12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Cahiliye Dönemi'nde Arap toplumunda aile yapısının temel özelliği neydi?

  A) Geniş aile yapısı
  B) Çekirdek aile yapısı
  C) Tek eşle evlilik
  D) Kadınların erkeklerden daha fazla miras hakkı
  E) Kız çocuklarının serbestçe evlenebilmesi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde Arap toplumunda insanların güç kazanmak için soy birliğine dayalı geniş aileler tercih etmesi yaygındı. 3. Cahiliye Dönemi'nde Mekkelilerin geçim kaynaklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Madencilik    B) Tarım    C) Ticaret    D) Sanayi    E) Turizm    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Mekke, ticaret yollarının kesiştiği bir noktada yer aldığından Mekkeliler, ticaretle uğraşarak geçimlerini sağlıyorlardı. 5. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) çocuklara yönelik tavırlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çocukların hataları sert şekilde cezalandırılmalıdır.
  B) Çocuklar, ebeveynlerine saygı duymakla yükümlüdür.
  C) Çocuklarla alay edilmeli ve aşağılanmalıdır.
  D) Çocukların eğitim ve terbiyesi ihmal edilmelidir.
  E) Çocuklara sevgi ve şefkat gösterilmelidir.

 6. Cevap: E Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), çocuklara karşı sevgi dolu ve şefkatli davranmıştır. Onlarla oynamış, şakalaşmış ve onlara değer vermiştir. 7. Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde Medine'de kurulan pazar yerinin bir özelliği aşağıdakilerden hangisiydi?

  A) Vergilerin yüksek olması
  B) Yabancıların girişinin yasak olması
  C) Belirli bir ücret karşılığı yer edinilmesi
  D) Erkenden gelenlerin istediği yeri tutabilmesi
  E) Sadece kadınların ticaret yapabilmesi

 8. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Medine'de herkesin eşit şartlarda ticaret yapabileceği bir pazar yeri kurmuş, erkenden gelenlerin istediği yeri tutabileceğini bildirmiştir. 9. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirdiği toplumsal değişimlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi
  B) Cahiliye döneminin gelenek ve göreneklerinin ortadan kaldırılması
  C) Şehir devletinin kurulması
  D) Kabile rekabetlerine son verilmesi
  E) Faizin yasaklanması

 10. Cevap: D Açıklama:

  Medine Sözleşmesi ile kabileler bir araya getirilerek rekabetlere son verilmiştir. 11. Hz. Peygamber'in istişare uygulamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumda birlik ve beraberliği sağlamak
  B) Kararların sadece Peygamber tarafından alınmasını engellemek
  C) Sahabilere danışarak onların fikirlerini almamak
  D) Toplumdaki her grubun çıkarlarını korumak
  E) Siyasi rakipleri bastırmak

 12. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, karar alma sürecinde toplumun tüm kesimlerini dahil ederek birlik ve beraberliği sağlamıştır. 13. Mus'ab b. Umeyr (r.a.)'ın Medine'deki görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şehir devletini yönetmek
  B) İslamiyeti yaymak ve öğretmek
  C) Medine ile Mekke arasındaki ticareti düzenlemek
  D) Hz. Peygamber'e Muhacirleri korumak
  E) Ensar'la Muhacirler arasında anlaşmazlıkları çözmek

 14. Cevap: B Açıklama:

  Mus'ab (r.a.), Hz. Peygamber tarafından Medine'ye İslam'ı yayması ve öğretmesi için görevlendirilmiştir. 15. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) öfkelendiğinde yaptığı hareketlerden biri hangisidir?

  A) Parmağıyla işaret etmek
  B) Elinin içini semaya doğru kaldırmak
  C) Başını öfke gösterdiği kişiden çevirmek
  D) Sağ elinin başparmağını sol elinin avucuna vurmak
  E) Gözlerini öfke gösterdiği kişiye dikmek

 16. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) öfkelendiğinde başını öfke gösterdiği kişiden çevirdiği belirtilmektedir. 17. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e (s.a.v.) hangi nitelik atfedilmektedir?

  A) En yüce ahlak sahibi    B) En zengin insan        
  C) En güçlü kişi           D) En bilgili kimse       
  E) En yakışıklı kişi                                 

 18. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Ahzâb suresi 21. ayetin Hz. Peygamber'e (s.a.v.) en yüce ahlak sahibi olarak işaret ettiğine dikkat çekilmektedir. 19. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Uhud Savaşı'nda şehit olan Hz. Hamza (r.a.)'ın cenazesini kefenlemek için kullandığı malzeme neydi?

  A) Hürkası         B) İpek kumaş     
  C) Pamuklu bez     D) Kokulu otlar   
  E) Deri                              

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Hz. Hamza (r.a.)'ın bedenini kendi hırkasıyla örtmeye çalıştığı belirtilmektedir. 21. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) en belirgin kişilik özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Merhamet    B) Kibir    C) Öfke    D) Korkaklık    E) Şüphecilik    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'de "çok şefkatli ve merhametli" olarak tanımlanmıştır. 23. Mevlit'in İslam âleminde ilk kez hangi dönemde görüldüğü kabul edilir?

  A) Emeviler Dönemi       B) Abbasiler Dönemi     
  C) Fâtımîler Dönemi      D) Selçuklular Dönemi   
  E) Osmanlılar Dönemi                             

 24. Cevap: C Açıklama:

  Mevlit şenliklerinin kökeni Fâtımîler Dönemi'ne dayanır. 25. Peygamberimiz (s.a.v.)'in doğumunu konu alan şiir türünün adı nedir?

  A) Kaside    B) Mukata    C) Naat    D) Mevlit    E) Gazavatnâme    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğumunu konu alan şiir türü Mevlit olarak adlandırılır. 27. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğum yıl dönümlerinin kutlandığı bayrama ne ad verilir?

  A) Regaip Kandili    B) Berat Kandili    
  C) Mevlid Kandili    D) Miraç Kandili    
  E) Kurban Bayramı                        

 28. Cevap: C Açıklama:

  Mevlid Kandili, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğumunun kutlandığı gecedir. 29. İslam kültüründe Hz. Muhammed'i (s.a.v.) temsil eden sembol nedir?

  A) Hilal    B) Yıldız    C) Gül    D) Ejderha    E) Aslan    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Kırmızı gül, İslam kültüründe Hz. Muhammed'in (s.a.v.) terinin kokusunu temsil ettiği için O'na duyulan sevgiyi ifade eder. 31. Aşağıdakilerden hangisi, Ebu Eyyûb el-Ensari'nin (r.a.) Peygamberimiz (s.a.v.)'e olan muhabbetini göstermez?

  A) Peygamberimiz (s.a.v.)'i evinde misafir etmesi
  B) Resulullah'ın sancağını taşırken "Alemdar-ı Resul" unvanını alması
  C) İstanbul kuşatması sırasında vefat ederek vasiyeti üzerine surlara en yakın yere defnedilmesi
  D) Fetih sonrasında türbesine kılıç kuşanan Osmanlı padişahlarının hürmetini kazanması
  E) Edirne Vakası'nda türbeden alınan kutsal emanetleri Topkapı Sarayı'na getirmesi

 32. Cevap: E Açıklama:

  Edirne Vakası, Ebu Eyyûb el-Ensari'nin (r.a.) türbesinden kutsal emanetlerin alınmasıyla sonuçlanmış bir olaydır. Bu olay, Peygamberimiz (s.a.v.)'e olan sevgisini göstermez, aksine muhabbetin gösterilmesinin engellenmesine bir örnektir. 33. Cahiliye döneminde Arap Yarımadası'nı etkileyen ve putperestlik anlayışının yayılmasına neden olan inançlar hangileridir?

  A) Hristiyanlık ve Yahudilik
  B) Sebaizm ve Yunan çok tanrıcılığı
  C) Zerdüştlük ve Budizm
  D) Hinduizm ve Şintoizm
  E) Animizm ve totemizm

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cahiliye döneminde Arap Yarımadası, Seba Devleti'nden kalma güneş, ay ve yıldızların kutsal kabul edildiği Sebaizm ve eski Yunan'daki çok tanrı inancından etkilenmiştir. 35. Cahiliye Dönemi'nde Arapların inandıkları şeylerden biri hangisidir?

  A) Allah'ın (c.c.) birliği ve eşsizliği
  B) Gökyüzündeki yıldızların yağmur yağdırması
  C) Sihrin ve büyünün gücü
  D) İnsanların kaderlerini değiştirebilmesi
  E) Cinlerin ve şeytanların varlığı

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cahiliye Arapları, yıldızların yağmur yağdırdığına inanırlardı. 37. Hz. Peygamber (s.a.v.), hangi davranışları Cahiliye ahlakından saymıştır?

  A) Soyuyla övünmek, başkalarının soyuna dil uzatmak, yıldızlardan yağmur istemek
  B) Fakirlere yardım etmek, iyilik yapmak, dürüst davranmak
  C) Bilgisizlikten kurtulmak için çaba göstermek, hurafelerle mücadele etmek
  D) Allah'a (c.c.) ibadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak
  E) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) öğretilerine uymak, Kur'an-ı Kerim'i okumak

 38. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), soyuyla övünmek gibi davranışları Cahiliye ahlakından saymıştır. 39. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) öncesi dönemde Mekke'nin ticaret açısından önemini sağlayan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Baharat Yolu üzerinde yer alması
  B) Tarımının gelişmiş olması
  C) Hac ibadetlerinin merkezi olması
  D) Sanayi ve madenciliğin gelişmesi
  E) Deniz ticaretinin yapılması

 40. Cevap: A Açıklama:

  Mekke, Baharat Yolu üzerinde yer almasından dolayı ticaret merkezi olmuştur. 41. İslamiyet'te ticarete nasıl bakılmıştır?

  A) Gayri meşru kazanç yolu olarak görülmüştür.
  B) Asli ve tabii kazanç yolu olarak kabul edilmiştir.
  C) Sadece zenginler için geçerli bir kazanç yolu sayılmıştır.
  D) Sadece erkekler için uygun bir meslek olarak görülmüştür.
  E) Yalnızca savaş zamanlarında izin verilen bir iştir.

 42. Cevap: B Açıklama:

  İslamiyet'te ticaret, helal ve meşru bir kazanç yolu olarak kabul edilmiştir. 43. Hz. Peygamber (s.a.v.) hicretten sonra Medine'de toplumsal düzenin korunması için hangi sözleşmeyi imzalamıştır?

  A) Mekke Sözleşmesi        B) Medine Sözleşmesi      
  C) Hudeybiye Antlaşması    D) Akabe Biatı            
  E) Sefer Antlaşması                                  

 44. Cevap: B Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medine'de yaşayan Müslümanlar ve Yahudiler arasında imzalanmış, toplumun düzenini ve hukukunu belirleyen bir anlaşmadır. 45. Peygamberimiz (s.a.v.) sosyal kararların alınmasında hangi yöntemi benimsemiştir?

  A) Diktatörlük          B) İstişare            
  C) Zorlama              D) Çoğunluğun kararı   
  E) Seçim                                       

 46. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), önemli konularda Müslümanlarla istişare ederek karar vermiş, böylece tüm görüşlerin dikkate alınmasını ve en iyi kararın verilmesini sağlamıştır. 47. Hz. Peygamber (s.a.v.), toplumda hangi sosyal sorunları ortadan kaldırmıştır?

  A) Feodal yapı             B) Renk ayrımcılığı       
  C) Zengin-fakir uçurumu    D) Cinsiyet eşitsizliği   
  E) Hepsi                                             

 48. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), toplumda feodal yapıyı yıkmış, renk ayrımcılığına son vermiş, zengin-fakir uçurumunu azaltmış ve cinsiyet eşitliğini sağlamıştır. 49. Medine halkına İslam'ı öğretmek ve onları İslam'a davet etmek için gönderilen kişi kimdir?

  A) Hz. Hamza (r.a.)             B) Hz. Ali (r.a.)              
  C) Mus'ab b. Umeyr (r.a.)       D) Abdullah b. Mes'ud (r.a.)   
  E) Ebu Bekir (r.a.)                                            

 50. Cevap: C Açıklama:

  Medine'ye İslam'ı öğretmek ve insanları İslam'a davet etmek için gönderilen kişi Mus'ab b. Umeyr'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KÜLTÜRÜMÜZDE PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.)
  2. Sanat, Edebiyat ve Musikimizde Peygamberimiz
  3. Şemail-i Şerif
  4. slam Dünyasında Peygamber Sevgisi

Ayrıca 12.sınıf siyer 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Cahiliye Dönemi'ndeki aile yapısını anlamak

Cahiliye Dönemi'nde Arabistan Yarımadası'nda ekonomik hayatı anlama.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) çocuk yetiştirme anlayışını anlama.

Hz. Peygamber'in ekonomik düzenlemelerini anlama

Peygamberimizin (s.a.v.) Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirdiği toplumsal değişimleri anlamak

Hz. Peygamber'in istişare uygulamasının önemi ve amaçlarını anlamak

Mus'ab b. Umeyr'in Medine'deki rolünü ve İslamiyet'in yayılmasındaki önemini kavramak

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) davranış özelliklerini öğrenmek.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) üstün niteliklerini öğrenmek.

Öğrencilerin Hz. Peygamber (s.a.v.)'in dostlarına ve yakınlarına olan sevgi ve bağlılığını anlamalarını sağlamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli kişiliğini anlama.

Hz. Peygamber'e (s.a.v.) duyulan sevgiyi gösteren dini tören ve kutlamaları kavrar.

Peygamber sevgisini dile getiren edebi türleri tanır.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatına ve onu anma günlerine ilişkin bilgi edinmek.

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) atfedilen sembolleri tanımak.

Peygamberimiz (s.a.v.)'e olan muhabbetin tarih boyunca farklı şekillerde ifade edildiğini kavramak.

Cahiliye döneminde Arap Yarımadası'nı etkileyen inançları ve bunların putperestlik anlayışının yayılmasındaki rolünü anlamak.

Cahiliye Dönemi inançlarını anlama

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Cahiliye ahlakına karşı mücadelesini anlama

Peygamber Efendimizin dönemindeki Mekke toplumunun ekonomik yapısını anlar.

İslamiyet'in ekonomi anlayışını kavrar.

İslam devletinin kuruluşunda Medine Sözleşmesi'nin önemini kavrar.

Peygamberimizin (s.a.v.) idarecilik anlayışını anlar.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sosyal reformlarını öğrenir.

Peygamberimizin Medine'de İslam'ı yaymak için aldığı tedbirleri açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri