2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST)

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) CEVAPLARI

 1. Which of the following is NOT a modal verb in English?

  A) should        B) must        C) can
  D) go              E) might

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) go. İngilizcede modal fiiller, belirli bir anlamı ifade eden ve genellikle başka bir fiilin önünde kullanılan özel fiillerdir. "should", "must", "can" ve "might" modal fiillerdir çünkü belirli anlamları vardır ve diğer fiillerle birlikte kullanılırlar. Ancak "go" fiili modal bir fiil değildir. Modal fiiller, bir eylemin zorunluluk, olasılık, yetenek veya istek gibi durumlarını ifade ederken, "go" fiili genel olarak hareket veya yer değiştirme anlamında kullanılır. 3. What is the correct past tense form of the verb "buy"?

  A) buyed        B) bought        C) buyen
  D) bough        E) buyt

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) bought. Fiil "buy" geçmiş zaman hali olarak "bought" şeklinde kullanılır. "Buyed", "buyen", "bough" ve "buyt" gibi formlar doğru geçmiş zaman hali değildir. Doğru geçmiş zaman hali "bought"tur. 5. Which of the following sentences is in the present perfect tense?

  A) She will be studying for her exam tomorrow.
  B) They were playing basketball yesterday.
  C) He has already finished his homework.
  D) We are going to the beach next weekend.
  E) I had a great time at the party last night.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) He has already finished his homework. Present perfect tense (şimdiki zamanın mükemmel hali), geçmişte başlamış olan bir eylemin şu anda devam ettiğini veya etkilerinin hâlâ geçerli olduğunu ifade eder. Bu tense, "have" veya "has" yardımcı fiili ile geçmiş zaman (past participle) fiilin birleşmesiyle oluşturulur. 7. Which of the following adjectives means "extremely angry"?

  A) happy              B) sad        C) furious
  D) frustrated        E) scared

 8. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) furious" olarak verilmiştir. "Furious" kelimesi "son derece öfkeli" anlamına gelir. Diğer seçenekler olan "happy" (mutlu), "sad" (üzgün), "frustrated" (hayal kırıklığına uğramış) ve "scared" (korkmuş) ise öfkenin aksine farklı duyguları ifade etmektedir. Bu nedenle, "furious" kelimesi "extremely angry" anlamına gelir ve en uygun seçenektir. 9. Which sentence is in the passive voice?

  A) The cat chased the mouse.
  B) The mouse was chased by the cat.
  C) The teacher graded the exams.
  D) The students were studying for the test.
  E) The boy threw the ball.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) The mouse was chased by the cat. Passive voice (edilgen çatı), bir cümledeki eylemin doğrudan nesneye değil de dolaylı olarak nesneye etkisi olduğunu ifade eder. Bu yapıda eylemin gerçek yapan (yapılan) tarafı öne çıkarılır. Passive voice genellikle "be" yardımcı fiili ile ana fiilin üçüncü hali (past participle) kullanılarak oluşturulur. 11. Which sentence is grammatically incorrect?

  A) He doesn't like pizza, nor does he like pasta.
  B) She enjoys reading books as much as I do.
  C) My sister and I are going to the mall.
  D) They are going to the beach, but we are going to the park.
  E) Every morning, I drink a cup of coffee and eat breakfast.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) He doesn't like pizza, nor does he like pasta." olarak verilmiştir. Diğer seçenekler doğru cümleler içermektedir, ancak "A" seçeneği yanlış bir cümle yapısına sahiptir. İki olumsuzluk ifadesi olan "doesn't" ve "nor" aynı cümle içinde kullanılmamalıdır. Doğru yapıda olması için ya "doesn't like pizza" ya da "nor does he like pasta" ifadelerinden biri kullanılmalıdır. 13. Which of the following is a preposition?

  A) dog            B) from            C) run
  D) happy        E) quickly

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) from. Preposition (edat), bir isim, zamir veya fiilin başka bir kelimeye olan ilişkisini belirtmek için kullanılan bir kelime türüdür. Preposition'lar genellikle bir yer, zaman, yönelme, ilişki veya durum belirtmek amacıyla kullanılır. "B) from" kelimesi bir edat (preposition) olarak kullanılır. "From" kelimesi bir hareketin, kaynağın veya başlangıcın belirtilmesinde kullanılır. Örneğin, "I am from Turkey." (Türkiye'den geliyorum). 15. Which sentence is in the future continuous tense?

  A) They will be arriving at the airport at 8 PM.
  B) She is studying for her exam tonight.
  C) He has been playing video games for hours.
  D) We went to the beach last summer.
  E) I had dinner with my family last night.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) They will be arriving at the airport at 8 PM." olarak verilmiştir. "Future continuous tense" (gelecek zamanın sürekli hali) gelecekteki bir zamanda devam eden eylemi ifade eder. Bu durumda, "A" seçeneği olan "They will be arriving at the airport at 8 PM." (Onlar havaalanına saat 20:00'de varacaklar.) cümlesi gelecek zamanın sürekli hali olan "will be arriving" ifadesini içerir. Diğer seçenekler, geçmiş zamanı veya şu anki zamanı ifade eder, bu yüzden gelecek zamanın sürekli hali değildir. 17. Which of the following is a countable noun?

  A) water        B) sand        C) money
  D) chair         E) love

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) chair. Sayılabilir (countable) isimler, tekil ve çoğul hallerde kullanılabilen isimlerdir. Sayılabilir isimlerin sayıları belirli olabilir ve çoğul halleri alabilirler. "D) chair" kelimesi bir sayılabilir isimdir. Bir sandalye, tekil ve çoğul olarak kullanılabilir. Örneğin, "I have a chair in my room." (Odada bir sandalyem var) ve "We bought chairs for the dining table." (Yemek masası için sandalyeler aldık). 19. Which sentence uses the present perfect continuous tense?

  A) I have been playing soccer for two hours.
  B) She will be eating lunch at noon.
  C) They have gone to the movies.
  D) We went to the park yesterday.
  E) He was singing a song in the car.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) I have been playing soccer for two hours." olarak verilmiştir. "Present perfect continuous tense" (şimdiki zamanın geçmişte devam eden hali) geçmişte başlamış ve hâlâ devam etmekte olan bir eylemi ifade eder. Bu durumda, "A" seçeneği olan "I have been playing soccer for two hours." (İki saattir futbol oynuyorum.) cümlesi geçmişte başlamış ve hâlâ devam eden bir eylemi anlatır. Diğer seçenekler, şimdiki zamanı, geleceği veya geçmişi ifade eder, ancak şimdiki zamanın geçmişte devam eden hali olan "present perfect continuous tense" değildir. 21. The teacher asked the students ____ the classroom before the bell rang.

  A) not to leave            B) leave
  C) to leave                  D) leaving
  E) left

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) not to leave. Boşluğa "not to leave" ifadesi gelmelidir. Bu ifade, öğretmenin öğrencilere sınıftan çıkmamalarını istediğini anlatır. "Not to" ifadesi bir emir cümlesinde kullanılan bir kalıptır ve olumsuz bir talimat verir. Bu durumda, öğretmen öğrencilere sınıftan çıkmamalarını söylemektedir. 23. She has been working hard for the exam, _____ she hasn't done well in it.

  A) however            B) even though
  C) because            D) since
  E) besides

 24. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) even though" olarak verilmiştir. Boşluğa gelecek bağlaç, iki farklı fikir veya durumu birbirine bağlamalıdır. İkinci kısım olan "she hasn't done well in it" ifadesi, bir önceki cümlede bahsedilen "She has been working hard for the exam" ifadesiyle çelişmektedir. Bu çelişkiyi ifade etmek için "even though" bağlacı kullanılır. "Even though" ifadesi, iki zıt veya çelişen durumu birbirine bağlayarak bir tezat oluşturur. Diğer seçenekler, bağlamsal olarak uygun değildir veya bir çelişki ifade etmez. 25. The new regulations _____ in effect from next month.

  A) come            B) comes        C) came
  D) will come      E) coming

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) will come. Boşluğa "will come" ifadesi gelmelidir. Bu ifade, yeni düzenlemelerin gelecek aydan itibaren yürürlüğe gireceğini anlatır. "Will" yardımcı fiili gelecekteki olayları anlatmak için kullanılır ve "come" fiili de gelecek zamanda düzenlemelerin gerçekleşeceğini ifade eder. 27. The film was _____ boring that I fell asleep in the middle of it.

  A) so                 B) too            C) extremely
  D) enough        E) very

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) so" olarak verilmiştir. Verilen cümledeki boşluğa uygun olan bağlaç, "so" olacaktır. "So" bağlacı, bir şeyin çok fazla olduğunu veya aşırı olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu durumda, "The film was so boring that I fell asleep in the middle of it." (Film o kadar sıkıcıydı ki ortasında uyuyakaldım.) cümlesi, filmin aşırı derecede sıkıcı olduğunu ifade etmektedir. Diğer seçenekler, cümleye uygun anlamı ifade etmez veya doğru bağlamsal anlamı oluşturmaz. 29. If I had known that you were coming, I ____ made some food for you.

  A) would        B) will        C) have
  D) had           E) could

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) would. Boşluğa "would" ifadesi gelmelidir. Bu cümlede, "eğer geleceğinizi bilseydim, size biraz yiyecek yapardım" anlatılmaktadır. "Would" yardımcı fiili, şart cümlelerinde gerçekleşmeyen geçmiş olayları ifade etmek için kullanılır. 31. The company's profits have _____ significantly since the new management took over.

  A) decreased                  B) increased
  C) stayed the same        D) fluctuated
  E) disappeared

 32. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) increased" olarak verilmiştir. Boşluğa gelmesi gereken kelime, şirketin karının yeni yönetimin devralmasından sonra nasıl değiştiğini ifade etmelidir. Bu durumda, "The company's profits have increased significantly since the new management took over." (Yeni yönetimin devralmasından bu yana şirketin karı önemli ölçüde arttı.) cümlesi, şirketin karının arttığını ifade eder. Diğer seçenekler, karın azaldığını, aynı kaldığını, dalgalanmalar gösterdiğini veya tamamen kaybolduğunu ifade etmez. 33. He apologized for being late, _____ he had missed his train.

  A) and        B) because        C) so
  D) but         E) or

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) because" olarak verilmiştir. Boşluğa gelmesi gereken bağlaç, bir sebep-sonuç ilişkisini ifade etmelidir. Bu durumda, "He apologized for being late because he had missed his train." (Geç kaldığı için özür diledi çünkü trenini kaçırmıştı.) cümlesi, geç kalmasının sebebini, yani trenini kaçırmasını açıklamaktadır. Diğer seçenekler, bağlamsal olarak uygun anlamı ifade etmez veya sebep-sonuç ilişkisini doğru şekilde ifade etmez. 35. The teacher gave us a(n) _____ task to complete over the weekend.

  A) optional        B) required        C) extra
  D) interesting    E) fun

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) required" olarak verilmiştir. Boşluğa gelmesi gereken kelime, öğretmenin hafta sonu tamamlamamızı istediği görevin niteliğini ifade etmelidir. Bu durumda, "The teacher gave us a required task to complete over the weekend." (Öğretmen bize hafta sonu tamamlamamız gereken bir görev verdi.) cümlesi, öğretmenin görevin tamamlanmasını zorunlu kıldığını ifade eder. Diğer seçenekler, görevin isteğe bağlı, ekstra, ilginç veya eğlenceli olduğunu ifade eder, ancak zorunlu olmadığını anlatmaz. 37. Choose the correct word to complete the sentence: "I'm really ______ about my exam results."

  A) exciting          B) excited        C) excite
  D) excitement    E) excitable

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) excited" olarak verilmiştir. Boşluğa gelmesi gereken kelime, "I" zamiriyle uyumlu bir şekilde duygu veya hissi ifade etmelidir. Bu durumda, "I'm really excited about my exam results." (Sınav sonuçlarımla ilgili gerçekten heyecanlıyım.) cümlesi, kişinin sınav sonuçlarıyla ilgili duygusunu ifade etmektedir. Diğer seçenekler, cümleye uygun anlamı ifade etmez veya "I" zamiriyle uyumlu bir şekilde kullanılmaz. 39. Choose the correct form of the verb to complete the sentence: My sister _____ her homework before dinner.

  A) finish         B) finishes                C) finished
  D) finishing    E) has finished

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "B) finishes" olacaktır. Doğru cümle "My sister finishes her homework before dinner" şeklinde tamamlanır.. İfadeyi incelediğimizde, "My sister" öznesinin "her homework" (kendi ödevini) tamamladığını belirtmek istediğimizi görüyoruz. Bu durumda, şu anki zamanı ifade etmek için bir fiil formu kullanmamız gerekmektedir. "Finish" fiili, şu anki zamanda "he/she/it" özneleri için "-es" takısı alır. Dolayısıyla, doğru form "finishes" olacaktır. Diğer seçeneklere bakacak olursak: - "A) finish" seçeneği: Bu seçenek şu anki zamanın doğru formunu ifade etmez. - "C) finished" seçeneği: Bu seçenek geçmiş zamanda kullanılan bir fiil formudur. - "D) finishing" seçeneği: Bu seçenek ise "to" alarak bir mastar olarak kullanılabilir, ancak cümledeki bağlam şu anki zamana işaret ettiği için uygun değildir. - "E) has finished" seçeneği: Bu seçenek, "has" yardımcı fiiliyle birlikte geçmiş zamanı ifade eder. Bu cümlede geçmiş zaman değil, şu anki zaman anlatılmak istendiği için uygun değildir. 41. Which sentence is in the present perfect tense?

  A) She will travel to Paris next week.
  B) They have been studying for hours.
  C) He is playing tennis at the moment.
  D) We visited Rome last summer.
  E) I am going to the movies tonight.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: "B) They have been studying for hours." cümlesi Present Perfect zamanını kullanmaktadır. Bu soruda, Present Perfect (şimdiki zaman) zamanının kullanıldığı cümleyi belirlememiz isteniyor. İşte seçeneklerin analizi: A) She will travel to Paris next week. Bu cümlede, "will travel" gelecek zamanı ifade eder. Bu nedenle, Present Perfect zamanı değildir. B) They have been studying for hours. Bu cümlede, "have been studying" Present Perfect zamanının bir örneğidir. "Have been" yardımcı fiili, "studying" ise fiilin üçüncü hali (past participle) olarak kullanılmıştır. Bu cümle, bir eylemin geçmişten bugüne kadar olan süre boyunca devam ettiğini ifade eder. C) He is playing tennis at the moment. Bu cümlede, "is playing" Present Continuous (şimdiki zaman) zamanını ifade eder. Present Perfect zamanı değildir. D) We visited Rome last summer. Bu cümlede, "visited" Simple Past (geçmiş zaman) zamanını ifade eder. Present Perfect zamanı değildir. E) I am going to the movies tonight. Bu cümlede, "am going" Present Continuous (şimdiki zaman) zamanını ifade eder. Present Perfect zamanı değildir. Sonuç olarak, Present Perfect zamanının kullanıldığı cümle "B) They have been studying for hours." şeklindedir. 43. Choose the correct form of the verb to complete the sentence: The children _____ to bed early on school nights.

  A) go        B) goes        C) going
  D) went    E) have gone

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: "A) go" doğru fiil şeklidir ve cümleyi tamamlamak için kullanılmalıdır. Bu soruda, cümlenin tamamlanması için doğru fiil şeklini belirlememiz isteniyor. İşte seçeneklerin analizi: A) go Bu fiil şekli, "The children" öznesine uygun olan doğru formdur. "go" fiili üçüncü tekil şahıslar için "goes" şekline dönüşmez, çünkü "children" çoğul bir öznedir. Bu nedenle, "go" doğru fiil şeklidir ve cümleyi tamamlamak için kullanılmalıdır. B) goes Bu fiil şekli, üçüncü tekil şahıslar için kullanılır ("he/she/it goes"). "children" çoğul bir özne olduğu için "goes" kullanılmamalıdır. C) going Bu fiil şekli, cümlede şimdiki zamanın devam eden bir eylemini ifade eder. Ancak, cümlede belirli bir zaman dilimi (school nights) için geçerli olan genel bir durum ifade ediliyor. Bu nedenle, "going" kullanılmamalıdır. D) went Bu fiil şekli, geçmiş zamanı ifade eder. Cümlede belirli bir zaman dilimi için geçerli olan bir durum anlatılmadığı için "went" kullanılmamalıdır. E) have gone Bu fiil şekli, Present Perfect zamanını ifade eder. Cümlede belirli bir zaman dilimi için geçerli olan bir durum anlatılmadığı için "have gone" kullanılmamalıdır. Sonuç olarak, doğru fiil şekli "A) go" şeklindedir ve cümleyi tamamlamak için kullanılmalıdır. 45. Which sentence is in the future tense?

  A) She was reading a book when the phone rang.
  B) I have been studying Spanish for three years.
  C) We are going to the beach next weekend.
  D) They had already left by the time we arrived.
  E) He has never been to Europe.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: "C) We are going to the beach next weekend." cümlesi gelecek zamanı (future tense) kullanmaktadır. Bu soruda, gelecek zamanın kullanıldığı cümleyi belirlememiz isteniyor. İşte seçeneklerin analizi: A) She was reading a book when the phone rang. Bu cümle, geçmiş zamanı (past tense) kullanmaktadır. "was reading" ve "rang" geçmiş zaman fiil formlarıdır. B) I have been studying Spanish for three years. Bu cümle, Present Perfect Continuous zamanını (şimdiki zaman kipi) kullanmaktadır. "have been studying" fiil yapısı, geçmişten şu ana kadar süregelen bir eylemi ifade eder. C) We are going to the beach next weekend. Bu cümle, gelecek zamanı (future tense) kullanmaktadır. "are going" fiil yapısı, bir sonraki hafta plaja gitmeyi planladığımızı ifade eder. D) They had already left by the time we arrived. Bu cümle, geçmiş zamanı (past tense) kullanmaktadır. "had left" fiil yapısı, geçmişte gerçekleşen bir eylemi ifade eder. E) He has never been to Europe. Bu cümle, Present Perfect zamanını (şimdiki zaman kipi) kullanmaktadır. "has been" fiil yapısı, geçmişten şimdiye kadar süren bir durumu ifade eder. Sonuç olarak, gelecek zamanın kullanıldığı cümle "C) We are going to the beach next weekend." şeklindedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Helpful Tips
  1. Giving and receiving advice
  2. Talking about consequences
  3. Talking about rules and regulations
 • Food and Festivals
  1. Describing actions and processes
  2. Talking about national and international festivals

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf İngilizce dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Bu soruyu çözerken, İngilizcede modal fiillerin ne olduğunu ve "go" fiilinin modal bir fiil olmadığını biliyorum

Bu soruyu çözerken, "buy" fiilinin doğru geçmiş zaman hali olan "bought"u biliyorum ve bu bilgiyi kullanarak doğru cevabı bulabiliyorum.

"C) He has already finished his homework." cümlesi present perfect tense'de yazılmıştır. "has" yardımcı fiili, "finish" fiilinin üçüncü hali olan "finished" ile birleşerek şu anda tamamlanan bir eylemi ifade etmektedir.

"furious" kelimesi, "extremely angry" yani "son derece öfkeli" anlamını taşır.

"B) The mouse was chased by the cat." cümlesi passive voice (edilgen çatı) yapısında yazılmıştır. "was" yardımcı fiili, "chase" fiilinin üçüncü hali olan "chased" ile birleşerek eylemin doğrudan nesneye değil de dolaylı olarak nesneye etkisini ifade etmektedir.

İki olumsuz ifade olan "doesn't" ve "nor" aynı cümle içinde kullanılmamalıdır.

Bu soruyu çözerken, preposition (edat) kavramını biliyor ve preposition'ları tanıyabiliyorum.

"Future continuous tense" gelecekteki bir zamanda devam eden eylemi ifade eder.

Bu soruyu çözerken, sayılabilir (countable) isimlerin tanımını biliyor ve sayılabilir isimleri diğer seçeneklerden ayırabiliyorum.

"Present perfect continuous tense" geçmişte başlamış ve hâlâ devam etmekte olan bir eylemi ifade eder.

Bu soruyu çözerken, emir cümlelerini ve emir cümlelerinde kullanılan kalıpları biliyor ve anlıyorum.

"Even though" ifadesi, iki zıt veya çelişen durumu birbirine bağlar ve bir tezat oluşturur.

Bu soruyu çözerken, gelecek zamanın nasıl oluşturulduğunu ve "will" yardımcı fiilinin gelecekteki olayları anlatmak için kullanıldığını biliyor ve anlıyorum

"So" bağlacı, bir şeyin çok fazla veya aşırı olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Bu soruyu çözerken, şart cümlelerinde "would" kullanmanın gerçekleşmeyen geçmiş olayları ifade etmek için olduğunu biliyor ve anlıyorum.

"Increased" kelimesi, şirketin karının arttığını ifade eder.

"Because" bağlacı, bir sebep-sonuç ilişkisini ifade eder. Örneğin, "He apologized for being late because he had missed his train." cümlesi, geç kalmasının sebebini açıklar.

"Required" kelimesi, bir görevin veya işin zorunlu olduğunu ifade eder.

"Excited" kelimesi, heyecanlı veya coşkulu bir duyguyu ifade eder. Örneğin, "I'm really excited about my exam results." cümlesi, sınav sonuçlarıyla ilgili heyecanını ifade eder.

"he/she/it" özneleri için şu anki zamanı ifade etmek için fiilin "-es" takısı aldığını ve "finishes" kelimesinin bu bağlama uygun olduğunu anlar.

Bu soruyla, Present Perfect zamanının kullanımını ve bu zamanın geçmişle şimdiki zaman arasındaki ilişkiyi anlama becerisi geliştirilir.

Bu soruyla, doğru fiil formunu seçme ve cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlama becerisi geliştirilir. Ayrıca, özne-fiil uyumunu anlama yeteneği kazanılır.

Bu soruyla, gelecek zamanın nasıl kullanıldığını ve gelecekte gerçekleşecek eylemleri ifade etmek için nasıl kullanıldığını anlama becerisi geliştirilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 22 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 148 kere doğru, 117 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı(TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş