2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08)

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavı 1.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) CEVAPLARI

 1. "Yetmiş üç" okunuşu verilen sayı hangisidir?

  A) 45             B) 73            C) 93

 2. Cevap: B Açıklama:

  Soruda, "Yetmiş üç" şeklinde okunan sayının hangi seçenekte verildiği soruluyor. "Yetmiş üç" ifadesi tam olarak 73'ü ifade eder. Diğer seçeneklerde verilen 45 ve 93 sayılar "yetmiş üç"ü ifade etmez.
 3. ondalık gösterim
  Şekilde onluk ve birlik olarak verilen sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 20        B) 22        C) 23

 4. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) 23 olacaktır. Şekilde verilen ondalık gösterimde, onluk basamakta 2 ve birlik basamakta 3 bulunmaktadır. Bu sayıların toplamı 23'tür.
 5. matematik sorusu
  Dağınık olarak verilmiş onluk ve birlik aşağıdakilerden hangi sayıya denk gelmektedir?

  A) 23        B) 26        C) 32

 6. Cevap: A Açıklama:

  Görselde onluk ve birlikler ayrı ayrı verilmiştir. Onluklar toplandığında 20, birlikler toplandığında ise 3 elde edilir. Bu toplamların toplamı olan 20 + 3 = 23, verilen sayının değerini ifade eder.
 7. matematik 1.sınıf sorusu
  Verilen saat kaçı göstermektedir?

  A) 07.30        B) 05.30        C) 06.30

 8. Cevap: C Açıklama:

  Görseldeki saat resmi incelendiğinde, saat ibresinin 6'ya, dakika ibresinin ise 30'a geldiği görülmektedir. Bu nedenle saat 6:30'u gösteriyor. Doğru cevap "C) 06.30" olmalıdır. 9. 58 sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) 5 onluk ve 8 birlikten oluşur.
  B) Birler basamağındaki sayı 5'tir.
  C) İki basamaklı bir sayıdır.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Birler basamağındaki sayı 5'tir." ifadesidir. Çünkü sayının birler basamağındaki sayı 8'dir, 5 değil. Verilen sayı olan 58, 5 onluk ve 8 birlikten oluşur. Birler basamağındaki sayı 8'dir, bu nedenle "B) Birler basamağındaki sayı 5'tir." ifadesi yanlıştır. Diğer ifadeler doğru bilgiler içerir. 11. 6 onluk + 4 birlik verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 46        B) 44        C) 64

 12. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) 64" olmalıdır. Çünkü 6 onluk ve 4 birlikten oluşan sayı 64'tür. 13. 23 - 21 - 19 - ...... - 15 - 13 - 11 - 9 Verilen ritmik saymada noktalı yere hangisi gelmelidir?

  A) 18        B) 14        C) 17

 14. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) 17" olmalıdır. Verilen ritmik sayma dizisinde 2 azaltarak ilerlendiğinde, eksik olan sayı 17'dir. 15. Yarın cumartesi isi bugün hangi gündür?

  A) Cuma        B) Perşembe        C) Salı

 16. Cevap: A Açıklama:

  Eğer yarın Cumartesi ise bugün Cuma günüdür. 17. Aşağıda verilen saati 06:15 olacak şekilde çiziniz.
  1.sınıf saat sorusu 18. Cevap:

  Cevap Yok

  Açıklama: 19. Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazınız.

  a. 17 = ..................
  b. 24 = ..................
  c. 19 = ..................
  d. 29 = ..................

 20. Cevap:

  a. On yedi -- b. Yirmi dört -- c. On dokuz -- d. Yirmi dokuz 21. Bahçedeki elma ağacımızdan bugün 78 elma topladık. Bu elmaların 38 tanesini babam komşulara dağıtınca topladığımız elmalardan kaç tane kalır?

  A) 30         B) 40         C) 50

 22. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap (B) 40 olacaktır. Bahçedeki elma ağacından topladıkları 78 elmanın 38 tanesini dağıttıklarında geriye kalan elma sayısını bulmak için 78 - 38 = 40 elma kalır. Dolayısıyla, doğru cevap 40'tır. 23. Ahmet 13 yaşındadır. Ayşe’nin yaşı ise Ahmet’in yaşından yedi eksiktir.
  Ahmet ve Ayşe’nin yaşları toplamı kaçtır?

  A) 17        B) 18         C) 19

 24. Cevap: C Açıklama:

  Verilen soruda, Ahmet'in yaşı 13 olarak belirtilmiştir. Ayşe'nin yaşı ise Ahmet'in yaşından yedi eksiktir, yani Ahmet'in yaşından 7 daha küçüktür. Dolayısıyla, Ayşe'nin yaşı 13 - 7 = 6'dır. Ahmet'in yaşı 13, Ayşe'nin yaşı 6 olduğuna göre, yaşları toplamı 13 + 6 = 19'dur. Doğru cevap (C) 19'dur. 25. Muhammet kutusu 8 TL olan boyalardan iki tane alıp satıcıya 20 TL uzatıyor. Satıcı aşağıdakilerden hangisini para üstü olarak verir?
  1.sınıf matematik

 26. Cevap: B Açıklama: 27. Özkan 87 tane cevizinin; 24 tanesini Ayşe’ye 13 tanesini de Fatma’ya verdi. Özkan’ın kaç cevizi kalmıştır?

  A) 40         B) 50         C) 60

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, Özkan'ın kaç tane cevizi kaldığını bulmaktır. Verilen bilgilere göre Özkan'ın toplamda 87 cevizi vardı. Ayşe'ye 24 tanesini ve Fatma'ya 13 tanesini verdiğine göre, toplamda 24 + 13 = 37 cevizi başkalarına verdi. Dolayısıyla, Özkan'ın kalan ceviz sayısı 87 - 37 = 50'dir. 29. yarım elmalar
  Yukarıdaki yarım elmalar aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  tam elmalar

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, verilen resimlerle ilgili olarak yarım elmaların tam elmalarla eşit olup olmadığı sorulmaktadır. İlk resimde üç adet yarım elma görülmektedir. İkinci resimde ise üç adet tam elma bulunmaktadır. Görsel olarak bakıldığında, yarım elmaların tam elmalarla eşit olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, yarım elmalar tam elmalarla eşittir. 31. Aşağıdakilerden hangisi bir buçuk ekmeği göstermektedir?
  bir buçuk ekmek

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, verilen resimler arasından bir buçuk ekmek gösteren seçeneğin hangisi olduğu sorulmaktadır. Görseldeki resimler arasında üç farklı seçenek bulunmaktadır. İlk seçenek bir tam ekmeği göstermektedir, ikinci seçenek yarım ekmeği göstermektedir ve üçüncü seçenek ise bir buçuk ekmeği göstermektedir. Dolayısıyla, üçüncü seçenek resimde bir buçuk ekmek göstermektedir. 33. Tüm kenar uzunlukları eşit olan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kare     B) Çember     C) Dikdörtgen

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Kare'dir. Kare, tüm kenar uzunlukları eşit olan bir geometrik cisimdir. Karelerin her bir kenarı birbirine eşit olduğu için, tüm kenar uzunlukları aynıdır. Karelerde her açı 90 derecedir ve dört adet eşit uzunluğa sahip kenarı vardır. 35. Kenarı ve köşesi olmayan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kare     B) Çember     C) Dikdörtgen

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Çember'dir. Çünkü çemberin kenarı ve köşesi yoktur, sadece bir iç ve dış yüzeyi bulunur. Çözüm açıklamasında, geometrik cisimleri tanımak ve özelliklerini anlamak konusunda bilgi ediniriz. 37. geometrik şekiller
  Yukarıdaki geometrik cisimlerin isimleri hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

  A) Üçgen – Çember – Kare - Dikdörtgen
  B) Kare – Dikdörtgen – Üçgen – Çember
  C) Üçgen – Kare – Dikdörtgen – Çember

 38. Cevap: C Açıklama:

  Yukarıdaki geometrik cisimlerin doğru sıralaması C) Üçgen – Kare – Dikdörtgen – Çember'dir. Çünkü ilk olarak üçgen gelir, ardından kare, sonra dikdörtgen ve en son olarak çember gelir. Bu şekilde geometrik cisimlerin doğru sıralaması elde edilir. 39. Sema’nın cebinden aşağıdaki paralar çıkıyor.
  1.sınıf matematik
  Sema’nın parası ne kadardır?

  A) 61    B) 62    C) 63

 40. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) 63'tür. Çünkü Sema'nın cebinden çıkan paraları topladığımızda 10 TL + 20 TL + 20 TL + 10 TL + 3 TL = 63 TL olmaktadır. 41. Hangi çocuk sıra bildiren bir sayı söylemiştir?

  A) 9    B) 4.    C) 5    

 42. Cevap: B Açıklama:

  "4." bir sıra bildiren bir sayıdır. 43. 18 den başlayıp 1 e kadar birer ritmik sayarken 11 den sonra hangi sayıyı söyleriz ?

  A) 9    B) 12    C) 10    

 44. Cevap: C Açıklama:

  Birer ritmik sayarken 11'den sonra 10 gelir. 45. Beşten başlayarak beşer ritmik sayma yapıldığında beşinci sayı nedir?

  A) 20    B) 25    C) 30    

 46. Cevap: B Açıklama:

  Beşten başlayarak beşer ritmik sayma yapıldığında beşinci sayı nedir? A) 20 B) 25 C) 30 Cevap: b) 20şlayarak beşer ritmik sayma yapıldığında beşinci sayı nedir? A) 20 B) 25 C) 30 Cevap: b) 20 47. Ahmet, harçlığının bir kısmını biriktiriyor. Başlangıçta 45 TL harçlığı vardı ve 18 TL biriktirdi. Ahmet'in şu anda kaç TL harçlığı var?

  A) 18    B) 27    C) 63    

 48. Cevap: B Açıklama: 49. Bir bahçıvan, başlangıçta 25 çiçek dikmiş. Daha sonra 15 çiçek daha eklemiş. Toplam kaç çiçek dikilmiştir?

  A) 30    B) 40    C) 50    

 50. Cevap: B Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Detayları

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SAYILAR, TABLO VE ZAMANI ÖLÇME
  1. 100 içinde ileriye doğru birer onar ritmik sayar.
  2. Bir çokluktan belirten sayı kadarını ayırır.
  3. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur
  4. Miktarları 20'den az olan nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneler birebir eşler, grupların nesne sayılarını karşılaştırır.
  5. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur.
  6. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.
  7. Tabloları okur.

Ayrıca

Rakamları doğru okuma ve temel sayıları anlama yeteneği.

Onluk ve birlik basamaklarıyla verilen sayıları toplama becerisi.

Öğrencilere onluk ve birlik değerleri anlamayı ve sayıları doğru bir şekilde toplamayı öğretmeyi amaçlayan bu soru, öğrencilerin sayısal ifadeleri anlama ve toplama becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Saat okuma becerisi ve görsel verileri yorumlayabilme yeteneği.

Rakamların basamak değerlerini ve sayıların bileşenlerini anlayabilme yeteneği.

Rakamların basamak değerlerini anlayabilme ve sayıları oluşturabilme yeteneği.

Ritmik sayma dizilerini anlayabilme ve eksik sayıları tahmin edebilme yeteneği.

Günleri sıralama ve takvim okuma yeteneği.

Saatleri anlama ve çizme becerisi

Verilen sayıları çıkarma işlemiyle problemin çözümünü yapabilmek.

Verilen yaş bilgilerini kullanarak toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilmek.

matematik becerilerini kullanarak para işlemlerini doğru bir şekilde yapmayı öğreniriz.

Matematiksel problemleri anlama, verilen bilgilere dayanarak çözüm üretme ve matematiksel işlemleri uygulama becerisini geliştirir.

Kesirleri anlama ve karşılaştırma becerisini geliştirir.

Kesirleri anlama ve görsel olarak temsil etme becerisini geliştirir.

Geometri konusunda şekillerin özelliklerini tanıma becerisini geliştirir.

Geometri kavramlarını anlama ve farklı geometrik cisimler arasındaki farkları anlama becerisi geliştirilir.

Geometrik cisimleri doğru bir şekilde sıralama becerisi geliştirilir.

Para birimlerini tanıma ve toplama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Sayıların sıra bildirme özelliğini anlamak.

Sayı dizilerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavı 1.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

1.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  1.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş