12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde sporun devlet erkanı tarafından nasıl desteklendiğini anlatınız.


 2. Cevap: Padişahlar, spor yarışmalarını seyrederek ve kazananlara ödüller vererek sporu desteklerlerdi. Açıklama:

  Devlet desteği, sporun toplumdaki önemini artırır ve insanların spora katılımını teşvik ederdi. 3. Osmanlı şehzadeleri kaç yaşında sporla ilgilenmeye başlardı?


 4. Cevap: 4-5 yaş Açıklama: 5. Cumhuriyet Dönemi’nde spor alanında yapılan ilk adımlar nelerdir?


 6. Cevap: İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesi kurulması, Türkiye İdman Cemiyet İttifakı'nın kurulması, Terbiye-i Bedeniye Dârülmüallimin Okulu'nun kurulması. Açıklama:

  Cumhuriyet yönetimi, sporun gelişmesi için kurumsal ve eğitimsel adımlar atmıştır. 7. Cumhuriyet Dönemi'nde modern spor dalları nelerdir?


 8. Cevap: Atletizim, yelken, basketbol, voleybol, halter, bisiklet, boks, hokey, tenis, eskrim. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde geleneksel sporların yanı sıra modern spor dalları da desteklenmiştir. 9. Osmanlı Sanatı'nda minyatür sanatının yerini alan sanat türünü belirtin.


 10. Cevap: Levnî'nin ölümünden sonra minyatür sanatının önemi kaybolmuş ve yerini resim sanatına bırakmıştır. Açıklama: 11. Mehter müziğinin Batı müziğini etkilediği alanı açıklayın.


 12. Cevap: Mehter müziği, Mozart ve Beethoven gibi Batılı bestecileri etkileyerek eserlerine ilham kaynağı olmuştur. Açıklama:

  Osmanlı müziğinin dünyadaki etkisinin anlaşılması. 13. Cumhuriyet Dönemi'nde yaygınlaşan resim sanatının bazı temalarını üç örnek vererek yazınız.


 14. Cevap: * Atatürk ve silah arkadaşlarının faaliyetleri * Türk ordusunun kahramanlıkları * Halkın Millî Mücadele Dönemi'nde yaşadığı sıkıntılar Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki resim sanatçıları, Millî Mücadele'nin etkisinde olduklarından eserlerinde bu tür temalara ağırlık vermişlerdir. 15. Cumhuriyet Dönemi'nde heykeltıraşlığın gelişmesine katkı sağlayan bir faktörü belirtiniz.


 16. Cevap: Anıt heykel alanında artan talep Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde anıtların yapımına verilen önem, heykeltıraşların sayısında artışa yol açmış ve bu sanatın gelişmesine katkı sağlamıştır. 17. Osmanlı'da modern eğitim sisteminin kurulmasına yardımcı olan bir kurum nedir?


 18. Cevap: Meclis-i Maarif-i Umumiyye Açıklama:

  Meclis-i Maarif-i Umumiyye, Tanzimat Dönemi'nde eğitimdeki sorunları çözmek ve sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten bir idari kurumdu. 19. Fermanı'ndan sonra açılan okulları listeleyiniz.


 20. Cevap: * İptidaî Mektepler * Rüştiyeler * İdadîler * Sultaniler * Dârülfünun * Dârülmuallimât * Mekteb-i Hukuk * Sanayi-i Nefise Mektebi Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'yla birlikte Osmanlı Devleti, eğitim alanında Batı'yı örnek almaya başladı. Bu kapsamda, modern eğitim kurumları kuruldu ve eğitim zorunluluğu getirildi. 21. Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim alanında yapılan önemli gelişmeleri açıklayınız.


 22. Cevap: - İlköğretimin 1924 Anayasası'nda zorunlu ve parasız olduğu karara bağlanması - İlkokulların sayısının artırılması - Karma eğitimin uygulanmaya başlanması Açıklama:

  Bu gelişmeler, herkesin okuryazar olmasını sağlamak ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. 23. Üç tane yabancı okul çeşidi veriniz.


 24. Cevap: - Katolik okulları - Protestan okulları - Yahudi okulları Açıklama:

  Yabancı okullar, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarında açılmış ve ekonomik, kültürel ve siyasi amaçlar güderek misyonerlik faaliyetleri yapmıştır. 25. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimde kadınlara yönelik yapılan bir uygulamadan bahsediniz.


 26. Cevap: Karma eğitim sisteminin uygulanması. Açıklama:

  Bu uygulama, kadınların eğitimden eşit şekilde yararlanmasına olanak sağladı ve toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde bir adım oldu. 27. Cahit Arf'ın matematiğe yaptığı önemli katkılardan üçünü belirtiniz.


 28. Cevap: * Cebirsel denklemler üzerindeki çalışmaları * Hasse Arf Teoremi * Uzaydaki düzlem eğrileri ile ilgili çalışmaları Açıklama:

  Cahit Arf'ın çalışmaları, Türkiye'nin matematik alanındaki gücünü artırmasına katkıda bulundu. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim sistemi çağdaşlaştırılmamıştır.
  2. (.....) Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim bakanlığına bağlanan okullar ulusal birlik oluşumuna katkı sağlamıştır.
  3. (.....) Medreseler Cumhuriyet Dönemi'nde de varlığını sürdürmüştür.
  4. (.....) Yeni Türk harflerinin kabulü okuryazarlık oranını artırmıştır.
  5. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde kadınların eğitimi ihmal edilmiştir.
  6. (.....) Atatürk, bilimsel ve kültürel gelişmelere büyük önem vermiştir.
  7. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde üniversite sayısında artış yaşanmamıştır.
  8. (.....) Halkevleri halkın eğitim ve gelişimine katkı sağlamıştır.
  9. (.....) Cumhuriyet Dönemi bilim insanları arasında Fatin Gökmen, Cahit Arf ve Behram Kurşunoğlu yer almıştır.
  10. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde fizik alanında nükleer fizik çalışmaları yapılmamıştır.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Osmanlı Dönemi edebiyatı .........., .........., .........., olmak üzere üç kısma ayrılır.
  2. Aruzla şiir yazan şairlerin şiirleri ........ adı verilen bir kitapta toplandığı için bu dönem edebiyatına ......... denilmiştir.
  3. Halk Edebiyatı ürünleri hem .........., hem de ........ olarak ortaya konulmuştur.
  4. Şiirlerini saz eşliğinde söyleyen halk şairleri ........ olarak adlandırılmıştır.
  5. XV. yüzyılda .......... ve ......... Yunus Emre tarzında dinî tasavvufi şiirler yazmışlardır.
  6. Osmanlı elçileri, ........ ülkelerine giderek bu ülkelerin önde gelen çevrelerini etkilemiştir.
  7. .......... döneminde Osmanlı kültürü Batı kültürünü ciddi bir şekilde etkilemiştir.
  8. Batılılar özellikle .......... seramiklerini örnek alarak üretim yapmışlardır.
  9. Fransız Edebiyatı’nın etkisinde kalan bu dönem Türk Edebiyatı, ........ ile başlamıştır.
  10. XVIII. yüzyıl, müzik alanında Osmanlı Devleti’ndeki ........ müziğinin Batı müziğini etkilediği dönemdir.

 32. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 12.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem 2.yazılı, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nde sporun resmi bir destek aldığını ve bunun toplumdaki etkisini anlamak. Osmanlı Devleti'ndeki spor etkinliklerinin amaçları nelerdi? Açıklama: Osmanlı Devleti'nde spor, savaş eğitiminin bir parçası olarak görüldü ve savaşlara hazırlık için önemli bir araçtı. Kazanım: Osmanlı Devleti döneminde sporun sosyal hayata etkilerinin anlaşılması.

Osmanlı şehzadelerinin spor eğitiminin başlama yaşı hakkında bilgi edinme.

Cumhuriyet Dönemi'ndeki spor politikalarını öğrenir.

Modern spor dallarını tanıtır.

Osmanlı sanatının gelişimini takip etme becerisi.

Kültürler arasındaki etkileşimin farkındalığını geliştirme becerisi.

Öğrenci, Cumhuriyet Dönemi resim sanatının tematik özelliklerini bilir.

Öğrenci, Cumhuriyet Dönemi'nde heykeltıraşlığın desteklenmesindeki unsurları bilir.

Osmanlı eğitim sisteminin modernleşmesinde kurumların rolünü anlama. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde eğitim sisteminde yapılan yenilikleri anlayabilecektir.

Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretimde yaşanan gelişmeleri öğrenmek.

Yabancı okulların çeşitlerini öğrenmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde kadınların eğitimine verilen önemi anlamak.

Cumhuriyet Dönemi'ndeki önemli Türk matematikçileri tanımak.

1. Cumhuriyet dönemindeki eğitim reformlarının önemini anlama 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun eğitim sistemine katkılarını öğrenme 3. Medreselerin kapatılmasının eğitime etkisini kavrama 4. Yeni Türk harflerinin okuryazarlık oranı üzerindeki etkisini değerlendirme 5. Kadınların eğitime erişiminin Cumhuriyet dönemindeki gelişimini fark etme 6. Atatürk'ün bilim ve eğitime verdiği desteğin önemini vurgulama 7. Cumhuriyet döneminde eğitimin niteliksel ve niceliksel gelişimini anlama 8. Halkevleri'nin eğitimdeki rolünü inceleme 9. Cumhuriyet döneminin önemli bilim insanlarını tanıma 10. Cumhuriyet döneminde bilim alanındaki ilerlemelerin önemini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri