12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir örf örneğidir?

  A) Bayramlarda şeker dağıtmak
  B) Kırmızı ışıkta durmak
  C) Aile yemeklerini birlikte yemek
  D) Okul üniforması giymek
  E) Geleneksel halk oyunları oynamak

 2. Cevap: C Açıklama:

  Örfler, kanun yerine geçen ve yaptırım gücü yasalara dayanmayan normlardır. Aile yemeklerini birlikte yemek, bir toplumda uzun süredir uyulan ve güçlü bir şekilde yaptırım uygulanan bir davranış kalıbıdır. 3. Kültürün hangi boyutu, insanların nasıl yaşamaları gerektiğine dair kurallar belirler?

  A) Bilişsel boyut       B) Davranışsal boyut   
  C) Maddi boyut          D) Ahlaki boyut        
  E) Psikolojik boyut                            

 4. Cevap: B Açıklama:

  Davranışsal boyut, insanların birbirlerine karşı beklentilerini belirleyen yazılı ve yazısız kuralları içerir. 5. Toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunan kültürel etkinliklerden hangisi aşağıdakilerden biri değildir?

  A) Bayram kutlamaları           B) Halk dansları gösterileri   
  C) Konserler                    D) Spor müsabakaları           
  E) Siyasi mitingler                                            

 6. Cevap: E Açıklama:

  Siyasi mitingler, genellikle toplumsal bölünmelere yol açtığından, toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmazlar. 7. Hangi süreç, kültürün nesiller boyunca değişmesine neden olur?

  A) Kültürel asimilasyon    B) Kültürel farklılaşma   
  C) Kültürel aktarım        D) Kültürel etkileşim     
  E) Kültürel değişim                                  

 8. Cevap: C Açıklama:

  Kültür, nesilden nesile aktarıldığında, insanların ihtiyaçları ve yaşam biçimleri değiştikçe zamanla değişir. 9. Kültür merkezciliği aşağıdakilerden hangisiyle karakterize edilir?

  A) Kendi kültürünün diğer kültürlerden üstün olduğu inancı
  B) Farklı kültürleri kabul etme ve anlama isteği
  C) Kültürel çeşitliliği hoş karşılama
  D) Önyargının ve ayrımcılığın teşviki
  E) Kültürel ödünç almanın reddi

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kültür merkezciliği, kendi kültürünün diğer tüm kültürlerden üstün olduğuna inanmayı içerir. 11. Tevariklerin Büyük Sahra'daki yaşam alanlarına ne ad verilir?

  A) Çadır    B) Köşk    C) Han    D) Otağ    E) Mektep    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Tevarikler, Büyük Sahra'da deriden yapılma kırmızı boyalı çadırlarda yaşarlar. 13. Dukhaların toplumsal yapısında kadın erkek rolleri konusunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

  A) Erkekler baskındır ve kadınlar ikinci plandadır.
  B) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
  C) Kadınlar sadece ev işlerinden sorumludur.
  D) Erkekler karar verme yetkisine sahiptir.
  E) Toplumda bir lider vardır ve kararları o verir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Dukhalar, kadınların da her konuda söz hakkına sahip olduğu, eşitlikçi bir toplumsal yapıya sahiptirler. 15. Toplumsal değişme aşağıdakilerden hangisinden farklıdır?

  A) Zaman içinde gerçekleşen farklılıklar
  B) Gelişme
  C) İlerleme
  D) Cemaatten cemiyete geçiş
  E) Pozitif değer yüklü bir kavram

 16. Cevap: E Açıklama:

  Toplumsal değişme bir değer yargısı içermezken, diğer seçenekler olumludur. 17. Kültürel unsurların toplumsal değişime nasıl etki ettiğine dair metinde verilen bir örnek hangisidir?

  A) Fransız Devrimi'nin demokratikleşmeye yol açması
  B) Buhar makinesinin icadının sanayileşme sürecini başlatması
  C) Nüfusun artış hızının yüksek olması nedeniyle göçlerin gerçekleşmesi
  D) 19. yüzyılda sanayi ve teknolojideki gelişmelerin üretim faaliyetlerini değiştirmesi
  E) Genel Ağ'ın toplumsal ilişkilere etkisi

 18. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, 19. yüzyılda maddi kültür unsurlarındaki gelişmelerin, seri üretim faaliyetlerinin benimsenmesine yol açarak toplumsal değişime neden olduğu belirtilmektedir. 19. Teknolojinin toplumsal değişim üzerindeki etkilerinden biri hangisidir?

  A) Toplumsal yapıları değiştirmesi
  B) Nüfus yapısını bozması
  C) Geleneksel sosyalleşme sürecini hızlandırması
  D) Toplumsal ilişkileri etkilememesi
  E) Kültürel değerleri güçlendirmesi

 20. Cevap: A Açıklama:

  Teknolojinin toplumsal yapıları değiştirmesi ve nüfus yapısını radikal bir şekilde değiştirmesi örneklerdir. 21. Aşağıdakilerden hangisi modernleşmenin sonucu olarak ortaya çıkmamıştır?

  A) Sanayileşme                   B) Kentleşme                    
  C) Geleneklerin güçlenmesi       D) Ulus devletlerin kurulması   
  E) Demokratikleşme                                               

 22. Cevap: C Açıklama:

  Geleneklerin güçlenmesi modernleşmenin bir sonucu değil, geleneksel yapıların çözülmesi ve köklü bir dönüşümün sonucudur. 23. Modernleşmenin kültürel etkenleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Bilimsel gelişim
  B) Geleneksel değerlerin sorgulanması
  C) İlerleme ve özgürlük idealleri
  D) Dinsel inançların zayıflaması
  E) Kapitalizmin yayılması

 24. Cevap: D Açıklama:

  Modernleşme, sekülerleşmeyi ve dinsel inançların zayıflamasını içerirken, geleneksel kültürlerde din genellikle güçlü bir etkendir. 25. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinde rol oynayan ekonomik bir faktör değildir?

  A) Ulusötesi şirketler    B) Elektronik para       
  C) Sanayi devrimi         D) Tarımsal üretim       
  E) Bilgi toplumu                                   

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sanayi devrimi, küreselleşmenin başlangıcından önce meydana gelen bir ekonomik olaydı. Diğer seçenekler ise küreselleşme sürecinde önemli ekonomik faktörlerdir. 27. Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşmeyi gerçekleştirmek için hangi kurum kurulmuştur?

  A) İş Bankası                 B) MTA                       
  C) Etibank                    D) Yüksek Ziraat Enstitüsü   
  E) Teşvik-i Sanayi Kanunu                                  

 28. Cevap: A Açıklama:

  İş Bankası, Türkiye'nin sanayileşmesi için gerekli sermaye birikimini sağlamak amacıyla 1924 yılında kurulmuştur. 29. Doğal afetler toplumsal çözülmeye neden olabilir mi?

  A) Hayır, çünkü doğal afetler toplumsal dayanışmayı güçlendirir.
  B) Evet, çünkü doğal afetler toplumsal kurumları zayıflatabilir.
  C) Sadece ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde doğal afetler toplumsal çözülmeye neden olur.
  D) Sadece yoksul ve az gelişmiş ülkelerde doğal afetler toplumsal çözülmeye neden olur.
  E) Doğal afetler hiçbir zaman toplumsal çözülmeye neden olmaz.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Doğal afetler, toplumsal kurumları zayıflatarak, yaşam koşullarını kötüleştirerek ve toplumsal değerleri sorguya açarak toplumsal çözülmeye yol açabilir. 31. Toplumsal yapının temelini oluşturan unsurlar hangileridir?

  A) Kurumlar    B) Bireyler    C) Değerler    D) Normlar    E) Semboller    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Toplumsal yapı, bir toplumda bulunan kurumlar, bireyler ve bunların arasındaki ilişkilerden oluşur. 33. Toplumsal tabakalaşmanın temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonomik eşitsizlikler    B) Biyolojik farklılıklar   
  C) Kültürel çeşitlilik       D) Siyasi farklılıklar      
  E) Cinsiyet eşitsizliği                                  

 34. Cevap: A Açıklama:

  Toplumsal tabakalaşma, büyük ölçüde ekonomik eşitsizliklerden kaynaklanır. 35. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal statünün bir göstergesi DEĞİLDİR?

  A) Gelir    B) Eğitim    C) İş    D) Yaş    E) Hayat tarzı    

 36. Cevap: D Açıklama:

  Yaş, toplumsal katmanlaşmanın bir göstergesi değildir. 37. Hangisi Osmanlı toplumsal yapısının feodal sistemden farklı bir özelliğidir?

  A) Yönetici ve yönetilenler arasında keskin sınırlar bulunmaması
  B) Bir aristokrasinin varlığı
  C) Toprak sahiplerinin köylüler üzerindeki denetimi
  D) Kast sisteminin uygulanması
  E) Yönetici tabakanın hukuki ayrıcalıkları

 38. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı toplumunda yönetici ve yönetilenler arasında Batı'daki gibi hukuki olarak keskin sınırlar yoktu. 39. Cumhuriyet Türkiye'sinde açık sınıf toplumsal tabakalaşma sistemini güçlendiren faktörler nelerdir?

  A) Savaşlar ve işgaller
  B) Sanayileşme ve ekonomik büyüme
  C) Eğitime yapılan yatırımlar
  D) Yoksulluk ve eşitsizlik
  E) Geleneksel değerlerin korunması

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet Türkiye'sinde açık sınıf toplumsal tabakalaşma sistemi, sanayileşme, ekonomik büyüme ve eğitime yapılan yatırımlar sayesinde güçlenmiştir. 41. Atatürk milliyetçiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Irkçı bir anlayışa dayanır.
  B) Vatandaşlar arasında ayrım yapar.
  C) Birleştirici ve kaynaştırıcıdır.
  D) Sadece geçmişe bağlıdır.
  E) Gelecek için çaba göstermeyi amaçlamaz.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcıdır. 43. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Türk milleti tanımında yer alan özelliklerden biridir?

  A) Irk temeline dayanma
  B) Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olmak
  C) Kendini devlete ait hissetme
  D) Kültürel benzerlik
  E) Ekonomik durum

 44. Cevap: B Açıklama:

  Atatürk'e göre Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan ve kendisini vatana ait hisseden kişilerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf sosyoloji 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kökleşmiş kültür ögelerinin türlerini ve özelliklerini ayırt edebilmek

Kültürün boyutlarını ayırt edebilme

Kültürel etkinliklerin toplumsal bütünleşmeye katkısını kavramak

Kültürel süreçleri anlamak

Kültürel merkezciliğin özellikleri ve etkileri hakkında bilgi sahibi olma

Kültürel farklılıkların fiziksel çevreyle ilişkisini kavramak

Farklı kültürlerdeki toplumsal cinsiyet rollerini karşılaştırma.

Öğrenciler toplumsal değişimin özelliklerini anlayabilir.

Kültür unsurlarının toplumsal değişime etki edebileceğini anlama

Teknolojinin toplumsal değişim üzerindeki etkilerini anlama.

Modernleşmenin toplumsal etkilerini anlamak.

Modernleşmenin kültürel etkilerini anlama

Küreselleşmenin ekonomik yönlerini anlamak

Cumhuriyet Dönemi'ndeki ekonomik politikaları anlamak

Doğal afetlerin toplumsal sonuçlarını anlamak

Toplumsal yapıyı ve unsurlarını anlama

Toplumsal tabakalaşmanın nedenlerini açıklar.

Toplumsal statü ve tabakalaşma arasındaki ilişkiyi anlar.

Osmanlı toplumsal yapısının özelliklerini anlama

Türkiye'deki toplumsal tabakalaşma sistemini kavrama

Atatürk milliyetçiliğinin özelliklerini bilir

Atatürk'ün Türk milleti tanımını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri