12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2

12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 CEVAPLARI

 1. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirine büyük ölçüde etkisi olan Fransız şair kimdir?

  A) Charles Baudelaire       B) Arthur Rimbaud          
  C) Paul Verlaine            D) Stephane Mallarme       
  E) Guillaume Apollinaire                               

 2. Cevap: A Açıklama:

  Fransız sembolist şair Charles Baudelaire, Türk şairleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 3. Nâzım Hikmet'in şiirlerinde serbest müstezadın özelliklerini taşıyan bir biçim kullanmasının nedeni nedir?

  A) Türk halk şiirinden etkilenmesi
  B) Batı edebiyatından etkilenmesi
  C) Tevfik Fikret'in şiirlerini düzenlemesi
  D) İdeolojik ve siyasi konuları işlemesi
  E) Fütürizm akımından etkilenmesi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Nâzım Hikmet, Batı edebiyatından etkilenerek serbest müstezadın özelliklerini Türk şiirine uyarlamıştır. 5. Attilâ İlhan'ın "Acı Ninni" şiirinde kullandığı büyük harf kullanmama ve noktalama işareti eksikliği hangi akımın etkisinde olduğunu gösterir?

  A) Fütürizm           B) Mavi Hareketi     
  C) Sembolizm          D) Dadaizm           
  E) Gerçeküstücülük                         

 6. Cevap: B Açıklama:

  Mavi Hareketi şairleri, büyük harf kullanmama ve noktalama işaretlerini en aza indirme gibi özellikleriyle bilinirler. 7. Nâzım Hikmet'in "Kerem Gibi" şiirinde Kerem karakterinin kullanılması hangi edebi türü yansıtır?

  A) Halk edebiyatı     B) Divan edebiyatı   
  C) Batı edebiyatı     D) Roman             
  E) Hikâye                                  

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kerem Gibi şiirinde Kerem karakterinin kullanılması, halk edebiyatının motiflerinden yararlanıldığını gösterir. 9. Toplumcu gerçekçi şiirin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halkın sorunlarını dile getirmek ve çözüm yolları göstermek
  B) İdeolojik ve siyasi konuları estetik kaygılarla işlemek
  C) Kişisel duyguları özgür ve yenilikçi biçimde ifade etmek
  D) Tarihi ve mitolojik olayları modern bir yorumla sunmak
  E) Felsefi derinlik ve sembolik anlamlar yaratmak

 10. Cevap: A Açıklama:

  Toplumcu gerçekçi şiirin temel amacı, halkın sorunlarını dile getirmek ve çözüm yolları göstermektir. 11. Fütürizm akımının şiirde vurguladığı özellikler nelerdir?

  A) Geleneksel biçim ve ölçüleri kullanma
  B) Hâlihazırda var olanı yansıtma
  C) Hareketi, ilerlemeyi ve dinamizmi yüceltme
  D) Doğa ve aşk gibi temalara odaklanma
  E) Sanatın toplumsal faydasını vurgulama

 12. Cevap: C Açıklama:

  Fütürizm, hareketliliği, ilerlemeyi ve dinamizmi yüceltir. 13. Arif Nihat Asya'nın hangi şiirinde hitabet üslubu öne çıkmaktadır?

  A) Dua              B) Bayrak          
  C) Mevlana          D) Vatan Toprağı   
  E) Şehitlik                            

 14. Cevap: B Açıklama:

  "Bayrak" şiiri, Arif Nihat Asya'nın hitabet üslubunun etkili bir örneğidir. 15. Orhan Veli Kanık'ın "Kitabe-i Seng-i Mezar" şiirinde hangi temanın işlendiği görülür?

  A) Aşk                       B) Vatan sevgisi            
  C) Sıradan insanın yaşamı    D) Doğa                     
  E) Felsefi arayışlar                                     

 16. Cevap: C Açıklama:

  Şiir, Süleyman Efendi adlı sıradan bir insanın hayatını konu edinmektedir. 17. Ahmet Kutsi Tecer'in şiirlerinde hangi edebi akımın etkisi görülür?

  A) Sembolizm          B) Millî Edebiyat    
  C) Tanzimat           D) Yeni Edebiyat     
  E) Divan Edebiyatı                         

 18. Cevap: B Açıklama:

  Ahmet Kutsi Tecer, Millî Edebiyat akımının temsilcilerindendir. 19. Garip akımının öncülerinden hangisidir?

  A) Orhan Veli Kanık         B) Ahmet Hamdi Tanpınar    
  C) Necip Fazıl Kısakürek    D) Nazım Hikmet            
  E) Cemal Süreya                                        

 20. Cevap: A Açıklama:

  Garip akımının öncüsü, Orhan Veli Kanık'tır. 21. Oktay Rifat'ın hangi şiirinde çağrışım gücü yüksek bir söyleyiş yer almaktadır?

  A) Gemiler            B) Aşağı Yukarı      
  C) Karga ile Tilki    D) Yaşayıp Ölmek     
  E) Perçemli Sokak                          

 22. Cevap: A Açıklama:

  "Gemiler" şiirinin son iki dizesi, çarpıcı bir çağrışım gücü içermektedir. 23. İkinci Yeni şiir anlayışının en belirgin özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Anlaşırlık ve somut kavramların kullanılması
  B) Kapalılık ve soyut kavramların kullanılması
  C) Halk dilinin önemsenmesi
  D) Biçime ve imgeye öncelik verilmemesi
  E) Garip akımıyla benzerlik göstermesi

 24. Cevap: B Açıklama:

  İkinci Yeni şiiri, anlaşılırlığı reddederek kapalılığa ve soyut kavramların kullanımına yönelmiştir. 25. İkinci Yeni akımını etkileyen sürrealizm akımının temel özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Aklın ve iradenin denetiminde düşüncenin ortaya konması
  B) Ruhsal olayların otomatik olarak ortaya çıkması
  C) Gerçek dışı olayların ve yerlerin kullanılması
  D) Halk dilinin yaygın olarak kullanılması
  E) Noktalama işaretlerinin kullanılması

 26. Cevap: B Açıklama:

  Sürrealizm, bilinçaltının verilerini aktarmayı amaçladığı için aklın ve iradenin denetiminden uzak ruhsal olayların otomatik olarak ortaya çıkmasına önem vermiştir. 27. Turgut Uyar'ın "Divan" adlı kitabında yer alan şiirlerin biçimsel özellikleri ile ilgili hangisi doğrudur?

  A) Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
  B) Divan şiirinin nazım biçimleri kullanılmıştır.
  C) Garip akımının şiir anlayışı benimsenmiştir.
  D) Sürrealizm akımının etkisinde kalınmıştır.
  E) Deneme türünde yazılmıştır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  "Divan" adlı kitapta, Turgut Uyar geleneksel şiirin ögelerini İkinci Yeni şiir anlayışı ile birleştirmiş ve divan şiirinin nazım biçimlerini kullanmıştır. 29. İlhan Berk'in "hansı, eskim, Berk kuşlarım" gibi ifadelerinin kullanım amacı hangisidir?

  A) Anlamı güçlendirmek
  B) Kapalı bir dil oluşturmak
  C) Halk diline yaklaşmak
  D) Gerçeküstü olaylar anlatmak
  E) Duyguları açıkça ifade etmek

 30. Cevap: B Açıklama:

  İlhan Berk, İkinci Yeni şiiri anlayışıyla kelimeleri değiştirerek, yeni kelimeler uydurarak kapalı ve zor bir şiir dili oluşturmayı amaçlamıştır. 31. Sezai Karakoç'un "Kapalı Çarşı" şiirinde "Kapalı Çarşı" ifadesinin hangi mecazi anlamı vardır?

  A) İstanbul'un tarihi bir mekanı
  B) Gizli ve anlaşılması zor bir düşünce dünyası
  C) Toplumsal sorunların merkezi
  D) Aşkın ve sevginin simgesi
  E) Halkın mücadelesinin alanı

 32. Cevap: B Açıklama:

  Şiirde "Kapalı Çarşı" ifadesi, İstanbul'un tarihi bir mekanını aşarak, anlaşılması zor, gizli bir düşünce dünyasını ve zihin karmaşasını temsil etmektedir. 33. Sezai Karakoç'un şiirlerinde İslami düşünceye yaklaşımı nasıldır?

  A) Gerçeküstücülük ile kaynaştırmıştır.
  B) Minimalist bir anlayışla işlemiştir.
  C) Geleneksel söyleyişler kullanmıştır.
  D) Halk şiirinden etkilenmiştir.
  E) Toplumsal sorunlarla özdeşleştirmiştir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Sezai Karakoç, şiirlerinde İslami düşünceyi modern şiirin gerçeküstücülüğüyle birleştirmiştir. 35. "Kayıt" adlı şiirin yazarı kimdir?

  A) Sezai Karakoç      B) Cahit Zarifoğlu   
  C) Süreyya Berfe      D) Haydar Ergülen    
  E) Özkan Mert                              

 36. Cevap: B Açıklama:

  "Kayıt" adlı şiir, İslam'ın Dirilişi adlı eseriyle tanınan Cahit Zarifoğlu'na aittir. 37. Süreyya Berfe'nin şiirlerinde öne çıkan temalardan biri hangisidir?

  A) Metafizik arayış    B) doğa               
  C) Aşk                 D) Modernizm          
  E) Sınıf mücadelesi                          

 38. Cevap: B Açıklama:

  Süreyya Berfe, şiirlerinde doğayı insanla birlikte ele almış ve doğaya dair ayrıntıları güçlü bir şekilde vermiştir. 39. Haydar Ergülen hangi şiir anlayışıyla ilişkilidir?

  A) Geleneksel            B) Romantik             
  C) İmgeci                D) Gerçeküstücü         
  E) Toplumsal gerçekçi                            

 40. Cevap: C Açıklama:

  Haydar Ergülen, çağrışım zenginliği olan sanatçı, imgeci şiirin güçlü temsilcilerindendir. 41. "Bağa Gidenin Türküsü" adlı şiirin izlenimleri yansıttığı yer neresidir?

  A) İstanbul                B) Ergani                 
  C) Ankara                  D) Maraş                  
  E) Anadolu'nun bir köyü                              

 42. Cevap: E Açıklama:

  Süreyya Berfe'nin "Bağa Gidenin Türküsü" adlı şiirinde, Anadolu'nun bir köyündeki izlenimlerini yansıtmıştır. 43. Hüseyin Atlansoy'un şiirlerinde ön planda tuttuğu temalardan biri hangisidir?

  A) İslami duyarlılık
  B) Sosyal adalet
  C) Doğal güzellikler
  D) Kent yaşamının olumsuzlukları
  E) Kişisel bunalımlar

 44. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "Atlansoy şiirlerinde İslami duyarlılığı ön planda tutmuştur" ifadesi yer almaktadır. 45. Âşık Feymani'nin şiirlerinin üslubunu belirleyen unsurlar nelerdir?

  A) Kelime oyunları ve sembolik anlatım
  B) Atasözleri, deyimler ve kargışlar
  C) Felsefi düşünceler ve karmaşık imgeler
  D) Divan edebiyatının kalıplarına bağlılık
  E) Tasavvufi öğretiler ve hikâyeler

 46. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, "Feymani, badeli âşıklardandır. Doğal, akıcı ve içten bir üslubu vardır. Yerel ve özgün bir söyleyişe sahip olan Feymani; şiirlerini atasözleri, deyimler, alkış ve kargışlar gibi çeşitli halk söyleyişleriyle zenginleştirmiştir." ifadesi yer almaktadır. 47. Hüseyin Atlansoy'un hangi şiirinde "Bir budalalık sandalı dünya" imgesi kullanılmıştır?

  A) Serseri
  B) Kaçak Yolcu
  C) İlk Sözler
  D) Şehir Konuşmaları
  E) Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi

 48. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "Okuduğunuz şiirde “Bir budalalık sandalı dünya” ya da “Derinliğine bilme rüyasında” dizelerinde şair tarafından çok anlamlı okumaya uygun imgeler oluşturulduğu görülmektedir." ifadesi yer almaktadır. 49. Âşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" şiirinde kullandığı anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Alegori         B) Benzetme       
  C) Kişileştirme    D) Özdeyiş        
  E) Mecaz                             

 50. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, "Bu şiirinde Âşık Veysel, dünyaya gelen insanoğlunun “uzun ince bir yol” benzetmesiyle nitelediği ömür sürecinde yaşadıklarını anlatmıştır." ifadesi yer almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 Detayları

12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Roman
 • Deneme

Ayrıca 12.Sınıf tde dersi III. ünite şiir konusu test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Edebi akımların ulusal edebiyatlar üzerindeki etkisini anlama

Kültürel etkileşim ve edebi akımların Türk edebiyatına yansımalarını anlama

Edebî çevrelerin ve akımların özelliklerini belirleme

Halk edebiyatının çağdaş edebiyata etkilerini anlama

Edebi akımların amaçlarını ve özelliklerini kavrama

Edebi akımların şiirdeki teknik özelliklerini anlama

Cumhuriyet Dönemi şairlerinin şiirsel özellikleri ve temaları

Garip akımının şiirsel özellikleri ve temaları

Cumhuriyet Dönemi şairlerinin şiirsel özellikleri ve temaları

Garip akımının şiirsel özellikleri ve temaları

Cumhuriyet Dönemi şairlerinin şiirsel özellikleri ve temaları

İkinci Yeni şiir anlayışını kavrama

Sürrealizm akımını anlama

İkinci Yeni şiirindeki geleneksel unsurları ayırt etme

İkinci Yeni şiirinde sembolik dilin önemini anlama

Şiirde mecazi anlatımın yorumlanabilmesi

İslami gelenekte yer alan şairlerin şiir anlayışlarını ayırt edebilme.

Cumhuriyet Dönemi şairlerini eserleriyle ilişkilendirebilme.

Toplumcu gerçekçi şairlerin temalarını belirleyebilme.

1980 sonrası Türk şiirindeki farklı şiir anlayışlarını ayırt edebilme.

Cumhuriyet Dönemi şairlerinin kullandıkları anlatım tekniklerini belirleyebilme.

TDE1.8. Türk şiirinde dönemin özelliklerini ve temalarını belirleme

TDE1.10. Halk şairlerinin üsluplarını değerlendirme

TDE1.11. Şairlerin şiirlerinde kullandıkları imgeleri belirleme

TDE1.12. Edebî sanatları belirleme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf TDE III. Ünite - Şiir - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri