12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1

12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangi ilke, Türkiye'nin devlet düzeninde milletin egemenliğini temsil eder?

  A) Halkçılık          B) Milliyetçilik     
  C) Cumhuriyetçilik    D) İnkılapçılık      
  E) Laiklik                                 

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyetçilik ilkesi, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet şeklinin adıdır. 3. Hangi ilke, devletin ekonomiye müdahalesini ve yatırımları üstlenmesini öngörür?

  A) Milliyetçilik    B) İnkılapçılık    
  C) Halkçılık        D) Devletçilik     
  E) Laiklik                             

 4. Cevap: D Açıklama:

  Devletçilik ilkesi, devletin ekonomiye müdahalesini ve özellikle müteşebbislerin yetersiz kaldığı durumlarda ekonomik planlamayı üstlenmesini savunur. 5. Hangi ilke, çağın ihtiyaçları ve gerçekleri doğrultusunda sürekli geliştirilmeyi ve yenilenmeyi amaçlar?

  A) Cumhuriyetçilik    B) İnkılapçılık      
  C) Laiklik            D) Milliyetçilik     
  E) Halkçılık                               

 6. Cevap: B Açıklama:

  İnkılapçılık ilkesi, sürekli olarak akıl ve bilimin rehberliğinde, çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmeyi ve yenilenmeyi hedefler. 7. Hangi tarihî olay, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şeklini belirleyen bir adım olmuştur?

  A) Saltanatın kaldırılması      B) Ankara'nın başkent olması   
  C) Cumhuriyet'in ilanı          D) Halifeliğin kaldırılması    
  E) 1924 Anayasası'nın kabulü                                   

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilanı, Türkiye'nin yönetim şeklini belirleyen ve cumhuriyetçilik ilkelerini hayata geçiren bir adımdır. 9. Hangi olay, Türkiye'de başkentin belirlenmesi ve Millî Mücadele'nin merkezinin konumlandırılmasında önemli bir rol oynamıştır?

  A) Saltanatın kaldırılması      B) Ankara'nın başkent olması   
  C) Cumhuriyet'in ilanı          D) Halifeliğin kaldırılması    
  E) 1924 Anayasası'nın kabulü                                   

 10. Cevap: B Açıklama:

  Ankara'nın başkent olması, Türkiye'nin başkentini belirlemiş ve Millî Mücadele'nin merkezini bu şehre taşımıştır. 11. Türk Medeni Kanunu'nun kabulüyle hangi hak kadınlara tanınmıştır?

  A) Çalışma hakkı              B) Resmi nikah mecburiyeti   
  C) Velayet hakkı              D) Boşanma hakkı             
  E) Dinî tören yapma hakkı                                  

 12. Cevap: D Açıklama:

  Türk Medeni Kanunu kadınlara boşanma hakkı tanımıştır. 13. 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nun temel aldığı kanun hangisidir?

  A) Osmanlı Medeni Kanunu    B) İsviçre Medeni Kanunu   
  C) Fransız Medeni Kanunu    D) Roma Hukuku             
  E) Alman Medeni Kanunu                                 

 14. Cevap: B Açıklama:

  Türk Medeni Kanunu'nun temel aldığı kanun İsviçre Medeni Kanunu'dur. 15. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eğitimde dini unsurları vurgulamak
  B) Farklı okullar arasındaki rekabeti artırmak
  C) Millî bir eğitim sistemi oluşturmak
  D) Yabancı dil öğretimini teşvik etmek
  E) Eğitim masraflarını artırmak

 16. Cevap: C Açıklama:

  Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitimde birlik ve millî bir sistem oluşturmayı amaçlamıştır. Farklı eğitim tarzları arasındaki ayrılığı ortadan kaldırmış ve millî bir eğitim sistemi kurmuştur. 17. Harf İnkılabı'nın hedefi nedir?

  A) Türk alfabesini yabancı alfabelerle değiştirmek
  B) Türkçeyi Arap alfabesinden Latin alfabesine çevirmek
  C) Türkçeyi Avrupa dilleriyle entegre etmek
  D) Türk dilini korumak ve geliştirmek
  E) Türkçeyi hiçbir alfabe kullanmadan yazmaya geçmek

 18. Cevap: D Açıklama:

  Harf İnkılabı, Türk dilini korumak ve modernleştirmek amacıyla Latin alfabesine geçişi sağlamıştır. 19. Üniversite Reformu'nun getirdiği yenilikler arasında hangisi yoktur?

  A) İlmî ve idari özerklik verilmesi
  B) Akademik kariyer sisteminin düzenlenmesi
  C) Üniversitelerin idaresinin devlet tarafından sağlanması
  D) Bütçelerin azaltılması
  E) Her alanda öğretim elemanı yetiştirilmesi

 20. Cevap: D Açıklama:

  Üniversite Reformu'nun getirdiği yenilikler arasında bütçelerin artırılması ve yeterli düzeye yükseltilmesi vardır. 21. Misak-ı İktisadi’ye göre Türklerin yabancı sermayeye bakışı nasıldır?

  A) Açık alın ile serbestçe çalışmayı sever, işlerde inhisar istemez.
  B) Türk açık alın ile serbestçe çalışmayı sever, ancak yabancı sermayeye aleyhtarlık gösterir.
  C) Türk halkı, yabancı sermayeye müsamaha gösterir, ancak daima yerli sermayeyi destekler.
  D) Yabancı sermaye Türk halkı için önemli bir ekonomik kaynak olmuştur.
  E) Türkler, yabancı sermayeyi destekler ve açık alın ile çalışma fikrini benimserler.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Misak-ı İktisadi, Türk halkının çalışmayı, üretmeyi ve serbest çalışmayı savunduğunu, ancak işlerde kısıtlama istemediğini belirtir. Yabancı sermaye konusunda serbest ticarete ve çalışmaya olanak tanınır. 23. İktisat Kongresi'nin Alınan Kararlarına göre hangisi doğrudur?

  A) Kabotaj Kanunu, Türk kara sularında taşımacılık yapma hakkını yabancı şirketlere tanımıştır.
  B) Devlete ait ticaret ve sanayi bankalarının kurulması konusunda karar alınmamıştır.
  C) Teşvik-i Sanayi Kanunu, yerli sanayiyi korumak ve desteklemek amacıyla çıkarılmıştır.
  D) Yabancı sermayenin Türkiye'deki faaliyetleri kısıtlama getirilmemiştir.
  E) İktisat Kongresi, dış ticareti sınırlandırmayı amaçlayan kararlar almıştır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Teşvik-i Sanayi Kanunu, yerli sanayiyi desteklemek ve korumak için çıkarılmış, yabancı sermayeye kısıtlama getirmemiştir. 25. Türkiye'nin Dış Ticaret Stratejisi Hakkında Hangisi Doğrudur?

  A) Türkiye, dış ticarette sadece ihraç ürünlerine odaklanarak ithalatı azaltmayı hedefler.
  B) İhracatı artırmak için ithalatı kısıtlamak ve dış ticaret açığını azaltmak stratejisi izlenir.
  C) Türkiye, dış ticarette dengeli bir politika izler ve hem ithalatı hem de ihracatı teşvik eder.
  D) İhracatı desteklemek için ithalat kotaları getirilmiştir.
  E) Türkiye'nin dış ticaret stratejisi, sadece ithalatı artırmaya yöneliktir.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye dış ticarette dengeli bir politika izleyerek hem ithalatı hem de ihracatı teşvik eder, bu da dış ticaret dengesini korumasına yardımcı olur. 27. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler çerçevesinde hangi yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir?

  A) Sağlık Reform Yasası         B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu    
  C) Sağlık Hizmetleri Yasası     D) Halk Sağlığı Kanunu         
  E) Sağlık İyileştirme Yasası                                   

 28. Cevap: B Açıklama:

  1930'da çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, sağlık şartlarını iyileştirmeyi, bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi ve halkın tıbbi imkânlardan yararlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 29. Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin amacı nedir?

  A) Millî İktisat ve Tasarrufu Teşvik Etmek
  B) Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Etmek
  C) Toplumsal Dayanışmayı Sağlamak
  D) Yerli Malı Kullanımını Teşvik Etmek
  E) Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak

 30. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin amacı, toplumsal dayanışmayı sağlamak, yardıma muhtaç kişilere barınma, beslenme, sağlık yardımı ulaştırmak gibi birçok alanda faaliyet göstermektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Detayları

12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf tarih III. ünite test soruları 1; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 28 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri