12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Evlilik türlerini ve çeşitlerini yazınız.


 2. Cevap: * Eşin Seçildiği Gruba Göre: * Dıştan (egzogami) evlenme * İçten (endogami) evlenme * Eşlerin Yerleşim Yerlerine Göre: * Anne çevresi (matrilokal) * Baba çevresi (patrilokal) * Ev açma (neolokal) * Eş Sayısına Göre: * Tek eşle evlilik (monogami) * Çok eşle evlilik (poligami): * Polijini (bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi) * Poliandri (bir kadının birden fazla erkekle evlenmesi) Açıklama:

  Evlilik, farklı toplumsal kurallar ve değerlere göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. 3. Boşanma nedenlerini listeleyiniz.


 4. Cevap: * Şiddetli geçimsizlik * Zina * Cana kasıt * Akıl sağlığının bozulması * Çiftlerden birinin evi terk etmesi * Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı Açıklama:

  Boşanma, evliliğin resmi olarak sona erdirilmesi sürecidir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir. 5. Kültürün bilişsel ve davranışsal boyutları arasındaki ilişkiyi örneklerle tartışınız.


 6. Cevap: Kültürün maddi boyutu, insan etkinlikleri aracılığıyla üretilen ve toplumsal yaşamda kullanılan somut nesneleri içerir. Bu nesneler arasında teknik ve teknolojik araçlar, binalar, yollar, köprüler, sanat eserleri, giyim ev eşyaları, gıda maddeleri ve ilaçlar yer alır. Açıklama:

  Kültürün maddi boyutu, insanların çevrelerini şekillendirme ve günlük ihtiyaçlarını karşılama biçimlerinde kendini gösterir. Bu nesneler, toplumun değerlerini ve inançlarını yansıtır ve kültürün sürekliliğini sağlar. 7. Kültürün toplumsal hayattaki temel rollerinden birini açıklayınız.


 8. Cevap: Toplumsal düzen ve anlamlı ilişkiler ağı sağlamak Açıklama:

  Kültür, dil, eğitim ve sanat gibi öğeler aracılığıyla toplumsal değerleri, inançları, kuralları ve estetik beğenileri aktararak bireyler arasında ortak bir anlayış ve uyum oluşturur. 9. Kültürel süreçlerden biri nedir?


 10. Cevap: Kültürleşme Açıklama:

  Kültürleşme, farklı kültürlerden bireylerin etkileşime girmesi ve karşılıklı değişim yaşamasıdır. 11. Dünyada kültürel farklılıkların varlığının nedenlerini açıklayınız.


 12. Cevap: * Coğrafi konum * Tarihi süreçler * Ekonomik ve sosyal faktörler Açıklama:

  Kültürel farklılıklar, insanların farklı çevrelerde yaşamaları, farklı deneyimler yaşamaları ve farklı değerlere sahip olmaları nedeniyle ortaya çıkar. 13. Değişim, ilerleme ve gelişme kavramları arasındaki farklardan iki tanesini açıklayınız.


 14. Cevap: * Değişim değer yargısı içermezken, ilerleme ve gelişme pozitif değerler içerir. * İlerleme ve gelişme daha iyiye doğru bir gidişi ifade ederken, değişim olumlu ya da olumsuz her türlü farklılaşmayı kapsar. Açıklama:

  Değişim kavramı, ilerleme ve gelişme kavramlarından daha geniştir ve toplumsal değişimin olumlu ya da olumsuz olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir farklılaşmayı içerir. 15. Modernleşme nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Modernleşme, geleneksel toplumdan modern sanayi toplumuna geçişi ifade eden ve yapı, kurum, değer ve sistemler bakımından köklü dönüşümleri beraberinde getiren bir süreçtir. Açıklama:

  Modernleşme, siyasi, ekonomik, toplumsal ve teknolojik alanlarda önemli değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. 17. Modernleşmenin temel unsurlarını açıklayın.


 18. Cevap: Modernleşme, gelenekselden moderne doğru değişim sürecinde şu unsurları içerir: * Teknolojinin gelişmesi * Ekonomik büyüme * Eğitim ve okuryazarlığın artması * Kentselleşme * Sekülerleşme * Bireyci değerlerin öne çıkması Açıklama:

  Modernleşme, toplumsal yapıda köklü değişikliklere yol açan çok yönlü bir süreçtir. 19. Küreselleşmenin ekonomi üzerindeki etkilerini tartışın.


 20. Cevap: Küreselleşme, ekonomi üzerinde aşağıdakiler gibi önemli etkilere sahiptir: * Üretim ve ticaretin ulusal sınırlar ötesine geçmesi * Ekonomilerin birbirine bağımlı hale gelmesi * İşgücü piyasalarının rekabetçi hale gelmesi * Teknolojik gelişmelerin hızlanması Açıklama:

  Küreselleşme, ekonomik fırsatları artırabilse de aynı zamanda eşitsizliklere ve iş kayıplarına da yol açabilir. 21. Toplumsal çözülmenin toplumsal etkilerini açıklayınız.


 22. Cevap: Toplumsal çözülme, toplumsal yapı ve kültürde uyumsuzluklara, ailede ve toplumsal tabakalaşmada çözülmelere neden olur. Açıklama:

  Toplumsal çözülme, toplumsal yapıyı zayıflatarak düzensizlik ve istikrarsızlığa yol açar. 23. Bireysel açıdan toplumsal çözülmenin nedenlerini açıklayınız.


 24. Cevap: Hızlı toplumsal değişime uyum sağlanamaması, bireyler arasında ilişkilerde ve tutum ve davranışlarda çözülmelere neden olur. Ayrıca, ekonomik problemler özgüven kaybına ve işe yaramazlık hissine yol açarak toplumsal çözülmeye katkıda bulunur. Açıklama:

  Toplumsal çözülme, bireylerin uyum sağlama ve kendini gerçekleştirme yeteneklerini olumsuz etkiler. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Toplumsal çözülme, yapısal uyumsuzluklardan kaynaklanır.
  (.....) 2. Sanayileşme, toplumsal yapıda olumlu değişikliklere yol açmıştır.
  (.....) 3. Bireylerin değişime uyum sağlayamamaları, çözülmeye neden olabilir.
  (.....) 4. Ahlaki gerileme, toplumsal çözülmenin temel sebebidir.
  (.....) 5. Ahlak sadece cinsel ahlak bağlamındadır.
  (.....) 6. Ekonomik sorunlar, insan ilişkilerine etki etmez.
  (.....) 7. İşsizlik, bireylerin özgüvenlerini yükseltir.
  (.....) 8. Toplumsal çözülme, tüm hayatı kuşatan bir kavramdır.
  (.....) 9. Sanayileşme, aile yapısında çözülmelere yol açmıştır.
  (.....) 10. Toplumsal değişim, bireyler için faydalıdır.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Lumsal yapılar, kadına ve erkeğe biçilen kültürel roller ve kalıplar genellikle kadının _____ etkin katılımını engellemiştir.
  2. Demokratik gelişmeler, hızlı toplumsal değişmeler ve sanayileşmeye bağlı çeşitlenen meslekler kadını _____ çekmiştir.
  3. Kadın, toplum içinde _____ olduğu kadar _____ de kalmıştır.
  4. Batı'da kadın hareketlerinin ilk ortaya çıkışı _____ olarak görülür.
  5. Türkiye'deki kadın hareketlerinin birinci evresi, _____ yıllarından _____'e kadar devam etmiştir.
  6. Osmanlı toplumunda kadınların _____ alanlarında önemli bir katılımı olmuştur.
  7. Türkiye'deki kadın hareketinin kökleşme dönemi olarak nitelendirilebilecek dönemde kadınlar, _____ alanda yer almak istemişlerdir.
  8. Türkiye'de kadınların kamusal alanda toplumsal aktör olma evresi, _____'den _____'e kadar sürmüştür.
  9. Fatma Aliye ve Nezihe Muhittin gibi kadınlar, _____ alanlarında eser verebilecek duruma gelmişlerdir.
  10. Türkiye'de kadın hareketinin üçüncü evresi, _____'in ilanıyla başlar.

 28. Cevap: 1. toplumsal 2. iş hayatına 3. önemli 4. kamusal düzenlemelere karşı bir tepki 5. 1700'lü 6. külliyelerin, medreselerin ve camilerin yapımında 7. ekonomik 8. I. Meşrutiyet'ten cumhuriyetin ilanına 9. edebiyat, sanat, çeviri 10. Cumhuriyet'in Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 12.sınıf sosyoloji 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, evliliğin farklı türlerinin farkındalığını kazanırlar.

Öğrenciler, evliliklerin dağılmasına yol açabilecek nedenleri anlarlar.

Kültürün çok boyutlu yapısını anlar.

Kültürün toplumsal bütünleşmedeki önemini anlama

Farklı kültürlerin bir arada var olabileceğini ve etkileşime geçebileceğini anlama

Kültürel farklılıkların kaynaklarını anlama.

Öğrenciler, değişim, ilerleme ve gelişme kavramları arasındaki farkları anlayabilecektir.

Öğrenci, modernleşmenin tanımını ve temel özelliklerini anlayabilecektir.

Modernleşme kavramını ve temel yönlerini anlama.

Küreselleşmenin ekonomik etkilerini ve bunların toplum üzerindeki sonuçlarını anlama.

Toplumsal çözülmenin toplumsal etkilerini anlayabilme.

Toplumsal çözülmenin bireysel nedenlerini anlayabilme.

* Toplumsal çözülmenin nedenlerini ve etkilerini anlamak * Değişimin toplumsal yapıda ve bireylerde yarattığı zorlukları kavramak * Ahlakın toplumsal yaşamda oynadığı rolü anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri