12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Saltanatın kaldırılmasının, cumhuriyetin ilanına etkisi nedir?


 2. Cevap: Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti hukuken sona erdi. Halifelik makamı siyasi yetkilerinden arındırılarak Osmanlı hanedanında bırakıldı. Millî iradeyi esas alan TBMM, Türk milletinin yegâne temsilcisi oldu. Cumhuriyet'in ilanına zemin hazırlayan bu köklü değişiklik cumhuriyetçilik, laiklik ve halkçılık ilkeleri ile uyumlu bir adım oldu. Açıklama:

  Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanına giden yolda önemli bir adımdır. Bu adımla birlikte, yönetimde millî egemenlik hâkim kılınarak demokratikleşme adına önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca, halifeliğin siyasi yetkilerinden arındırılmasıyla cumhuriyetin ilan edilmesi için gerekli ortamın oluşturulması sağlanmıştır. 3. Ankara'nın başkent olmasının, cumhuriyetin ilanına etkisi nedir?


 4. Cevap: Ankara'nın başkent oluşuyla yeni bir devlet inşa etme sürecinde önemli bir adım daha atıldı. Ülke yönetimiyle ilgili siyasi ve ekonomik kararlar artık Millî Mücadele'nin sembol şehri başkent Ankara'dan alınacaktı. Ankara, kısa sürede kültür ve sanat faaliyetleriyle de ülkenin merkezi hâline geldi. Başkentin kıyı ve sınır bölgelerinden uzaklaştırılması muhtemel güvenlik açığı sorununu çözdü. Bazı Avrupa devletlerinin Ankara'da büyükelçilik açma konusundaki isteksizliğine karşın Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı duruşu sayesinde bu direnç kırıldı, yeni devletin dış politikadaki otoritesi güçlendi. Açıklama:

  Ankara'nın başkent oluşu, cumhuriyetin ilanına giden yolda önemli bir adımdır. Bu adımla birlikte, yeni devletin başkentinin belirlenmiş olması, cumhuriyetin ilan edilmesi için gerekli şartlardan birini sağlamıştır. Ayrıca, Ankara'nın başkent olmasıyla yeni devletin bağımsızlığı ve egemenliği daha da vurgulanmış, dış politikada daha güçlü bir duruş sergilenmesine katkı sağlanmıştır. 5. Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretim alanında yaşanan sorunları ve bu sorunların çözümü için Atatürk'ün yaptığı çalışmaları açıklayınız.


 6. Cevap: Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretim alanında yaşanan sorunlar şunlardır: * Eğitim öğretim kurumları birbirleriyle uyumlu değildi. * Eğitim öğretim kurumları yeterli değildi. * Eğitim öğretim kurumları çağdaş değildi. Bu sorunların çözümü için Atatürk, aşağıdaki çalışmaları yapmıştır: * Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim kurumlarını tek çatı altında topladı. * İlköğretimi zorunlu ve parasız hale getirdi. * Karma eğitime geçti. * İmam ve hatip okulları ile İlahiyat Fakültesi açtı. * Çağdaş normları özümsemiş bireyler yetiştirmek için çalışmalar yaptı. Açıklama:

  Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim alanında birlik sağlandı. İlköğretim zorunlu ve parasız hale getirilerek eğitime erişimin önündeki engeller kaldırıldı. Karma eğitime geçilerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedeflendi. İmam ve hatip okulları ile İlahiyat Fakültesi açılarak din eğitimi çağdaşlaştırıldı. Çağdaş normları özümsemiş bireyler yetiştirmek için eğitim öğretim programlarında ve müfredatlarında değişiklikler yapıldı. 7. Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkındaki Kanun'un kabul edilmesinin gerekçelerini açıklayınız.


 8. Cevap: Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkındaki Kanun'un kabul edilmesinin gerekçeleri şunlardır: * Arap harflerinin Türkçenin ses yapısını tam olarak karşılamaması * Arap harflerinin okuma ve yazmayı zorlaştırması * Arap harflerinin Batı ile iletişimi zorlaştırması Açıklama:

  Arap harfleri, Türkçenin ses yapısını tam olarak karşılamadığı için okunması ve yazılması zordu. Bu durum, eğitim ve öğretimin önünde bir engel teşkil ediyordu. Ayrıca Arap harfleri, Batı alfabelerinden farklı olduğu için Batı ile iletişimi zorlaştırıyordu. Bu nedenle, Latin harflerinin kabul edilmesi kararlaştırıldı. 9. Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan inkılaplardan biri de kılık kıyafet alanında yapılan düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere göre, bütün devlet memurları ve vatandaşlara şapka giyme zorunluluğu getirildi. Bu düzenlemenin gerekçesi nedir?


 10. Cevap: Bu düzenlemenin gerekçesi, çağdaşlaşma ve laikleşmeyi sağlamaktır. Osmanlı Devleti'nde geleneksel kıyafetler dini inanç ve geleneklerle yakından ilişkiliydi. Şapka ise Batı'nın modern kıyafetleri arasında yer alıyordu. Bu nedenle, şapka giyme zorunluluğu, Batı ile bütünleşmenin ve laik bir topluma geçişin bir göstergesi olarak kabul edildi. Açıklama:

  Bu düzenleme, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesinin bir gereği olarak kabul edilebilir. Atatürk, Türkiye'yi çağdaş bir ülke haline getirmek için gerekli olan her türlü reformu gerçekleştirmeye kararlıdır. Bu düzenleme de bu reformların bir parçasıdır. 11. Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan inkılaplardan biri de tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıdır. Bu düzenlemenin gerekçesi nedir?


 12. Cevap: Bu düzenlemenin gerekçesi, laik bir toplum düzeni oluşturmak ve dini kurumları devlet kontrolünden çıkarmaktır. Osmanlı Devleti'nde tekke, zaviye ve türbeler önemli bir sosyal ve ekonomik güce sahipti. Bu kurumlar, dini inançlar ve gelenekler yoluyla halk üzerinde büyük bir etki sahibiydi. Bu nedenle, bu kurumların kapatılmasıyla, dini kurumların devlet kontrolünden çıkarılması ve laik bir toplum düzeni oluşturulması amaçlanmıştır. Açıklama:

  Bu düzenleme, Atatürk'ün laiklik ilkesinin bir gereği olarak kabul edilebilir. Atatürk, Türkiye'yi laik bir ülke haline getirmek için gerekli olan her türlü reformu gerçekleştirmeye kararlıdır. Bu düzenleme de bu reformların bir parçasıdır. 13. 1923-1930 yılları arasında Türkiye-İngiltere ilişkilerini belirleyen temel etken nedir?


 14. Cevap: Musul Sorunu. Açıklama:

  Lozan Antlaşması'nda Musul Sorunu'nun nasıl çözüleceğine dair bir yol haritası çizilmiş ancak bu konuda bir anlaşmaya varılamamıştı. Bu durum Türkiye-İngiliz ilişkilerinde gerginliğe neden oldu. 15. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri nelerdir?


 16. Cevap: Gerçekçilik, bağımsızlık, barışçılık, akılcılık ve milliyetçilik. Açıklama:

  Atatürk, Türkiye'yi yeni bir devlet olarak dünyaya tanıtmak için gerçekçi, bağımsız, barışçıl, akılcı ve milliyetçi bir dış politika yaklaşımı benimsedi. 17. 1930'lu yıllarda Türkiye, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı olmak üzere iki önemli bölgesel ittifaka katılmıştır. Bu ittifakların Türkiye'nin dış politikasındaki önemi nedir?


 18. Cevap: Balkan Antantı ve Sadabat Paktı, Türkiye'nin bölgesel güvenliğini sağlamaya yönelik girişimleridir. Bu ittifaklar, Türkiye'nin bölgesel güç olma hedefini gerçekleştirmesine katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Balkan Antantı, Türkiye'nin Balkan devletleriyle ilişkilerini güçlendirmesine ve bölgesel dengeyi sağlamaya yardımcı olmuştur. Sadabat Paktı ise Türkiye'nin Orta Doğu'da etkinliğini artırmasına ve İtalya'nın yayılmacı politikalarına karşı bir güç oluşturmasına katkı sağlamıştır. 19. 1930'lu yıllarda Türkiye'nin dış politikasında Almanya'nın yükselişi nasıl bir etki yaratmıştır?


 20. Cevap: Almanya'nın yükselişi, Türkiye'nin dış politikasında bazı değişikliklere yol açmıştır. Türkiye, Almanya'nın yükselişini dengelemek için diğer batılı devletlerle ilişkilerini güçlendirmeye başlamıştır. Ayrıca, Almanya'nın yayılmacı politikalarına karşı tedbirler almaya başlamıştır. Açıklama:

  Türkiye, Almanya'nın yükselişinin kendi güvenliğini tehdit ettiğini düşünerek bu duruma karşı önlem almaya başlamıştır. Bu doğrultuda, 1937 yılında İngiltere ve Fransa ile bir dostluk antlaşması imzalamıştır. Ayrıca, 1938 yılında İsviçre'nin Montrö kentinde toplanan Milletler Cemiyeti toplantısında, Almanya'nın yayılmacı politikalarına karşı bir bildiri yayınlamıştır. 21. Komünizm, liberalizm ve kapitalizm ideolojileri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?


 22. Cevap: Benzerlikler: * Tüm ideolojiler, insanların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlar. * Tüm ideolojiler, bireysel özgürlüklere önem verir. * Tüm ideolojiler, ekonomik kalkınmayı hedefler. Farklılıklar: * Komünizm, üretim araçlarının kamuya ait olduğu bir toplum düzenini savunurken, liberalizm ve kapitalizm özel mülkiyeti savunur. * Komünizm, merkezi planlamayı savunurken, liberalizm ve kapitalizm piyasa ekonomisini savunur. * Komünizm, sınıfsız bir toplumu savunurken, liberalizm ve kapitalizm sınıflı bir toplumu savunur. Açıklama:

  Komünizm, üretim araçlarının kamuya ait olduğu ve bireylerin ihtiyaç ve arzularına göre üretim yapıldığı bir toplum düzenini savunur. Liberalizm, bireysel özgürlüklerin ön planda tutulduğu ve piyasa ekonomisinin serbest işlediği bir toplum düzenini savunur. Kapitalizm, özel mülkiyetin ve piyasa ekonomisinin ön planda tutulduğu bir toplum düzenini savunur. 23. Liberalizm, modern dünyanın demokrasisinin temel kavramlarının yayılmasında etkili olmuştur. Bu kavramlar nelerdir?


 24. Cevap: * Hukukun üstünlüğü * Güçler ayrımı * Çok partili sistem * Temsilî sistem * Serbest seçimler * Özgürlük * Hukuk önünde eşitlik Açıklama:

  Liberalizm, bireysel özgürlüklerin ön planda tutulduğu bir ideolojidir. Bu ideolojinin temel kavramları, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını, toplumun hukuk devleti ilkelerine göre yönetilmesini ve bireylerin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda özgürce karar alabilmesini sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • KlasikAyrıca 12.sınıf tarih dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklmalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, saltanatın kaldırılmasının cumhuriyetin ilanına etkilerini kavrar.

Öğrenci, Ankara'nın başkent olmasının cumhuriyetin ilanına etkilerini kavrar.

Öğrenci, Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretim alanında yaşanan sorunları ve bu sorunların çözümü için Atatürk'ün yaptığı çalışmaları açıklar.

Öğrenci, Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkındaki Kanun'un kabul edilmesinin gerekçelerini açıklar.

Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan kılık kıyafet düzenlemeleri, çağdaşlaşma ve laikleşmenin bir göstergesidir.

Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, laik bir toplum düzeni oluşturmak için gerekli bir reformdur.

1923-1930 yılları arasında Türkiye-İngiltere ilişkilerini belirleyen temel etkeni açıklar.

Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini açıklar.

1930'lu yıllarda Türkiye'nin dış politikasında Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nın önemini açıklar.

1930'lu yıllarda Türkiye'nin dış politikasında Almanya'nın yükselişinin etkisini açıklar.

Öğrenci, komünizm, liberalizm ve kapitalizm ideolojilerinin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayabilir.

Öğrenci, liberalizmin modern dünyanın demokrasisinin temel kavramlarının yayılmasında etkili olduğunu açıklayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri