12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde sporcuların yarışları bitirdikten sonra yaptıkları hareket nedir?

  A) Padişahın önüne gidip yeri öpmek
  B) Padişaha düzenlenen ziyafete katılmak
  C) Sadrazam ile görüşmek
  D) Yarış alanını terk etmek
  E) Sonraki yarışa hazırlanmak

 2. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, yarışçıların padişahın önüne gidip yeri öptükleri ve ödüllerini aldıkları belirtilmektedir. 3. Osmanlı Devletinde cirit sporu hangi amaçla yapılmıştır?

  A) Askerlerin savaş hazırlığı
  B) Halkın eğlenmesi
  C) Sağlıklı bir yaşam sürmek
  D) Dini görevleri yerine getirmek
  E) Sporcuların yeteneklerini geliştirmek

 4. Cevap: A Açıklama:

  Türklerin tarihsel olarak cirit sporunu yakın dövüş sporu olarak kullandıkları ve askerlerin savaşlara hazırlıklı olmaları için düzenlenen bir oyun olduğu metinde belirtilmektedir. 5. 1675'teki sünnet düğününde düzenlenen yaya yarışının uzunluğu ne kadardır?

  A) 5 km    B) 10 km    C) 15 km    D) 20 km    E) 25 km    

 6. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, yarışın yaklaşık 20 km yakın bir etapta yapıldığı belirtilmektedir. 7. Osmanlı Devleti'nde hangi spor dalı millî duyguların ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır?

  A) Yüzme    B) Yelken    C) Güreş    D) Bisiklet    E) Tenis    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Güreş, Türk toplumunda güç gösterisi ve kahramanlık sembolü olarak görülüyordu. 9. Okçuluk sporunda hangi değerler vurgulanıyordu?

  A) Rekabet ve bireysellik
  B) Saygı, dürüstlük ve maneviyat
  C) Fiziksel güç ve teknik yetenek
  D) Estetik kaygılar
  E) Maddi çıkarlar

 10. Cevap: B Açıklama:

  Okçuluk tekkelerinde kemankeşler, ahlaki değerlere ve disiplinli eğitime tabi tutuluyordu. 11. Resim sanatında Doğulu insan figürlerini işlemesiyle tanınan ressam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şeker Ahmet Paşa    B) Osman Hamdi Bey    
  C) İbrahim Çallı       D) Halit Refiğ        
  E) Nazmi Ziya Güran                          

 12. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Osman Hamdi Bey'in resimlerinde Doğulu insan figürlerini işlediği vurgulanmaktadır. 13. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda kurulan ve resim sanatının yaygınlaşmasında rol oynayan kurumdur?

  A) Terbiye-i Bedeniye Encümeni
  B) Türkiye İdman Cemiyet İttifakı
  C) Sanayi-i Nefise Mektebi
  D) Tarih Encümeni
  E) Darülfünun

 14. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Sanayi-i Nefise Mektebi'nin resim sanatının yaygınlaşmasında önemli görevler üstlendiği ifade edilmektedir. 15. Osmanlı Devleti'nde edebiyatın üç kolda gelişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Siyasi ve sosyal farklılıklar
  B) Dinsel ve felsefi görüş ayrılıkları
  C) Coğrafi ve kültürel etkileşimler
  D) Ekonomik ve askeri başarılar
  E) Teknolojik gelişmeler

 16. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin geniş coğrafyası ve farklı kültürlerle etkileşimi, edebiyatın Divan, Halk ve Tasavvuf olmak üzere üç kolda gelişmesine neden olmuştur. 17. Hangi sanat dalında çalışma yapan kişi Şeker Ahmet Paşa'dır?

  A) Minyatür    B) Resim    C) Seramik    D) Kaligrafi    E) Müzik    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Görsel 6.56'da verilen resim, Şeker Ahmet Paşa'nın "Narlar ve Ayvalar" adlı seramik eseridir. 19. Mehter müziğinin Batı müziğini etkilediği dönem hangisidir?

  A) XVI. yüzyıl      B) XVIII. yüzyıl   
  C) XIX. yüzyıl      D) XX. yüzyıl      
  E) XXI. yüzyıl                         

 20. Cevap: B Açıklama:

  XVIII. yüzyıl, Osmanlı Devleti'nin mehter müziğinin Rusya, Avusturya, Fransa ve İngiltere gibi Batı ülkelerini etkilediği dönemdir. 21. Cumhuriyet Dönemi mimari anlayışının temel ilkelerinden biri hangisidir?

  A) Çağdaş, ulusal ve bütün toplumun erişebileceği sanat ortamı oluşturmak
  B) Sadece yabancı mimarların eserlerine yer vermek
  C) Geçmişteki mimari üslupları tamamen terk etmek
  D) Anıtsal ve gösterişli yapıları öne çıkarmak
  E) İslam mimarisine tamamen bağlı kalmak

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde mimaride çağdaş, ulusal ve halkın erişebileceği özellikler önem taşıdı. 23. Cumhuriyet Dönemi'nde Türk heykel sanatının gelişiminde önemli bir rol oynayan Fransız ressam kimdir?

  A) Leopold Levy        B) Claude Monet       
  C) Paul Cézanne        D) Vincent van Gogh   
  E) Edgar Degas                               

 24. Cevap: A Açıklama:

  Leopold Levy, Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim bölümü başkanlığı yaparak Türk heykel sanatının gelişimine katkıda bulundu. 25. Cumhuriyet Dönemi'nde sanatın toplum üzerindeki etkisiyle ilgili Atatürk'ün görüşü nedir?

  A) Sanat, millî birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir, toplumları ilerletir.
  B) Sanat, sadece seçkin kişilerin ilgileneceği bir uğraştır.
  C) Sanat, toplumun ahlakını bozar.
  D) Sanat, siyasi amaçlar için kullanılmalıdır.
  E) Sanat, insanları tembelliğe sürükler.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Atatürk, sanatın toplumun gelişimi ve birliği için son derece önemli olduğunu vurgulamıştır. 27. Cemal Reşit Rey, hangi sanat dalında önemli eserler vermiştir?

  A) Mimarlık    B) Resim    C) Müzik    D) Heykel    E) Edebiyat    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cemal Reşit Rey, Türk Beşlileri olarak tanınan önemli bir klasik Türk müziği bestecisidir. 29. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün sanat anlayışını yansıtmaktadır?

  A) Halka yönelik ve milli değerlere dayalı bir sanat
  B) Batı sanatından tamamen kopuk bir sanat
  C) Yalnızca zenginlere hitap eden bir sanat
  D) Geleneksel sanatların reddedildiği bir sanat
  E) Dinsel temaların işlenmediği bir sanat

 30. Cevap: A Açıklama:

  Atatürk, sanatın halka yönelik, milli değerlere dayalı ve çağın getirdiği yenilikleri içermesi gerektiğine inanıyordu. 31. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde açılan ilk kız öğretmen okulu hangisidir?

  A) Dârülfünûn                 B) Darü'l Muallimât          
  C) Mekteb-i Hukuk             D) Sanayi-i Nefise Mektebi   
  E) İstanbul Üniversitesi                                   

 32. Cevap: B Açıklama:

  Darü'l Muallimât, 1870 yılında kız ilkokulları ve rüştiyelerine öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 33. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında gerçekleştirilen en önemli reformlardan biri hangisidir?

  A) İlk anayasanın ilan edilmesi
  B) Özel okulların açılmasına izin verilmesi
  C) Yükseköğretimin modernleştirilmesi
  D) Sınav sisteminin değiştirilmesi
  E) Okul binalarının yenilenmesi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde Mülkiye, Harbiye ve Sanayi-i Nefise gibi yükseköğretim kurumları genişletilmiş ve yeni okullar açılmıştır. 35. Atatürk'ün ilk eğitim reformlarından hangisi uygulanmıştır?

  A) Ortaokullarda karma eğitim
  B) Lise sayısının artırılması
  C) Üniversitelerin kurulması
  D) İdadilerin kapatılması
  E) İlköğretimin para karşılığı yapılması

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde, Atatürk'ün ilk eğitim reformlarından biri ortaokullarda karma eğitim uygulaması olmuştur. 37. Cumhuriyet Dönemi'nde kaç okul öncesi eğitim kurumu açılmıştır?

  A) Hiçbir okul öncesi eğitim kurumu açılmamıştır.
  B) 50
  C) 100
  D) 200
  E) 300

 38. Cevap: A Açıklama:

  Soruda belirtildiği gibi, metinde Cumhuriyet Dönemi'nde açılan okul öncesi eğitim kurumlarının sayısı hakkında bilgi bulunmamaktadır. 39. Hangi dönemde ortaokulların sayısı %100 oranında artmıştır?

  A) Cumhuriyet'in ilanından önce
  B) Atatürk Dönemi'nde
  C) İkinci Dünya Savaşı sırasında
  D) Soğuk Savaş döneminde
  E) Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girdiği dönemde

 40. Cevap: B Açıklama:

  Soruda belirtildiği gibi, ortaokulların sayısının %100 oranında arttığı dönem Atatürk Dönemi'dir. 41. Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel gelişme hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?

  A) Tarih ve dil
  B) Astronomi, matematik ve fizik
  C) Sosyoloji ve ekonomi
  D) Edebiyat ve sanat
  E) Felsefe ve din

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel çalışmalar, başta astronomi, matematik ve fizik olmak üzere sayısal alanlarda yoğunlaşmıştır. 43. "Behçet Hastalığı"nın keşfiyle tanınan bilim insanı kimdir?

  A) Akil Muhtar Özden      B) Hulusi Behçet         
  C) Mazhar Osman           D) Ahmed Yüksel Özemre   
  E) Feza Gürsey                                     

 44. Cevap: B Açıklama:

  Behçet Hastalığı, adını keşfeden dermotolog Prof. Dr. Hulusi Behçet'ten almıştır. 45. İslam mimarisinde Türk eserlerinin kimliğine vurgu yapan Türk sanat tarihçisi kimdir?

  A) Ahmed Yüksel Özemre    B) Doğan Kuban           
  C) Halil İnalcık          D) Mazhar Osman          
  E) Feza Gürsey                                     

 46. Cevap: B Açıklama:

  Prof. Dr. Doğan Kuban, Türk mimarisinin İslam mimarisi içindeki özgünlüğüne dikkat çeken bir sanat tarihçisidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nde geleneksel spor anlayışı ve yarışların önemini kavramak

Türklerin geleneksel sporlarının savaş taktiklerindeki önemini anlamak

Osmanlı Dönemi'nde sporun günlük hayatın bir parçası olduğunu anlamak

Türklerde sporun kültürel ve toplumsal önemini anlama

Osmanlı döneminde sporun eğitim ve ahlak gelişimindeki rolünü kavrama

Cumhuriyet Dönemi'ndeki sanatçıları ve eserlerini tanıma.

Cumhuriyet Dönemi'nde sanat kurumlarının rolünü anlama.

Osmanlı edebiyatında üç ana koldaki gelişimi anlar.

Osmanlı sanatçılarını ve eserlerini tanır.

Osmanlı müziğinin Batı müziği üzerindeki etkisini değerlendirir.

Cumhuriyet Dönemi mimari anlayışını anlar.

Farklı sanat dallarındaki tarihi kişilikleri tanır.

Sanatın toplum hayatındaki rolünü anlar.

Cumhuriyet Dönemi'nde müzik alanındaki gelişmeleri değerlendirme

Atatürk'ün sanat anlayışını özümseme

Osmanlı Devleti'nde kız eğitiminin gelişimi hakkında bilgi edinmek.

Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitimdeki yenilikleri kavramak.

* Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel gelişmelerin hangi alanlarda yaşandığını belirleme.

* Cumhuriyet Dönemi'nde tıp alanındaki önemli gelişmeleri ve bu gelişmelere katkıda bulunan bilim insanlarını bilme.

* Türk sanatı ve mimarisinin Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan değerlendirmelerini bilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri