12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1

12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi Camp David Antlaşması'nın şartlarından biri DEĞİLDİR?

  A) İsrail'in Sina Yarımadası'ndan çekilmesi
  B) Mısır'ın İsrail'in varlığını tanıması
  C) Filistin Devleti'nin kurulması
  D) Süveyş Kanalı'nın uluslararası sular hâline getirilmesi
  E) İsrail ile Mısır arasındaki sınırın belirlenmesi

 2. Cevap: C Açıklama:

  Camp David Antlaşması, Filistin Devleti'nin kurulmasını öngörmezken, Süveyş Kanalı'nın uluslararası sular hâline getirilmesini, İsrail ile Mısır arasındaki sınırın belirlenmesini ve İsrail'in Sina Yarımadası'ndan çekilmesini içerir. 3. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısı kimdi?

  A) Rauf Denktaş    B) Fazıl Küçük    
  C) Makarios        D) Yorgo Grivas   
  E) İsmet İnönü                       

 4. Cevap: B Açıklama:

  Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'tü. 5. Zürih Antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

  A) 1958    B) 1959    C) 1960    D) 1963    E) 1967    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Zürih Antlaşması, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında Kıbrıs sorununu çözmek için 11 Şubat 1959'da imzalanmıştır. 7. Kıbrıs'ta ENOSİS hareketi neyi amaçlıyordu?

  A) Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması
  B) Kıbrıs'ın bağımsızlığını kazanması
  C) Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması
  D) Kıbrıs'ın İngiltere'nin kolonisi olarak kalması
  E) Kıbrıs'ın ikiye bölünmesi

 8. Cevap: C Açıklama:

  ENOSİS, Yunan Megali İdeası'nın bir parçası olarak Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını amaçlıyordu. 9. Hangi antlaşma ile Türkiye, Kıbrıs'ın İngiltere'ye ilhakını tanıdı?

  A) Zürih Anlaşması
  B) Lozan Anlaşması
  C) Londra Anlaşması
  D) Ayşe Tatile Çıksın Anlaşması
  E) ENOSİS Anlaşması

 10. Cevap: B Açıklama:

  1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye, Kıbrıs'ın İngiltere'ye ilhakını tanıdı. 11. Kanlı Noel olarak bilinen saldırılar hangi yılda gerçekleşti?

  A) 1963    B) 1964    C) 1974    D) 1983    E) 1959    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Rumlar tarafından 21 Aralık 1963'te gerçekleştirilen saldırılar, Kanlı Noel olarak bilinir. 13. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği tarihtir?

  A) 13 Şubat 1975      B) 15 Kasım 1983     
  C) 20 Temmuz 1974     D) 14 Ağustos 1974   
  E) 21 Aralık 1963                          

 14. Cevap: B Açıklama:

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15 Kasım 1983'te ilan edildi. 15. Türkiye'nin Kıbrıs politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Adanın Yunanistan'a bağlanmasını engellemek
  B) Adanın Türk egemenliği altına girmesini sağlamak
  C) Adanın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını desteklemek
  D) Adanın İngiltere'nin yönetimi altında kalmasını sağlamak
  E) Adanın BM yönetimi altına girmesini kabul etmek

 16. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin Kıbrıs politikası, adanın Yunanistan'a bağlanmasının engellenmesini amaçlıyordu. 17. Rumların Kıbrıs konusundaki yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Adanın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını desteklerler
  B) Adanın Yunanistan'a bağlanmasını isterler
  C) Adanın Türkiye'nin egemenliği altına girmesini kabul ederler
  D) Adanın İngiltere'nin yönetimi altında kalmasını talep ederler
  E) Adanın BM yönetimi altına girmesine karşı çıkarlar

 18. Cevap: B Açıklama:

  Rumların temel amacı, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasıdır. 19. Kıta Sahanlığı sorunu, hangi iki ülke arasında ortaya çıkmıştır?

  A) Türkiye ve Yunanistan      B) Türkiye ve Kıbrıs         
  C) Yunanistan ve İngiltere    D) Türkiye ve Suriye         
  E) Türkiye ve Irak                                         

 20. Cevap: A Açıklama:

  Kıta Sahanlığı sorunu, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'ndeki petrol arama faaliyetleri nedeniyle çıkmıştır. 21. Mavi Vatan politikasının amaçlarından biri hangisidir?

  A) Uluslararası hukuku çiğneyerek Türkiye'nin deniz sınırlarını genişletmek
  B) Doğu Akdeniz'deki iş birliğini güçlendirmek
  C) Yunanistan ile Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıkları çözmek
  D) Kıta sahanlığının sınırlarını tek taraflı olarak belirlemek
  E) Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini engellemek

 22. Cevap: B Açıklama:

  Mavi Vatan politikası, Doğu Akdeniz'de muhtemel iş birliği mekanizmaları ile küresel ticaretin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını amaçlamaktadır. 23. ASALA terör örgütü hangi ülkenin diasporası tarafından desteklenmiştir?

  A) Türkiye    B) Rusya    C) Yunanistan    D) Ermenistan    E) ABD    

 24. Cevap: E Açıklama:

  Ermeni diasporası, ASALA terör örgütünü destekleyerek Türkiye aleyhindeki iddialarını yaymaya ve Türkiye'yi uluslararası alanda zor duruma düşürmeye çalışmıştır. 25. Batı Trakya Türklerinin hangi hakları diğer Müslüman azınlıklara göre daha kısıtlıdır?

  A) Anadilinde eğitim alma hakkı
  B) Vakıf yönetimlerinde görev alma hakkı
  C) Seçme ve seçilme hakkı
  D) Gayrimenkul satın alma hakkı
  E) Hristiyan olmayanların devlet memuru olma hakkı

 26. Cevap: D Açıklama:

  Yunanistan, Batı Trakya Türklerine diğer Müslüman azınlıklara kıyasla bazı kısıtlamalar uygulamıştır, örneğin gayrimenkul satın alma yasağı. 27. 1960 Askerî Darbesi sonrasında kabul edilen anayasa hangisidir?

  A) 1961 Anayasası    B) 1971 Anayasası   
  C) 1982 Anayasası    D) 1991 Anayasası   
  E) 2001 Anayasası                        

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, 1960 Askerî Darbesi sonrasında 1961 Anayasası'nın kabul edildiği belirtilmektedir. 29. 12 Mart 1971 tarihinde yaşanan olay hangisidir?

  A) Askerî darbe
  B) Muhtıra
  C) Millî mutabakat hükümetinin kurulması
  D) 15 Temmuz darbe girişimi
  E) Cumhuriyetin ilanı

 30. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Süleyman Demirel Hükûmetine verilen muhtıranın, iktidarın görevi bırakmasıyla sonuçlandığı belirtilmektedir. 31. 1980 Askerî Darbesi'nin gerekçesi olarak gösterilen etkenlerden biri hangisidir?

  A) Ekonomik kriz            B) Sosyal huzursuzluk      
  C) Terör olayları           D) Siyasi istikrarsızlık   
  E) Hepsi                                               

 32. Cevap: E Açıklama:

  Metinde, 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi'nin gerekçesi olarak ekonomik bunalımlar, sosyal çalkantılar, anarşi ve terör olayları gibi çeşitli etkenlerin bir arada bulunduğu belirtilmektedir. 33. 1961 Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti hangi niteliklere sahiptir?

  A) Demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti
  B) Sosyalist, demokratik ve lâik bir hukuk devleti
  C) Laik, üniter ve sosyal bir hukuk devleti
  D) Demokratik, üniter ve sosyalist bir hukuk devleti
  E) Laik, federal ve sosyal bir hukuk devleti

 34. Cevap: A Açıklama:

  1961 Anayasası'nın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtir. 35. 1982 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetler hangi ilkeye aykırı olamaz?

  A) Kamu yararı              B) Gençlik ve spor hakkı   
  C) Ölçülülük ilkesi         D) Kişisel dokunulmazlık   
  E) Adil yargılanma hakkı                               

 36. Cevap: C Açıklama:

  1982 Anayasası'nın 13. maddesi, temel hak ve hürriyetlerin ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağını belirtir. 37. 1961 Anayasası'nda temel hakların özüne dokunulması mümkün müdür?

  A) Evet                B) Hayır              
  C) Sınırlamaya göre    D) Hukuka göre        
  E) Devletin izniyle                          

 38. Cevap: B Açıklama:

  1961 Anayasası'nın 11. maddesi, temel hakların özüne kanunla bile dokunulamayacağını belirtir. 39. 1961 Anayasası'nın temel önceliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devletin bütünlüğü    B) Kişinin özgürlüğü    
  C) Ekonomik kalkınma     D) Sosyal adalet        
  E) Milliyetçilik                                 

 40. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "1961 Anayasası’nda “Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” denerek devletin varlığı ön koşul olarak görülmüş..." ifadesi, devletin bütünlüğünün temel öncelik olduğunu göstermektedir. 41. Metne göre, 1980'lerde Türkiye'de ekonomi politikasında öncelik verilen alan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarımın desteklenmesi
  B) Ağır sanayinin geliştirilmesi
  C) Liberalizme geçiş
  D) Devletçiliğin güçlendirilmesi
  E) Turizm sektörünün canlandırılması

 42. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, "Türkiye’yi refaha kavuşturacak, uluslararası ekonomik sisteme entegre edecek adımlar, darbe öncesinde hazırlanan 24 Ocak Kararları’nın uygulanmasından geçiyordu..." ifadesi, liberalizme geçişin öncelikli olduğunu göstermektedir. 43. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında Türkiye'de yaşanan sosyo-kültürel gelişmelerden biri değildir?

  A) Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım
  B) Arabesk müziğin yaygınlaşması
  C) Gençlik hareketlerinin ortaya çıkması
  D) Telefon ve renkli televizyonun halka açılması
  E) Ailenin geleneksel yapısında büyük bir değişim

 44. Cevap: E Açıklama:

  Metinde aile yapısında büyük bir değişimin yaşandığına dair bir bilgi yer almamaktadır. 45. 1980'li yıllardaki ekonomi politikalarının temel amaçlarından biri neydi?

  A) Enflasyonu azaltmak
  B) Devletin ekonomideki payını artırmak
  C) Sosyal refah harcamalarını azaltmak
  D) Kamu sektörünün büyümesini desteklemek
  E) İşsizliği azaltmak

 46. Cevap: A Açıklama:

  1980'li yıllardaki ekonomi politikaları, enflasyonu azaltmayı ve serbest piyasa ekonomisini hareketlendirmeyi amaçlıyordu. 47. Katma Değer Vergisi'nin (KDV) uygulanmasının temel nedeni neydi?

  A) Devlet ödemelerinin istikrarını sağlamak
  B) İthal mallara koruma sağlamak
  C) İhracatı artırmak
  D) Stokculuğu önlemek
  E) Yerli üretimi teşvik etmek

 48. Cevap: A Açıklama:

  KDV, devlet ödemelerinin dengeli ve devamlı olabilmesi için vergi gelirlerinin istikrarlı ve istenilen düzeyde olması amacıyla uygulandı. 49. 24 Ocak Kararları kapsamında gerçekleştirilen "serbest piyasa ekonomisi" uygulamasının amacı neydi?

  A) Devlet müdahalesini azaltmak
  B) Yabancı yatırımları artırmak
  C) Sosyal adaleti sağlamak
  D) Çalışanların refahını iyileştirmek
  E) Tarıma destek vermek

 50. Cevap: A Açıklama:

  24 Ocak Kararları, serbest piyasa koşullarını ekonomik gelişmenin yönlendirici gücü olarak görüyor ve devlet müdahalesini azaltmayı amaçlıyordu.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 Detayları

12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf inkılap tarihi dersi VII. ünite toplumsal devrim çağında dünya ve Türkiye konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Soğuk Savaş Dönemi'nde ABD'nin Arap-İsrail çatışmasını çözme çabalarını ve Camp David Antlaşması'nın önemini anlama.

Kıbrıs Barış Harekâtı ve Kıbrıs sorunu hakkında bilgi sahibi olmak.

Kıbrıs Barış Harekâtı ve Zürih Antlaşması hakkında bilgi sahibi olmak.

Kıbrıs Barış Harekâtı ve Kıbrıs sorununda ENOSİS hareketinin rolü hakkında bilgi sahibi olmak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını anlama.

Kıbrıs sorunundaki önemli olayları hatırlama.

Kıbrıs sorunundaki dönüm noktalarını belirleme.

Kıbrıs anlaşmazlığının tarihsel arka planını anlamak

Kıbrıs anlaşmazlığının taraflarının pozisyonlarını belirlemek

Türkiye'nin deniz politikalarını anlamak

7.2.3. Ege Adaları Sorunu

7.2.5. ASALA ve Ermeni Diasporası

7.2.4. Batı Trakya Türklerinin Sorunları

DP iktidarının ikinci dönemindeki olumsuzlukların yarattığı gerginliğin 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi'ne yol açtığını anlama

Türkiye'de askerin siyasi sürece müdahalesi ve muhtıraların etkisini değerlendirme

1980 Askerî Darbesi'nin nedenlerini ve sonuçlarını yorumlama

1961 Anayasası'nın temel ilkelerini kavramak

1982 Anayasası'nın temel hak ve özgürlükler hakkındaki düzenlemelerini anlamak

1961 Anayasası'nın temel hakların korunması hakkındaki hükümlerini yorumlama

1961 ve 1982 Anayasalarının temel önceliklerini ayırt edebilme

1980'lerde Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını anlayabilme

1980 sonrasında Türkiye'de yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri ayırt edebilme

24 Ocak Kararları ve 1980'li yılların ekonomi politikalarını anlamak

KDV'nin amacını ve ekonomik etkilerini anlamak

24 Ocak Kararları'nın ekonomik arka planını ve hedeflerini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 13 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih VII. Ünite - Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri