2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Fıkhi yorumlama hakkında hangisi yanlıştır?

  A) İslam fıkhında yorumlama, Kur'an ve Sünnet'te açık bir hüküm yoksa gereklidir.
  B) Fıkhi yorumlama, herhangi bir yetkili merci tarafından yapılabilir.
  C) Fıkhi yorumlama, İslam hukukunun gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.
  D) Fıkhi yorumlama, önceden belirlenmiş kriterlere göre yapılmalıdır.
  E) Fıkhi yorumlama, İslam düşüncesinde çok eski bir geleneğe sahiptir.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Soru, fıkhi yorumlama hakkında bir yanlışı sormaktadır. Bu yanlış seçenek B'dir çünkü fıkhi yorumlama yetkisi sadece yetkili fıkıh bilginleri tarafından yapılabilir. Fıkhi yorumlama, İslam hukukunun gelişiminde önemli bir role sahip olan ve İslam düşüncesinde çok eski bir geleneğe sahip olan bir uygulamadır. Fıkhi yorumlama yapılırken önceden belirlenmiş kriterlere göre hareket edilmekte ve Kur'an ve Sünnet'teki açık hükümlerin dışındaki konulara ilişkin kararlar verilir. 3. Fıkhi yorumlama sürecinde hangi yöntemler kullanılabilir?

  A) İcmâ, İstihsan, İhtiyatlılık, Tevriye
  B) Nesh, Teşri, Taklid, Kiyas
  C) İctihad, Şura, Vahy, İstişare
  D) İcmâ, İstihsan, Kiyas, Tevriye
  E) İctihad, Teşri, Taklid, İhtiyatlılık

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D olan bu soruda, fıkhi yorumlama sürecinde kullanılabilecek yöntemler sorulmaktadır. Bu yöntemler şunlardır: İcmâ, İstihsan, Kiyas ve Tevriye. İcmâ, toplumun önde gelen bilginlerinin ortak görüşüne dayanan bir yöntemdir. İstihsan, doğrudan kaynaklarda yer almayan bir konuda benzer bir konuya dayanarak çıkarım yapmaktır. Kiyas, kaynaklarda yer almayan bir konuda benzer bir konuya dayanarak benzer bir hüküm çıkarmaktır. Tevriye ise iki veya daha fazla kaynağın farklı hükümlerinin bir arada değerlendirilmesi sonucu oluşan bir yöntemdir. 5. Hangisi İslam düşüncesinde İctihad'ın önemine dair doğru bir ifadedir?

  A) İctihad, yalnızca eski alimler tarafından yapılabilir.
  B) İctihad, İslam hukukunun evriminde büyük bir rol oynamıştır.
  C) İctihad, yalnızca resmi dini makamlar tarafından yapılabilir.
  D) İctihad, herhangi bir kaynak kullanmadan yapılabilir.
  E) İctihad, İslam hukukuna uygun olmayan uygulamaların önüne geçmek için kullanılır.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. İctihad, İslam hukukunun evriminde büyük bir rol oynamıştır çünkü Müslüman dünyasında yaşanan değişimler ve yeni sorunlarla birlikte, İslam hukukunun yasaları da değişime uğramıştır. Bu nedenle, İctihad, hukukun sürekli olarak güncellenmesi ve adapte edilmesi için önemli bir yöntemdir. İctihad, sadece eski alimler tarafından yapılamaz, aynı zamanda her Müslüman'ın yapabileceği bir şeydir ancak resmi dini makamlar da İctihad yapabilir. İctihad, İslam hukukuna uygun olmayan uygulamaların önüne geçmek için kullanılabilir. 7. Hz. Ali döneminde İslam düşüncesindeki ayrışmalar nelerdir?

  A) Mutezile ve Eşarilik B) Sünnilik ve Şiilik
  C) Mutezile ve Şiilik D) Eşarilik ve Sünnilik
  E) İbadiyye ve Eşarilik

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Sünnilik ve Şiilik. Hz. Ali döneminde İslam dünyasında iki önemli ayrışma yaşanmıştır. Bunlardan biri Hz. Ali'nin şehit edilmesi sonrasında halifelik konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıktan kaynaklanan Sünni-Şii ayrımıdır. Diğeri ise farklı felsefi ve teolojik görüşlere sahip olan grupların ortaya çıkmasıdır. Ancak soruda sadece Sünnilik ve Şiilik üzerinde durulmuştur. 9. İslam düşüncesinde Ehl-i Beyt’e (Hz. Muhammed’in ailesine) özel bir yeri olan ve 12 imam inancını benimseyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şafii    B) Hanefi    C) İsmailiyye    D) Hanbeli    E) Maliki

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) İsmailiyye'dir. İsmailiyye mezhebi, İslam düşüncesinde Ehl-i Beyt'e (Hz. Muhammed'in ailesine) özel bir yeri olan ve 12 imam inancını benimseyen bir mezheptir. Bu mezhep, Hz. Ali'nin oğlu İsmail'in soyundan gelen imamları takip eder ve bu sebeple İsmailiyye olarak adlandırılır. 11. Siyasi İslam akımının önde gelen isimlerinden biri olan Hasan el-Benna hangi ülkede faaliyet göstermiştir?

  A) Suudi Arabistan B) Mısır C) İran
  D) Irak E) Türkiye

 12. Cevap: B Açıklama:

  Soru, Siyasi İslam akımının önde gelen isimlerinden biri olan Hasan el-Benna'nın faaliyet gösterdiği ülkeyi sormaktadır. Cevap anahtarı ise B şıkkı olan Mısır'dır. Hasan el-Benna, 1928 yılında Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı kurmuştur. Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Siyasi İslam düşüncesinin yayılmasına ve uygulanmasına öncülük etmiştir. 13. Hangisi bir fıkıh mezhebi değildir?

  A) Hanefi    B) Şafiî    C) Câferî    D) Selefi    E) Maliki

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Selefi" dir. Fıkıh, İslam hukuku ile ilgili konuları kapsayan bir disiplindir ve farklı fıkıh mezhepleri, farklı kaynaklardan yola çıkarak İslam hukukunu yorumlarlar. Hanefi, Şafiî, Câferî ve Maliki mezhepleri İslam'ın dört büyük mezhebinden bazılarıdır. Selefi ise bir düşünce akımıdır ve fıkıh mezhebi olarak kabul edilmez. 15. İslam düşüncesinde bir hükmün, bir önceki hükme göre daha güçlü bir delille kanıtlanması hangi yöntemle yapılır?

  A) İstidlal    B) İstishab    C) İstihsan    D) İcmâ    E) Kıyas

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "İstihsan" olarak verilmiştir. İslam hukukunda, bir hükümün bir önceki hükme göre daha güçlü bir delille kanıtlanması yöntemi olarak "istihsan" kullanılır. İstihsan, mevcut deliller arasında zayıf olanları terk ederek daha kuvvetli bir delil ile hükmü belirlemeyi ifade eder. 17. İslam düşüncesinde İstihsan yöntemiyle ilgili hangisi doğrudur?

  A) İstihsan, herhangi bir delile dayanmayan rastgele bir karar verme yöntemidir.
  B) İstihsan, Kur'an ve Sünnet'te açık bir hüküm olmaması durumunda kullanılan bir yöntemdir.
  C) İstihsan, bir önceki hükme benzer bir durumun uygulanmasında kullanılan bir yöntemdir.
  D) İstihsan, farklı fıkıh mezhepleri arasındaki farklılıkların giderilmesi için kullanılır.
  E) İstihsan, mevcut hükümlerden saparak yeni hükümler oluşturmak için kullanılır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. İslam hukukunda, Kur'an ve Sünnet'te açık bir hüküm olmaması durumunda kullanılan bir yöntem olan İstihsan, benzer durumlardan çıkarılan sonuçlara dayanarak bir hüküm oluşturma yöntemidir. İstihsan, diğer hüküm çıkarma yöntemleriyle birlikte kullanılır ve İslam hukukunun gelişiminde önemli bir rol oynar. 19. İslam ahlakında hangisi kötü bir davranış olarak kabul edilir?

  A) Doğruluk B) Sadakat C) İyilik yapmak
  D) Kıskanmak E) Yardım etmek

 20. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Kıskanmak"tır. İslam ahlakında kıskanmak, başkasının malı, mülkü veya başarısıyla ilgili duyulan olumsuz bir duygu olarak kabul edilir. İslam'da insanlar arasında eşitlik ve adaletin sağlanması önemlidir ve kıskançlık bu değerlere aykırıdır. 21. İslam ahlakında hangisi yerilen davranışlardan biridir?

  A) Hoşgörü göstermek B) İnsanları sevmek
  C) Kendini beğenmek D) İnsanların kusurlarını örtmek
  E) Adaletli olmak

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Kendini beğenmek" dir ve İslam ahlakında yerilen bir davranıştır. İslam ahlakı, bireyin kendini beğenmesini değil, mütevazi olmasını ve başkalarına karşı saygılı davranmasını teşvik eder. İnsanların kusurlarını örtmek, hoşgörü göstermek ve adaletli olmak gibi davranışlar İslam ahlakının önemli prensipleridir. 23. Dini yorum farklılıklarının sebepleri arasında hangisi siyasi çekişmelerle ilgilidir?

  A) Kültürel farklılıklar B) İşlevsel farklılıklar
  C) Dil farklılıkları D) Yöntem farklılıkları
  E) İdeolojik farklılıklar

 24. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) İdeolojik farklılıklar" olarak belirtilmiştir. Dinler arası farklılıkların yanı sıra, aynı din içindeki farklı yorumlar da ideolojik farklılıkların bir sonucu olabilir. Bu farklılıklar bazen siyasi çekişmelerin temelinde yatar ve bu nedenle siyasi çekişmelerle ilgili bir sebep olarak belirtilmiştir. 25. Dil farklılıkları dini yorum farklılıklarına nasıl etki eder?

  A) Farklı dillerde yazılmış kaynakların yorumlanması farklılıklara sebep olabilir.
  B) Aynı dilde yazılmış kaynakların farklı yorumlanması mümkündür.
  C) Dil farklılıkları dini yorum farklılıklarına etki etmez.
  D) Dil farklılıkları sadece farklı fıkıh mezheplerinin ortaya çıkmasına neden olur.
  E) Dil farklılıkları sadece tarihî dönemlerdeki yorum farklılıklarına sebep olmuştur.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Dil farklılıkları dini metinlerin yorumlanmasında önemli bir etkiye sahiptir çünkü aynı metinlerin farklı dillere çevrilmesi ve farklı dillerdeki kelimelerin farklı anlamlar taşıması nedeniyle farklı yorumlamalara yol açabilir. Bu nedenle, farklı dillerdeki kaynakların yorumlanması farklılıklara sebep olabilir ve bu durum dini yorum farklılıklarına neden olabilir. 27. İslam'a göre hangi davranış ahlaken uygun değildir?

  A) Kötü sözler söylemek B) Kıskanç olmak
  C) Sabırlı olmak D) Yardımsever olmak
  E) Hoşgörülü olmak

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "Kötü sözler söylemek"tir. İslam dini, dürüstlük, hoşgörü, saygı, sabır, yardımseverlik gibi ahlaki değerleri önemserken, kötü sözler söylemek gibi ahlaka aykırı davranışları da yasaklamaktadır. İslam dininde ahlak, insanların hem Allah'a hem de insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeleriyle ilgilidir. 29. Dini yorum farklılıklarının sebepleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Dil ve kültür farklılıkları
  B) İslam'ın kaynaklarının yeterince açık olmaması
  C) Siyasi ihtilaflar
  D) İslam hukukunun değişmez olması
  E) Tarihsel ve coğrafi faktörler

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) İslam hukukunun değişmez olması" şeklindedir. Dini yorum farklılıklarının sebepleri arasında yer almayan bu seçenek, İslam hukukunun değişmezliğinden kaynaklanan bir sebep değildir. Dil ve kültür farklılıkları, İslam'ın kaynaklarının yeterince açık olmaması, siyasi ihtilaflar, tarihsel ve coğrafi faktörler gibi sebepler dini yorum farklılıklarına neden olabilir. 31. Hangisi İslam düşüncesinde bir hükmün yorumlanmasında kullanılan bir yöntem değildir?

  A) Kıyas    B) İcmâ    C) İstihsan    D) İstihbar    E) İstidlal

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) İstihbar" olarak verilmiştir. İslam düşüncesinde bir hükmün yorumlanmasında kullanılan yöntemlerden bazıları kıyas (benzetme), icma (topluluk uzlaşması), istihsan (tercih), istidlal (delil çıkarımı) gibi yöntemlerdir. İstihbar ise bu yöntemler arasında yer almaz. 33. İslam düşüncesinde farklı yorumlara neden olan dil ve kültür farklılıkları hangi açıdan etkilidir?

  A) Kavramların farklı anlamlarda kullanılması
  B) İslam hukukunun kaynaklarına farklı bir bakış açısı ile yaklaşılması
  C) Farklı dini görüş ve inançların etkisi altında kalınması
  D) Tarihsel ve coğrafi faktörlerin etkisiyle farklı yorumlar oluşması
  E) İslam'ın kaynaklarındaki yetersizlikler nedeniyle farklı yorumlara gidilmesi

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Kavramların farklı anlamlarda kullanılmasıdır. İslam düşüncesinde dil ve kültür farklılıkları, kelimelerin farklı anlamlar taşıması veya bir kavramın farklı bir şekilde anlaşılması gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, İslam hukuku ve inançları hakkında farklı yorumlar ve tartışmalar ortaya çıkabilir. 35. İslam düşüncesinde fıkhi yorum farklılıklarının ortaya çıkmasındaki tarihsel faktörler nelerdir?

  A) İslam'ın ilk dönemlerindeki siyasi çekişmeler ve iç savaşlar
  B) İslam'ın yayılması ve farklı kültürlerle karşılaşması
  C) Farklı fıkıh mezheplerinin ortaya çıkması
  D) Dini metinlerin Arapça dışındaki dillere çevrilmesi
  E) İslam hukukunun kaynaklarının yetersizliği

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, İslam düşüncesinde fıkhi yorum farklılıklarının tarihsel faktörlerinin neler olduğunu sorgulamaktadır. İslam'ın ilk dönemlerindeki siyasi çekişmeler ve iç savaşlar, İslam'ın yayılması ve farklı kültürlerle karşılaşması, farklı fıkıh mezheplerinin ortaya çıkması gibi faktörler, İslam düşüncesinde fıkhi yorum farklılıklarının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. 37. "Allah, cömert olmanızı emreder." Bu ayete göre, ahlak ve terbiye arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?

  A) Ahlak ve terbiye birbirinden bağımsızdır.
  B) Ahlak, terbiyenin bir parçasıdır.
  C) Terbiye, ahlakın bir parçasıdır.
  D) Ahlak ve terbiye, aynı şeyi ifade eder.
  E) Hiçbiri.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir yani "Ahlak, terbiyenin bir parçasıdır." Ayette Allah'ın cömert olmayı emretmesi, kişinin ahlaklı davranması gerektiğini vurgulamaktadır. Terbiye ise kişinin bu ahlaki davranışlarını uygulayabilmesi için gerekli olan eğitim ve öğretimi ifade eder. Dolayısıyla ahlak ve terbiye arasında bir bağlantı vardır ve ahlak terbiyenin bir parçasıdır. 39. "Doğru söyleyin, o zaman doğru olanla birlikte güzel davranışlar da sergilemiş olursunuz." Bu hadise göre, ahlak ve terbiye arasındaki ilişki nasıl tanımlanabilir?

  A) Ahlak, terbiyenin üstündedir.
  B) Terbiye, ahlakın üstündedir.
  C) Ahlak ve terbiye aynı şeydir.
  D) Ahlak ve terbiye birbirinden bağımsızdır.
  E) Ahlak ve terbiye arasında bir ilişki yoktur.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Terbiye, ahlakın üstündedir. Verilen hadis, doğru söylemenin doğru davranışlar sergilemekle birlikte terbiye ile de ilişkili olduğunu ifade eder. Terbiye, bir kişinin davranışlarını şekillendirmek ve düzenlemek için aldığı eğitim ve öğretim sürecidir. Ahlak ise doğru ve yanlış arasındaki ayrımı belirleyen ilkelerin ve değerlerin toplamıdır. Bu nedenle, terbiye, kişinin davranışlarını şekillendirmek için ahlaki ilkeleri uygulama yoludur ve bu nedenle terbiye, ahlakın üstünde bir konumda yer alır. 41. İslam ahlakının temel prensipleri nelerdir?

  A) Adalet, merhamet, dürüstlük, cesaret.
  B) İffet, sadakat, hoşgörü, şefkat.
  C) İman, ibadet, zekat, oruç.
  D) Adalet, merhamet, dürüstlük, sadakat.
  E) İman, ibadet, sadakat, cesaret.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Adalet, merhamet, dürüstlük, sadakat." olarak verilmiştir. İslam ahlakının temel prensipleri arasında adalet, merhamet, dürüstlük ve sadakat yer alır. Adalet, insanların haklarını korumak ve eşitlik sağlamak için önemlidir. Merhamet, insanlara şefkatli ve anlayışlı davranmak anlamında kullanılır. Dürüstlük, doğruyu söylemek ve dürüst davranmak anlamına gelir. Sadakat ise, insanların sözlerine sadık kalmalarını ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test 7 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN
  1. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır.
  2. Atatürk'e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur.
  3. Atatürk'ün İslâmiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE BİLİM
  1. Din-Bilim İlişkisi
  2. İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder.
  3. İslâm Bilimsel Yöntemlerle Araştırılmalı ve Öğrenilmelidir.
  4. İslâm Medeniyetinde Eğitim Kurumları
  5. İslâm'da Bilginin Kaynakları

Ayrıca 2022-2023 10.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Fıkhi yorumlama sürecinde kullanılan yöntemleri bilme becerisidir.

İslam hukukunun evriminde İctihad'ın rolünü anlamak.

İslam tarihi ve düşüncesindeki önemli ayrışmaları ve nedenlerini anlamak.

İslam dinindeki mezhep ve inanç farklılıklarını anlama kazanımına hizmet etmektedir.

Siyasi İslam'ın tarihsel ve ideolojik temellerine dair bilgi sahibi olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

İslam hukukuyla ilgili temel kavramları anlamak ve farklı fıkıh mezheplerinin varlığını ve özelliklerini bilmektir.

"İslam hukukunun temel yöntemlerinden biri olan istihsan kavramını anlamak" olarak belirtilebilir.

"İslam hukukunda İstihsan yöntemini açıklayabilme" verilebilir.

İslam ahlakına ilişkin bilgi ve anlayışı ölçmek için tasarlanmıştır.

İslam ahlakının temel prensiplerini ve toplumsal ilişkilerdeki önemini anlamak verilebilir.

Dinler arası ve ideolojik farklılıkların nedenleri hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dil farklılıklarının dinî metinlerin yorumlanmasında ne gibi etkilere sahip olduğunu açıklayabilme becerisi kazanılabilir.

İslam dininin ahlaki değerleri ve kötü davranışlara yönelik yasaklamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

dini yorum farklılıklarının sebeplerini anlama ve ayırt etme kazanımını test etmektedir.

İslam hukukunda kullanılan fıkıh metodlarından bazılarının özelliklerini ve kullanım alanlarını öğrenmek gereklidir.

dinler ve kültürler arasındaki etkileşimleri anlamalarını gerektirmektedir.

İslam düşüncesinde fıkhi yorum farklılıklarının tarihsel faktörlerinin neler olduğunu anlamak ve İslam hukuku alanındaki farklı yorumları ve tartışmaları analiz etmek için gereklidir.

ahlak ve terbiye kavramlarının birbirleriyle olan ilişkisini anlama ve ayetlerden çıkarılabilecek ahlaki değerleri anlayabilme olarak ifade edilebilir.

Ahlak ve terbiye arasındaki ilişkiyi açıklamak.

İslam'ın temel öğretilerinden biridir ve Müslümanlar için hayatlarının her alanında önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 12 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 24 kere doğru, 68 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri