12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Türk milletinin din ve vicdan hürriyetine sahip olmasını sağlayan ilke hangisidir?


 2. Cevap: Laiklik Açıklama:

  Laiklik, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve her bir vatandaşın din ve vicdan hürriyetine sahip olması demektir. 3. Türk milletinin ekonomik kalkınmasını sağlamak için devlet tarafından yapılan yatırımlara ne ad verilir?


 4. Cevap: Devletçilik Açıklama:

  Devletçilik, devlet tarafından ekonomiye müdahale edilmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır. 5. 1924 Anayasası'nda, "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır." ifadesi yer almaktadır. Ancak bu ifade, 1928'de anayasadan çıkarılmıştır. Anayasadan bu ifadenin çıkarılmasının gerekçesi nedir?


 6. Cevap: Anayasadan "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır." ifadesinin çıkarılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduğunun vurgulanması amacıyla yapılmıştır. Bu ifadenin anayasadan çıkarılması, hukuk sisteminin laikleşmesinin önemli bir adımıdır. Açıklama:

  Laiklik, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olması, vatandaşların din ve inanç özgürlüğünün güvence altına alınmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, 1928'de anayasadan "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır." ifadesi çıkarılmıştır. 7. 1924'te Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmış ve yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Bu düzenlemenin gerekçesi nedir?


 8. Cevap: Şer'iye ve Evkaf Vekâleti, İslam hukuku ve vakıflar ile ilgili işleri yürütmekle görevliydi. Bu vekâletin kaldırılması, hukuk sisteminin laikleşmesinin önemli bir adımıdır. Açıklama:

  Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılmasıyla birlikte, İslam hukuku ile ilgili işler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu düzenlemeyle birlikte, İslam hukukunun devlet tarafından değil, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından temsil edilmesi sağlanmıştır. 9. Atatürk'ün eğitim alanında gerçekleştirdiği inkılaplardan biri de "Türk Dil Kurumu"nun kurulmasıydı. Türk Dil Kurumu, Türkçenin öz benliğine kavuşması ve yeryüzü dilleri arasında hak ettiği yere ulaşması için çalışmalar yapmaktadır.


 10. Cevap: Türk Dil Kurumu, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının bir sonucudur. Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığını ve ilerlemesini sağlamak için Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle, Türkçenin öz benliğine kavuşması ve yeryüzü dilleri arasında hak ettiği yere ulaşması için Türk Dil Kurumu'nun kurulmasını destekledi. Açıklama:

  Türk Dil Kurumu, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının temelini oluşturan bir kurumdur. Bu kurum, Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması ve yeryüzü dilleri arasında hak ettiği yere ulaşması için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde, Türkçenin zenginliği ve güzelliği ortaya çıkarılmış, Türkçenin yabancı dillerden etkilenmesi önlenmiştir. 11. Atatürk'ün eğitim alanında gerçekleştirdiği inkılaplardan biri de "üniversite reformudur." 1933 yılında gerçekleşen üniversite reformu ile Darülfünun kapatıldı ve yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu.


 12. Cevap: Üniversite reformu, Atatürk'ün milliyetçilik ve inkılapçılık ilkelerinin bir sonucudur. Atatürk, Türkiye'nin çağdaş bir ülke olması için yükseköğretim kurumlarının çağdaş bir anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle, Darülfünun'un yerine İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasını ve bu üniversitenin çağdaş bir anlayışla yönetilmesini sağladı. Açıklama:

  Üniversite reformu, Atatürk'ün milliyetçilik ve inkılapçılık anlayışının temelini oluşturan bir kavramdır. Bu reform sayesinde, Türkiye'de yükseköğretim kurumları çağdaş bir anlayışla yönetilmeye başlanmıştır. Bu durum, Türkiye'nin çağdaşlaşma çabalarına önemli katkı sağlamıştır. 13. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkisiyle ekonomide hangi değişiklik yaşandı?


 14. Cevap: 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkisiyle devlet, ekonomideki denetimini arttırdı ve devletçilik tam anlamıyla benimsendi. Açıklama:

  1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, dünya ekonomisini derinden etkiledi. Bu krizden Türkiye de etkilendi ve ekonomide bir durgunluk yaşandı. Kriz, özel sektörün gelişmesine engel oldu. Bu nedenle devlet, ekonomideki denetimini arttırarak sanayileşme sürecini hızlandırmaya çalıştı. 15. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun sanayileşmeye katkısı ne olmuştur?


 16. Cevap: Teşvik-i Sanayi Kanunu, sanayi kuruluşlarına çeşitli destek ve teşviklerde bulunarak sanayileşme sürecini hızlandırmıştır. Bu kanun ile teşvikten yararlanacak işletmelere bedelsiz arsa tahsisi ve birçok vergiden muafiyet tanınmıştır. Fiyat farkı %10'u geçmemek üzere kamu sektörü için yerli malı sanayi ürünü kullanımı zorunluluğu getirilmiştir. Açıklama:

  Teşvik-i Sanayi Kanunu, sanayileşme sürecini hızlandırmak amacıyla çıkarılmış önemli bir kanundur. Bu kanun ile sanayi kuruluşlarına sağlanan destek ve teşvikler, sanayileşme sürecini olumlu yönde etkilemiştir. 17. Hatay'ın Türkiye'ye katılması ne gibi sonuçlara yol açmıştır?


 18. Cevap: Hatay'ın Türkiye'ye katılması, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sağlamış ve milli birlik ve beraberliği güçlendirmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırmıştır. Açıklama:

  Hatay'ın Türkiye'ye katılması, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sağlamış ve milli birlik ve beraberliği güçlendirmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırmıştır. Hatay'ın Türkiye'ye katılması, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. 19. 1930'lu yıllarda Türkiye'nin dış politikasında öne çıkan gelişmelerden biri de Boğazlar Sorunu'nun çözümü olmuştur. Bu konuda Türkiye'nin izlediği politika nedir?


 20. Cevap: Türkiye, Boğazlar Sorunu'nun çözümü için Lozan Barış Antlaşması'nın hükümlerinin değiştirilmesini ve Boğazlar üzerindeki egemenliğini elde etmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda, 1936 yılında toplanan Montrö Konferansı'nda Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, Boğazlar'ın savunması Türkiye'ye bırakılmış ve ticaret gemilerinin geçişi serbest bırakılmıştır. Açıklama:

  Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini güçlendirmiş ve bölgenin güvenliğini sağlamıştır. Bu sözleşme, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. 21. Milletler Cemiyeti'nin kuruluş amacı nedir?


 22. Cevap: * Dünyada kalıcı barışı, adaleti, güvenliği sağlamak * Sorunları iş birliğiyle çözmek * Uluslararası hukuk kurallarını hâkim kılmak Açıklama:

  Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını ve güvenliğini sağlama amacıyla kurulan ilk uluslararası kuruluştur. Cemiyetin kuruluş amacı, dünyada kalıcı barışı, adaleti, güvenliği sağlamak, sorunları iş birliğiyle çözmek ve uluslararası hukuk kurallarını hâkim kılmaktır. 23. 1929 Ekonomik Bunalımı'nın sosyal hayata etkileri nelerdir?


 24. Cevap: * İşsizlik arttı. * Yoksulluk yaygınlaştı. * Sosyal huzursuzluk ve çatışmalar yaşandı. Açıklama:

  1929 Ekonomik Bunalımı, dünya ekonomisinde büyük bir durgunluk ve çöküş yaşanmasına neden olmuştur. Bu kriz, özellikle gelişmiş ülkelerde işsizliği, yoksulluğu ve sosyal huzursuzluğu artırmıştır. Krizin sosyal hayata etkileri şunlardır: * İşsizlik: Krizin en önemli sosyal etkisi işsizlik olmuştur. Buhran nedeniyle birçok şirket ve fabrika iflas etmiş, milyonlarca insan işsiz kalmıştır. İşsizlik, insanların geçim sıkıntısı çekmesine, sosyal güvenceden yoksun kalmasına ve toplumsal huzursuzluğa neden olmuştur. * Yoksulluk: İşsizlikle birlikte yoksulluk da yaygınlaşmıştır. İşsiz kalan insanlar, geçimlerini sağlayamadıkları için yoksulluk sınırının altına düşmüşlerdir. Yoksulluk, insanların yaşam standartlarının düşmesine, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden olmuştur. * Sosyal huzursuzluk ve çatışmalar: Krizin sosyal etkileri arasında sosyal huzursuzluk ve çatışmalar da yer almaktadır. İşsizlik ve yoksulluk, insanların öfke ve umutsuzluk duygularını artırmış, bu da sosyal çatışmalara neden olmuştur. Krizin bu sosyal etkileri, özellikle gelişmiş ülkelerde siyasi istikrarsızlığa da yol açmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • KlasikAyrıca 12.sınıf tarih dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklmalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Laiklik ilkesinin, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ve her bir vatandaşın din ve vicdan hürriyetine sahip olmasını sağladığını kavrar.

Devletçilik ilkesinin, Türk milletinin ekonomik kalkınmasını sağlamak için devlet tarafından yapılan yatırımları ifade ettiğini kavrar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olması, hukuk sisteminin laikleşmesini gerektirmektedir.

Hukukun laikleşmesi, devlet ile din işlerinin birbirinden ayrılmasını gerektirmektedir.

Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının temelini oluşturan kavramları açıklar.

Atatürk'ün milliyetçilik ve inkılapçılık ilkelerini açıklar.

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini kavrar.

Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun sanayileşmeye katkısını kavrar. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten yararlanılarak klasik türde hazırlanmıştır. Soru, cevap, açıklama ve kazanım cümleleri birbiriyle uyumlu ve sorulan konuyla ilgilidir. Sorular, öğrencilerin kazanımları edinmelerine yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.Soru Metni: Atatürkçü düşünce sisteminin çok yönlü gelişmesinin sebepleri neler olabilir? Cevap: Atatürkçü düşünce sisteminin çok yönlü gelişmesinin sebepleri şunlardır: * Mustafa Kemal Atatürk'ün geniş bir bakış açısına sahip olması ve modernleşmeyi tüm yönleriyle ele alması: Atatürk, Türk milletinin çağdaşlaşması için gerekli olan tüm alanlarda reformlar gerçekleştirmiştir. Bu reformlar, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında olmuştur. * Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar: Türkiye, 1923 yılında cumhuriyet ilan edildiğinde, geri kalmış bir ülkeydi. Atatürk, bu geri kalmışlığı ortadan kaldırmak ve Türkiye'yi çağdaş bir devlet haline getirmek için çok yönlü bir reform programı uygulamıştır. * Atatürkçü düşünce sisteminin temellerini oluşturan ilkeler: Atatürkçü düşünce sistemi, altı temel ilkeden oluşur. Bu ilkeler, Türk milletinin çağdaşlaşması için gerekli olan tüm alanları kapsamaktadır. Açıklama: Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletinin çağdaşlaşması için gerekli olan tüm alanlarda reformlar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında reformlar yapılmıştır. Kazanım: Öğrenciler, Atatürkçü düşünce sisteminin temellerini oluşturan ilkeleri ve bu ilkelerin Türk milletinin çağdaşlaşması için gerekli olan tüm alanları kapsadığını açıklar.

Türkiye'nin dış politikasında meydana gelen önemli gelişmeleri kavrar.

1930'lu yıllarda Türkiye'nin dış politikasında Boğazlar Sorunu'nun çözümü için izlediği politikaları açıklar.

* Milletler Cemiyeti'nin kuruluş amacını açıklar.

1929 Ekonomik Bunalımı'nın sosyal hayata etkilerini açıklar.Soru Metni:

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri