12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde hangi el sanatları ilgi görmüştür?


 2. Cevap: Nakkaşlık, tezhip, ebru, halı ve kilim dokuma Açıklama:

  Bu el sanatları, Osmanlı döneminde yaygındı ve toplum tarafından beğeniliyordu. 3. Tasavvuf Edebiyatı'nın diğer adı nedir?


 4. Cevap: Tekke Edebiyatı Açıklama:

  Tasavvuf Edebiyatı, genellikle tekkelerde yazılırdı ve mistik ve dini temalar işlerdi. 5. Cumhuriyet Dönemi'nde resim sanatının gelişimine katkı sağlayan devlet desteği örneklerinden birini veriniz.


 6. Cevap: Resmî nitelikteki sanat sergilerinde sanatçılara ödül verilmesi Açıklama:

  Devlet, sanatçıları desteklemek ve resim sanatının gelişmesine katkıda bulunmak için çeşitli imkânlar sunmuştur. 7. I. Ulusal Mimarlık Dönemi'nde görülen mimari unsurlardan üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Taşırılan cumba metodu, farklı biçimli konsollar, mermer sütunlar ve çiniler Açıklama:

  Bu dönemde yapılan binalarda geleneksel mimari unsurlar modern bir yorumla kullanılmıştır. 9. Cumhuriyet Dönemi'nde müzik alanındaki önemli gelişmelerden üçünü yazınız.


 10. Cevap: - Konservatuarların kurulması - Çok sesli müziğin gelişmesi - Türk Beşlileri'nin ortaya çıkması Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde müzik alanında önemli adımlar atılmış ve Türk müziği, Batı müziği etkisiyle gelişmiştir. 11. Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin eğitim alanında Batı'yı örnek almaya başlama nedenlerini açıklayınız.


 12. Cevap: Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin eğitim alanında Batı'yı örnek almaya başlama nedenlerini açıklayınız.mat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin eğitim alanında Batı'yı örnek almaya başlama nedenlerini açıklayınız. Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin eğitim alanında Batı'yı örnek almaya başlama nedenlerini açıklayınız. Cevap: Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında Batı'yı örnek almaya başlama nedenleri; * Batı ülkelerinin bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki ilerlemeleri * Geleneksel eğitim sisteminin ülkenin ihtiyaçlarını karşılayamaması * Batı kültürünün ülkede yaygınlaşmasıdır.Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin eğitim alanında Batı'yı örnek almaya başlama nedenlerini açıklayınız. Cevap: Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında Batı'yı örnek almaya başlama nedenleri; * Batı ülkelerinin bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki ilerlemeleri * Geleneksel eğitim sisteminin ülkenin ihtiyaçlarını karşılayamaması * Batı kültürünün ülkede yaygınlaşmasıdır. 13. Azınlık okulları neden Fransız İhtilali'ne kadar eğitim işleri ile uğraşırken, sonrasında farklı çalışmalara yönelmiştir?


 14. Cevap: Fransız İhtilali, milliyetçilik düşüncesinin yayılmasına neden olmuştur. Bu nedenle, azınlık okulları da bağımsızlık propogandaları yapmak gibi farklı çalışmalara yönelmiştir. Açıklama:

  Milliyetçilik akımı, azınlıkların eğitim kurumlarında kendi kültürlerini ve dillerini koruma arzusunu güçlendirmiştir. 15. 1897 yılında Osmanlı Devleti'ndeki yabancı okul sayılarını ülkelere göre belirtiniz.


 16. Cevap: * Amerika: 131 * Fransa: 127 * İngiltere: 60 * Almanya: 22 * İtalya: 22 * Avusturya: 11 * Rusya: 7 * İran: 4 Açıklama:

  Bu tablo, Osmanlı Devleti'ndeki yabancı okul sayılarının ve etkisinin boyutunu göstermektedir. 17. Cumhuriyet Dönemi'nde tıp alanında yapılan çalışmalara dair bilgi veriniz.


 18. Cevap: Cumhuriyet Dönemi'nde tıp alanında çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde deri hastalıkları üzerinde çalışan Prof. Dr. Hulusi Behçet, kendi adıyla anılan Behçet Hastalığı'nı keşfetmiştir. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Santonin Testi ile Avrupa tıp literatürüne geçmiştir. Ayrıca Prof. Dr. Mazhar Osman, psikiyatri alanında kendi ekolünü oluşturmuştur. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde tıp alanında önemli çalışmalar yapılmış ve yeni hastalıkların keşfi ve tedavisi konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir. 19. Osmanlı Devleti'nin "Merkantilist" yaklaşımı benimsememesinin nedenlerini açıklayınız. Türkiye İktisat Kongresi'nin temel amacını açıklayınız.


 20. Cevap: Yerli üretimin teşvik edilmesi, girişimciliğin desteklenmesi ve çalışma özgürlüğünün sağlanması. Açıklama:

  Kongre, ekonomik kalkınmanın politikalarını belirlemek amacıyla toplanmıştı. 21. Lozan Antlaşması'nın 28. Maddesi ne hakkında bilgi verir?


 22. Cevap: Türkiye'de kapitülasyonların kaldırıldığını ilan eder. Açıklama:

  Kapitülasyonlar, yabancı ülke vatandaşlarına Osmanlı topraklarında özel ayrıcalıklar veren anlaşmalardı. 23. Liberal ekonomik yaklaşımın özellikleri nelerdir?


 24. Cevap: Özel girişimin teşvik edilmesi, serbest piyasa şartları ve yabancı sermayenin çekilmesi. Açıklama:

  Liberal ekonomik yaklaşım, devlet müdahalesini en aza indirerek ekonomik büyümeyi sağlamayı hedefler. 25. Tanzimat Dönemi'nde kurulan yeni mahkemelerden üç örnek veriniz.


 26. Cevap: * Nizamiye Mahkemeleri * İstinaf Mahkemeleri * Temyiz Mahkemesi Açıklama:

  Yeni kurulan mahkemelerle, Osmanlı hukuk düzeninde daha modern ve düzenli bir yapı oluşturulmuştur. 27. Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı hukuk sistemine yaptığı katkılar hakkında bilgi veriniz.


 28. Cevap: Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti'nde kanun üstünlüğünü kabul etmiş ve Batı hukuku anlayışının benimsenmesini sağlamıştır. Açıklama:

  Tanzimat Fermanı, Osmanlı hukuk sistemini Batılılaştırma yönünde önemli bir adımdı ve günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sisteminin temellerini oluşturdu. 29. 1921 Anayasası'ndaki temel hak ve hürriyetlerle ilgili maddeyi yazınız.


 30. Cevap: "Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına muzır (zarar veren) olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır." Açıklama:

  Bu madde, bireyin temel hak ve hürriyetlerini kısaca tanımlamakta ve sınırlarını belirtmektedir. 31. 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanabileceği durumları belirtiniz.


 32. Cevap: Savaş, seferberlik ve sıkıyönetim gibi olağanüstü durumlarda. Açıklama:

  Olağanüstü hallerde, iç güvenliğin ve toplumsal düzenin korunması gerekçesiyle temel hak ve hürriyetler geçici olarak kısıtlanabilir. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hukuk, bireylerin ve toplumun düzenini sağlayan kurallar bütünüdür.
  2. (.....) Kanunlar, her zaman adil ve eşitlikçi olmayabilir.
  3. (.....) Hukuk, toplumsal değişime ayak uydurmalıdır.
  4. (.....) Adalet, herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır.
  5. (.....) Hukuk, bireylerin haklarını ve özgürlüklerini korur.
  6. (.....) Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ile yönetilen devlettir.
  7. (.....) Hukuki süreçler, adil ve hızlı olmalıdır.
  8. (.....) Hukuk, suçluları cezalandırmak için vardır.
  9. (.....) Hukuk, anlaşmazlıkları çözmek için en etkili yoldur.
  10. (.....) Hukuk, toplumda barış ve uyumu sağlar.

 34. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 35. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın

  1. İltizam sistemi
  2. Malikane sistemi
  3. Vergi gelirlerini artırmak
  4. Ayanların güçlenmesi
  5. Ekonomik zorluklar
  6. Koçi Bey Raporu
  7. Merkantilizm
  8. Makyavelizm
  9. Kapitülasyonlar
  10. Para ayarında oynama
  Önermeler
  a. Osmanlı'nın ekonomi anlayışı
  b. Merkantilist anlayıştaki zenginleşme politikası
  c. Amaca ulaşmak için her yolun mübah olduğu anlayış
  d. Osmanlı ekonomisinin zor duruma düşmesinin nedeni
  e. Vergi kaynaklarının mültezimlere ömür boyu verilmesi
  f. Osmanlı'nın Avrupa'daki ekonomik yaklaşımlardan farklılığı
  g. Yerel ailelere verilen iltizamlarla ortaya çıkan durum
  h. Halkın göç etmesine neden olan durum
  ı. Mültezimlerin zorunlu olduğu görev
  i. Avrupa devletlerinin Osmanlı ticaretine hâkim olmak için verdiği mücadele
  j. Devalüasyonun nedeni

 36. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 12.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde gelişen farklı el sanatlarını öğrenecektir.

Öğrenciler, Tasavvuf Edebiyatı'nın özellikleri ve adlandırılması hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Cumhuriyet Dönemi'nde sanatın desteklenmesinin önemini anlama.

I. Ulusal Mimarlık Dönemi'nin ayırt edici özelliklerini öğrenme.

Cumhuriyet Dönemi'nde müzik alanındaki yenilikleri öğrenmek.

Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanındaki gelişmeleri ve nedenlerini anlama.

Eğitim kurumlarının siyasi ve sosyal gelişmelerden nasıl etkilendiğini anlamak.

Osmanlı Devleti'nde yabancı okulların varlığını ve etkilerini anlamak.

Cumhuriyet Dönemi'nde tıp alanında yapılan çalışmalara dair bilgi edinebilmek.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında uygulanan ekonomik politikalar hakkında bilgi edinmek.

Öğrenci, Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına katkısını anlar.

Öğrenci, liberal ekonomik yaklaşımın temel ilkelerini kavrar.

Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı hukuk sistemindeki yapılan değişiklikleri öğrenebilir.

Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı hukuk sistemine etkilerini anlar.

Öğrenciler, 1921 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetler konusundaki yaklaşımını anlayacaktır.

Öğrenciler, temel hak ve hürriyetlerin korunması ile olağanüstü hallerin dengesini sağlayacak ilkeyi öğrenecektir.

* Hukukun tanımı ve önemini kavramak * Hukukun temel ilkelerini öğrenmek * Hukukun toplumsal değişimle ilişkisini anlamak * Adaletin önemini ve herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurgulamak * Hukukun bireylerin haklarını ve özgürlüklerini koruduğunu bilmek * Hukuk devletinin özelliklerini ve önemini anlamak * Hukuki süreçlerin adil ve hızlı olmasının önemini kavramak * Hukukun suçluları cezalandırmaktan ibaret olmadığını öğrenmek * Hukukun anlaşmazlıkları çözmede etkili bir yol olduğunu anlamak * Hukukun toplumda barış ve uyumu sağladığını vurgulamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri