12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk Halk Edebiyatı'nın bir türüdür?

  A) Divan    B) Hikâye    C) Masal    D) Roman    E) Sonnet    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metin, Türk Halk Edebiyatı'nın anonim olarak ortaya konan ürünleri arasında masalların da bulunduğunu belirtmektedir. 3. Batı'nın sanat alanında Osmanlı Devleti'ni etkilemeye başladığı dönem hangisidir?

  A) Lale Devri
  B) Tanzimat Dönemi
  C) Meşrutiyet Dönemi
  D) Cumhuriyet Dönemi
  E) Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra

 4. Cevap: A Açıklama:

  Metin, Batı'nın sanat alanında Osmanlı Devleti'ni ilk olarak Lale Devri'nde etkilemeye başladığını belirtmektedir. 5. II. Ulusal Mimarlık Üslubu'nun temel özelliği nedir?

  A) Büyük ölçekli kütleler ve simetri
  B) Geleneksel Türk sivil mimarisinden etkilenme
  C) Yabancı mimarların ağırlıklı kullanımı
  D) Beton ve çelik kullanımının ön plana çıkması
  E) Neoklasik üslubun benimsenmesi

 6. Cevap: B Açıklama:

  II. Ulusal Mimarlık Üslubu, Türk mi-marlığında millî değerlerin vurgulanmasını amaçlamış ve geleneksel Türk sivil mimarisinden unsurlar taşımıştır. 7. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk resim sanatçıları hangi temalara ağırlık vermişlerdir?

  A) Tarihi olaylar ve Türk kahramanlıkları
  B) Manzara ve natürmort resimleri
  C) Soyut sanat ve sembolizm
  D) Rönesans ve Barok etkileri
  E) İmparatorluk dönemi Türk sanatı

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sanatçılar, Millî Mücadele'nin etkisiyle Atatürk ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini, ordunun kahramanlıklarını ve halkın yaşadığı sıkıntıları işlemişlerdir. 9. Cumhuriyet Dönemi'nde resim sanatında ilk kadın ressam olarak kabul edilen kişi kimdir?

  A) Mihrî Müşfik        B) Fahrelnissa Zeid   
  C) Hale Asaf           D) Aliye Berger       
  E) Safiye Ayla                               

 10. Cevap: A Açıklama:

  Mihrî Müşfik, portre ve figür temalarına odaklanarak kendine özgü bir stil geliştiren ilk kadın ressamdır. 11. Atatürk'ün ilk anıt heykelini hangi yabancı heykeltıraş yapmıştır?

  A) Leopold Levy           B) Rudolf Belling        
  C) Heinrich Krippel       D) Pietro Canonica       
  E) Ratip Aşir Acudoğlu                             

 12. Cevap: C Açıklama:

  Atatürk'ün ilk anıt heykeli, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılmıştır. 13. Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde açılan bir eğitim kurumu DEĞİLDİR?

  A) Mülkiye Mektebi             B) Hukuk Mektebi              
  C) Sanayi-i Nefise Mektebi     D) Gülhane Askeri Hastanesi   
  E) Dârülfünûn                                                

 14. Cevap: D Açıklama:

  Gülhane Askeri Hastanesi, bu dönemde açılan bir eğitim kurumu değildir. 15. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde kızlar için açılan ilk okul hangisidir?

  A) Darülmuallimât             B) Kız İdadisi               
  C) Dârülfünûn                 D) Sanayi-i Nefise Mektebi   
  E) Mülkiye Mektebi                                         

 16. Cevap: B Açıklama:

  Kız İdadisi, Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde kızlar için açılan ilk okuldur. 17. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim sisteminde yapılan önemli bir değişiklik aşağıdakilerden hangisiydi?

  A) Derslerin Türkçe okutulması
  B) Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi
  C) Eğitimin laikleştirilmesi
  D) Özel okulların kapatılması
  E) İmam hatip okullarının açılması

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim sisteminde yapılan en önemli değişikliklerden biri, eğitimin laikleştirilerek dinî unsurlardan arındırılmasıydı. 19. Cumhuriyet Dönemi'nde hazırlanan eğitim raporları aşağıdaki konuları içermiyordu:

  A) Çağdaş eğitim ilkeleri
  B) Eğitim politikalarının belirlenmesi
  C) Devletin eğitimde rolü
  D) Darülfünun'un kaldırılarak üniversitelerin kurulması
  E) Eğitim bütçesinin artırılması

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde hazırlanan eğitim raporları, eğitimin çağdaşlaştırılması ve Türk toplumunun ihtiyaçlarına uygun bir eğitim sistemi oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporlarda üniversitelerin kurulması gibi konular yer almamıştır. 21. Cumhuriyet Dönemi'nde mesleki ve teknik eğitime verilen önemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Mesleki ve teknik okulların sayısı azaltılmıştır.
  B) Mesleki ve teknik okulların sayısı arttırılmıştır.
  C) Mesleki ve teknik okulların öğretim süresi kısalmıştır.
  D) Mesleki ve teknik okullara sadece erkek öğrenciler kabul edilmiştir.
  E) Mesleki ve teknik okulların ders programlarında fen derslerine ağırlık verilmiştir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde mesleki ve teknik eğitime önem verilmiş ve bu okulların sayısı arttırılmıştır. 23. Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında hangi branşta önemli çalışmalar yapılmıştır?

  A) Tarih    B) Edebiyat    C) Astronomi    D) Dilbilim    E) Felsefe    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanındaki önemli çalışmalar özellikle astronomi, matematik ve fizik branşlarında yoğunlaşmıştır. 25. Osmanlı ekonomisinde yaşanan bozulma nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Avrupa'daki yeni ekonomik yaklaşımlar
  B) Kapitülasyonların sürekli hâle gelmesi
  C) Coğrafi keşiflerin etkisi
  D) Merkantilizm ve Makyavelizm anlayışlarının benimsenmesi
  E) Ticaret yollarının yön değiştirmesi

 26. Cevap: A Açıklama:

  Avrupa'daki yeni ekonomik yaklaşımlar, Osmanlı'daki küçük atölyeleri iflasın eşiğine getirdi. 27. Osmanlı Devleti'nde 1844 yılında yapılan yeni madenî para düzenlemesine göre, bir gram saf gümüşü bulunan birime verilen ad hangisidir?

  A) Akçe    B) Kuruş    C) Mecidiye    D) Lira    E) Kaime    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Kuruş, 1844 yılındaki madenî para düzenlemesinden sonra temel para ölçü birimi oldu. 29. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında özel girişimciliğin desteklenmesi neden önemli görülmüştür?

  A) Yabancı sermayenin ülkeye gelmesini kolaylaştırmak için
  B) Halkın yaşam standartlarını yükseltmek için
  C) Devletin ekonomideki rolünü sınırlandırmak için
  D) Dış borçların ödenmesini kolaylaştırmak için
  E) Tarımsal kalkınmayı desteklemek için

 30. Cevap: C Açıklama:

  Özel girişimciliğin desteklenmesi, devletin ekonomideki rolünü sınırlandırmak ve serbest piyasa ekonomisini teşvik etmek için önemli görülmüştür. 31. Nüfus mübadelesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomiyi nasıl etkilemiştir?

  A) Nitelikli iş gücünün kaybına neden olarak olumlu yönde etkilemiştir.
  B) Nüfusun azalmasına yol açarak olumsuz yönde etkilemiştir.
  C) Tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayarak olumlu yönde etkilemiştir.
  D) Sanayi sektörünün büyümesine yol açarak olumlu yönde etkilemiştir.
  E) Eğitim sisteminin gelişmesine katkı sağlayarak olumlu yönde etkilemiştir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Nüfus mübadelesi, Türkiye'nin nitelikli iş gücünü kaybetmesine neden olmuş ve bu durum ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilemiştir. 33. Fatih Sultan Mehmet, Ahidnâme'yi çıkarmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Avrupa ile ilişkileri geliştirmek
  B) Yerel halkın desteğini sağlamak
  C) Bizans İmparatorluğu'nu yıkmak
  D) Avrupa'ya Osmanlı gücünü göstermek
  E) Müslüman olmayanlara zulmetmek

 34. Cevap: B Açıklama:

  Ahidnâme, Osmanlı yönetimi altına girecek olan Boşnak halkının desteğini kazanmayı amaçlıyordu. 35. Ahidnâme'nin maddelerinden biri aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

  A) Boşnaklara toprak verilmesi
  B) Boşnakların kendi kanunlarını uygulama hakkına sahip olması
  C) Boşnak çocuklarının devşirme olarak alınması
  D) Boşnakların Osmanlı ordusunda görev yapması
  E) Boşnakların Türkçe öğrenmesi

 36. Cevap: E Açıklama:

  Ahidnâme, Boşnakların Türkçe öğrenmesi için önlemler içerir. 37. Tanzimat Dönemi'nden önce yabancı devletlerin kendi aralarındaki sorunları hangi mahkemede çözerdi?

  A) Divan-ı Hümayun             B) Şer'iyye Mahkemeleri       
  C) Nizamiye Mahkemeleri        D) Kapitülasyon Mahkemeleri   
  E) Meclis-i Vâlâ                                             

 38. Cevap: D Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nden önce kapitülasyonlardan faydalanan yabancı devletler kendi aralarındaki sorunları kendi mahkemelerinde çözerlerdi. 39. Tanzimat Dönemi'nde bir Ermeni ile bir Yahudi vatandaşın aile ve miras gibi davalarına hangi mahkeme bakardı?

  A) Divan-ı Ahkam-ı Adliye     B) Şer'iyye Mahkemeleri      
  C) Patrikhane Mahkemeleri     D) Konsolosluk Mahkemeleri   
  E) Rüchaniyet Mahkemeleri                                  

 40. Cevap: C Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde bir Ermeni ile bir Yahudi vatandaşın aile ve miras gibi davalarına hangi mahkeme bakardı? A) Divan-ı Ahkam-ı Adliye B) Şer'iyye Mahkemeleri C) Patrikhane Mahkemeleri D) Konsolosluk Mahkemeleri E) Rüchaniyet Mahkemeleri Cevap: C) Patrikhane MahkemeleriDönemi'nde bir Ermeni ile bir Yahudi vatandaşın aile ve miras gibi davalarına hangi mahkeme bakardı? A) Divan-ı Ahkam-ı Adliye B) Şer'iyye Mahkemeleri C) Patrikhane Mahkemeleri D) Konsolosluk Mahkemeleri E) Rüchaniyet Mahkemeleri Cevap: C) Patrikhane Mahkemeleri 41. Cumhuriyet'in ilânından sonra Mustafa Kemal Paşa'nın hukuk alanındaki hedeflerinden biri neydi?

  A) Kanun ve usullerin değiştirilmesi
  B) Şeriat hukukunun yeniden uygulamaya konması
  C) Geleneksel hukukun modernleştirilmesi
  D) Uluslararası hukuk normlarının benimsenmesi
  E) Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi

 42. Cevap: A Açıklama:

  Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in ilânından sonra mevcut kanun ve usullerin değiştirilmesini hedeflemiştir. 43. Tanzimat Dönemi'nde kurulan mahkemelerden biri hangisidir?

  A) Nizamiye Mahkemeleri    B) Medeni Mahkemeleri     
  C) Askeri Mahkemeler       D) Kadılık Mahkemeleri    
  E) Ticaret Mahkemeleri                               

 44. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde, nizamiye adı verilen yeni mahkemeler kurulmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Edebiyat alanında dönemler ve türler

Osmanlı-Batı sanat etkileşimi

II. Ulusal Mimarlık Üslubu'nun özelliklerini öğrenmek

Cumhuriyet Dönemi resim sanatının temalarını kavramak

Cumhuriyet Dönemi'nde resim sanatındaki önemli isimleri ve çalışmalarını tanımak

Cumhuriyet Dönemi'nde heykel sanatının gelişimini açıklamak

Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi eğitim kurumlarını tanır.

Eğitimde kızların durumunu Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi bakımından karşılaştırır.

Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarını öğrenme.

Cumhuriyet Dönemi'nde hazırlanan eğitim raporlarının içeriğini bilme.

Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan reformları açıklar.

Osmanlı Devleti'nin bilimsel gelişmelerini açıklar.

Osmanlı ekonomisini etkileyen dış faktörleri açıklama

Ekonomik reformları tanımlama

Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapların ekonomik amaçlarını analiz etmek

Lozan Antlaşması'nın Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirmek

Fatih Sultan Mehmet'in devlet politikalarını yorumlama.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel politikalarını inceleme.

Osmanlı Devleti'nin yabancılarla ilişkileri

Cumhuriyet döneminde hukukun modernleşme sürecini anlamak.

Osmanlı Devleti'nde mahkeme sisteminin gelişimini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri