12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1

12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 CEVAPLARI

 1. I. ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Millî Mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlamak
  B) Çok partili siyasi hayata geçmek
  C) Antlaşmalara imza atmak
  D) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
  E) Toplumsal eşitsizlikleri gidermek

 2. Cevap: A Açıklama:

  I. ve II. TBMM'nin öncelikli hedefi, Misak-ı Millî sınırlarını korumak ve vatanın bağımsızlığını kazanmaktı. 3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunda önemli rol oynayan kişilerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Adnan Adıvar             B) Abdülhamid Han          
  C) Enver Paşa               D) Kazım Karabekir         
  E) Mustafa Kemal Atatürk                               

 4. Cevap: D Açıklama:

  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy gibi Millî Mücadele'de önemli rol oynayan kişiler bulunmaktaydı. 5. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Türk kadınına yönelik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Siyasi haklar tanımak
  B) Toplumsal hayattan uzak tutmak
  C) Eğitim ve iş imkânlarını kısıtlamak
  D) Aile içinde ikinci plana itmek
  E) Erkeklere eşit haklar vermek

 6. Cevap: A Açıklama:

  Serbest Cumhuriyet Fırkası, kadınların siyasi haklarının tanınması taraftarıydı ve tüzüğünde bu yaklaşımı açıkça ifade etmişti. 7. Atatürk'ün dış politika ilkesi hangisidir?

  A) Gerçekçi ve barışçıl      B) Genişlemeci ve agresif   
  C) Bağımlı ve işbirlikçi     D) Tarafsız ve pasif        
  E) İdeolojik ve yayılmacı                                

 8. Cevap: A Açıklama:

  Atatürk, gerçekçi, bağımsız, barışçıl, akılcı ve millî bir dış politika yaklaşımı benimsemiştir. 9. Aşağıdaki görüşlerden hangisi Atatürk'ün tam bağımsızlık anlayışına uygun değildir?

  A) Siyasi bağımsızlık            B) Mali bağımsızlık             
  C) Kültürel bağımsızlık          D) Yabancı güçlerle işbirliği   
  E) Askeri bağımsızlık                                            

 10. Cevap: D Açıklama:

  Tam bağımsızlık, her alanda tam özgürlük ve bağımsızlık demektir, dolayısıyla yabancı güçlerle işbirliği uygun değildir. 11. Atatürk'e göre, harp için hangi koşul gereklidir?

  A) Ekonomik kazanç
  B) Toprak fethetme
  C) Millet hayatının tehlikeye uğraması
  D) Dış güçlerin baskısı
  E) İç karışıklıklar

 12. Cevap: C Açıklama:

  Atatürk'e göre harp, ancak millet hayatı tehlikeye uğradığında meşrudur. 13. Ankara Antlaşması, hangi iki ülke arasında imzalanmıştır?

  A) Türkiye-İngiltere            B) Türkiye-Fransa              
  C) Türkiye-İtalya               D) Türkiye-Sovyetler Birliği   
  E) Türkiye-Yunanistan                                          

 14. Cevap: B Açıklama:

  Ankara Antlaşması, Türkiye ile Fransa arasında imzalanmıştır. 15. Hatay'ın ana vatana katılması sürecine en büyük katkıyı yapan Türk devlet adamı kimdir?

  A) İsmet İnönü       B) Tayfur Sökmen    
  C) Fethi Okyar       D) Celal Bayar      
  E) Refik Koraltan                        

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hatay'ın ana vatana katılması sürecinde en büyük katkıyı Tayfur Sökmen yapmıştır. 17. Türkiye ve Fransa arasındaki Osmanlı borçları sorunu, hangi tarihte yapılan antlaşma ile çözülmüştür?

  A) 1928    B) 1933    C) 1938    D) 1945    E) 1954    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye ve Fransa arasındaki Osmanlı borçları sorunu, 1933 yılında yapılan antlaşma ile çözülmüştür. 19. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'ye sağladığı en önemli avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Boğazların savunmasını Türkiye'ye bırakmak
  B) Ticari gemilerin Boğazlardan serbestçe geçmesine izin vermek
  C) Boğazlar Komisyonu'nun yetkilerini artırmak
  D) Savaş gemilerinin Boğazlardan geçmesini yasaklamak
  E) Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesini sağlamak

 20. Cevap: A Açıklama:

  Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye'ye Boğazları savunma hakkı vererek egemenliğini güçlendirmiştir. 21. Sadabat Paktı hangi ülke arasında imzalanmamıştır?

  A) Türkiye    B) İran    C) Irak    D) Suriye    E) Afganistan    

 22. Cevap: D Açıklama:

  Suriye, toprak sorunları nedeniyle Sadabat Paktı'na katılmamıştır. 23. Türkiye'nin Balkan Antantı'na katılmasındaki temel amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bulgaristan'ın yayılmacılığını frenlemek
  B) SSCB'nin bölgedeki etkisini azaltmak
  C) İtalya'nın Balkanlar'daki saldırganlığını önlemek
  D) Fransa ile ilişkilerini geliştirmek
  E) Lozan Antlaşması'nı uygulamayı kolaylaştırmak

 24. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye, İtalya'nın Balkanlar'daki yayılma politikasını önlemek için Balkan Antantı'na katılmıştır. 25. I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da güvenlik sorunlarını çözmek için imzalanan antlaşmalardan biri hangisidir?

  A) Briand-Kellogg Paktı    B) Locarno Antlaşması     
  C) Milletler Cemiyeti      D) Versay Antlaşması      
  E) Sevr Antlaşması                                   

 26. Cevap: B Açıklama:

  Locarno Antlaşması, Almanya ve Fransa arasındaki ilişkileri normalleştirmek ve Avrupa'daki güvenliği sağlamak amacıyla imzalanmıştır. 27. Milletler Cemiyetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Barışı sağlamak
  B) Adaleti hâkim kılmak
  C) Uluslararası hukuku güçlendirmek
  D) Galip devletlerin çıkarlarını korumak
  E) Sorunları iş birliğiyle çözmek

 28. Cevap: D Açıklama:

  Milletler Cemiyeti, galip devletlerin çıkarlarına aracılık etmek yerine tüm devletlerin iş birliğini sağlamayı amaçlamıştır. 29. Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti'nin başarısız olmasına neden olan bir faktör değildir?

  A) ABD'nin üye olmaması
  B) Sovyetler Birliği'nin üye olmaması
  C) Güçlü devletlere fazla yetki verilmesi
  D) Herhangi bir yaptırım gücüne sahip olmaması
  E) Almanya'nın antlaşmaları ihlal etmesi

 30. Cevap: E Açıklama:

  Almanya'nın antlaşmaları ihlal etmesi, Milletler Cemiyeti'nin başarısızlığına katkıda bulunan bir faktör değildi. Başarısızlık, diğer nedenlerden kaynaklandı. 31. 1929 Ekonomik Bunalımı'nda yaşanan ekonomik çöküş bireylerin yaşantılarında hangi değişime neden olmuştur?

  A) Yaşam standartlarının düşmesi
  B) Eğitim seviyelerinin yükselmesi
  C) Siyasi katılımın artması
  D) Sağlık hizmetlerine erişimin iyileşmesi
  E) Toplumsal eşitliklerin azalması

 32. Cevap: A Açıklama:

  Ekonomik çöküş, işsizliğe, gelir kaybına ve yaşam koşullarının kötüleşmesine yol açarak bireylerin yaşam standartlarını düşürmüştür. 33. 1929 Ekonomik Bunalımı'nın göç üzerindeki etkisi ne olmuştur?

  A) Göçün artmasına neden olmuştur.
  B) Göçün azalmasına neden olmuştur.
  C) Göçün yönünü değiştirmiştir.
  D) Göçü tamamen durdurmuştur.
  E) Göç üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Ekonomik bunalım nedeniyle iş kayıpları ve ekonomik zorluklar, insanların göç etme motivasyonunu azaltmış ve göçün azalmasına neden olmuştur. 35. 1929 Ekonomik Bunalımı'nın şehirleşme üzerindeki etkisi ne olmuştur?

  A) Şehirleşmenin hızlanmasına neden olmuştur.
  B) Şehirleşmenin yavaşlamasına neden olmuştur.
  C) Şehirlerde konut krizine yol açmıştır.
  D) Şehirlerin nüfusunun azalmasına neden olmuştur.
  E) Şehirleşme üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Ekonomik bunalım nedeniyle iş kayıpları ve ekonomik zorluklar, kırsal alanlardaki insanların geçim kaynaklarını kaybetmelerine ve kentsel alanlara göç etmelerine yol açmış, bu da şehirlerde konut krizine neden olmuştur. 37. Faşizmin başlıca özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Bireyin tamamen reddedilmesi
  B) Piyasa ekonomisinin savunulması
  C) Sosyal eşitliğin önemsenmesi
  D) Çok partili sistemin benimsenmesi
  E) Barışçıl dış politikanın izlenmesi

 38. Cevap: A Açıklama:

  Faşizm, bireyin tamamen reddedilmesi ve devletin mutlak üstünlüğünün kabul edilmesi üzerine kuruludur. 39. Nazi ideolojisi hangi ırka üstünlük tanımaktadır?

  A) İtalyan ırkı    B) Alman ırkı     
  C) Yahudi ırkı     D) Slav ırkı      
  E) Fransız ırkı                      

 40. Cevap: B Açıklama:

  Nazi ideolojisi, Alman ırkının üstünlüğünü savunur ve bununla birlikte Yahudileri sorumlu tutarak antisemitizmi körüklemiştir. 41. Liberalizmin temel kavramlarından biri hangisidir?

  A) Devletin ekonomiye müdahalesi(
  B) Gulag sisteminin uygulanması
  C) Hukukun üstünlüğü
  D) İşçi sınıfının diktatörlüğü
  E) Tek partili yönetim

 42. Cevap: C Açıklama:

  Liberalizm, hukukun üstünlüğü, bireysel özgürlükler ve serbest piyasa ekonomisini savunan bir ideolojidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 Detayları

12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.Sınıf Tarih dersi IV. Ünite İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

4.1.1. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

4.1.2. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

4.1.2. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası'nın temel ilkelerini anlama.

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası'nın hedeflerini ve esaslarını anlama.

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası'nın savaşa karşı yaklaşımını anlama.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dış politika anlaşmalarını açıklayabilme

Türkiye Cumhuriyeti'nin Hatay'ın ana vatana katılma sürecini açıklayabilme

Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ilişkilerini açıklayabilme

Cumhuriyet Dönemi Dış Politikası

Türkiye'nin İran, Irak ve Afganistan ile İlişkileri

Cumhuriyet Dönemi Dış Politikası

Dünya Savaşları Arası Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeleri Anlama

Milletler Cemiyeti ve Faaliyetlerini Değerlendirme

Milletler Cemiyeti'nin Başarısızlıklarını Tahlil Etme

2. Dünya Savaşı Öncesi Ekonomik Bunalımların Etkileri

Göç Hareketlerinin Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Nedenleri

Şehirleşmenin Sebepleri ve Sonuçları

Faşizmin özelliklerini anlama

Nazi ideolojisinin temel unsurlarını bilme

Liberalizmin temel ilkelerini anlayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih IV. Ünite - İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri