilebilir. 17. Popülasyonun belirli bir bölgede artmasını etkileyen faktörler arasında hangisi yoktur?

  A) Doğal afetler             B) Göç                      
  C) Doğum oranının artması    D) Ölüm oranının düşmesi    
  E) İklim değişiklikleri     

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Ölüm oranının düşmesi olan soruda, popülasyon artışını etkileyen faktörler arasında yer almayan seçenek sorulmaktadır. Doğal afetler, göç, doğum oranının artması ve iklim değişiklikleri gibi faktörler, bir popülasyonun artışını ya da azalışını etkileyebilirken, ölüm oranının düşmesi doğrudan popülasyon artışına neden olmaz. Ölüm oranının düşmesi, popülasyonun büyümesine katkı sağlamaz. 19. Bir popülasyonda, doğum oranı ölüm oranından fazlaysa ne olur?

  A) Popülasyon sabit kalır
  B) Popülasyon artar
  C) Popülasyon azalır
  D) Popülasyonun büyümesi hızlanır
  E) Hiçbiri

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani popülasyon artar. Eğer doğum oranı ölüm oranından fazlaysa, popülasyon büyür çünkü daha fazla birey doğar ve ölüm oranı da düşük olduğu için daha az birey ölür. Bu doğal olarak, popülasyonun artmasıyla sonuçlanır. 21. Hangisi bir popülasyonun yapısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Yaş dağılımı          B) Cinsiyet oranı       
  C) Göç oranı             D) Doğum oranı          
  E) Genetik çeşitlilik   

 22. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Genetik çeşitlilik" dir. Bir popülasyonun genetik çeşitliliği, o popülasyonun adaptasyon yeteneği ve uzun vadeli sağlığı açısından önemlidir. Yaş dağılımı, cinsiyet oranı, göç ve doğum oranı da popülasyonun yapısını etkileyen faktörlerdir. 23. Komüniteyi oluşturan türlerin sayısındaki artışın komüniteye etkisi nedir?

  A) Komünitenin stabilitesini arttırır.
  B) Komünitenin stabilitesini azaltır.
  C) Komünitenin yapısal özelliklerinde değişikliğe neden olmaz.
  D) Komünitenin enerji döngüsünü bozar.
  E) Komünitenin tüm üyeleri için faydalıdır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "A) Komünitenin stabilitesini arttırır." Komünitedeki türlerin çeşitliliği arttıkça, komünite daha fazla kaynağa erişebilir ve farklı türlerin farklı yaşam stratejileri sayesinde daha iyi adapte olabilir. Bu da komünitenin stabilitesini artırır. 25. Yabancı türlerin komüniteye dahil olmasının etkisi nedir?

  A) Komünitenin stabilitesini azaltır.
  B) Komünitenin tür çeşitliliğini arttırır.
  C) Komünitenin toprak özelliklerini bozar.
  D) Komünitenin popülasyon yoğunluğunu arttırır.
  E) Komünitenin enerji akışını arttırır.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Yabancı türlerin komüniteye dahil olması, komünitenin tür çeşitliliğini arttırır. Bu yeni türler, komünitedeki diğer türlerle rekabet edebilir veya işbirliği yapabilir ve bu da komünitedeki türler arasındaki ilişkileri etkileyebilir. Bununla birlikte, bazı yabancı türler de komüniteye zarar verebilir ve yerli türlerin sayısını azaltabilir. Yabancı türlerin etkileri, ne kadar uzun süreli olduklarına, ne kadar hızlı yayıldıklarına ve yerel koşullara bağlı olarak değişebilir. 27. Su kalitesindeki değişikliklerin komüniteye etkisi nedir?

  A) Komünitenin toprak özelliklerinde değişikliklere neden olur.
  B) Komünitenin üyeleri arasındaki rekabet artar.
  C) Komünitenin üyelerinin adaptasyonunu arttırır.
  D) Komünitenin enerji akışında bozulmalara yol açabilir.
  E) Komünitenin tür çeşitliliğini arttırır.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Komünitenin enerji akışında bozulmalara yol açabilir. Su kalitesindeki değişiklikler, su kaynaklarındaki kirlilik, sıcaklık, pH ve diğer faktörler nedeniyle oluşabilir ve bu değişiklikler, su yaşamı ile ilgili birçok etkiye neden olabilir. Komünitelerin üyelerinin su kalitesindeki değişikliklere verdiği yanıtlar, bireysel türlerin hayatta kalması veya yok olmasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, su kalitesindeki değişiklikler, komünitenin enerji akışını etkileyerek bozulmalara yol açabilir. 29. Komünitedeki türler arasındaki rekabetin sonucu olarak, daha güçlü olan türler neler yapar?

  A) Diğer türleri tehdit eder ve onları yok eder
  B) Kendi türleri için daha fazla kaynak elde eder
  C) Diğer türlerle işbirliği yapar ve kaynakları paylaşır
  D) Kendi türlerini korumak için diğer türlerle savaşır
  E) Komünitenin hiyerarşisini kurarak diğer türleri kontrol altına alır

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Komünitedeki türler arasındaki rekabet sonucunda daha güçlü olan türler, kendi türleri için daha fazla kaynak elde etme avantajına sahip olur. Bu avantaj, daha iyi beslenme, üreme ve yaşama koşulları gibi faktörleri içerebilir. Bu durum, daha güçlü olan türlerin nüfuslarının artmasına ve komünitenin genel dinamiklerinin değişmesine neden olabilir. 31. Komünitedeki türler arasındaki rekabetin olumsuz sonuçlarından biri nedir?

  A) Popülasyonun büyümesi
  B) Genetik çeşitlilik artışı
  C) Tükenen türlerin sayısının artması
  D) Yeni türlerin oluşumu
  E) Yaşam alanlarının artması

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Tükenen türlerin sayısının artması. Türler arasındaki rekabet, kaynakların kısıtlı olması nedeniyle yoğunlaşır. Bu rekabet, bazı türlerin diğerlerini ortadan kaldırmasına ve hatta tükenmelerine neden olabilir. Özellikle insan faaliyetleri nedeniyle doğal yaşam alanlarının azalmasıyla birlikte, bu tür kayıpları daha da hızlanmaktadır. Bu nedenle, komünitedeki türler arasındaki rekabetin olumsuz sonuçlarından biri, tükenen türlerin sayısının artmasıdır. 33. İnsanda organogenez dönemi hangi aşamada başlar?

  A) Zigot    B) Morula    C) Blastula    D) Gastrula    E) Hiçbiri

 34. Cevap: D Açıklama:

  orunun cevap anahtarı "D) Gastrula" olarak verilmiştir. Organogenez dönemi embriyonik gelişim sürecinde gerçekleşir ve gastrula aşamasında başlar. Bu aşamada, embriyonun üç temel tabakası oluşur ve bu tabakalar farklı organ sistemlerini oluşturacak hücrelere farklılaşır. 35. İnsanda kaç hücrelik aşamada organogenez başlar?

  A) 8-hücrelik aşama      B) 16-hücrelik aşama    
  C) 32-hücrelik aşama     D) 64-hücrelik aşama    
  E) 128-hücrelik aşama   

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 16-hücrelik aşama'dır. Organogenez, embriyonik gelişimin gastrula evresinden sonra başlar ve yaklaşık 16 hücrelik aşamada gerçekleşir. 37. İnsan üreme sisteminin sağlıklı yapısını korumak için neler yapılabilir?

  A) Düzenli egzersiz yapmak
  B) Dengeli beslenmek
  C) Sigara ve alkol kullanımını sınırlandırmak
  D) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak
  E) Hepsi

 38. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Hepsi" olan bu soruda, sağlıklı bir üreme sistemi için yapılması gerekenler sıralanmıştır. Bu nedenle, doğru cevap seçeneği "E" olarak belirtilmiştir. Sorunun çözüm açıklamasında ise, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, sigara ve alkol kullanımını sınırlandırmak, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının üreme sistemi sağlığı için önemli olduğu belirtilmişt 39. Üreme sistemi sağlığı için neden dengeli beslenmek önemlidir?

  A) Hormon düzeylerini dengelemeye yardımcı olur
  B) Vücuttaki toksinleri atar
  C) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskini azaltır
  D) Tüm bunlar
  E) Hiçbiri

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Hormon düzeylerini dengelemeye yardımcı olur. Üreme sistemi sağlığı için dengeli beslenmek önemlidir çünkü sağlıklı besinlerin alınması hormon düzeylerinin dengelemesine yardımcı olur. Hormon dengesi, üreme fonksiyonları ve cinsel sağlık açısından kritiktir. Ayrıca, sağlıklı beslenme, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskini azaltabilir. Bu nedenle, sağlıklı beslenme üreme sistemi sağlığı için oldukça önemlidir. 41. Kadın üreme sisteminde, aşağıdaki yapıların hangisi yumurtalığı (ovary) çevreleyen ince zarlar sistemidir?

  A) Serviks (rahim ağzı)    B) Fallop tüpleri         
  C) Uterus (rahim)          D) Endometrium            
  E) Fimbria                

 42. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Fimbria'dır. Fimbria, yumurtalığın dış yüzeyini çevreleyen ince zarlardan oluşan bir yapıdır ve yumurtlama sırasında yumurtayı tutarak fallop tüplerine doğru hareket ettirir. Kadın üreme sistemi hakkında temel bilgilere sahip olmak, cinsel sağlık ve doğurganlık konularında bilinçli kararlar almak için önemlidir. 43. Erkek üreme sisteminde, aşağıdaki yapıların hangisi spermin kanal içinde hareket etmesine yardımcı olur?

  A) Epididimis            B) Vas deferens    C) Uretra
  D) Seminal vezikül    E) Prostat

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Vas deferens'tir. Vas deferens, spermin testislerden çıktıktan sonra epididimis ve vas deferens'in birleştiği yerden itibaren kanal içinde hareket etmesine yardımcı olan bir yapıdır. Bu yapı aynı zamanda sperm ve diğer erkek üreme sıvılarını idrar yoluyla dışarı atan üretra ile de birleşir. 45. Kadınların üreme sağlığı için hangi faktörler önemlidir?

  A) Beslenme, egzersiz, hijyen, korunma yöntemleri, düzenli check-uplar
  B) Alkol tüketimi, sigara kullanımı, aşırı kilo, uyuşturucu kullanımı, düzensiz uyku
  C) Çalışma koşulları, stres, diğer hastalıklar, genetik faktörler, düşük öğrenim seviyesi
  D) Yaş, cinsel ilişki sıklığı, günlük aktivite düzeyi, sosyal ilişkiler, cinsel yönelim
  E) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, kanser, hormon dengesizlikleri, tiroid problemleri, adet düzensizlikleri

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Kadınların üreme sağlığı için beslenme, egzersiz, hijyen, korunma yöntemleri ve düzenli check-uplar gibi faktörler oldukça önemlidir. Alkol, sigara, aşırı kilo, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar ise kadınların üreme sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, kanser, hormon dengesizlikleri, tiroid problemleri gibi sağlık sorunları da üreme sağlığı için önemli riskler oluşturabilirler. 47. Erkeklerin üreme sağlığı için hangi faktörler önemlidir?

  A) Beslenme, egzersiz, hijyen, korunma yöntemleri, düzenli check-uplar
  B) Alkol tüketimi, sigara kullanımı, aşırı kilo, uyuşturucu kullanımı, düzensiz uyku
  C) Çalışma koşulları, stres, diğer hastalıklar, genetik faktörler, düşük öğrenim seviyesi
  D) Yaş, cinsel ilişki sıklığı, günlük aktivite düzeyi, sosyal ilişkiler, cinsel yönelim
  E) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, kanser, hormon dengesizlikleri, tiroid problemleri, üreme organlarında yaralanmalar

 48. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E olan bu soruda, erkeklerin üreme sağlığı için önemli faktörler arasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, kanser, hormon dengesizlikleri, tiroid problemleri ve üreme organlarında yaralanmalar yer almaktadır. Erkeklerin bu faktörlere dikkat etmeleri, sağlıklı bir üreme sistemi ve cinsel fonksiyonlarının korunması için önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DAVRANIŞ
  1. Boşaltım sistemi
  2. Davranış
  3. Dolaşım Sistemleri
  4. Solunum sistemi

Ayrıca 2022-2023 11.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Ekosistemlerdeki değişimler hakkında anlayışlarını ölçer.

Ekoloji bilgisini anlama ve doğal yaşamın işleyişini anlama.

Taşıyıcı bireylerin genetik hastalıklarla ilgili risklerini anlamak ve alacakları genetik danışmanlıkla doğru kararlar vermek.

Doğal seleksiyonun genetik çeşitliliği azaltarak, baskın özelliklerin ortaya çıkmasına neden olduğunu anlamak, biyolojik evrimin temel mekanizmalarından biri hakkında temel bir anlayış sağlar.

Sıralı süksesyon kavramını tanımak ve doğal toplulukların zaman içinde nasıl değişime uğradığını anlamak olarak belirtilebilir.

Ekolojik süreçlerin anlaşılması.

Biyoloji dersinde, simbiyoz ve farklı türler arasındaki karşılıklı ilişkilerin önemini anlayabilirsiniz.

Simbiyotik ilişkilerin çeşitliliğini tanımlama ve simbiyotik ilişkilerin farklı türlerini örneklerle açıklama becerisi.

Popülasyon dinamikleri kavramını anlamalarını ve popülasyon artışını etkileyen faktörleri ayırt etmelerini sağlar.

Ekoloji alanında önemli bir kavramdır ve popülasyon dinamikleri çalışmaları için önemlidir.

Biyolojik çeşitlilik ve popülasyon dinamikleri konularında anlama ve analiz yapma becerisini ölçmektedir.

Ekoloji alanında çeşitlilik ve stabilite kavramlarını anlama kazanımına hizmet eder.

"Ekosistemlerin dengesi, ekosistemdeki canlıların ve cansız varlıkların uyum içinde yaşamalarına bağlıdır. Bir ekosisteme yabancı türlerin girmesi, dengenin bozulmasına neden olabilir."

Su kalitesindeki değişikliklerin ekosistemler ve komüniteler üzerindeki etkisini anlamak.

Komünitelerdeki türler arasındaki rekabetin sonuçlarını anlamaları ve popülasyon dinamikleri hakkında fikir sahibi olmaları beklenir.

Biyoloji derslerinde, türler arasındaki rekabetin sonuçlarını ve doğal seçilim sürecini anlayabilirim.

Biyoloji veya tıp alanında organogenezin önemini anlama ve embriyonik gelişim sürecinin farklı aşamalarını tanıma kazanımını ölçmek için kullanılabilir.

Embriyolojinin temel kavramlarını anlama kazanımını test etmektedir

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının üreme sağlığına etkisi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma hedeflenmiştir.

Üreme sistemi sağlığının korunması için sağlıklı beslenmenin önemini açıklamak.

Erkek üreme sisteminin anatomik yapısını ve işlevlerini anlamaktır.

kadın sağlığı konusunda bilgi kazanımını ölçmektedir.

Erkeklerin üreme sağlığı için önemli faktörleri tanımlayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.