15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 4
  b = 2
  c = a * b
  print(c)

  A) 2    B) 4    C) 6    D) 8    E) Hata verir

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) 8" dir. İlk iki satırda sırasıyla "a" ve "b" adlı değişkenlere 4 ve 2 değerleri atanıyor. Üçüncü satırda ise "c" adlı bir değişkene "a" ile "b" nin çarpımı atanıyor. Son satırda ise "c" değişkeninin değeri olan 8 ekrana yazdırılıyor. Bu örnekte temel çarpma işlemi kullanılmıştır. 3. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def factorial(n):    
        if n == 0:
             return 1
       else:
             return n * factorial(n-1)
  print(factorial(5))

  A) 5!      B) 4!      C) 3!     D) 2!     E) 1!

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda verilen Python kodu, recursive (özyinelemeli) bir fonksiyon kullanarak faktöriyel hesabı yapmaktadır. Fonksiyon, öncelikle n değerinin 0 olup olmadığını kontrol eder. Eğer n = 0 ise, 1 değerini döndürür. Eğer n ≠ 0 ise, n değerini (n-1) değeri ile çarparak, recursive olarak fonksiyonu tekrar çağırır. Fonksiyon sonunda 5! (5 faktöriyel) değerini hesaplar ve bunu ekrana yazdırır. Dolayısıyla cevap A) 5! olarak verilir. 5. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
  squared = []
  for num in numbers:
       squared.append(num**2)
       print(squareD)

  A) numbers listesini yazdırır.
  B) numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve squared listesine ekler, sonra squared listesini yazdırır.
  C) squared listesini yazdırır.
  D) numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve numbers listesine ekler, sonra numbers listesini yazdırır.
  E) Bir hata verir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu Python kodu, numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve squared listesine ekler. Ardından her karenin yazdırır. Buna göre, şık B doğru cevaptır. 7. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 5
  while x > 0:
      print(x)
      x -= 1

  A) 5 4 3 2 1      B) 1 2 3 4 5             C) 5 5 5 5 5
  D) 0 1 2 3 4      E) Bir hata verir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu kod, x değerini 5 olarak başlatır ve her döngüde x değerini 1 azaltarak 5'ten 1'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır. Yani çıktı "5 4 3 2 1" olur. 9. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def greet(name):
      print("Hello, " + name + "!")
  greet("John")

  A) "Hello, John!" yazdırır.
  B) "Hello, name!" yazdırır.
  C) Bir hata verir.
  D) Kullanıcıdan isim ister ve "Hello, name!" yazdırır.
  E) Hiçbir şey yazdırmaz.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) "Hello, John!" yazdırır. Bu kod, `greet` adında bir fonksiyon tanımlar ve bu fonksiyona "John" adlı bir argüman geçirir. Fonksiyon `"Hello, " + name + "!"` ifadesini kullanarak "Hello, John!" yazdırır. Fonksiyonu çağıran son satır ise `greet("John")` şeklindedir ve `name` değişkenine "John" değeri atanır. Fonksiyon çağrısı, "Hello, John!" yazdırır. 11. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 10
  if x > 5:
      print("x is greater than 5")
  else:
      print("x is less than or equal to 5")

  A) x is greater than 5
  B) x is less than or equal to 5
  C) x is equal to 5
  D) x is greater than or equal to 5
  E) x is less than 5

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) x is greater than 5'dir. Çünkü x değişkeni 10'a atanır ve 10, 5'ten büyüktür. Bu nedenle if koşulu doğrudur ve "x is greater than 5" ifadesi yazdırılır. 13. Python'da, bir dosyaya yazmak için kullanılan komut nedir?

  A) read()    B) append()    C) write()    D) open()    E) close()

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "write()" komutudur. Python'da, dosyalara veri yazmak için "write()" komutu kullanılır. Dosyayı açmak için "open()" komutu kullanılır ve dosyayı kapatmak için "close()" komutu kullanılır. 15. Python'da, bir listeyi sıralamak için kullanılan komut nedir?

  A) sort()    B) append()    C) pop()    D) insert()    E) remove()

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) sort()" komutudur. "sort()" metodu bir listedeki öğeleri sıralar ve orijinal listede değişiklik yapar. Bu yöntem, listedeki öğelerin doğrudan sayısal veya alfabetik olarak sıralanmasına izin verir. Örneğin, "sort()" metodu şu şekilde kullanılabilir: myList = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5] myList.sort() print(myList) # [1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9] 17. Bir Python programında, bir değişkenin değerini kullanıcının girdiği değere eşitlemek için hangi fonksiyon kullanılır?

  A) print()    B) input()    C) len()    D) sum()    E) abs()

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani kullanıcının girdiği değeri bir değişkene atamak için Python'da input() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, kullanıcıdan veri girmesini isteyen bir mesaj yazdırır ve kullanıcının girdiği değeri bir dize olarak döndürür. Bu dize, int() veya float() fonksiyonları gibi diğer fonksiyonlarla sayısal bir değere dönüştürülebilir ve ardından programda kullanılabilir. 19. Python'da, bir string ifadeyi küçük harflere dönüştürmek için hangi komut kullanılır?

  A) upper()            B) capitalize()    C) lower()
  D) swapcase()     E) title()

 20. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) lower()" komutudur. Bu komut, bir string ifadesindeki tüm karakterleri küçük harfe dönüştürür. Bu işlem, string ifadeleri işlerken sıklıkla kullanılır ve Python programlama dilinde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu komut, string ifadeleri manipüle etmek ve verileri daha kolay okunabilir hale getirmek için önemli bir araçtır. 21. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 5
  b = 10
  c = a + b
  print("Toplam: ", c)

  A) Toplam: 5      B) Toplam: 10     C) Toplam: 15
  D) Toplam: 25    E) Kod hata verir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. Çünkü a değişkeni 5'e, b değişkeni 10'a eşitlenir, ardından c değişkeni a ve b değişkenlerinin toplamı olarak tanımlanır ve son olarak print() fonksiyonu kullanılarak "Toplam: " yazısı ve c değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. Bu nedenle çıktı "Toplam: 15" olur. 23. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 3
  if a < 5:
      print("a 5'ten küçük")
  else:
      print("a 5'ten büyük veya eşit")

  A) a 5'ten küçük
  B) a 5'ten büyük veya eşit
  C) Hata verir
  D) Hiçbir şey yazdırılmaz
  E) Kod sonsuz döngüye girer.
 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu kodun çıktısı "a 5'ten küçük" olacaktır. Kod, a değişkeninin 5'ten küçük olduğu durumda "a 5'ten küçük" yazdıracaktır. Değişkenin değeri 5'ten büyük veya eşit olduğunda ise "a 5'ten büyük veya eşit" yazdıracaktır. Bu örnekle birlikte, if-else bloklarının nasıl çalıştığı ve Python'da karar yapılarının nasıl oluşturulduğu anlatılabilir. 25. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = [2, 4, 6, 8, 10]
  for i in a:
      print(i*2)

  A) 4 8 12 16 20        B) 2 4 6 8 10
  C) 10 8 6 4 2            D) 20 16 12 8 4
  E) Hata verir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 4 8 12 16 20'dir. Kod, a isimli bir liste tanımlar ve ardından for döngüsü kullanarak listedeki her bir elemanı i değişkeniyle sırayla alır ve i*2 işlemi yaparak çıktı olarak yazdırır. Bu nedenle çıktı, her elemanın iki katı olan 4, 8, 12, 16 ve 20'dir. 27. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  def faktoriyel(n):
      if n == 1:
          return 1
      else:
          return n * faktoriyel(n-1)
  print(faktoriyel(5))

  A) 5    B) 10    C) 20    D) 120    E) Hata verir.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 120'dir. Bu kod, kendisine verilen n sayısının faktöriyelini hesaplamak için bir fonksiyon içerir. Eğer n değeri 1 ise, fonksiyon 1'i döndürür. Değilse, fonksiyon n * faktoriyel(n-1) ifadesini döndürür. Bu kod örneğinde, faktoriyel(5) fonksiyonu çağrılır ve n=5 olarak atanır. Bu değer 1 olana kadar fonksiyon kendini çağırmaya devam eder ve sonunda 5 * 4 * 3 * 2 * 1 olarak hesaplanır, sonuç 120'dir. 29. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0:
      continue
    print(i)

  A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  B) 1, 3, 5, 7, 9
  C) 2, 4, 6, 8, 10
  D) Hiçbir şey yazdırmaz
  E) TypeError

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani program 1'den 10'a kadar olan sayılardan sadece tek sayıları yazdıracaktır. Bu kodda, "continue" ifadesi, döngüde sıradaki iterasyona atlayarak, yani altındaki kodu çalıştırmadan, döngünün bir sonraki adımına geçerek, sadece tek sayıların yazdırılmasını sağlar. 31. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  list1 = [1, 3, 5, 7, 9]
  list2 = [2, 4, 6, 8, 10]
  merged_list = list1 + list2
  print(merged_list)

  A) İki listeyi birleştirir ve çıktı olarak birleştirilmiş listeyi gösterir.
  B) İki listeyi çarpar ve çıktı olarak çarpılmış listeyi gösterir.
  C) İki listeyi bölerek, birbirinden çıkararak ve çarparak birleştirir ve çıktı olarak yeni bir liste gösterir.
  D) İki listeyi karşılaştırır ve hangi elemanların aynı olduğunu gösterir.
  E) Kod çalışmaz, hata mesajı verir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Kod, iki listeyi birleştirerek yeni bir listenin oluşturulmasını sağlar ve son olarak birleştirilmiş listenin tüm elemanlarını ekrana yazdırır. Bu örnek, Python'da listelerin nasıl birleştirileceğini öğrenmek için iyi bir örnek olabilir. 33. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  for i in range(10):
      if i == 3:
          break
      print(i)

  A) 0, 1 ve 2'yi ekrana yazdırır.
  B) 0'dan 9'a kadar tüm sayıları ekrana yazdırır.
  C) 0, 1, 2 ve 3'ü ekrana yazdırır.
  D) 1, 2 ve 3'ü ekrana yazdırır.
  E) Kod çalışmaz, hata mesajı verir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu Python kodu, 0'dan 9'a kadar olan sayıları döngü içinde gezinirken, eğer sayı 3'e eşitse döngüden çıkar ve ekrana yazdırma işlemini durdurur. Bu nedenle, kod 0, 1 ve 2'yi ekrana yazdırır ve döngü 3'te durur. 35. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def multiply(x, y):
      return x * y

  print(multiply(4, 5))

  A) 4 ve 5'i çarpar ve sonucu ekrana yazdırır.
  B) 4 ve 5'i toplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  C) 4 ve 5'i böler ve sonucu ekrana yazdırır.
  D) Kod çalışmaz, hata mesajı verir.
  E) Hiçbir şey yapmaz.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) 4 ve 5'i çarpar ve sonucu ekrana yazdırır. Bu Python kodu, iki argüman alan ve bu argümanları çarparak sonucunu geri döndüren bir "multiply" fonksiyonu tanımlar. Ardından, fonksiyona 4 ve 5 argümanları geçirilerek çağrılır ve fonksiyonun döndürdüğü sonuç "print" fonksiyonu ile ekrana yazdırılır. Sonuç olarak, kod 4 ve 5'i çarparak 20 sonucunu ekrana yazdırır. 37. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  a = [1, 2, 3, 4, 5]
  b = a[2:4]
  print(b)

  A) [1, 2]        B) [2, 3]        C) [3, 4]
  D) [4, 5]        E) [3, 4, 5]

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu Python kodu, `a` isimli listeye 1'den 5'e kadar olan sayıları atar. Ardından `b` isimli yeni bir liste oluşturarak `a` listesinin 2. ve 4. elemanlarını (`3` ve `4`) kopyalar. Son olarak `b` listesini ekrana yazdırır. Cevap şık (C) [3,4]'tür. Bu kodun kullanımı, dilin listeler üzerindeki kesme (slicing) işlevselliğini gösterir. Bu işlevsellik, listenin belirli bir bölümünü almanızı sağlar. 39. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  a = 10
  b = 20
  c = a + b
  print(c)

  A) a ve b değişkenlerinin toplamını hesaplar ve sonucu c değişkenine atar, ardından c değişkeninin değerini ekrana yazdırır.
  B) a ve b değişkenlerinin farkını hesaplar ve sonucu c değişkenine atar, ardından c değişkeninin değerini ekrana yazdırır.
  C) a ve b değişkenlerinin çarpımını hesaplar ve sonucu c değişkenine atar, ardından c değişkeninin değerini ekrana yazdırır.
  D) a ve b değişkenlerinin bölümünü hesaplar ve sonucu c değişkenine atar, ardından c değişkeninin değerini ekrana yazdırır.
  E) a ve b değişkenlerinin modunu hesaplar ve sonucu c değişkenine atar, ardından c değişkeninin değerini ekrana yazdırır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Kod, a ve b değişkenlerinin toplamını hesaplar ve sonucu c değişkenine atar. Daha sonra, c değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. Bu kod, Python'da temel aritmetik işlemlerini göstermek için örnek bir kod olarak kullanılabilir. 41. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  a = 5
  b = 3
  if a > b:
      print("a, b'den büyüktür.")
  else:
      print("b, a'dan büyüktür.")

  A) a ve b değişkenlerinin toplamını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  B) a ve b değişkenlerinin farkını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  C) a ve b değişkenlerinin çarpımını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  D) a ve b değişkenlerinin modunu hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  E) a değişkeninin b değişkeninden büyük olup olmadığını kontrol eder ve sonucu ekrana yazdırır.

 42. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorudaki Python kodu, a ve b değişkenlerinin karşılaştırmasını yapar ve eğer a değişkeni b'den büyükse "a, b'den büyüktür." yazdırır. Bu, karşılaştırma operatörleri kullanarak koşullu bir ifade oluşturur. 43. Hangi Python dosya işleme fonksiyonu, bir dosyaya veri eklemek için kullanılır?

  A) write()    B) read()    C) close()    D) open()    E) append()

 44. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) append()"tir. "append()" fonksiyonu, bir dosyanın sonuna veri eklemek için kullanılır. Bu fonksiyon, "open()" fonksiyonu ile bir dosya açıldıktan sonra kullanılabilir. "write()" fonksiyonu ise, bir dosyaya veri yazmak için kullanılır, ancak bu fonksiyon, dosyanın önceki içeriğini siler ve yeniden yazma işlemi yapar. Dosya işleme fonksiyonlarını kullanarak, Python programları dosyalardan veri okuyabilir, dosyalara veri yazabilir ve dosyalarda veri ekleyebilir. 45. Hangi Python kodu, iki sayının toplamını hesaplar?

  A) print(a+B)    b) print(a-b)    C) print(a*b)
  D) print(a/b)     E) print(a**b)

 46. Cevap: A Açıklama: 47. Python'da bir listeye öğe eklemek için kullanılan metod hangisidir?

  A) append()    B) insert()    C) remove()    D) pop()    E) index()

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) append()" metodudur. "append()" metodu, bir listede öğe eklemek için kullanılan bir Python yöntemidir. Bu metot, listenin sonuna yeni bir öğe ekler ve listenin boyutunu otomatik olarak genişletir. Bu yöntem, özellikle dinamik bir listede öğe eklemek için oldukça kullanışlıdır. 49. Python'da iki sayı arasındaki en büyük ortak böleni (EBOB) hesaplamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?

  A) min()    B) max()    C) abs()    D) pow()    E) math.gcd()

 50. Cevap: E Açıklama:

  Python'da iki sayı arasındaki en büyük ortak böleni (EBOB) hesaplamak için kullanılan fonksiyon "math.gcd()" fonksiyonudur. Bu fonksiyon, "math" modülü altında yer alır ve iki veya daha fazla sayı arasındaki en büyük ortak böleni hesaplar. Bu işlem, özellikle matematiksel problemlerin çözümünde ve algoritmaların tasarımında sıkça kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Detayları

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI 27 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Testini Çöz tıklayın. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca

Basit matematiksel işlemleri ve değişkenleri kullanarak, Python'da hesaplama yapabilir ve sonuçları ekrana yazdırabilirsiniz.

Özyinelemeli fonksiyonların mantığını anlama ve kullanabilme becerisini ölçmektedir.

Python dilinde listeler ve döngülerin nasıl kullanıldığını anlama kazanımı elde edilir.

Python'da döngü kontrol yapıları olan while ve for döngülerini kullanarak tekrarlı işlemler yapabilme becerisini ölçmektir.

Python fonksiyonunun nasıl tanımlanacağını ve çağrılacağını gösterir.

Basit bir Python if-else yapısı kullanımını anlama becerisini ölçer.

Python programlama dili temelleri ile ilgili bir konudur.

Python programlama dilindeki temel bir listeleme işlemi olan sıralama yöntemini anlamaya yöneliktir.

Python programlama dilinde temel kullanıcı girdisi işleme becerilerini ölçmektedir.

Python'da temel değişken tanımlama, matematiksel işlemler yapma ve sonuçları ekrana yazdırma becerisini test eder.

Karar yapıları hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları ve basit karar yapılarının Python'da nasıl oluşturulacağını anlamaları hedeflenebilir.

Python programlama dilinde for döngüsü kullanımını anlama kazanımını ölçmek için hazırlanmıştır.

Bu soru, öğrencilerin Python'da fonksiyon oluşturma ve özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar kullanarak bir problemin çözümüne yaklaşma becerilerini ölçer.

Python programlama dilinde döngü kontrol ifadelerinin kullanımını test etmektedir.

Python'da listelerin nasıl birleştirileceğini anlayabilirler.

Python'da break ifadesinin nasıl kullanılacağına dair bir anlayıştır.

Basit bir Python fonksiyonu tanımlama ve çağırma yöntemlerini anlama.

Python'da listelerle çalışmanın temel yönlerinden biridir.

Python programlama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Python'da karşılaştırma operatörleri kullanarak koşullu ifadelerin nasıl oluşturulacağını öğrenmiş oluruz.

Python programlama dilinde dosya işleme işlemlerini anlamak ve kullanmak için gereklidir.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının Ramazan ayında daha fazla sevap kazandırdığını ve bu nedenle müslümanlar için Ramazan ayının Kur'an okuma ve ibadet etme açısından önemli olduğunu öğrenmiş oluruz.

Python programlama dilindeki listelerin nasıl kullanılacağı ve listenin nasıl genişletileceği hakkında bilgi gerektirir.

Python'da iki sayı arasındaki en büyük ortak böleni (EBOB) hesaplama becerisi kazanılır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Testi İstatistikleri

Bu sınav 30 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 371 kere doğru, 138 kere yanlış cevap verilmiş.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ 9. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.