12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Klasik koşullanmada organizmanın doğal olmayan uyarıcıya karşı gösterdiği tepkiyi tanımlayan kavram hangisidir?

  A) Koşullu tepki       B) Koşulsuz tepki     
  C) Koşullu uyarıcı     D) Koşulsuz uyarıcı   
  E) Ayırt etme                                

 2. Cevap: A Açıklama:

  Koşullu tepki, öğrenme sonucu organizmanın koşullu uyarıcıya gösterdiği tepkidir. 3. Edimsel koşullanmanın hangi kavramı, davranışın öğrenilmesinden önce gelen bir uyaranı ifade eder?

  A) Pekiştireç    B) Uyarıcı    C) Tepki    D) Bağlantı    E) Tepki gücü    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Edimsel koşullanmada, uyarıcı tepkiden önce gelir ve tepkiyi tetikler. 5. Albert Bandura'nın model alarak öğrenme teorisinde yer alan, bir kişinin diğer kişilerin davranışlarını taklit etmesinden farklı olan süreç hangisidir?

  A) Dikkat                       B) Hafıza                      
  C) Davranışı meydana getirme    D) Gözlem                      
  E) Taklit                                                      

 6. Cevap: A Açıklama:

  Model alarak öğrenmede, gözlem yoluyla öğrenme, sadece taklitten farklıdır. Birey çevresini gözlemler, sonuçlar çıkarır ve model alacağı kişiyi veya davranışı seçer. Gözlem yoluyla öğrenmenin birinci aşaması, modele dikkat etmektir. 7. Öğrenilmiş çaresizlik kavramına örnek olarak hangi durum gösterilebilir?

  A) Bir köpeğin her yemek yediğinde cezalandırılması
  B) Bir çocuğun sürekli övgüler alması
  C) Bir kişinin sürekli başarısız olmasına rağmen tekrar denemeye devam etmesi
  D) Bir öğrencinin sınavdan yüksek not alması
  E) Bir atın sürekli aynı parkurda koşması

 8. Cevap: A Açıklama:

  Öğrenilmiş çaresizlik, bir kişinin olumsuz koşullara maruz kaldığında kaçış olmadığına inanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Köpek örneğinde, köpek her yemek yediğinde cezalandırıldığından, yemek yemekle ceza arasında bir bağlantı kurar ve yemek yemekten kaçınır. 9. Kısa süreli belleğin bir özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilgileri uzun süre saklar.
  B) Kapasitesi sınırsızdır.
  C) Bilgileri aktif olarak işler.
  D) Unutulan bilgileri geri getirebilir.
  E) Yalnızca işitsel olarak depolar.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Kısa süreli bellek, bilgileri kısa süreliğine tutarak aktif bir şekilde işler ve anlamlarını zenginleştirir. 11. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli belleğin temel işlevlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Kodlama         B) Depolama       
  C) Geri çağırma    D) Dikkat         
  E) Unutma                            

 12. Cevap: D Açıklama:

  Dikkat, belleğin temel işlevlerinden biri değil, algının temel işlevlerinden biridir. 13. Unutmayı önlemek için en etkili tekniklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Görselleştirme      B) Tekrar             
  C) Soyutlama           D) Karmaşıklaştırma   
  E) Anlamsızlaştırma                          

 14. Cevap: A Açıklama:

  Görselleştirme, hatırlamayı kolaylaştıran çağrışım ilkelerinden biridir ve unutmayı önlemeye yardımcı olur. 15. Zekânın, deneyim, öğrenme ve çevresel etkenlerle hangi ölçüde şekillenebildiği konusunda farklı kuramlar hangi ortak noktaya sahiptir?

  A) Kesinlikle şekillenmez.
  B) Genetik faktörlerden daha fazla şekillenir.
  C) Belli bir ölçüde şekillenebilir.
  D) Kalıtım kadar şekillenir.
  E) Çevresel faktörlerin etkisi yoktur.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Tüm kuramlar, zekânın kalıtımla kuşaktan kuşağa aktarılan bir yapı olmasının yanı sıra, deneyim, öğrenme ve çevresel etkenlerle de belli ölçüde şekillenebileceğini kabul eder. 17. Zekâ testi puanları arasındaki farkın olumsuz çevre koşullarından kaynaklandığına dair kanıtlar hangi araştırma sırasında elde edilmiştir?

  A) Tek yumurta ikizlerinin zekâ puanları arasındaki farkın incelendiği araştırma
  B) Farklı ülkelerde yaşayan aynı zekâya sahip kişilerin başarılarının karşılaştırıldığı araştırma
  C) Çocukların doğum öncesi radyasyona maruz kalmasının zekâ gelişimleri üzerindeki etkilerinin incelendiği araştırma
  D) Yüksek ve düşük zekâya sahip kişilerin beyin aktivitelerinin karşılaştırıldığı araştırma
  E) Kültürel farklılıkların zekâ testlerindeki performans üzerindeki etkilerinin incelendiği araştırma

 18. Cevap: A Açıklama:

  Metne göre, farklı çevrelerde yetişen tek yumurta ikizlerinin zekâ puanı arasındaki farkın aynı çevrede yetişen ikizlerden daha fazla olduğu kanıtlanmıştır. Bu fark, olumsuz çevre koşullarına bağlı olarak yaklaşık 10 ile 30 puan arasında değişmektedir. 19. Thorndike'in çoklu etmen kuramına göre, zekâ kaç temel faktörden oluşur?

  A) 3    B) 5    C) 7    D) 9    E) 12    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Thorndike'in çoklu etmen kuramı, zekânın soyut zekâ, sosyal zekâ ve mekanik zekâ olmak üzere üç temel faktörden oluştuğunu öne sürer. 21. Psikolojik süreçlerin beyin yapısıyla ilişkisini açıklayan aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Beynin farklı bölgeleri, farklı psikolojik süreçlerden sorumludur.
  B) Sinir sistemi, beyin ve omuriliği içermez.
  C) Hormonlar, davranışları etkileyen tek biyolojik faktördür.
  D) Elektrokimyasal iletim, insan vücudundaki tek bilgi aktarım yöntemidir.
  E) Sinir hücrelerinin hücre gövdesi, elektrik sinyallerini ileten uzantıyı içerir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Psikolojik süreçler, beynin farklı bölgelerindeki sinir hücrelerinin aktivitesi ile gerçekleşir. 23. Psikolojik süreçleri ve davranışları etkileyen faktörlerden biri hangisidir?

  A) Kalıtım    B) Çevre    C) Kültür    D) Beslenme    E) Eğitim    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Genetik bilimi, psikolojik süreçleri ve davranışları etkileyen kalıtsal yapıları inceler. 25. Doğum öncesi çevre hangi dönemi kapsar?

  A) Anne karnında geçirilen süre
  B) Bebeklik dönemi
  C) Çocukluk dönemi
  D) Ergenlik dönemi
  E) Yetişkinlik dönemi

 26. Cevap: A Açıklama:

  Doğum öncesi çevre, insanın anne karnında geçirdiği yaklaşık dokuz ay on günlük süreyi kapsar. 27. Çocukluk döneminde hangi bilişsel gelişim özelliği belirgindir?

  A) Somut bilgileri sistemli işleme
  B) Soyut kavramları anlama
  C) Bellek kapasitesinde artış
  D) Dikkat süresinde azalma
  E) Problem çözme becerilerinin gelişimi

 28. Cevap: A Açıklama:

  Çocukluk döneminde çocuklar, bilgiyi sistemli ve mantıklı bir biçimde işlerler ancak bunu, bilgi somut biçimde verildiği zaman yapabilirler. Soyut bilgilere henüz hazır değillerdir. 29. Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi Duyusal Motor Dönemin bir özelliğidir?

  A) Nesnelerin kalıcılığının anlaşılması
  B) Sembolik oyunların oynanması
  C) Mantıklı düşünme yeteneğinin gelişmesi
  D) Soyut kavramların anlaşılması
  E) Empati yeteneğinin gelişmesi

 30. Cevap: A Açıklama:

  Duyusal Motor Döneminde bebekler nesnelerin görmediklerinde de var olmaya devam ettiğini anlamaya başlarlar. 31. Ergenlik döneminin temel özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Bağımsızlık duygusu      B) Yüksek benlik saygısı   
  C) Sosyal izolasyon         D) İtaatkarlık             
  E) Bilişsel gerileme                                   

 32. Cevap: A Açıklama:

  Ergenlik döneminin en önemli özelliklerinden biri, gençlerin anne babalarından duygu, davranış ve değerler bakımından bağımsız olma ve kendi hayatlarını sorumluluk alarak yaşama isteğidir. 33. Hangi ifade, duyumun özelliklerine uygun değildir?

  A) Uyarıcıların beyne ulaşması için uygun bir ortama ihtiyaç vardır.
  B) Alt eşik, bir duyusal sistemi harekete geçirmek için gereken en yüksek fiziksel enerjidir.
  C) Fark eşiği, aynı cinsten iki uyarıcının birbirinden ayırt edilebilmesi için gereken en küçük şiddet değişikliğidir.
  D) Duyusal eşikler kişiden kişiye farklılık gösterir.
  E) Duyusal eşikler çevre koşullarına göre değişebilir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Alt eşik, bir duyusal sistemi harekete geçirmek için gereken en düşük fiziksel enerjidir. 35. Aşırı uyarılma durumunda organizmada ortaya çıkan belirtilerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Artan kalp atış hızı      B) Azalan yorgunluk hissi   
  C) Geçici sanrılar           D) Duyarsızlaşma            
  E) Huzursuzluk                                           

 36. Cevap: A Açıklama:

  Aşırı uyarılma, organizmanın normalin üzerinde uyarılmasıdır ve artan kalp atış hızı, yorgunluk ve huzursuzluk gibi fizyolojik ve psikolojik etkileri vardır. 37. Aşağıdakilerden hangisi algı yanılmaları arasında yer almaz?

  A) İllüzyon                B) Halüsinasyon           
  C) İmaj                    D) Eksiklik tamamlama     
  E) Şekil-zemin ilişkisi                              

 38. Cevap: C Açıklama:

  İmaj, algı yanılmaları arasında yer almaz. İmaj, bir nesnenin zihinde canlandırılmasıdır. 39. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en temel ihtiyacını hangisi oluşturur?

  A) Takdir edilme        B) Anlama ve bilme     
  C) Fizyolojik           D) Güvenlik            
  E) Ait olma ve sevgi                           

 40. Cevap: C Açıklama:

  Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en temel ihtiyacı fizyolojik ihtiyaçlardır (yiyecek, su, uyku, cinsellik gibi). 41. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda gözlenemeyen bir duygudur?

  A) Mutluluk    B) Merhamet    C) Haz    D) Korku    E) Öfke    

 42. Cevap: B Açıklama:

  Merhamet, doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenmediği için psikoloji biliminde ele alınmaz. 43. Bilinç durumunda dikkatli uyanıklık hâlinde olmayan bilinç düzeyine ne ad verilir?

  A) Gevşek uyanıklık    B) Uyku               
  C) REM uykusu          D) Hipnoz             
  E) Meditasyon                                

 44. Cevap: A Açıklama:

  Gevşek uyanıklık, dikkatli uyanıklık kadar aktif olmayan, ancak çevrenin farkında olunan bir bilinç düzeyidir. 45. Kültürün maddi unsurları nelerdir?

  A) Örf, âdet ve gelenekler
  B) Eşya, araç gereç ve üretim araçları
  C) Dil ve müzik
  D) Ahlak ve değer yargıları
  E) Siyasi düzen

 46. Cevap: B Açıklama:

  Maddi kültür, fiziksel olarak var olan ve toplum tarafından üretilen eşya, araç gereç ve teknolojileri kapsar. 47. Toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili sosyal şemaların eşitsizliğin ortaya çıkmasında oynadığı rol nedir?

  A) Toplumsal cinsiyet şemaları, geleneksel cinsiyet rollerini pekiştirir.
  B) Toplumsal cinsiyet şemaları, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratır.
  C) Toplumsal cinsiyet şemaları, cinsiyet farklılıklarını vurgulamaz.
  D) Toplumsal cinsiyet şemaları, toplumsal cinsiyet önyargılarını azaltır.
  E) Toplumsal cinsiyet şemaları, toplumsal cinsiyet normlarını zorlar.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Toplumsal cinsiyet şemaları, erkek ve kadınların oynaması beklenen rolleri tanımlar ve bu rollerden sapmaların eşitsizliğe yol açabileceğine inanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf psikoloji dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazrılanmıştır

Öğrencilerin klasik koşullanma kavramlarını anlamasını sağlamak.

Edimsel koşullanmanın kavramlarını anlamak ve bunların öğrenme sürecindeki rolünü tanımlamak.

* Öğrencilerin model alarak öğrenme teorisinin anahtar kavramlarını anlamasını sağlamak. * Öğrencilerin gözlem yoluyla öğrenme sürecinin taklitten farklılığını ayırt etmelerini sağlamak.

Öğrenilmiş çaresizlik kavramını anlamak

Kısa süreli belleğin özelliklerini anlamak.

Belleğin temel işlevlerini kavrar ve kodlama, depolama ve geri çağırma arasındaki farkları anlar.

Bellek geliştirme tekniklerini anlama.

Öğrenciler, zekânın kalıtım ve çevre ile olan ilişkisini açıklar.

* Çevresel faktörlerin zekâ üzerindeki etkisini anlamak.

* Zekâ kuramlarının temel özelliklerini anlar. * Thorndike'in çoklu etmen kuramının ana unsurlarını bilir. * Zekânın farklı boyutlarını ayırt edebilir.

Psikolojik süreçlerin ve davranışların beyin yapısıyla ilişkisini anlamak.

Psikolojik süreçleri ve davranışları etkileyen biyolojik faktörleri kavramak.

İnsan gelişiminin doğum öncesi dönemini anlama

Çocukluk döneminin bilişsel gelişim özelliklerini anlamak

* Bilişsel Gelişim Kuramını anlamak * Duyusal Motor Dönemin özelliklerini bilmek

* Ergenlik döneminin temel özelliklerini belirleyebilir. * Ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel, sosyal ve bilişsel değişimleri açıklar.

Öğrenciler, duyumun özelliklerini açıklayabilecektir.

Organizmanın dengeleme mekanizmasını anlama

Algı yanılmalarının sınıflandırılması

İhtiyaçların hiyerarşisini kavramak ve Maslow'un teorisini anlamak.

İnsanlarda gözlemlenebilen ve ölçülebilen duyguları tanımlama becerisi.

Bilinç durumunun farklı düzeylerini tanımlayabilme

* Kültürün unsurlarını anlamak * Maddi ve manevi kültür arasındaki farkı kavramak

Öğrencilerin, toplumsal cinsiyet rollerinin eşitsizliğin ortaya çıkmasındaki rolünü anlamalarını sağlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 39 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.