2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Bir küpün yüksekliği 12 cm ise, hacmi kaç cm³'dir?

  A) 144    B) 1728    C) 2304    D) 3456    E) 41472

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda verilen bilgiye göre, küpün yüksekliği 12 cm olduğundan, tüm kenarları da 12 cm'dir. Küpün hacmi, kenar uzunluğunun küpü şeklinde hesaplanır. Yani, hacim = kenar uzunluğu³ = 12³ = 1728 cm³. 3. Bir dikdörtgen prizmanın uzunluğu 20 cm, genişliği 10 cm ve yüksekliği 15 cm olduğuna göre, hacmi kaç cm³'dir?

  A) 3000    B) 2000    C) 1500    D) 1000    E) 500

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 3000'dir. Dikdörtgen prizmanın hacmi, uzunluk x genişlik x yükseklik formülü kullanılarak hesaplanabilir. Yani, 20 cm x 10 cm x 15 cm = 3000 cm³. 5. Bir silindirin yüksekliği 20 cm, taban yarıçapı 5 cm'dir. Silindirin hacmi kaç cm³'dir?

  A) 500π    B) 1000π    C) 1250π    D) 2000π    E) 2500π

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda verilen bilgilere göre silindirin hacmi hesaplanırken, silindirin yüksekliği ve taban yarıçapı kullanılır. Silindirin hacmi π x r² x h formülü ile hesaplanır. Verilen soruda taban yarıçapı 5 cm ve yükseklik 20 cm olduğuna göre, hacim hesaplanarak cevap D seçeneği olan 2000π cm³ elde edilir. 7. Yüksekliği 8 cm, taban kenarları 5 cm ve 7 cm olan bir yamuk, taban düzlemine paralel bir düzlemle kesildiğinde, elde edilen kesitin alanı kaç cm^2'dir?

  A) 16    B) 24    C) 28    D) 30    E) 32

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 28'dir. Çözüm için, yamuk alan formülü kullanılarak, yamuk kesitin alanı hesaplanır. Yamuğun alanı, (5+7) x 8 / 2 = 48 cm²'dir. Daha sonra, yamuk kesiti, yamukla aynı şekle sahip bir paralelkenar şeklini oluşturur. Çünkü yamuk ve paralelkenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir ve paralelkenarın alanı da yamuk kesitin alanına eşittir. Paralelkenarın tabanları 5 ve 7 cm olduğundan, alanı 5 x 8 = 40 cm² olur. Sonuç olarak, yamuk kesitin alanı 48 cm² - 40 cm² = 8 cm²'dir. 9. Bir küre parçası, kürenin yarıçapının 2/3'ü olan bir yükseklikten kesildiğinde, elde edilen şeklin hacmi kürenin hacminin kaçta kaçıdır?

  A) 2/3    B) 1/2    C) 3/5    D) 3/4    E) 4/5

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 3/4'tür. Küre parçasının hacmi, kürenin yarıçapına bağlı olarak hesaplanabilir. Verilen soruda, kürenin yarıçapı 1 olarak kabul edilirse, küre parçasının yarıçapı 2/3 olacaktır. Bu yarıçaplı küre parçasının hacmi, kürenin hacminin 3/4'üne eşit olacaktır. 11. ABCD kare, AE=2, AF=3 ve AFEC dörtgeni birbirine paralel olduğu için bir yamuk. Alanı 20 birimkare olan yamukun CD kenarı kaç birimdir?

  A) 4    B) 5    C) 6    D) 7    E) 8

 12. Cevap: C Açıklama:

  Yamukların alanı tabanları arasındaki yükseklikle çarpımının yarısına eşittir, yani (a+b)h/2. Bu soruda, yamuk ABCD'nin alanı 20 birimkare olarak verilmiştir. Ayrıca, AE=2 ve AF=3 olduğundan, yükseklik h=(AF-AE)=1 birimdir. CD kenarının uzunluğunu bulmak için, yamuk alan formülünde bilinen değerleri yerine koyarak (a+b)=CD'i bulabiliriz: (3+CD)1/2+(2+CD)1/2=40. Bu denklemi çözerek CD'nin 6 birim olduğunu buluruz. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. 13. ABED dörtgeninde AB=5, AD=6, m(∠A)=60 ve m(∠D)=120 derecedir. F noktası, BC kenarının orta noktasıdır ve BE=9 birimdir. ABE üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

  A) 6√3    B) 9√3    C) 12√3    D) 15√3    E) 18√3

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 12√3'tür. Çözüm için öncelikle BD kenarının uzunluğunu bulmak gerekiyor. Bunun için cos kuralını kullanabiliriz. BD kenarının uzunluğu 7 birimdir. Daha sonra, ABE üçgeninin alanını hesaplamak için BE ve AB kenarlarının uzunluklarını kullanabiliriz. Bu üçgenin alanı √3/4 x AB x BE formülü ile hesaplanabilir ve sonuç 12√3 birimkare olur. 15. ABC üçgeni verilmiştir. AB = 12, BC = 8 ve AC = 10 olsun. BE ve CF doğruları üçgenin yükseklikleri olmak üzere, BE + CF toplamı kaçtır?

  A) 7    B) 8    C) 9    D) 10    E) 11

 16. Cevap: B Açıklama:

  Verilen üçgenin yüksekliklerinin uzunluklarını bulmak için, üçgenin alanını farklı şekillerde hesaplayabiliriz. Örneğin, üçgenin alanı tabanıyla yüksekliğinin çarpımının yarısıdır. Burada, üçgenin çevresi bilindiğinden, yarıçapı 6 olan çember çizerek içine üçgeni yerleştirip yükseklikleri kolayca bulabiliriz. Sonuç olarak, BE = 6 ve CF = 2 olur, bu da toplamda 8 birim yapar. 17. A noktasından başlayarak AC=8, CD=12 ve DB=10 uzunluğundaki bir yolu izleyerek B noktasına gitmek istiyoruz. A noktasından başlayarak, her seferinde yolu ortadan ikiye bölmek suretiyle gitmeye karar verdik. Bu şekilde 8 aşama sonra B noktasına ulaştık. Bu yolu tamamlamak için kaç aşama daha atmamız gerekiyor?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    E) 6

 18. Cevap: A Açıklama:

  A noktasından başlayarak B noktasına giden yolda, yolun ortadan ikiye bölünmesiyle her aşamada yarıya inen yol uzunlukları toplamı AC+CD+DB=8+12+10=30'dur. Yolun tamamı 16 aşamadan oluştuğuna göre, 8 aşama sonunda 30/2=15 birim yol gitmiş oluruz. Toplamda 30 birim yolu kat edeceğimiz için, geriye kalan yol uzunluğu 30-15=15 birim olacaktır. Bunu da her adımda yolu yarıya bölerek gitmeye devam ederek, 15 birim yola 2 adımda ulaşabiliriz. Cevap A şıkkıdır. 19. Bir dikdörtgenin alanı 108 birimkaredir. Kenar uzunlukları toplamı 40 birim olduğuna göre, o dikdörtgenin çevresi kaç birimdir?

  A) 30    B) 35    C) 40    D) 45    E) 50

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 40'dır. Çünkü dikdörtgenin alanı boyutları çarpımına eşittir, yani x*y=108. Kenar uzunlukları toplamı ise 2x+2y=40 olarak verilmiştir. Bu denklemi çözersek, x+y=20 elde ederiz. Bu iki denklemi kullanarak x=9 ve y=12 olarak bulunabilir. Sonuç olarak, dikdörtgenin çevresi 2*(9+12) = 40 birimdir. 21. Dörtgenlerin her dört kenarının uzunluğunun toplamına çevresi denir. Buna göre, verilen kenar uzunluklarına sahip dörtgenlerden hangisinin çevresi en büyüktür?

  A) 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm      B) 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm     
  C) 2 cm, 8 cm, 2 cm, 8 cm      D) 10 cm, 1 cm, 10 cm, 1 cm   
  E) 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm     

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, farklı dörtgenlerin kenar uzunlukları verilmiş ve hangisinin çevresinin en büyük olduğu sorulmuştur. Dörtgenin çevresi, dört kenar uzunluğunun toplamına eşittir. Buna göre, seçenekler arasında en büyük çevreye sahip dörtgen, kenar uzunluklarının toplamı en büyük olan seçenek olacaktır. Bu şekilde bakıldığında, seçenek A'daki dörtgenin çevresi 18 cm, seçenek B'deki dörtgenin çevresi 24 cm, seçenek C'deki dörtgenin çevresi 20 cm, seçenek D'deki dörtgenin çevresi 22 cm ve seçenek E'deki dörtgenin çevresi 20 cm'dir. Bu nedenle, seçenek B'deki dörtgen en büyük çevreye sahiptir. 23. Bir çokgenin açıları toplamı kaçtır?

  A) (n - 2) × 90    B) (n - 2) × 180    C) n × 90
  D) n × 180          E) (n - 1) × 180

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı " (n - 2) × 180 " dir. Herhangi bir çokgenin her bir iç açısının ölçüsü, (n-2) x 180 formülü kullanılarak hesaplanabilir. Burada "n" çokgenin kenar sayısını temsil eder. 25. Bir paralelkenarın iki iç açısı sırasıyla 2x-20° ve 5x+20° dir. Diğer iki açısının ölçüleri kaç derecedir?

  A) 90°, 90°     B) 60°, 120°    C) 80°, 100°
  D) 100°, 80°    E) 120°, 60°

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir (80°, 100°). Paralelkenarın karşılıklı açıları eşit olduğu için 2x-20° = 5x+20°'den 3x = 40° ve x = 40°/3 bulunur. Toplam iç açıların ölçüsü 360° olduğundan, diğer iki açının toplamı 360° - (2x-20° + 5x+20°) = 360° - 7x = 100° ve 80° olarak bulunur. 27. Bir altıgenin bir iç açısının ölçüsü 120° dir. Diğer beş iç açısının ölçüleri sırasıyla 100°, 80°, 120°, 85° ve 95° dir. Bu altıgenin kaç çift simetrisi vardır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 6

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 3'tür. Çözüm açıklaması ise, bir altıgenin toplam iç açı ölçüsü 720 derecedir. Verilen iç açı ölçüleri toplamı 600 derecedir. Kalan 120 derece bu altıgenin diğer iki iç açısının toplam ölçüsüne eşit olmalıdır. Bu iç açılar birbirlerine eşit oldukları için, her biri 60 derece ölçüye sahip olmalıdır. Altıgenin her bir çift simetrisi, altıgenin merkezinden geçen iki çizgi ile gösterilir. Verilen altıgenin 3 tane çift simetrisi vardır. 29. Bir çokgenin iç açıları toplamı formülü nedir?

  A) (n - 2) x 90       B) (n - 2) x 180    C) (n - 1) x 360
  D) (n + 2) x 180    E) (n + 2) x 90

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani (n-2) x 180 formülüdür. Bu formül, herhangi bir n-genin iç açılarının toplamını hesaplamak için kullanılır, n sayısı çokgenin kenar sayısını ifade eder. Bu formül, her çokgenin iç açılarının toplamının, iç açı sayısıyla (n) eksi iki çarpı 180 şeklinde hesaplanabileceğini belirtir. 31. Bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü 150° ise, bu çokgenin kaç kenarı vardır?

  A) 6    B) 7    C) 8    D) 9    E) 10

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) 7. Çözüm: Bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü 150° olduğunda, bu çokgenin toplam iç açılarının ölçüsü 180 x (n-2) derece olacaktır (n: çokgenin kenar sayısı). Çokgenin toplam iç açılarının ölçüsünü bulmak için verilen açıyı kullanarak şu şekilde bir denklem yazabiliriz: 180 x (n-2) = 150 x 1 (verilen açı sadece bir tane olduğu için 1 olarak kabul edilir) Bu denklemi çözerek, n'in 7 olduğunu buluruz. 33. Bir beşgenin bir iç açısı diğerlerinden farklıdır ve ölçüsü 120°'dir. Beşgenin diğer dört iç açısının toplamı kaç derecedir?

  A) 180°    B) 360°    C) 540°    D) 720°    E) 900°

 34. Cevap: C Açıklama:

  Beşgenin toplam açıları 540°'dir. Beşgenin beş iç açısının toplamı 540° olduğundan, diğer dört açının toplamı 420° olacaktır. Soruda belirtilen bir iç açının ölçüsü 120° olduğundan, diğer dört iç açının toplamı 420° - 120° = 300° olacaktır. 35. Bir dikdörtgenin uzunluğu 12 birim ve çevresi 32 birimdir. Bu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir?

  A) 12    B) 18    C) 24    D) 30    E) 36

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 24'dür. Çözüm açıklaması ise, dikdörtgenin uzunluğu ve çevresi verildiği için, dikdörtgenin genişliğini bulmak için 2(L + W) = 32 formülünden W = 4 birim bulunabilir. Daha sonra, dikdörtgenin alanı L x W formülü ile hesaplanarak, 12 x 4 = 24 birim kare elde edilir. 37. İç açıları toplamı 360 derece olan bir yediğenin iki iç açısı birbirine eşittir. Bu eşit açıların ölçüsü kaç derecedir?

  A) 60    B) 75    C) 90    D) 120    E) 150

 38. Cevap: A Açıklama:

  Soruda verilen yediğenin iç açıları toplamının 360 derece olduğu belirtiliyor. Yediğenin yedi iç açısının eşit olmadığı düşünülürse, yediğenin en az iki iç açısı birbirine eşit olacaktır. Bu açıların ölçüsü ise, 360 derece toplam açıdan yedi eşit parçaya bölündüğünde 180 derece / 3 = 60 derece olacaktır. Dolayısıyla, cevap anahtarı A seçeneğidir. 39. x^2 + 8x + 16 = 0 denkleminin kökleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Bir kök -4, diğer kök -2'dir.    B) Bir kök -8, diğer kök 16'dır.   
  C) Her iki kök de -4'tür.           D) Her iki kök de -8'dir.          
  E) Kökleri yoktur.                 

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olarak verilir. Denklem, (x+4)^2 şeklinde yazılabilir ve bu da bize tek bir kök olan -4'ü verir. Dolayısıyla her iki kök de aynıdır. 41. 3x^2 - 7x - 6 = 0 denkleminin kökleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Bir kök -2, diğer kök 3/2'dir.    B) Her iki kök de -3/2'dir.         
  C) Bir kök -3, diğer kök 2'dir.      D) Bir kök -2/3, diğer kök 3'dür.   
  E) Kökleri yoktur.                  

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu denklemin çözümü için diskriminantı bulmalıyız: b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4(3)(-6) = 73 Diskriminant pozitif olduğu için denklemin iki farklı reel kökü vardır. Kökleri bulmak için ise formülümüz: x = (-b ± √(b^2 - 4ac)) / 2a x = (7 ± √73) / 6 Bu nedenle doğru cevap A'dır: Bir kök -2, diğer kök 3/2'dir. 43. (x^3 - 5x^2 + 8x - 4) polinomu, aşağıdakilerden hangisi ile çarpanlarına ayrılır?

  A) (x - 2)^2                B) (x - 2)^3    C) (x - 1)(x - 2)^2
  D) (x - 1)^2(x - 2)       E) (x - 1)^3

 44. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı (D) seçeneğidir. Polinomun çarpanlarına ayrılması, polinomun köklerini bulmakla ilgilidir. Bir polinomun kökü, o polinomun değerinin sıfır olduğu x değeridir. Burada, polinomu (x-2) ile böldüğümüzde kalan ikinci dereceden bir polinom elde ederiz. Bu polinomun kökleri 1 ve 2'dir. Bu nedenle, verilen polinom (x-1)^2(x-2) ile çarpanlarına ayrılır. 45. (2x^2 + 5x - 3) polinomunun çarpanlarına ayrılması sonucu elde edilen polinomların toplamı kaçtır?

  A) 2x^2 + 5x - 3    B) 2x^2 + 5x + 3    C) 2x^2 - 5x + 3
  D) 2x^2 - 5x - 3     E) 4x^2 - 10x - 6

 46. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun çözümü, verilen polinomun çarpanlarına ayrılması işlemi sonucu elde edilen polinomların toplamının hesaplanmasıyla bulunabilir. Verilen polinomun çarpanlarına ayrılması işlemi sonucunda, (2x - 1) ve (x + 3) polinomları elde edilir. Bu polinomların toplamı (2x - 1) + (x + 3) = 3x + 2 olacaktır. Dolayısıyla cevap, B seçeneği olan 2x^2 + 5x + 3'tür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • POLİNOMLAR
  1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
  2. Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
  3. Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
 • ÇEMBER ve DAİRE
  1. Çemberde Açılar
  2. Çemberde Teğet
  3. Çemberin Temel Elemanları
  4. Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Katı cisimler
  1. Katı cisimlerin alan ve hacimleri

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf matematik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Matematiksel formüllerin kullanılmasıyla ilgilidir ve öğrencilerin hacim hesaplama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Matematiksel düşünme ve hacim hesaplama becerilerini ölçmek için kullanılabilir.

Geometrik şekillerin hacimlerinin hesaplanması konusunda bilgi ve becerileri ölçmektedir.

Yamuk alan formülünü ve paralelkenarın yamuk kesitiyle aynı şekle sahip olacağı prensibini anlamak önemlidir.

hacim hesaplama becerisi kazandırır.

Geometrik şekillerin özelliklerini ve formüllerini kullanarak, verilen bilgilerden yararlanarak soruları çözebilme.

Trigonometri konusunda becerileri test eder.

Geometrik düşünme ve üçgenlerin özelliklerini anlama kazanımına örnek teşkil eder.

Matematiksel düşünme, problem çözme, yol bulma becerileri.

Matematiksel problem çözme ve denklem kurma becerisini ölçer.

Verilen dörtgenlerin çevresini hesaplayarak, dörtgenlerin çevresi hakkında karşılaştırma yapabilirim.

Geometri konusundaki temel bilgileri test etmektedir. Ayrıca, problemi çözmek için matematiksel formüllerin doğru uygulanmasını ve dikkatli bir hesaplama yapılmasını gerektirir. Bu soru ayrıca, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir.

Paralelkenarın iç açılarının özelliklerini ve denklem çözme becerisini ölçer.

Çokgenlerin iç açı özelliklerini ve simetri özelliklerini anlaması beklenir.

Çokgenlerin iç açılarının hesaplanmasını anlama ve uygulama becerilerini içerir.

Matematiksel düşünme ve problem çözme becerisi.

Beşgenin iç açılarının toplamını hesaplayabilmek.

dikdörtgenin alanını hesaplama yöntemidir.

Geometrik şekiller ve açıların özellikleri konularındaki bilgiyi kullanarak açıların eşitliğini ve açı ölçülerinin hesaplanmasını gerektirir.

ikinci dereceden denklemlerin çözümü ve köklerin sayısı hakkında bilgi edinilir.

Polinom denklemlerinin çözümü ve diskriminantın kullanımı.

Polinomların çarpanlara ayrılması yöntemini bilmek.

Verilen bir polinomun çarpanlarına ayrılması işlemi ve polinomların toplamının hesaplanması konularını anlamaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 19 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.