2. Dönem performans

2. Dönem performans sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 2. Dönem performans CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1.Savurganlık aklın ve dinin uygun gördüğü ölçünün ilerisinde harcama yapma demektir.
  (.....) 2.Cömertlik israf ve cimriliğin ortasındadır.
  (.....) 3.Tefrit gerekli yerlere gerektiği ölçüde harcamaktan kaçınmaktır.
  (.....) 4.Savurganlık ve cimrilik erdemli davranışlar olarak kabul edilir.
  (.....) 5. İsraf ve cimrilik birbirinin zıddı davranışlardır.
  (.....) 6. Savurganlık ve cömertlik birbirine çok benzer davranışlardır.
  (.....) 7.Tefrit ve cimrilik birbirinden farklı kavramlardır.
  (.....) 8. İsraf dinimizce yasaklanmıştır.
  (.....) 9.Cömertlik gerektiğinde son derece savurgan davranmak demektir.
  (.....) 10. Cimrilik erdemsiz bir davranıştır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  Bu sorular, ifrat, tefrit, israf ve cömertlik kavramlarını anlama becerisini ölçmektedir. 3. Kültür ve Medeniyet Eşleştirmesi

  1. Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci
  2. Bütün maddi ve manevi değerler
  3. Bir toplumun özgü inanç ve âdetleri
  4. Şehirli, şehirde oturan
  5. Bir toplumun sahip olduğu değerlerin tümü
  6. Farklı milletlerin oluşturduğu değerler
  7. Maddi ve manevi bütün yansımaları ile yaşam tarzı
  8. Millî
  9. Milletlerarası
  10. Dinî öğretilere dayalı

 4. Cevap: 1. (a) Kültüre ait bütün özellikler göz önüne alındığında en uygun tanımdır 2. (b) Kültür, bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür 3. (c) Kültür, bir toplumun özgü inanç ve âdetleri bütünüdür 4. (d) Uygarlık kelimesinin Türkçedeki karşılığıdır 5. (e) Medeniyetin en çok dile getirilen anlamlarından biridir 6. (f) Medeniyetin en çok dile getirilen anlamlarından biridir 7. (g) Medeniyetin en çok dile getirilen anlamlarından biridir 8. (h) Kültür ile medeniyetin temel farklarından biridir 9. (ı) Kültür ile medeniyetin temel farklarından biridir 10. (j) İslam medeniyetinin temelini oluşturur Açıklama:

  Kültür ve medeniyet kavramları birbirine yakın ancak farklı anlamlar içerir. Kültür, bir toplumun özgü değerleri iken medeniyet, farklı milletlerin ortaklaşa oluşturduğu değerlerdir. 5. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Örf
  2. Âdet
  3. Gelenek
  4. Maruf
  5. Münker
  6. Kişilik
  7. Değer
  8. Dürüstlük
  9. İffet
  10. Vefa
  a. Kişinin kendine özgü davranış örüntüsü
  b. Dinî terminolojide iyi olan
  c. Yazısız, gelenekle nesilden nesile geçen kurallar
  d. Toplumca onaylanmış temel ilkeler
  e. Kötü olan
  f. Kendiliğinden uyulan toplumsal norm
  g. Söyledikleriyle davranışları arasındaki uyum
  h. Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural
  i. Doğruluğu ve dürüstlüğü ifade eder
  j. Namusluluk ve iffetli davranma

 6. Cevap: 1. f 2. h 3. g 4. d 5. e 6. a 7. d 8. i 9. j 10. g Açıklama:

  Örf, âdet, gelenek, değer gibi kavramları eşleştirerek toplumsal normların ve değerlerin önemini vurgulamak. 7. Hangisi İslam medeniyetinin temelini oluşturan dini metindir?

  A) Tevrat            B) İncil            
  C) Kur'an-ı Kerim    D) Bhagavad Gita    
  E) Avesta                                

 8. Cevap: C Açıklama:

  İslam medeniyetinin temelinde Kur'an-ı Kerim vardır. 9. İslam mimarisinin ilk örneklerinden biri hangisidir?

  A) Mescid-i Nebevî       B) Kubbetü's-Sahra      
  C) Emevi Camii           D) Efes Harabeleri      
  E) Parthenon Tapınağı                            

 10. Cevap: B Açıklama:

  Kubbetü's-Sahra, Kudüs'te inşa edilen İslam'ın ilk kubbeli yapılarından biridir. 11. Din, değerlerin oluşumunda en önemli etkiye sahip faktörlerden biridir. Çünkü din, insanın:

  A) Varoluş amacını ve değerlerinin kaynağını belirler.
  B) Toplumsal düzeni sağlar ve insanların davranışlarını kontrol eder.
  C) Kişisel tatmini ve mutluluğu garanti eder.
  D) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temelini oluşturur.
  E) Kültürel çeşitliliği korur ve farklı inançlara saygı duyar.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Din, insanın nihai amacını ve değerlerinin temelini belirleyen bir inanç sistemidir. 13. Din, toplum hayatında aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?

  A) Birlik ve beraberlik duygusu
  B) Ahlaki değerlerin yaygınlaşması
  C) Sorumluluk duygusunun gelişmesi
  D) Ekonomik kalkınmanın temini
  E) Yardımlaşma ve dayanışma

 14. Cevap: D Açıklama:

  Din, sosyal bir düzen sağlayarak birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı teşvik eder ancak ekonomik kalkınmayı doğrudan sağlamaz. 15. Aşağıdakilerden hangisi dinin değerler üzerindeki etkisini gösterir?

  A) Toplumsal kuralların oluşumu
  B) Ahlaki ilkelerin belirlenmesi
  C) Sosyal sorumluluk duygusunun geliştirilmesi
  D) Hukuk sistemlerinin oluşturulması
  E) Hepsi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Din, tüm bu alanlarda değerlerin oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. 17. Örf ve âdeti tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumda eskiden beri uygulanan, resmî toplantılarda uyulması gereken kurallar
  B) Toplumda bireyler arasında hayati öneme sahip konularda en uygun davranışı belirleyen kurallar
  C) Kanunlarla belirlenmeyen ancak toplum tarafından benimsenen davranış kalıpları
  D) Toplumun farklı kültürlerine göre değişen inanç ve ibadet kuralları
  E) Toplumda iyi karşılanan ve yapılmaması gereken hareketleri belirten kurallar

 18. Cevap: C Açıklama:

  Örf, toplum tarafından benimsenen ve yazılı olmayan davranış kalıplarıdır. 19. Değerlerin toplumdaki işlevi nedir?

  A) Toplumun birliği ve düzenini sağlamak
  B) Bireylerin kendilerini özgürce ifade etmesini desteklemek
  C) Ekonomik kalkınmayı teşvik etmek
  D) Farklı kültürler arasındaki çatışmaları önlemek
  E) Toplumun teknolojik gelişimine katkı sağlamak

 20. Cevap: A Açıklama:

  Değerler, bir toplumun varlığını sürdürmesi ve düzenli bir şekilde işlemesi için gerekli temel ilkelerdir. 21. Gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin önemi nedir?

  A) Gençleri toplumun kurallarına uymaya zorlar
  B) Gençlerin sorumluluk sahibi bireyler olmasını sağlar
  C) Gençlerin bencil ve çıkarcı olmasını engeller
  D) Gençlerin akademik başarılarını artırır
  E) Gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığını bozar

 22. Cevap: C Açıklama:

  Değerler, gençlerin benlik algısını ve başkalarıyla ilişkilerini şekillendiren temel ilkelerdir. 23. Temel değerler hangi özelliğe sahiptir?

  A) Kişiden kişiye değişen
  B) Toplumların en kıymetli varlıkları
  C) Sadece dini inançlarla ilgili olan
  D) Toplumların geleceğini şekillendirmeyen
  E) Kısa sürede değişebilen

 24. Cevap: B Açıklama:

  Temel değerler, bir toplumun ortak paydasını oluşturan ve geleceği için hayati önem taşıyan değerlerdir. 25. Adaletin zıddı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hakkaniyet    B) Haksızlık    C) Merhamet    D) Şefkat    E) Hoşgörü    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Adaletin zıddı, haksızlıktır. 27. Hangi dini kaynakta, "Her kim ağzına ve bedeni isteklerine hâkim olacağına dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum" hadisi yer almaktadır?

  A) Kur'an-ı Kerim    B) Buharî           
  C) Müsned            D) Tirmizî          
  E) Nevevî                                

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bahsedilen hadis, Buharî'nin "Hudud" kitabında geçmektedir. 29. "Savurganlar şeytanların dostlarıdır." ifadesine göre, savurganlık hangi özelliklerden birine işaret eder?

  A) Şeytana itaat etme           B) Yoksullara yardım etme      
  C) Allah'a kulluk etme          D) Akrabalara iyilik etme      
  E) Ana babaya saygı gösterme                                   

 30. Cevap: A Açıklama:

  Savurganlık, Allah'ın verdiği nimetleri israf etmek ve şeytanın yolunda harcamak olarak görülür. 31. Kur'an'da ihtiyacı olanlara yardım edecek maddi imkâna sahip olmayan kimse nasıl davranmalıdır?

  A) Yardım taleplerini görmezden gelmelidir.
  B) Olumlu cevap verme imkânı yoksa ümit verici sözler söylemelidir.
  C) Yoksulları azarlayıp öfkelenmelidir.
  D) Yardım edemeyeceğini açıkça söylemeli ve sert bir dille karşılaşmaları sağlamalıdır.
  E) Yalan söyleyip yardım edeceğini söylemelidir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  İmkânı olmayan kimse, ihtiyaçlılara karşı nazik ve ümit verici olmalı, yardım edemeyeceğini kibar bir dille ifade etmelidir. 33. Aşağıdakilerden hangisi şecaat kavramıyla ilgilidir?

  A) Korkarak geri çekilme     B) Fedakârlık gösterme      
  C) Nefsi arzulara yenilme    D) Bencillik                
  E) Riya                                                  

 34. Cevap: B Açıklama:

  Şecaat, korkuya rağmen gereken adımları atmak ve fedakârlık göstermektir. 35. Ahlak kitaplarında cömertliğin tam karşısında yer alan erdemsizlik hangisidir?

  A) Cimrilik            B) İsraf              
  C) Alçak gönüllülük    D) Şefkat             
  E) Adalet                                    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Metin, cömertliğin ortasının cimrilik olduğunu ifade etmektedir. 37. Cömertliğin ahlak kitaplarında nitelendirilme biçimi nedir?

  A) İfrat    B) Tefrit    C) Vasat    D) Erdem    E) Kusur    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Metin, cömertliğin israf ve cimrilik arasındaki orta yol olduğunu vurgulamaktadır. Bu vasat konumunu ifade etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2. Dönem performans Detayları

2. Dönem performans 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2. Dönem performans Testini Çöz tıklayın. 2. Dönem performans yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2. Dönem performans sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Test


2. Dönem performans Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca

* Öğrenciler, ifrat ve tefrit kavramlarını ayırt edebilirler. * Öğrenciler, israf ve cömertlik arasındaki farkı anlayabilirler. * Öğrenciler, ahlaki erdemler ile erdemsizlikler arasındaki ayrımı kavrayabilirler.

Öğrenciler, kültür ve medeniyet kavramlarının anlamlarını ve aralarındaki farkları kavrayacaktır.

Toplumun temel değerlerini tanıma ve bunların önemini anlama

İslam medeniyetinin temel özelliklerini açıklar.

5.3.5. İslam medeniyetinin mimari özelliklerini açıklar.

İnsanın varoluş amacını ve değerlerinin kaynaklarını dinî perspektiften kavrama.

Dinin toplum hayatına katkılarını değerlendirme.

Dinin değerler üzerindeki çok yönlü etkisini değerlendirme.

Örf ve âdet kavramlarını açıklar.

Değerlerin toplumdaki rolünü açıklar.

Değerlerin kişilik gelişimi üzerindeki etkisini açıklar.

Temel değerlerin toplumsal önemini açıklar.

Temel ahlaki değerleri açıklar.

İffet erdeminin önemini öğrenmek.

İslami değerler sistemiyle ilgili temel kavramları kavrama

İslami ahlak ilkelerini günlük hayata uygulama

Şecaat ve fedakârlık değerinin önemini kavrama

Dinî terimleri açıklayabilme

Ahlaki ilkeleri anlayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2. Dönem performans sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2. Dönem performans Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2. Dönem performans sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2. Dönem performans sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2. Dönem performans sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri