12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Camp David Antlaşması nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Camp David Antlaşması, 1978 yılında Mısır ve İsrail arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Antlaşmaya göre İsrail, Sina Yarımadası'ndan çekilecek ve Mısır, İsrail'in varlığını resmen tanıyacaktı. Açıklama:

  Camp David Antlaşması, Arap-İsrail çatışmalarında bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Antlaşma, ilk kez bir Arap devletinin İsrail'in varlığını siyasi olarak kabul ettiği bir anlaşmadır. 3. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Kıta Sahanlığı gerginliğinin temelini açıklayınız.


 4. Cevap: Kıta Sahanlığı gerginliğinin temelini, Türkiye'nin Ege Denizi'nin ortasından geçen bir çizgiyi esas alan bölgede petrol arama ruhsatı tanıması ve Yunanistan'ın bu alanların Yunan kıta sahanlığına girdiğini savunması oluşturmaktadır. Açıklama:

  Türkiye, petrol arama ruhsatı verdiği bölgelerin Anadolu'nun doğal uzantısı ve Türk kara sularında olduğunu belirtirken, Yunanistan bu bölgelerin kendi kıta sahanlığına ait olduğunu iddia etmektedir. 5. Batı Trakya Türklerinin yaşadığı sorunlardan üç tane örnek veriniz.


 6. Cevap: * Vatandaşlıktan çıkarılma * Gayrimenkul edinme yasağı * Türkçe eğitim hakkının engellenmesi Açıklama:

  Yunanistan'ın imzaladığı uluslararası antlaşmalara rağmen, Batı Trakya'daki Türkler azınlık hakları konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. 7. Demokrat Parti döneminde tarım sektörüne yönelik hangi adımlar atılmıştır?


 8. Cevap: Traktör ithalatı desteği, yasal düzenlemeler ve ekili arazilerin artırılması Açıklama:

  Bu adımlar tarımsal verimliliği artırmış ve Türkiye'nin buğdayda dünya dördüncüsü olmasını sağlamıştır. 9. I. Dünya Savaşı'nın nedenleri nelerdir?


 10. Cevap: Paris Barış Konferansı'nın ağır antlaşmaları, Milletler Cemiyeti'nin etkisizliği ve 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı gibi nedenler. Açıklama:

  Paris Barış Konferansı, mağlup devletlere ağır cezalar getirdi ve Milletler Cemiyeti uluslararası sorunları çözmede başarısız oldu. Ekonomik bunalım ise sosyal ve siyasi istikrarsızlığa yol açarak savaşın nedenlerinden biri haline geldi. 11. İsrail Devleti'nin kuruluşuna giden süreçteki önemli gelişmeleri sıralayınız.


 12. Cevap: * Balfour Deklarasyonu (1917) * Filistin'e Yahudi göçünün artması * Araplar ile Yahudiler arasındaki çatışmaların artması * Filistin Özel Komitesi'nin çoğunluk ve azınlık planları * BM Genel Kurulu'nun çoğunluk planını kabul etmesi * İsrail Devleti'nin bağımsızlığının ilanı (1948) Açıklama:

  Bu gelişmeler, Filistin'de İsrail Devleti'nin kurulmasına giden yolu açmıştır. 13. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra kurulan uluslararası hukuk mahkemelerinin amacını belirtiniz.


 14. Cevap: Savaş suçlularını cezalandırmak. Açıklama:

  Nürnberg Mahkemeleri, II. Dünya Savaşı sırasında işlenen insanlığa karşı suçları yargılamak üzere kuruldu. 15. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'ye sağladığı faydalar nelerdir?


 16. Cevap: Boğazların savunmasının Türkiye'ye bırakılması ve geçişin sınırlandırılması. Açıklama:

  Sözleşme, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini ve bağımsızlığını güçlendirmiştir. 17. Sadabat Paktı'nın amacı neydi?


 18. Cevap: Bölge barışını ve güvenliğini sağlamak. Açıklama:

  Pakta katılan ülkeler, birbirlerine saldırmamayı ve ortak sınırların dokunulmazlığına saygı göstermeyi taahhüt etmişlerdir. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. DP iktidarının ilk yıllarında basın üzerindeki baskılar kaldırıldı mı?
  (.....) 2. Köy enstitüleri Demokrat Parti döneminde kapatıldı mı?
  (.....) 3. İspat Hakkı yasası Demokrat Parti'nin ilk döneminde mi gündeme geldi?
  (.....) 4. Kore Savaşı'na katılmak Türk dış politikasında bir kilometre taşı mıdır?
  (.....) 5. 6-7 Eylül Olayları, Yunanistan'ın Kıbrıs emellerine yönelik bir protesto muydu?
  (.....) 6. DP iktidarının son yıllarında ülkede gerginlik yaşandı mı?
  (.....) 7. Üniversitelerde darbeci oluşumlar DP döneminde arttı mı?
  (.....) 8. DP iktidarı 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile son buldu mu?
  (.....) 9. Marshall Planı'ndan yararlanmak DP'nin tarım politikalarını destekledi mi?
  (.....) 10. DP döneminde yabancı sermayeye teşvikler verildi mi?

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. DP iktidarında basın üzerindeki baskılar azaltıldı. 2. Köy enstitüleri kapatıldı ve öğretmen okullarına dönüştürüldü. 3. İspat Hakkı yasası DP'nin ikinci döneminde gündeme geldi. 4. Kore Savaşı'na katılım Türkiye'nin NATO üyeliğine giden yolda önemli bir adım oldu. 5. 6-7 Eylül Olayları, Kıbrıs'ın geleceği konusunda çıkan bir isyandan kaynaklandı. 6. DP iktidarının son yıllarında iktidar-muhalefet gerginlikleri zirveye ulaştı. 7. DP döneminde üniversitelerde darbeci oluşumlar iyice arttı. 8. DP'nin iktidarı 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile sona erdi. 9. Marshall Planı fonları, tarım araçlarının ithalatını destekleyerek tarımın gelişmesine katkı sağladı. 10. DP döneminde yabancı yatırımları teşvik etmek için çeşitli teşvikler verildi. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı sonrası kuruldu.
  2. (.....) ABD, Milletler Cemiyetine ilk günden itibaren üye oldu.
  3. (.....) Locarno Antlaşması, Almanya ile Fransa arasındaki ilişkileri normalleştirdi.
  4. (.....) Briand-Kellogg Paktı, savaşı yasadışı ilan etti.
  5. (.....) Kellogg Paktı, Birleşmiş Milletlerin kurulmasından önce imzalandı.
  6. (.....) Milletler Cemiyeti, II. Dünya Savaşı sırasında dağıldı.
  7. (.....) 1929 Büyük Bunalımı, Avrupa'da başladı.
  8. (.....) Büyük Bunalım, sanayi üretiminde azalmaya yol açtı.
  9. (.....) Büyük Bunalım, işsizliğin artmasına neden oldu.
  10. (.....) Büyük Bunalım, dünya ekonomisinde çöküşe yol açtı.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra kuruldu. 2. ABD, Milletler Cemiyetine ilk günden itibaren üye olmadı. 3. Locarno Antlaşması, Almanya ile Fransa arasındaki ilişkileri iyileştirdi ve Almanya'nın Avrupa'daki konumunu güçlendirdi. 4. Briand-Kellogg Paktı, savaşı uluslararası ilişkilerde yasa dışı ilan etti. 5. Kellogg Paktı, Birleşmiş Milletlerin kurulmasından önce imzalandı. 6. Milletler Cemiyeti, II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla işlevsiz hale geldi ve 1946'da resmen dağıldı. 7. 1929 Büyük Bunalımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. 8. Büyük Bunalım, sanayi üretiminde azalmaya ve ekonomik durgunluğa yol açtı. 9. Büyük Bunalım, işsizliğin önemli ölçüde artmasına neden oldu. 10. Büyük Bunalım, dünya ekonomisinde yaygın çöküşe yol açtı ve birçok ülkeyi etkiledi. 23. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. 1. Dünya Savaşı
  b. Lozan Barış Antlaşması
  c. Balkan Antantı
  d. Montreux Boğazlar Sözleşmesi
  e. Sadabat Paktı
  f. Türkiye'nin Milletler Cemiyetine girişi
  g. Türkiye-Sovyet ilişkileri
  h. Hatay'ın Türkiye'ye katılması
  ı. Türkiye-SSCB Tarafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması
  i. İkinci Dünya Savaşı
  1. 1936
  2. 1923
  3. 1932
  4. 1934
  5. 1937
  6. 1921
  7. 1939

 24. Cevap: 1. a 2. b 3. f 4. c 5. e 6. g 7. h Açıklama:

  Bu soruda tarihsel olaylar ve antlaşmaların imzalandıkları tarihler eşleştirilmektedir. 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a) Bağımsızlık
  b) Barışçılık
  c) Akılcılık
  d) Gerçekçilik
  e) Millîlik
  Atatürk'ün Bazı Görüşleri:
  1. "Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan ulaşmak arzu edilir olmakla beraber yolun makul, mantıki ve özellikle bilimsel olması şarttır."
  2. "Tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir."
  3. "Harp zaruri ve hayati olmalı... Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir."
  4. "Büyük hayalî işler yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden dünyanın düşmanlığını, kötü niyetini, kinini bu milletin ve memleketin üzerine çektik."
  5. "Her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koru-yup, milletin ve yurdun gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak; gelişigüzel, ulaşılmayacak istekler peşinde milleti uğraştırmamalıdır."

 26. Cevap: 1. e 2. a 3. c 4. d 5. b Cevap: Açıklama: 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. "Uykulu Türk mahallesi, sürekli kabusların yaşandığı karabasanlara gömüldü." sözünden hareketle Kıbrıs anlaşmazlığının Türk toplumu üzerindeki etkilerini açıklayınız.
  1. Türkiye, bölgede gerginliği artıran Yunanistan ile Mısır'ın __________ ihlal ettiğini duyurdu.
  2. Türkiye'nin ilan ettiği deniz yetki alanlarına "_________" kavramıyla ifade edilmiştir.
  3. Türkiye, güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı __________ politikasını uygulamaktadır.
  4. Kıta Sahanlığı, bir devletin açık denizler üzerindeki __________ ifade eder.
  5. Bir kıyı devletinin tam egemenliğe sahip olduğu deniz alanına __________ denir.
  6. __________ Antlaşması ile On İki Ada ve Meis Yunanistan'a verilmiştir.
  7. Balkan Savaşları sonrasında Batı Trakya, __________ bırakıldı.
  8. Yunanistan, Ege Adaları'nı 1960'lardan beri hukuku ihlal ederek __________maktadır.
  9. Ermeni diasporası, 1965'te sözde Ermeni soykırımının __________ isteklerini dillendirdi.
  10. Ermenilerin Osmanlı Devleti tarafından sözde soykırıma uğratıldığı iddiaları, Ermenistan'ın __________ İçin Gizli Ermeni Ordusu (ASALA) tarafından duyurulmaya çalışıldı.

 28. Cevap: 1. Uluslararası hukuku 2. Mavi Vatan 3. Mavi Vatan 4. Egemenliğini 5. Kara Suları 6. Paris 7. Bulgaristan'a 8. Silahlandırmaktadır 9. Tanınması 10. Kurtuluşu Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 12.sınıf tarih dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde mebsinavlari.com tarafından yen sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Camp David Antlaşması'nın Arap-İsrail çatışmalarında oynadığı rolü anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Kıta Sahanlığı gerginliğinin temel nedenlerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı temel sorunları öğrenecektir.

Öğrenciler, Demokrat Parti döneminde tarım sektörünün nasıl geliştirildiğini anlayacaklardır.

Öğrenciler, I. Dünya Savaşı'nın nedenleri hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenci, İsrail Devleti'nin kuruluş sürecini anlar.

Öğrenciler, savaş suçlarının yargılanmasının amacını anlayacaklardır.

Öğrenciler, Türkiye'nin Boğazlar konusundaki önemini kavrar.

Öğrenciler, Türkiye'nin bölgesel iş birliğine verdiği önemi anlar.

* Tarihsel bilgi birikiminin artması * Bir siyasi partinin iktidar yıllarındaki eylemleri hakkında bilgi edinme * Siyasi ve sosyal gerilimlerin tarihsel nedenlerini anlama * Türkiye ekonomisinin gelişimi ve sorunları hakkında bilgi edinme * Demokrasi ve darbeler arasındaki ilişkiyi kavrama

* Öğrenciler, I. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası barışı sağlama çabaları hakkında bilgi sahibi olurlar. * Öğrenciler, Briand-Kellogg Paktı, Locarno Antlaşması ve Milletler Cemiyeti'nin rolünü anlarlar. * Öğrenciler, 1929 Büyük Bunalımı'nın dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini öğrenirler.

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı'na kadarki önemli tarihi olayları ve antlaşmaları kronolojik olarak sıralayabilecekler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri