12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kurumsal değişmeyi tetikleyebilecek faktörler nelerdir?

  A) Sadece savaşlar ve doğal afetler
  B) Yalnızca ekonomik gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler
  C) Sadece göçler ve iklim değişiklikleri
  D) Savaşlar, teknik keşifler, doğal kaynakların tüketimi, göçler ve iklim değişiklikleri
  E) Yalnızca dini inançların değişmesi

 2. Cevap: D Açıklama:

  Metin, kurumsal değişmenin savaşlar, teknik keşifler, doğal kaynakların tüketimi, göçler ve iklim değişiklikleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtir. 3. Kurumların denge durumunu bozabilecek bir olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kurumların amaç ve ihtiyaçlarla uyum içinde olması
  B) Grubun durumundaki bir değişiklik
  C) Reform ve yenilik girişimleri
  D) Teknolojik gelişmelerin durması
  E) Toplumdaki geleneksel değerlerin korunması

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metin, kurumsal dengenin grubun durumundaki değişiklikler, örneğin savaşlar veya göçler, tarafından bozulabileceğini belirtir. 5. Kurumların yaşam sürecinde ortaya çıkan en temel özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Sürekli değişme ve dönüşme
  B) Ebediyen aynı kalma
  C) Bireysel amaçlara uygun olma
  D) Toplumsal dengenin sağlanması
  E) Yeniliklere karşı koyma

 6. Cevap: A Açıklama:

  Metinde kurumların zamanla değiştiği ve dönüştüğü belirtilmektedir. 7. Toplumsal dengeyi bozan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Kurumların bireysel amaçlarla uyumlu olması
  B) Teknolojik gelişmeler
  C) Göç
  D) Doğum oranındaki artış
  E) Kurumların korunması

 8. Cevap: B Açıklama:

  Metinde teknolojik keşiflerin ve göçün toplumsal dengeyi bozabileceği belirtilmektedir. 9. Evliliğin sosyal işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bireylerin sosyalleşmesi
  B) Kültürün nesillere aktarılması
  C) Kişisel ihtiyaçların karşılanması
  D) Yukarıdaki tüm seçenekler
  E) Hiçbiri

 10. Cevap: D Açıklama:

  Metin, evliliğin önemli işlevlerinden birinin bireylerin sosyalleşmesi, kültürün nesillere aktarılması ve kişisel ihtiyaçların karşılanması olduğunu belirtmektedir. 11. Bir toplumsal grup dışından eş seçilen evlenme türüne ne ad verilir?

  A) Endogami    B) Egzogami    C) Neolokal    D) Poliandri    E) Matrilokal    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Egzogami, eşin farklı bir toplumsal gruptan seçildiği evlenme türüdür. 13. Ailenin tarihsel süreçte yaşadığı en belirleyici değişim hangisidir?

  A) Çekirdek aileden geniş aileye geçiş
  B) Geniş aileden çekirdek aileye geçiş
  C) Tek ebeveynli ailelerin yaygınlaşması
  D) Yeni geniş ailelerin oluşması
  E) Boşanma oranlarının artması

 14. Cevap: B Açıklama:

  Tarihsel süreçte, sanayileşme ile birlikte aile yapısı geniş aileden çekirdek aileye doğru dönüşmüştür. 15. Türkiye'deki çekirdek aile yapısı ile Batı toplumlarındaki çekirdek aile yapısı arasındaki en belirgin fark nedir?

  A) Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesindeki farklılık
  B) Akrabalık ilişkilerinin gücündeki farklılık
  C) Eşlerin rollerindeki farklılık
  D) Ekonomik kaynakların dağılımındaki farklılık
  E) Karar alma süreçlerindeki farklılık

 16. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'deki çekirdek aile yapısında akrabalık ilişkileri daha güçlüdür, Batı toplumlarındaki çekirdek aile yapısında ise daha zayıftır. 17. Türkiye'de kadınların toplumsal hayata katılımını sağlayan önemli düzenlemelerden biri hangisidir?

  A) İlkokul Kanunu    B) Seçim Kanunu     
  C) Medeni Kanun      D) İş Kanunu        
  E) Anayasa                               

 18. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Türkiye'de kadınların toplumsal hayata katılımında Medeni Kanun'un önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. 19. Atatürk'ün kadın haklarına ilişkin görüşleri aşağıdakilerden hangisini içerir?

  A) Kadının sivil hayatta aktif rol almasını destekleme
  B) Kadının eğitiminin önemini vurgulama
  C) Kadının seçme ve seçilme hakkına sahip olması
  D) Kadının aile içinde erkeğe tabi olması
  E) Kadının kamusal alanda bulunmasının uygun olmadığını düşünme

 20. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Atatürk'ün kadın hakları konusundaki görüşlerinin kadın eğitiminin önemine vurgu yaptığını belirtmektedir. 21. Okul, eğitim sürecinde sosyalleşme açısından hangi önemli işlevi yerine getirir?

  A) Farklı insanlar ve kültürlerle tanışma fırsatı sunar.
  B) Toplumsal normları ve değerleri öğretir.
  C) İşgücü piyasası için nitelikli iş gücü yetiştirir.
  D) Sosyal statü kazandırır.
  E) Toplumsal ağları genişletir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Okul, farklı insanlar ve kültürlerle tanışma fırsatı sunarak sosyalleşmeyi destekler. 23. Eğitimin gün geçtikçe artan öneminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilgi ekonomisinin yükselişi
  B) Teknolojik gelişmeler
  C) Küreselleşme
  D) Sosyal değişim
  E) Hepsi

 24. Cevap: E Açıklama:

  Eğitim, bilgi ekonomisinde, teknolojik gelişmelerde, küreselleşmede ve sosyal değişimde başarı elde etmek için gereklidir. 25. Kültürün bilişsel boyutunun içeriğini oluşturan öğelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geleneği         B) İnançlar        
  C) Moda             D) Yönetmelikler   
  E) Maddi araçlar                       

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kültürün bilişsel boyutu, insanların değerler, inançlar ve anlam kodlarını kapsar. 27. Kültürün maddi boyutunda yer alan öğelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Davranış kalıpları    B) İdeolojiler          
  C) Sanat eserleri        D) Toplumsal normlar    
  E) İnanç sistemleri                              

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kültürün maddi boyutu, insan etkinlikleriyle üretilen tüm araçları içerir. Sanat eserleri de bu araçlara örnektir. 29. Kültürün öğrenilmesinde hangi mekanizmalar rol oynar?

  A) Eğitim ve sanat        B) Genetik yatkınlık     
  C) Coğrafi konum          D) Sosyoekonomik statü   
  E) Kişisel deneyimler                              

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kültür, eğitim ve sanat yoluyla resmi veya gayri resmi olarak öğretilir ve aktarılır. 31. Kültür, toplum üyelerinin davranışlarını nasıl etkiler?

  A) Onlara kesin kurallar emreder.
  B) Onlara alternatif seçenekler sunar.
  C) Onları neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğini öğretir.
  D) Onların duygusal tepkilerini belirler.
  E) Onların fiziksel görünümlerini şekillendirir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Kültür, toplum üyelerine kabul edilebilir davranışların bir çerçevesini sunar ve neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair normlar oluşturur. 33. Kültürün dil üzerindeki etkilerinden hangisi doğru değildir?

  A) Dil gerçeği anlamada bir rehber görevi görür.
  B) Dil, insanların gerçekliği algılama biçimlerini belirler.
  C) Dil, bir kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.
  D) Dilin kelime yapısı, insanların dünya görüşünü yansıtır.
  E) Dil, kültürün dışında bağımsız olarak gelişir.

 34. Cevap: E Açıklama:

  Dil, kültürün dışında bağımsız olarak gelişmez. 35. Hangi kültürel süreç, farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle yeni kültürel formların ortaya çıkmasına neden olur?

  A) Kültürleşme             B) Kültürel emperyalizm   
  C) Kültürlenme             D) Kültürel yozlaşma      
  E) Popüler kültür                                    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Kültürlenme, farklı kültürlerden bireylerin etkileşime girmesi ve yeni bir kültürel bireşim oluşturmasıdır. 37. Dağlık Karabağ ve Afyonkarahisar Bolvadin ve Karabağ Köyleri Kültürel Etkileşim Projesi'nin amacı nedir?

  A) Dağlık Karabağ'ın uluslararası statüsünü tartışmak
  B) Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kültürel farklılıkları vurgulamak
  C) İki bölgedeki ortak kültürel unsurları tespit ederek kamuoyuna sunmak
  D) Afyonkarahisar'da yeni bir Karabağ köyü kurmak
  E) Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı'nın çalışmalarını tanıtmak

 38. Cevap: C Açıklama:

  Projenin amacı, iki bölgedeki kültürel benzerlikleri ve bağlantıları ortaya koymaktır. 39. Projenin ilk aşamasında hangi yöntemler kullanılmıştır?

  A) Anketler ve mülakatlar
  B) Saha araştırmaları ve akademik çalışmalar
  C) Sanatsal performanslar ve müzik dinletileri
  D) Sadece yazılı belgelerin incelenmesi
  E) Sadece internet araştırması

 40. Cevap: B Açıklama:

  Projenin ilk aşaması, saha araştırmalarını ve akademik çalışmaları içeriyordu. 41. Dukhaların göçebe hayatı sürmelerinin temel nedeni nedir?

  A) Hayvancılıkla uğraşmaları
  B) Tarımsal faaliyetlerin yetersizliği
  C) Savaşların ve çatışmaların olması
  D) Dini inançları
  E) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin olmaması

 42. Cevap: A Açıklama:

  Dukhaların ana geçim kaynağı hayvancılıktır ve sürülerinin beslenmesi için göçebe hayatı sürerler. 43. Tevarikler ve Dukhalar arasındaki benzerliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kadınların toplumdaki konumu
  B) Giyim tarzları
  C) Konuştukları dil
  D) Dini inanışları
  E) Yaşam tarzları

 44. Cevap: C Açıklama:

  Tevarikler ve Dukhalar Türkçe'nin farklı lehçelerini konuşurlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf sosyoloji dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak test formatında hazırlanmıştır

Kurumsal değişimi etkileyen faktörleri anlama.

Kurumların işleyişini ve dengesini etkileyen faktörleri analiz etme.

Kurumların dinamik doğasını anlama.

Toplumsal değişime yol açan faktörleri belirleme.

Evliliğin toplumsal işlevlerinin anlaşılması

Aile Türlerini Anlama (6.2.4.1)

Ailenin tarihsel gelişimini anlama

Farklı aile yapılarının özelliklerini karşılaştırma

Türkiye'de kadın haklarının gelişim sürecini kavrama

Atatürk'ün toplumsal değişimdeki rolünü değerlendirme

Okulun sosyalleşmedeki rolünü kavramak.

Eğitimin önemini anlama

Kültürün bilişsel boyutunu tanımlar.

Kültürün maddi boyutunu tanımlar.

Toplum ve Kültür: Kültürel Öğrenmenin Kaynakları

Toplum ve Kültür: Kültürün Bireysel Davranışlara Etkisi

Kültür ve dil arasındaki ilişkiyi kavrama

Kültürel süreçleri anlama

Kültürler arası etkileşimin önemini kavramak.

Kültürel araştırmalarda kullanılan yöntemleri anlamak.

Göçebe yaşam tarzının nedenlerini ve etkilerini kavratır.

Kültürler arasındaki dilsel benzerlikleri ve farklılıkları fark etmeyi öğretir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri