12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. İslam'ın yayılma sürecinde Müslüman olanlar içinde hangi grup, Peygamber'in yaşadığı dönemde Müslüman olup onunla birlikte yaşayan ve ona doğrudan tanıklık edenleri ifade eder?

  A) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  B) Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar
  C) Mekkeli Müslümanlar
  D) Sahabe
  E) Peygamber'in ashabı

 2. Cevap: D Açıklama:

  Sahabe terimi, Peygamber'in yaşadığı dönemde Müslüman olup onunla birlikte yaşayan ve ona doğrudan tanıklık edenleri ifade eder. Bu grup, İslam'ın ilk döneminde Peygamberin etrafında bulunan Müslüman topluluğudur. 3. Müslüman olmaya babasının danışmasına gerek duymadan karar vermiş ve ilk Müslüman çocuk olma şerefini kazanan kişi hangi grupta yer alır?

  A) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  B) Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar
  C) Mekkeli Müslümanlar
  D) Sahabe
  E) Peygamber'in ashabı

 4. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Ali, Müslüman olmaya babasının danışmasına gerek duymadan karar vermiş ve ilk Müslüman çocuk olma şerefini kazanmıştır. O, sahabe grubunda yer alır. 5. İslam'ın ilk dönemi Müslümanları arasında yer alan ve Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar hangi grup içinde değerlendirilir?

  A) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  B) Mekkeli Müslümanlar
  C) Sahabe
  D) Peygamber'in ashabı
  E) Mekke dışından Müslüman olanlar

 6. Cevap: B Açıklama:

  Mekkeli Müslümanlar, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanları ifade eder. Bu grup, Mekke'nin fethinden sonra İslam'ı kabul eden kişilerdir. 7. Hangi grup, Peygamber'in yaşadığı dönemde doğrudan tanıklık edip onunla birlikte yaşayan Müslümanları ifade eder?

  A) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  B) Sahabe
  C) Mekkeli Müslümanlar
  D) Peygamber'in ashabı
  E) Mekke'den hicret eden Müslümanlar

 8. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber'in ashabı, onunla birlikte yaşayan ve doğrudan tanıklık eden Müslümanları ifade eder. Bu grup, Peygamberin etrafında bulunan Müslüman topluluğudur. 9. İslam'ın ilk döneminde Müslüman olanlar içinde hangi grup, Mekke'nin fethinden önce ve sonra Müslüman olanlar arasındadır?

  A) Sahabe
  B) Peygamber'in ashabı
  C) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  D) Mekkeli Müslümanlar
  E) Mekke'den hicret eden Müslümanlar

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sahabe, Peygamber'in yaşadığı dönemde Müslüman olup onunla birlikte yaşayanları ifade eder. Bu grup, İslam'ın erken döneminde Peygamberin etrafında bulunan Müslüman topluluğudur. 11. İslam'ın yayılma sürecinde, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan ve öncesinde Müslüman olmayanlar hangi gruba dahil edilir?

  A) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  B) Mekkeli Müslümanlar
  C) Sahabe
  D) Peygamber'in ashabı
  E) Mekke dışından Müslüman olanlar

 12. Cevap: B Açıklama:

  Mekkeli Müslümanlar, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanları ifade eder. Bu grup, fethin ardından İslam'ı kabul eden Mekkelilerdir. 13. Peygamberin yaşadığı dönemde Müslüman olan ve onunla birlikte yaşayanları ifade eden terim hangisidir?

  A) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  B) Sahabe
  C) Mekkeli Müslümanlar
  D) Peygamber'in ashabı
  E) Mekke'den hicret eden Müslümanlar

 14. Cevap: B Açıklama:

  Sahabe terimi, Peygamberin yaşadığı dönemde Müslüman olup onunla birlikte yaşayanları ifade eder. Bu grup, Peygamberin etrafında bulunan Müslüman topluluğudur. 15. İslam'ın yayılma sürecinde, Medine'ye hicret etmeden önce ve sonra Müslüman olanlar hangi gruba aittir?

  A) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  B) Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar
  C) Sahabe
  D) Peygamber'in ashabı
  E) Mekke'den hicret eden Müslümanlar

 16. Cevap: E Açıklama:

  Mekke'den hicret eden Müslümanlar, Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicret eden Müslümanları ifade eder. Bu grup, İslam'ın yayılma sürecinde önemli bir adım olan Medine'ye hicret edenlerdir. 17. Sahabe, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) metodunu benimsemeleriyle nasıl bir tavır sergilemiştir?

  A) Sadece zengin Müslümanları davet etmişlerdir.
  B) Sadece Müslüman kadınlara yönelik bir iletişim kurmuşlardır.
  C) Kadın, erkek, genç, ihtiyar, zengin, fakir, müşrik, ehl-i kitap ayrımı yapmamışlardır.
  D) Sadece genç Müslümanları İslam'a davet etmişlerdir.
  E) Müslüman olmayanlara hiçbir şekilde davet göndermemişlerdir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sahabe, Peygamber Efendimiz'in herkese yönelik İslam davetini benimsemiş ve kadın-erkek, zengin-fakir, genç-ihtiyar ayrımı yapmaksızın herkesi İslam'a davet etmiştir. 19. Kur'an ve Peygamber'in sünneti ile ilgili olarak sahabe nasıl bir yaklaşım sergilemiştir?

  A) Kur'an ve sünnetin bağlayıcı olmadığını düşünmüşlerdir.
  B) Yalnızca Kur'an'a uymayı tercih etmişlerdir.
  C) Sadece Peygamber'in sünnetine bağlı kalmışlardır.
  D) Kur'an ve sünnetin ikisine de bağlı kalmışlardır.
  E) Yalnızca sünneti benimsemişlerdir.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Sahabe, hem Kur'an'ı hem de Peygamber'in sünnetini bağlayıcı olarak kabul etmiş ve yaşamlarında ikisine de uymuşlardır. 21. Sahabe, Peygamberimizin sünnetine karşı hangi tavra sahip olmuştur?

  A) Sadece kavlî sünneti uygulamışlardır.
  B) Fiilî sünneti reddetmişlerdir.
  C) Sünnetin bağlayıcılığını kabul etmişlerdir.
  D) Takrirî sünneti hiçbir şekilde uygulamamışlardır.
  E) Sadece takrirî sünnete bağlı kalmışlardır.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sahabe, Peygamberimizin sözlerini, fiillerini ve onaylayıcı tavrını (takrirî sünnet) bağlayıcı olarak kabul etmişlerdir. 23. Sahabe, Peygamberimiz'in (s.a.v.) öğretilerine nasıl bir tavır sergilemiştir?

  A) Sadece Peygamber'in sözlerine itibar etmişlerdir.
  B) Onun öğretilerine karşı kayıtsız kalmışlardır.
  C) Hem Peygamber'in sözlerine hem de öğretilerine uymuşlardır.
  D) Yalnızca fiilî sünneti benimsemişlerdir.
  E) Sadece takrirî sünneti uygulamışlardır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sahabe, hem Peygamber'in sözlerine (kavlî sünnet) hem de fiilî ve takrirî sünnetine uyarak onun öğretilerini yaşamlarına yansıtmışlardır. 25. Sahabe, sünnetin bağlayıcılığı hakkında ne gibi bir duruş sergilemiştir?

  A) Sünnetin hiçbir bağlayıcılığı olmadığını savunmuşlardır.
  B) Yalnızca kavlî sünnetin bağlayıcı olduğunu düşünmüşlerdir.
  C) Sünnetin hem kavlî hem de fiilî ve takrirî olarak bağlayıcı olduğunu kabul etmişlerdir.
  D) Sünnetin yalnızca fiilî sünnetle sınırlı olduğunu düşünmüşlerdir.
  E) Takrirî sünnetin bağlayıcılığını savunmuşlardır.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sahabe, Peygamber'in sözlerini, fiillerini ve onaylayıcı tavırlarını (kavlî, fiilî ve takrirî sünnet) bağlayıcı olarak kabul etmişlerdir. 27. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine sahabenin yaklaşımı nasıl olmuştur?

  A) Sahabe, sünneti reddederek kendi inançlarını sürdürmüşlerdir.
  B) Sahabe, Cahiliye dönemine ait yanlışları terk ederek Hz. Peygamber'in sünnetine uygun yaşamışlardır.
  C) Sahabe, sünneti inkar etmiş ve İslam'a uymamışlardır.
  D) Sahabe, Hz. Peygamber'in sünnetini göz ardı ederek farklı bir yaşam tarzını benimsemişlerdir.
  E) Sahabe, Hz. Peygamber'in sünnetine uymuş, yaşamlarını İslam'ın rehberliğinde değiştirmişlerdir.

 28. Cevap: E Açıklama:

  Sahabe, Hz. Peygamber'in örnek yaşamına uyarak, sünnetini benimseyip İslam'ın rehberliğiyle yaşamlarını değiştirmişlerdir 29. Sahabe, sünnetin ne derece bağlayıcı olduğunu nasıl değerlendirmiştir?

  A) Sahabe, sünnetin hiçbir bağlayıcılığı olmadığını düşünmüşlerdir.
  B) Sünnetin sadece belirli durumlarda bağlayıcı olduğunu kabul etmişlerdir.
  C) Sahabe, sünnetin Kur'an'dan daha az bağlayıcı olduğunu düşünmüşlerdir.
  D) Sünnetin, hem kendileri hem de tüm Müslümanlar için tartışılmaz ve bağlayıcı bir delil olduğuna inanmışlardır.
  E) Sahabe, sünnetin yaşam tarzlarını etkilemediğini düşünmüşlerdir.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Sahabe, sünnetin hem kendileri hem de tüm Müslümanlar için kesinlikle bağlayıcı olduğuna inanmışlar ve ona göre yaşamışlardır. 31. Sahabe, sünnetin ne gibi konularda rehberlik sağladığını düşünmüşlerdir?

  A) Sünnet, yalnızca ibadet konularında rehberlik sağlar.
  B) Sahabe, sünnetin sadece ahlaki konularda rehberlik ettiğine inanmışlardır.
  C) Sünnet, sadece belli durumlarda rehberlik sağlar, genel hayatta etkili değildir.
  D) Sünnet, Kur'an'ın açıklamadığı meseleler hakkında da hükümler koyarak rehberlik sağlar.
  E) Sahabe, sünnetin hiçbir konuda rehberlik etmediğine inanmışlardır.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Sahabe, sünnetin Kur'an'ın açıklamadığı konularda da rehberlik yaparak hükümler koyduğuna inanmışlardır. 33. Sahabe, sünneti çözümlemede hangi kaynakları öncelikli olarak kullanmışlardır?

  A) Sahabe, sadece Kur'an'ı referans almış, sünnetin etkisi altında kalmamışlardır.
  B) Sünnet, sadece Sahabe'nin kendi yaşantılarına rehberlik etmiştir.
  C) Sahabe, sünneti çözümlemek için öncelikle Peygamber'in yaşamından gelen bilgileri kullanmışlardır.
  D) Sünnet, sadece İslam'ın erken döneminde etkili olmuş, sonraki dönemlerde önemini kaybetmiştir.
  E) Sahabe, sünneti anlamak için farklı dinî kaynaklara başvurmuşlardır.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Sahabe, sünnetin anlaşılması için öncelikle Hz. Peygamber'in yaşamından gelen bilgileri referans almışlardır. 35. Sahabe, sünnetin pratiğe dökülmesi konusunda nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Sahabe, sünneti sadece dini törenlerde uygulamış, günlük hayatlarında göz ardı etmişlerdir.
  B) Sünnet, sadece dini liderler için bir rehberlik sağlamış, Sahabe'nin yaşamını etkilememiştir.
  C) Sahabe, sünneti sadece belirli dönemlerde uygulamış, sonraları bu alışkanlığı terk etmişlerdir.
  D) Sünnet, Sahabe'nin yaşam tarzını derinden etkilemiş, günlük hayatlarına rehberlik etmiştir.
  E) Sahabe, sünneti yalnızca dini ibadetlerde uygulamış, diğer alanlarda kullanmamışlardır.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Sahabe, sünnetin günlük yaşamlarında da etkili bir rehberlik olduğuna inanmış ve buna göre yaşamışlardır. 37. Abdullah b. Mes’ud'un (r.a.) İslam'a katılış süreci ve ilk dönemlerdeki tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Müslüman olduğunda, hemen Kâbe'de namaz kılmaya izin verilmiştir.
  B) İslam'a geçişinin ardından Habeşistan'a hicret etmiştir.
  C) Abdullah b. Mes’ud, müşriklerin ileri gelenlerinin toplandığı bir anında açıktan Kur'an okumuş ve Kâbe'de ilk kez Kur'an'ı açıktan okuyanlar arasında yer almıştır.
  D) Müslümanların azlığı nedeniyle Kur'an okuma hakkı verilmemiş ve bu durumu kabullenmiştir.
  E) İslam'a geçtikten sonra Ukbe b. Ebi Muayt'ın yanında hizmet etmeye devam etmiştir.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Müslümanların az olduğu bir dönemde, Abdullah b. Mes’ud cesurca Kur'an'ı açıktan okumuş ve bu eylemiyle Kâbe'de Kur'an'ı açıkça okuyan ilk kişilerden biri olmuştur. 39. Abdullah b. Mes’ud'un (r.a.) Medine dönemindeki önemi ve hizmetleriyle ilgili hangi ifade doğrudur?

  A) Medine'ye hicret ettikten sonra siyasi ve idari alanda faaliyet göstermiş, savaşlarda liderlik yapmıştır.
  B) Mescid-i Nebi'nin arka tarafında annesiyle oturması için ayrı bir ev verilmiş ve Peygamberin evine serbestçe girebilmesine izin verilmiştir.
  C) Hicretten sonra Kur'an ilimlerine büyük katkılarda bulunmuş ve Irak Tefsir Mektebi'nin temelini atmıştır.
  D) Abdullah b. Mes’ud, Medine döneminde sadece resmi vazifelerde bulunmuş, ilmi faaliyetlerde geri planda kalmıştır.
  E) Hz. Ebu Bekir tarafından Medine'ye davet edilmiş ve o dönemde kadılık yapmıştır.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Abdullah b. Mes’ud, Medine döneminde Kur'an ilimlerine önemli katkılarda bulunarak Irak Tefsir Mektebi'nin oluşumuna öncülük etmiştir. 41. Abdullah b. Mes’ud'un (r.a.) adalet anlayışını ve hüküm verme prensiplerini ifade eden hangi açıklama doğrudur?

  A) Hüküm verme durumunda olan kişi, önce Allah'ın Kitabı'na bakar, ardından sahabe ve Müslümanların görüşlerine başvurur.
  B) Abdullah b. Mes’ud, herhangi bir hüküm bulamadığında kendi içtihadına başvurarak hüküm verirdi.
  C) Sahih olup olmadığı kesin olmayan hadislerde içtihadı tercih eder, kendi görüşüne dayanarak hüküm verirdi.
  D) Allah'ın Kitabı ve Resulünün hükmü yoksa, salihlerin hükmettiği görüşlere başvururdu.
  E) Abdullah b. Mes’ud, herhangi bir hüküm bulamadığında hüküm vermekten vazgeçerdi.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Abdullah b. Mes’ud, hüküm verme durumunda önce Allah'ın Kitabı ve Peygamberin hükmüne bakar, bulamazsa salihlerin görüşlerine başvururdu. 43. Sahabenin, dil ve elin kullanımıyla ilgili özenli olma anlayışını hangi hadis özetler?

  A) "İnsanlar arasında iletişimi sağlayan köprü dilidir."
  B) "Kişi güzel bir sözle bir insanın gönlüne girebilir."
  C) "Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette kaldığı kimsedir."
  D) "Kişi Allah'ın hakları yanında insan hakkını da gözetmelidir."
  E) "Dil düşüncenin dışarıya yansıtılmasına yarar."

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu hadis, Müslümanların dil ve eliyle insanların emniyette olduğu bir toplum idealini vurgular. 45. Sahabe, Peygamberin hükümlerine uymak ve insanlar arasında güveni tesis etmek için hangi prensipleri benimsemiştir?

  A) Yalnızca Allah'ın Kitabı'na ve Peygamberin hükümlerine uyarak hüküm verirlerdi.
  B) Mümin olarak, toplumun güvenliği ve emniyeti için çaba sarf etmişlerdir.
  C) Sahabe, sadece Allah'ın haklarına odaklanarak insan hakkını göz ardı etmişlerdir.
  D) Peygamberin ölümünden sonra, kendi içtihadlarıyla hüküm vermeyi tercih etmişlerdir.
  E) İyi veya kötü davranışları kendi iradelerine bağlı olarak gerçekleştirirlerdi.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Sahabe, toplum içinde insanların can ve malı konusunda emniyeti tesis etmek için çaba göstermiş ve Müslümanlar arasında güveni sağlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Detayları

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE SAHABE
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mes’ud (r.a.)
  2. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  3. Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabe
  4. Sahabenin Kur’an-ı Kerim’e Bağlılığı
  5. Sahabenin Peygamber Efendimize ve Sünnetine Bağlılığı
  6. Sahabenin Peygamberimizle İletişimi

Ayrıca 12.sınıf peygamberimizin haytatı II. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Sahabenin kim olduğunu anlama ve İslam'ın erken dönemlerindeki Müslüman topluluklarının farklılıklarını kavrama.

Sahabe içindeki önemli şahsiyetlerden biri olan Hz. Ali'nin özel bir durumunu anlama ve sahabenin çeşitliliğini kavrama.

İslam'ın yayılma sürecindeki farklı dönemlerde Müslüman olan grupları ayırt etme ve Mekke'nin fethinden sonraki Müslümanların rolünü anlama.

Peygamberin etrafındaki Müslüman topluluğunu, onunla birlikte yaşayanları ve etkileşimlerini anlama.

İslam'ın ilk dönemindeki Müslüman gruplar arasındaki farkı anlama ve sahabenin özel konumunu kavrama.

İslam'ın farklı dönemlerindeki Müslüman gruplarını sınıflandırma ve Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanların rolünü anlama.

Sahabe kavramının anlamını ve Peygamberle birlikte yaşayan Müslümanları anlama.

Hicretin önemini ve Müslüman olan grupların farklı zaman dilimlerindeki özelliklerini anlama.

Sahabenin geniş kapsamlı İslam davetini ve insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan İslam'ı benimsemelerini anlama.

Sahabenin Kur'an ve sünnetin ikisine de bağlılığını ve bunların yaşamda nasıl uygulandığını anlama.

Sahabenin Peygamber'in sözleri, fiilleri ve onaylayıcı tavırlarının bağlayıcılığını anlama.

Sahabenin Peygamber'in öğretilerine nasıl uymuş olduğunu anlama.

Sahabenin sünnetin farklı formlarının hepsini bağlayıcı olarak görmesi ve uygulamasını anlama.

Sahabenin, Hz. Peygamber'in sünnetini benimseyerek İslam'a uyum sağlama tutumunu anlama.

Sahabenin, sünnetin Müslümanlar için bağlayıcı bir rehber olduğunu kabul etme tutumunu anlama.

Sahabenin, sünnetin Kur'an'ın yanı sıra açıklanmayan konularda da rehberlik sağladığını anlama.

Sahabenin, sünnetin anlaşılmasında Hz. Peygamber'in yaşamından gelen bilgileri öncelikli olarak kullandığını anlama.

Sahabenin, sünnetin günlük hayatta da rehberlik ettiğine inandığını anlama.

Abdullah b. Mes’ud'un İslam'ı savunmak için gösterdiği cesaret ve ilkeleri anlama.

Abdullah b. Mes’ud'un ilmi alandaki katkılarını anlama.

Adalet anlayışıyla, farklı kaynaklara başvurarak hüküm verme prensiplerini anlama.

Dil ve elin doğru kullanımının toplumsal barış ve emniyeti nasıl sağladığını anlama.

Sahabenin toplumsal düzeyde güveni tesis etme konusundaki çabalarını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 16 kere doğru, 87 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri