2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST)

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. İslam inancına göre, insanın hayatı ne zaman sona erer?

  A) Ölümle                   B) Mahşer Günü
  C) Cennetle                D) Kıyamet Günü
  E) Sorgulama Günü

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru dinî bir konuyu içermektedir ve ben tarafsız bir şekilde bilgi sağlamaktayım. İslam inancına göre, insanın hayatı "A) Ölümle" sona erer. İslam inancına göre, ölüm dünya hayatının sonunu temsil eder ve insanın ahirete geçiş noktasıdır. İslam inancına göre, insanın hayatı bu dünya üzerinde ölümle sona erer. Ölüm, insanın geçici dünya hayatının sonunu temsil eder ve ahirete geçişin başlangıcıdır. İslam'a göre, ölümle birlikte insanın ruhu ayrılır ve hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkar. 3. İslam inancında beş şart arasında yer alan zekat hangi amaçla verilir?

  A) Yoksullara yardım etmek için
  B) Namaz kılmak için
  C) Hacca gitmek için
  D) Oruç tutmak için
  E) İslam'ı yaymak için

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Yoksullara yardım etmek için" olacaktır. İslam inancında beş şart arasında yer alan zekat, müslümanların mali varlıklarının belli bir yüzdesini yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla verme yükümlülüğüdür. Zekat, toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kullanılan bir ibadet olarak kabul edilir. Bu uygulama, zenginlik ve refahın adil bir şekilde dağıtılmasını teşvik eder ve toplumda ekonomik denge ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. 5. Hangisi İslam'ın temel kaynaklarından biri değildir?

  A) Tevrat         B) Hadis        C) İcmâ
  D) Kıyas          E) Kuran

 6. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Tevrat" olacaktır. İslam'ın temel kaynakları arasında Kuran, Hadis, İcmâ ve Kıyas bulunurken, Tevrat bu kaynaklardan biri değildir. Kuran, İslam'ın kutsal kitabıdır ve Müslümanlar için en önemli ve temel kaynaktır. Hadisler, Peygamber Muhammed'in sözleri, eylemleri ve onun zamanındaki Müslümanların davranışlarından derlenen geleneksel öğretilerdir. İcmâ, İslam alimlerinin ortak görüşlerini ifade ederken, Kıyas ise İslam hukukunda benzer durumların benzer hükümlerle değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. 7. İslam inancına göre, hangisi şehitlik mertebelerinden biridir?

  A) Şahit            B) İffetli        C) Halim
  D) Mücahit       E) Fedakar

 8. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Mücahit" olacaktır. İslam inancına göre, şehitlik mertebelerinden biri Mücahitlik mertebesidir. Mücahit, Allah'ın dinini savunmak, adaleti sağlamak ve kötülüğe karşı direnmek amacıyla savaşan kişidir. İslam'da mücahitlik, dini değerler uğrunda verilen mücadeleyi ifade eder ve bu şekilde ölen kişiler şehit olarak kabul edilir. Mücahitlik, İslam toplumunda saygı ve övgüye layık görülen bir mertebedir. 9. Küresel İklim Değişikliği; fosil yakıtların tüketimi, insani endüstriyel ve tarımsal vb. faaliyetlerin bir sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu iklim değişiklikleridir. Bu iklim değişikleri ku-raklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları,tayfun, fırtına, hortum gibi meteorolojik olaylardaki artışlar-la kendini gösterir.
  Verilen metinde ifade edilen durum aşağıdaki ayetlerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) “Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalple-ri, işitecek kulakları olsun? Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler kör olur.”
  B) “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.”
  C) “Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Mâide suresi 40. ayet)
  D) “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların so-nunun nasıl olduğunu bir görün.” (Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)
  E) “Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden el-bette hesaba çekileceksiniz.” (Tekâsür suresi, 8. ayet)

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu soru bir dinî metinden alıntı yapmaktadır ve ben tarafsız bir şekilde bilgi sağlamaktayım. Verilen metinde ifade edilen durum "B) “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.”" ayeti ile açıklanabilir. Bu ayet insanların kendi eylemleri sonucunda dünyadaki düzenin bozulduğunu ifade etmektedir. İnsanların fosil yakıtların tüketimi, endüstriyel faaliyetler, tarımsal uygulamalar gibi etkinlikleri sonucunda artan sera gazları atmosferdeki yoğunluğu artırır ve iklim değişikliklerine neden olur. Ayet, insanların kendi işledikleri yüzünden doğal denge ve düzenin bozulduğunu ifade eder ve bu durumun sonuçlarını deneyimlemeleri gerektiğini belirtir. 11. İnsan hayatını veya hayatî bir uzvu kurtarmak için bazı şartlara uyulmak kaydıyla, başka çare olmadığında, tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak eski dönemlerde yapı-lamayan kan, doku ve organ nakli yolu ile de  tedavinin caiz olması gerekir. “Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” (Mâide suresi, 32. ayet) ayeti de buna ışık tutmaktadır. Bu parçadan Müslümanların sosyal değişime yaklaşımları ile ilgili,
  I. İnsan hayatına değer vermektedirler.
  II. Bilimsel yenilikleri desteklemektedirler.
  III. Değişen hayat şartlarına uyum sağlamaktadırlar.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız. I.     B) Yalnız II.             C) I ve II.
  D) I ve III.         E) I, II ve III.

 12. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) I, II ve III." olacaktır. Parçadan Müslümanların sosyal değişime yaklaşımlarıyla ilgili şu yargılara ulaşılabilir: I. İnsan hayatına değer vermektedirler. İslam inancında insan hayatı kutsaldır ve ona değer verilmesi önemlidir. II. Bilimsel yenilikleri desteklemektedirler. Parçada tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak kan, doku ve organ naklinin tedavi için caiz olduğu ifade edilmektedir, bu da bilimsel yeniliklere destek verdiklerini gösterir. III. Değişen hayat şartlarına uyum sağlamaktadırlar. Parçada eski dönemlerde yapılamayan tıbbi tedavi yöntemlerinin çağdaş tıp gelişmeleriyle caiz hale geldiği vurgulanmaktadır, bu da Müslümanların değişen hayat şartlarına uyum sağladıklarını gösterir. 13. • Eğitim hakkı         • İnanç Özgürlüğü Hakkı
  • Sağlık ve Yaşam Hakkı    • Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
  Verilen konular ile ayet ve hadisler eşleştirildiğinde aşağı-dakilerden hangisi dışarıda kalır?

  A) “Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durma-sı, iyi bir Müslüman olduğunu gösterir.” (Hadis-i şerif)
  B) “Eğer Rabb’in dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mümin olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?” (Yûnus suresi, 99. ayet)
  C) “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İn-sanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin.”  (Bakara suresi, 188. ayet)
  D) “...Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın...” (Bakara suresi, 195. ayet)
  E) “İlim öğrenmek kadın erkek her Müslüman’a farzdır.” (Hadis-i şerif)

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak, "A) 'Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durması, iyi bir Müslüman olduğunu gösterir.' (Hadis-i şerif)" dışarıda kalmaktadır. Verilen konular ile ayet ve hadisler eşleştirildiğinde, diğer seçenekler (B, C, D, E) İslam inancında önemli olan kavramları ifade etmektedir. Örneğin, B seçeneği imanın zorlama olmamasını vurgularken, C seçeneği adil davranma ve haksız kazançtan kaçınmayı vurgulamaktadır. D seçeneği ise insanların kendi sağlıklarını tehlikeye atmamalarını öğütlemektedir. E seçeneği ise ilmin tüm Müslümanlar için farz olduğunu ifade etmektedir. Ancak A seçeneği, konuyla doğrudan ilgisi olmayan genel bir tavsiye ifade etmektedir. Bu nedenle, diğer seçenekler İslam'ın temel değerlerini yansıtırken, A seçeneği dışarıda kalmaktadır. 15. Hilye-i şerif, Osmanlı kültüründe Hz. Muhammed’in (sav.) vasıflarından bahseden kitap ve levhaları ifade etmek
  için kullanılan bir kavramdır. Hz. Peygamber’i anlatan ayet ve hadislerin yer aldığı bu levhalarda yazılar Arap harfleriyle en güzel şekilde yazılır, yazının çevresi ise altın ve yaldız kullanılarak değişik motiflerle bezenerek en güzel şekilde süslenirdi. Günümüzde de hilye-i şerif levhaları Hz. Peygam-ber’in kelimelerle tasvirinin en güzel örnekleri olarak varlığını sürdürmektedir. Metinde verilen bilgilere göre, hilye-i şerif levhalarında;
  I. Hat,    II. Ebru,       III. Tezhip     ,IV. Minyatür,
  sanatlarından hangilerinin kullanıldığı söylenebilir?

  A) Yalnız I.         B) I ve II.         C) I, III ve IV.
  D) II ve IV.          E) I ve III.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) I, III ve IV." olacaktır. Metinde hilye-i şerif levhalarının yazılarının Arap harfleriyle en güzel şekilde yazıldığı ve yazının çevresinin altın ve yaldızla değişik motiflerle süslendiği belirtilmektedir. Bu açıklamalara göre hilye-i şerif levhalarında hat sanatı, yazının güzel bir şekilde yazılmasıyla ilgilenirken, tezhip sanatı, yazının çevresini süslemek için kullanılmaktadır. Ayrıca metinde minyatürlerin de hilye-i şerif levhalarında yer aldığı ifade edilmektedir. 17. Her insanın kendine mahsus olan ve diğer insanlara açıp açmamaya kendisinin karar vereceği bir mahremiyet alanı vardır. Özel yaşamın gizliliğine saygı duyulması, herkesin en tabii haklarındandır. İnsanlar fıtratları gereği mahremiyet sınırlarına dikkat edilmesini isterler. Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisi ile konusu bakımından örtüşmektedir?

  A) “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zan-nın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve gizliliklerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. ...”
  B) “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.”
  C) “İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.”
  D) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.”
  E) “Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden kor-karsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara açıkça bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez.”

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) 'Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve gizliliklerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın...'" olacaktır. Metinde vurgulanan özel yaşamın gizliliğine saygı duyulması ve insanların mahremiyet sınırlarına dikkat edilmesi gerektiği düşüncesi, bu ayette ifade edilen "birbirinizin kusurlarını ve gizliliklerini araştırmamak" ilkesiyle örtüşmektedir. 19. I. “… Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (bili-niz ki) Allah’ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz.” (Nisâ suresi, 19. ayet)
  II. “Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir ha-kem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen,her şeyden haberdar olandır.”
  (Nisâ suresi, 35. ayet)
  Verilen ayetlerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

  A) İslam aile kurumuna önem vermekte ve bireylerin aile içi sorunlarda yapıcı bir yaklaşımda bulunmasını öğütlemekte-dir.
  B) Aile içi geçimsizlikler çiftlerin geri adım atmak istemeyi-şinden kaynaklanır.
  C) Eşler birbirlerinde gördükleri olumsuz durumları büyüt-memeli, olumlu yönden bakmaya gayret etmelidirler.
  D) Eşlerin bahanelerle birbirlerinden hoşnutsuz olmaları başka nimetlerin kaçırılmasına sebep olabilir.
  E) Ailenin parçalanma tehlikesi durumunda danışmanlık hizmetlerinden destek alınması tavsiye edilmektedir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak, "B) Aile içi geçimsizlikler çiftlerin geri adım atmak istemeyişinden kaynaklanır." çıkarımına ulaşılamaz. Verilen ayetler İslam dininde aile kurumuna önem verildiğini ve aile içi sorunların çözümüne yönelik öğütler içermektedir. Ayetlerde aile içi barış, uzlaşma ve yapıcı bir yaklaşımın teşvik edildiği ifade edilmektedir. Ayetlerde çiftlerin aralarındaki sorunları çözmek için yardım alabilecekleri hakemlere başvurabilecekleri belirtilmektedir. 21. Hz. Peygamber’in Necranlı Hristiyanlarla yaptığı anlaşma şu şekildedir: “…Onların mallarına, canlarına, dinî hayat ve tatbikatlarına, hazır bulunanlarına, bulunmayanlarına, aile-lerine, mabetlerine ve az olsun çok olsun onların mülkiye-tinde bulunan her şeye şamil olmak üzere Allah’ın himayesi ve Resulullah Muhammed’in zimmeti, Necranlılar ve onlara bağlı etraftakiler üzerine bir haktır. Hiçbir piskopos kendi dinî vazife mahalli dışına, hiçbir papaz kendi vazifesini gör-düğü kilise dışına, hiçbir rahip içinde yaşadığı manastır dı-şında başka bir yere alınıp götürülmeyecektir…”
  Bu metinde temel haklarla ilgili anlatılmak istenen özgürlük alanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Can ve mal güvenliği    
  B) İbadet yerlerinin kutsallığı
  C) İnanç ve ibadet özgürlüğü 
  D) Düşünce ve ifade özgürlüğü
  E) Yaşama ve sağlık hakkı

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak, "C) İnanç ve ibadet özgürlüğü" olarak belirtilmiştir. Verilen metinde Hz. Peygamber'in Necranlı Hristiyanlarla yaptığı anlaşma hakkında bilgi verilmektedir. Anlaşma metninde, Necranlıların mallarına, canlarına, dinî hayat ve tatbikatlarına, mabetlerine ve diğer mülklerine saygı gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu durum, inanç ve ibadet özgürlüğünün korunması anlamına gelir. 23. Hz. Muhammed, Hicret yolculuğuna çıktığında Hz. Ali’yi,
  kendisini öldürmeye gelecek müşriklerin oyalanması ve yokluğunun fark edilmemesi için Mekke'de bırakmıştır. O da geceyi Hz. Muhammed’in yatağında geçirerek onun evde olduğu kanaatini uyandırmıştır. Daha sonra da kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine iade edip yolda ona yetiş-miştir. Hz. Ali hemen hemen bütün savaşlara katılmış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. Uhud’da ve Huneyn’de birçok yerinden yaralanmasına rağmen Hz. Muhammed’i bütün gücüyle korumuştur.
  Hz. Muhammed vefat ettiğinde cenazesinin teçhiz ve tekfi-nini, vasiyeti üzerine yapmıştır.
  Bu parçada Hz. Ali’nin aşa-ğıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

  A) Mütevazılığı       B) Cesareti                C) Fedakârlığı
  D) Sadakati            E) Güvenilirliği

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak, "A) Mütevazılığı" olarak belirtilmiştir. Verilen paragrafta Hz. Ali'nin cesareti, fedakarlığı ve sadakati gibi özelliklerinden bahsedilmektedir. Ancak mütevazılığına dair bir bilgiye yer verilmemiştir. Paragrafta Hz. Ali'nin Hz. Muhammed'i korumak için büyük kahramanlıklar gösterdiği ve onun emanetlerini sahiplerine iade ettiği anlatılmaktadır. Ayrıca Hz. Muhammed'in vefatı sonrasında cenaze teçhiz ve tekfini yapması üzerine vasiyeti gereği gerçekleştirmiştir. Ancak Hz. Ali'nin mütevazı kişiliği hakkında bir bilgi verilmemiştir. 25. “İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütününe” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahlak           B) Amel       C) Hukuk
  D) Değer          E) Din

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak "A) Ahlak" olarak belirtilmiştir. Verilen paragrafta "insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünü" ifadesi yer almaktadır. Bu ifade ahlaki değerleri ve insanın ahlaki davranışlarını tanımlamaktadır. Ahlak, kişinin doğru veya yanlış olarak değerlendirilen davranışlarını, karakterini ve manevi değerlerini kapsayan bir kavramdır. 27. • “Çocuklarınıza karşı adaletli davranınız.”
  • “Erkeklerin, kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınla-rın da erkekler üzerinde hakları vardır.”
  • “Günahların en büyükleri; Allah’a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık yapmak ve yalancı şahitlik yapmaktır.”
  Bu hadislerin ortak mesajı aşağıdaki konuların hangisiyle ilgilidir?

  A) Anne ve babaya itaat   
  B) Birlikte yaşamanın faydaları
  C) Aile bireylerinin sorumlulukları   
  D) Günahlara karşı takınılan tutum
  E) Çocukların hak ve sorumlulukları

 28. Cevap: C Açıklama:

  doğru cevap C) Aile bireylerinin sorumlulukları'dur. Verilen hadislerde çocuklarla ilgili bir mesaj yer almamaktadır. Bunun yerine, hadislerde adaletli davranma, erkeklerin ve kadınların hakları, günahların en büyükleri gibi konular vurgulanmaktadır. Bu da aile bireylerinin sorumluluklarıyla ilgili genel bir mesaj verildiğini göstermektedir. 29. İslam medeniyetinde görülen güzel sanatlardan biridir. Işık, gölge ve hacim verilmeden çizilen küçük ve renkli resim sanatıdır. Bu sanat, el yazması kitapların süslemesinde kullanılmıştır. Resimler kitabın konusuyla ilgilidir.
  Bu metinde söz edilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hüsn-ü hat    B) Minyatür      C) Ciltcilik
  D) Ebru              E) Oymacılık

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Minyatür" olarak verilmiştir. Metinde bahsedilen sanat dalı, ışık, gölge ve hacim verilmeden çizilen küçük ve renkli resimlerin kullanıldığı ve el yazması kitapların süslemesinde yer aldığı bir sanat dalı olan minyatürdür. Minyatür sanatı, İslam medeniyetinde önemli bir yer tutmuştur. 31. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka dair bir örnek kabul edilemez?

  A) İnsanlara karşı mütevazı davranmak
  B) Her durumda kendini düşünmek
  C) Hatalara hoşgörüyle yaklaşmak
  D) Hayata karşı ihtiraslı olmamak
  E) İyiliklere karşı vefakâr olmak

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Her durumda kendini düşünmek" olarak verilmiştir. Güzel ahlakla ilgili bir örnek olarak kabul edilemeyen seçenek, her durumda sadece kendini düşünmek ve başkalarının ihtiyaçlarını önemsememektir. Diğer seçenekler ise güzel ahlaka dair olumlu örneklerdir: insanlara karşı mütevazı davranmak, hatalara hoşgörüyle yaklaşmak, hayata karşı ihtiraslı olmamak ve iyiliklere karşı vefakâr olmak. 33. İslam sanatında putperestlik hassasiyeti sebebiyle gelişmeyen sanat dalı hangisidir?

  A) Minyatür       B) Heykel              C) Müzik  
  D) Hat               E) Edebiyat

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, "Heykel" olarak verilmiştir. İslam sanatında putperestlik hassasiyeti sebebiyle heykel sanatı gelişmemiştir. İslam'ın putperestliği reddeden anlayışı, heykel sanatının gelişimini kısıtlamıştır. Bu nedenle, heykel İslam sanatında gelişmeyen bir sanat dalıdır. İslam sanatı, putperestlikle mücadele eden bir anlayışa sahiptir ve heykel sanatı putperestlik hassasiyeti sebebiyle gelişmemiştir. İslam kültüründe heykel yapımı yasaklanmış veya sınırlanmıştır. Bu nedenle, İslam sanatında heykel sanatı yerine diğer sanat dalları, örneğin minyatür, hat, müzik ve edebiyat gibi ifade biçimleri ön plana çıkmıştır. 35. Mevlid-i Şerif okutmanın dinimizdeki yeri nedir?

  A) Farzdır Ayndır       B) Vaciptir.                C) Sünnettir.
  D) Kültürel adettir.     E) Farz-ı Kifayedir.

 36. Cevap: E Açıklama:

  Mevlid-i Şerif okutmak dinimizde Farz-ı Kifaye olarak kabul edilir. Mevlid-i Şerif, Hz. Muhammed'in doğumunu anma ve bu önemli olayı kutlama amacıyla yapılan bir etkinliktir. Mevlid-i Şerif okutmak, Müslüman toplumlarda yaygın bir uygulamadır, ancak bireysel olarak her Müslümanın bunu yapması farz değildir. Farz-ı Kifaye, toplumun bir kısmının yerine getirmesiyle diğerlerinin sorumluluğunu ortadan kaldıran bir sorumluluk türüdür. Mevlid-i Şerif okutmak, dinimizde Farz-ı Kifaye olarak kabul edilir. Farz-ı Kifaye, toplumun bir kısmının yerine getirmesiyle diğerlerinin sorumluluğunu ortadan kaldıran bir sorumluluk türüdür. Mevlid-i Şerif okutmak, Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve kutlamak için önemli bir etkinlik olmasına rağmen, her Müslüman bireyin bireysel olarak yerine getirmesi zorunlu değildir. Ancak toplumun bir kısmı tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri bu sorumluluktan muaf tutulurlar. 37. -“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an) sımsıkı yapışın; parça-lanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.”
  Aşağıdaki yargıların hangisi bu ayetin mesajıyla ilişkilidir?

  A) Kur’an, toplumun birliğini sağlayacak öğütler içermektedir.
  B) Bir toplumdaki farklı düşünceler zenginlik olarak görülmelidir.
  C) İlke ve değerler üzerinden oluşan birlik ve beraberlik kalıcıdır.
  D) İnsanların birbirlerinden farklı düşünmesi son derece doğaldır.
  E) Fikir ayrılıkları, düşünce dünyasının canlanmasını sağlamaktadır.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Kur'an, toplumun birliğini sağlayacak öğütler içermektedir'dir. Verilen ayette, Allah'ın ipine (Kur'an) sımsıkı yapışmanın ve birlikte olmanın önemi vurgulanmaktadır. Ayet, Kur'an'ın toplumun birliğini sağlamak için öğütler içerdiğini ifade etmektedir. Kur'an'ın öğütleri, insanların bir araya gelmesini ve birlikte hareket etmesini teşvik ederek toplumun birliğini koruma amacı taşımaktadır. 39. “Karun, Musa’nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas suresi, 76 ve 77. ayetler)  Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin mesajlarından biri değildir?

  A) İyilik yapmak inanan insanların sorumlulukları arasındadır.
  B) Allah yeryüzünde insanca bir düzenin kurulmasını istemektedir.
  C) Malın belli ellerde toplanması toplumsal sorunların nedenlerinden biridir.
  D) Zenginlik, bazılarını insana yakışmayan davranışlara sürüklemektedir.
  E) Birbirinin devamı olan dünya ve ahirete gereken değer verilmelidir.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Malın belli ellerde toplanması toplumsal sorunların nedenlerinden biridir. Verilen ayetlerde, Karun adlı bir kişinin zenginliklerinin anlatıldığı ve onun azgınlık ettiği vurgulanmaktadır. Ayetlerde, insanlara malın belli ellerde toplanmasının toplumsal sorunlara yol açabileceği mesajı verilmemektedir. Bunun yerine, ayetlerde iyilik yapmanın inanan insanların sorumlulukları arasında olduğu, Allah'ın insanca bir düzenin kurulmasını istediği, zenginliklerin bazı insanları yanlış davranışlara sürükleyebileceği ve dünya ile ahirete gereken değerin verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 41. Cami süslemelerinde,
  I. Hüsnü hat         II. Minyatür    
  III. Çini             IV. Ebru
  sanatlarından hangileri yaygın olarak kullanılmıştır?

  A) Yalnız I.         B) Yalnız II.         C) I ve III.
  D) II ve IV.          E) III ve IV

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) I ve III. Verilen seçenekler arasında, cami süslemelerinde yaygın olarak kullanılan sanatlar Hüsnü hat (I) ve Çini (III)'dir. Minyatür (II) ve Ebru (IV) ise cami süslemelerinde yaygın olarak kullanılmamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL KUR'AN VE YORUMU
  1. Kur'an'ı Anlamak ve Yorumlamak
  2. Kur'an'ın Temel Amaçları
  3. Kur'an-ı Kerim'i Okumak
 • AHLÂK VE DEĞERLER HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
  1. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
  2. Hak ve Özgürlük Kavramları
  3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
  4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
  5. Hukukun Üstünlüğü
  6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır.

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam inancına göre insan hayatının sonunun ölümle geldiğini ve ölümün ahirete geçişin başlangıcı olduğunu anlamamızı sağlar.

Zekatın İslam inancında yoksullara yardım etmek amacıyla verilen bir ibadet olduğunu anlamaktır.

İslam'ın temel kaynakları arasında Tevrat'ın yer almadığını bilmektir.

İslam inancına göre şehitlik mertebelerinden biri olan Mücahitliğin, Allah'ın dinini savunmak amacıyla yapılan savaşlarda elde edilen bir mertebe olduğunu anlamaktır.

İnsanların eylemlerinin doğal çevreyi etkileyerek iklim değişikliği gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceğini anlamamızı sağlar.

Müslümanların insan hayatına değer verme, bilimsel yenilikleri destekleme ve değişen hayat şartlarına uyum sağlama gibi sosyal değişime yaklaşımları olduğunu anlamaktır.

İslam'ın insan haklarına ve temel değerlere verdiği önemi anlamamızı sağlar. İslam inancında eğitim hakkı, inanç özgürlüğü, sağlık ve yaşam hakkı, özel yaşamın gizliliği gibi kavramlar vurgulanır ve toplumun düzeni, adaleti ve insanların refahı için önemlidir.

Hilye-i şerif levhalarında hat, tezhip ve minyatür sanatlarının kullanıldığını anlamaktır.

Metindeki vurgulamalarla birlikte özel yaşamın gizliliğine saygı duyulması gerektiğini anlamaktır.

Ancak çıkarım B seçeneğindeki "Aile içi geçimsizlikler çiftlerin geri adım atmak istemeyişinden kaynaklanır" ifadesine ulaşılamaz. Ayetlerde çiftlerin geri adım atmamaları değil, aralarındaki sorunları çözmek için hakemlere başvurabilecekleri ve Allah'ın aralarını bulacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla çıkarım, ayetlerdeki bilgilerden doğrudan çıkarılamaz.

Metinde ifade edilen özgürlük alanının inanç ve ibadet özgürlüğü olduğunu vurgular.

Hz. Ali'nin mütevazı kişiliğine değinilmemesini vurgular. Paragrafta belirtilen diğer özelliklerle birlikte, Hz. Ali'nin Hz. Muhammed'e olan bağlılığını ve fedakarlığını anlatırken mütevazılığına dair bir bilginin eksik olduğunu belirtir.

Ahlak kavramının insanın manevi niteliklerini ve davranışlarını ifade ettiğini vurgular. Ahlak, insanların toplum içindeki etkileşimlerini düzenleyen ve değerlendiren bir ilke ve kurallar sistemini temsil eder.

İslam medeniyetindeki güzel sanatların çeşitlerini ve özelliklerini anlamaktır.

Güzel ahlakın temel prensiplerini anlamak ve bu prensiplere dair örnekleri ayırt edebilmektir.

Mevlid-i Şerif okutmak, dinimizde Farz-ı Kifaye olarak kabul edilen bir sorumluluktur ve Hz. Muhammed'in doğumunu anmak amacıyla yapılan bir etkinliktir.

Bu ayetin mesajı, Kur'an'ın toplumun birliğini sağlayacak öğütler içerdiğini vurgulamaktadır.

Bu ayetlerin mesajları arasında malın belli ellerde toplanmasının toplumsal sorunların nedenlerinden biri olduğu yer almamaktadır.

Bu soru, cami süslemelerinde yaygın olarak kullanılan sanatları tanıma becerisini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 43 kere doğru, 56 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri