12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1

12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 CEVAPLARI

 1. II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Büyük toprak sahiplerini zayıflatmak
  B) Tarımsal üretimi artırmak
  C) Köylülere ücretsiz toprak dağıtmak
  D) Tarım reformunu gerçekleştirmek
  E) Köylülerin şehir merkezlerine göç etmelerini engellemek

 2. Cevap: B Açıklama:

  Kanun, topraksız köylülere toprak sahibi olma ve tarımsal üretimi artırma fırsatı sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. 3. Demokrat Parti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan "Dörtlü Takrir" nedir?

  A) CHP içindeki muhalif milletvekillerinin partiden ihraç edilmesine yol açan önerge
  B) Yeni partilerin kurulmasını öngören bir kanun taslağı
  C) Seçim sisteminde ve usullerinde reform yapılmasını talep eden önerge
  D) Türkiye'nin NATO'ya üye olması gerektiğini savunan bir bildiri
  E) Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik toprak taleplerine karşı bir tepki bildirisi

 4. Cevap: C Açıklama:

  Dörtlü Takrir, CHP içindeki muhalif milletvekillerinin, toplumun demokrasiye hazır olduğunu ve çok partili siyasi faaliyetlere izin verilmesi gerektiğini savunan önergesidir. 5. 1946'da yapılan seçimlerden önce Türkiye'de uygulanan seçim sistemi hangisidir?

  A) Nispi temsil sistemi    B) Çoğunluk sistemi       
  C) Karma sistem            D) Açık liste sistemi     
  E) Kapalı liste sistemi                              

 6. Cevap: A Açıklama:

  1946 seçimleri, nispi temsil sistemi esaslı olarak yapılmıştır. Bu sistemde oylar partiler arasında bölünmekte ve kazandıkları oranda temsilci seçilmektedir. 7. Demokrat Parti'nin seçimlere katıldığı ilk seçim hangi yılda yapılmıştır?

  A) 1946    B) 1950    C) 1954    D) 1957    E) 1960    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Demokrat Parti, 1946 seçimlerinde ilk kez yarışmıştır. 9. II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de yaşanan değişimlerin nedenleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Sovyetler Birliği'nin toprak talepleri
  B) ABD'nin Türkiye'ye yardımları
  C) Toprak sorununun çözülememesi
  D) Tek parti yönetiminin baskıcı politikaları
  E) Demokrasi ve özgürlük taleplerinin artması

 10. Cevap: C Açıklama:

  Toprak sorunu, II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de çözülememiş bir problem olmasına rağmen, değişimlerin nedenleri arasında yer almamaktadır. 11. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'de yaşanan en önemli sonuçlardan biri hangisidir?

  A) Tek parti yönetiminin son bulması
  B) Toprak reformunun gerçekleştirilmesi
  C) SSCB ile ilişkilerin düzelmesi
  D) Ekonomi politikalarında liberalizmin benimsenmesi
  E) NATO üyeliğinin sağlanması

 12. Cevap: A Açıklama:

  Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi, 1923'ten beri devam eden tek parti yönetimine son vermiş ve Türkiye'yi çok partili bir demokrasiye taşımıştır. 13. Demokrat Parti'nin siyasi programında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Daha fazla hürriyet           B) Devlet kontrolünde ekonomi   
  C) Özel sektöre destek           D) Dinî konularda özgürlük      
  E) Liberal ekonomik politika                                     

 14. Cevap: B Açıklama:

  Demokrat Parti'nin programında devlet kontrolünde ekonomi değil, liberal ekonomik politika vurgulanır. 15. Demokrat Parti iktidarı döneminde aşağıdakilerden hangisi yaşanmadı?

  A) Basın üzerindeki baskıların azaltılması
  B) Yüksek İslam enstitülerinin açılması
  C) Millet Partisi'nin kapatılması
  D) Ezanın Türkçe okunmasının mecbur kılınması
  E) Amerikan üniversiteleri modeline göre üniversite kurulması

 16. Cevap: D Açıklama:

  Demokrat Parti iktidarı döneminde ezanın Türkçe okunması mecburiyeti kaldırılmıştır. 17. Kore Savaşı'na Türkiye'nin katılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) SSCB'ye karşı ABD desteği almak
  B) NATO'ya üye olabilmek
  C) Güney Kore'yi desteklemek
  D) E) Kuzey Kore'yi cezalandırmak

 18. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, Kore Savaşı'na katılarak SSCB'ye karşı ABD desteğini almak ve NATO'ya üye olabilmek amacıyla asker göndermiştir. 19. 6-7 Eylül Olayları'nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rumların Kıbrıs'ta bağımsızlık talepleri
  B) Demokrat Parti'nin baskıcı politikaları
  C) Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak etme girişimi
  D) Türk Ceza Kanunu'na eklenmek istenen İspat Hakkı tasarısı
  E) İsrail'in Filistin'e saldırısı

 20. Cevap: A Açıklama:

  6-7 Eylül Olayları, Rumların Kıbrıs'ta bağımsızlık taleplerine karşı yapılan bir protesto gösterisinin yıkıcı bir toplumsal harekete dönüşmesi sonucu meydana gelmiştir. 21. Bağdat Paktı, aşağıdaki ülkelerden hangilerini içerir?

  A) Türkiye, İran, Irak, Pakistan
  B) Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa
  C) Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan
  D) Türkiye, SSCB, Çin, Kuzey Kore
  E) Türkiye, Hindistan, Endonezya, Malezya

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bağdat Paktı, Türkiye, İran, Irak ve Pakistan'ın yer aldığı bir savunma örgütüdür. 23. İspat Hakkı tasarısı, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Hakaret davalarında sanıkların gerçekleri açıklama hakkı
  B) Gazetecilerin haber kaynaklarını açıklama zorunluluğu
  C) Yargıda idam cezasının kaldırılması
  D) Muhalif siyasetçilerin ifade özgürlüğünün kısıtlanması
  E) Ezanın Türkçe okunmasının mecbur kılınması

 24. Cevap: A Açıklama:

  İspat Hakkı tasarısı, hakaret davalarında sanıkların gerçekleri açıklama hakkı ile ilgili bir düzenlemedir. 25. 1957 Milletvekili Genel Seçimleri'nde en düşük oyu alan parti hangisidir?

  A) DP    B) CHP    C) CMP    D) TKP    E) HP    

 26. Cevap: E Açıklama:

  Tablo 6.4'e göre HP, 1957 seçimlerinde %0,6 oy oranıyla en düşük oyu almıştır. 27. Demokrat Parti döneminde Türkiye'nin dış politikasında öne çıkan özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) NATO'ya üyelik
  B) CENTO'ya katılım
  C) Bağlantısızlar Hareketi'ne destek
  D) Komünizme karşıtlık
  E) ABD ile yakın ilişkiler

 28. Cevap: E Açıklama:

  İçerikte, Demokrat Parti döneminde Türkiye'nin ABD ile yakın ilişkiler kurduğu belirtilmektedir. 29. 1950-1960 yılları arasında Türkiye'de yapılan en büyük altyapı projesi hangisidir?

  A) Keban Barajı       B) Altınköy Barajı   
  C) Karakaya Barajı    D) Aswan Barajı      
  E) Hiçbiri                                 

 30. Cevap: A Açıklama:

  İçerikte, Keban Barajı'nın Demokrat Parti döneminde yapılan en büyük altyapı projesi olduğu belirtilmektedir. 31. Demokrat Parti döneminde yapılan ekonomik politikalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Tamamen liberal politikalar uygulandı.
  B) Devletçi politikalar da izlendi.
  C) Sovyet tarzı merkezi planlı ekonomi uygulandı.
  D) Karma ekonomi modeli benimsendi.
  E) Piyasaya tamamen serbestlik tanındı.

 32. Cevap: B Açıklama:

  İçerikte, Demokrat Parti'nin başlangıçta liberal politikalar uygulamasına rağmen daha sonra devletçi politikalara yöneldiği belirtilmektedir. 33. 1950'lerden itibaren Türkiye'de gözlenen göç hareketinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Topraksızlık
  B) Tarım sektöründeki makineleşme
  C) Kentlere artan yatırımlar
  D) Yukarıdakilerin hepsi
  E) Hiçbiri

 34. Cevap: D Açıklama:

  İçerikte, topraklık, tarım sektöründeki makineleşme ve kentlere artan yatırımların kırsal kesimden kentlere göçe neden olan etkenler olduğu belirtilmektedir. 35. Demokrat Parti döneminde 1954 yılında çıkarılan yasa ile Türkiye'de aşağıdakilerden hangisine izin verilmiştir?

  A) Dış sermayenin girişine       B) Toprak reformuna             
  C) Çok partili siyasi sisteme    D) Basın özgürlüğüne            
  E) Sendikalara                                                   

 36. Cevap: A Açıklama:

  İçerikte, 1954 Petrol Yasası ile yabancı şirketlerin Türkiye'de petrol arama çalışmaları yapmasına izin verildiği belirtilmektedir. 37. Türkiye'de 1950-1960 yılları arasında en fazla artış gösteren tarımsal araç hangisidir?

  A) Karasaban        B) Traktör         
  C) Biçerdöver       D) Motorlu taşıt   
  E) Kamyon                              

 38. Cevap: B Açıklama:

  Verilen tabloya göre, traktör sayısı 1950-1960 yılları arasında 31.415'ten 42.136'ya çıkmıştır. 39. 1954 yılında Türkiye'de en düşük buğday verimi hangi ilde elde edilmiştir?

  A) Ankara
  B) İstanbul
  C) Konya
  D) Bursa
  E) Verilen tabloda bu bilgi yoktur.

 40. Cevap: E Açıklama:

  Soruda istenen bilgi tabloda yer almamaktadır. 41. 1957 yılında Türkiye'de motorlu taşıt sayısı kaçtır?

  A) 15.404    B) 30.250    C) 36.919    D) 57.460    E) 864    

 42. Cevap: C Açıklama:

  Verilen tabloya göre, 1957 yılında Türkiye'de motorlu taşıt sayısı 36.919'dur. 43. Kore Harbi'nin sona ermesiyle Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyen faktör hangisidir?

  A) İhraç mallarının fiyatlarının artması
  B) İhraç mallarının fiyatlarının yarı yarıya düşmesi
  C) Ticaret hadlerinin Türkiye'nin lehine olması
  D) Türkiye'nin millî savunma harcamalarının artması
  E) Köylülerin Sümerbank'tan aldığı ürünlerin ucuzlaması

 44. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Kore Harbi'nin sona ermesiyle ihraç mallarının fiyatlarının yarı yarıya düştüğü belirtilmektedir. 45. Menderes Dönemi'nde Türkiye'de yaşanan kuraklık hangi yıllar arasında görülmüştür?

  A) 1950-1954                   B) 1954-1958                  
  C) 1958-1960                   D) 1960-1962                  
  E) Metinde bu bilgi yoktur.                                  

 46. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, 1954-1958 yılları arasında Anadolu'da 30-35 yılda bir görülen kuraklığın yaşandığı belirtilmektedir. 47. 1960 yılında Türkiye'de en çok otobüs bulunan il hangisidir?

  A) Ankara
  B) İstanbul
  C) İzmir
  D) Bursa
  E) Verilen tabloda bu bilgi yoktur.

 48. Cevap: E Açıklama:

  Soruda istenen bilgi tabloda yer almamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 Detayları

12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf tarih dersi VI. ünite II. dünya savaşı sonrasında Türkiye ve dünya konusu test soruları 1, test formatında cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de yaşanan toplumsal ve ekonomik değişimleri anlama.

Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçiş sürecini kavrama.

Türkiye'de seçim sistemlerinin tarihsel gelişimini anlama.

Türkiye'de çok partili siyasi hayatın gelişimini kavrama.

II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin dış ve iç politikasını anlama.

Türkiye'de siyasi sistemin tarihsel gelişimini anlama.

1950'lerde Türkiye'de siyasi hayatın temel özelliklerini anlama

Demokrat Parti iktidarının iç siyasi uygulamalarını değerlendirme

Türkiye'nin soğuk savaş dönemindeki dış politikasını anlama

1950'lerde Türkiye'deki toplumsal gerilimleri ve çatışmaları analiz etme

Soğuk savaş döneminde Türkiye'nin bölgesel ve küresel politikalarını yorumlama

1950'lerde Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin iniş çıkışlarını değerlendirme

Siyasi tarih konularını anlama

Dış politika tarihini anlama

Ekonomik tarih konularını anlama

Ekonomik tarih konularını anlama

Sosyal tarih konularını anlama

Hukuki tarih konularını anlama

Türkiye'de tarımsal teknolojinin gelişimi

Türkiye'de tarımsal üretim ve verimlilik

Türkiye'de ulaşım altyapısının gelişimi

Türkiye ekonomisinin dış faktörlerden etkilenmesi

Türkiye'de doğal afetlerin ekonomik etkileri

Türkiye'de bölgesel ulaşım farklılıkları

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih VI. Ünite - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri