12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Sembolik mantığın klasik mantığa göre avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Konuşma dilini kullanarak mantık işlemlerinde içeriğin etkisinden sıyrılabilir olması
  B) Dilin belirsizliği ve çok anlamlılığından kaynaklı sorunları ortadan kaldırması
  C) Önermelerin ve çıkarımların sembolik bir dille ifade edilmesi
  D) İçerdiği tüm aritmetiksel nesnelerin mantıksal nesne olarak kabul edilmesi
  E) Dilin kullanımında kavram ve terimlerin sınırlarının iyi çizilmesini sağlaması

 2. Cevap: B Açıklama:

  Sembolik mantığın en önemli avantajı, dilin belirsizliği ve çok anlamlılığından kaynaklı sorunları ortadan kaldırmasıdır. 3. Sembolik mantığın alt dallarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İndüktif mantık        B) Tümevarımsal mantık   
  C) Önermeler mantığı      D) Silogistik mantık     
  E) Modal mantık                                    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Sembolik mantığın alt dalları arasında önermeler mantığı, niceleme mantığı ve üç değerli mantık bulunmaktadır. 5. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğru değer alabilir?

  A) ~p ∨ q    B) ~p → q    C) p → ~q    D) p ∨ ~q    E) p ↔ ~q    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Doğruluk çizelgesinde, ~p ∨ q önermesinin yorum sütununda en az bir doğru değeri vardır. 7. "Faruk müzik dinliyorsa kitap okur." önermesi aşağıdaki önermelerin hangisine eşdeğerdir?

  A) Faruk müzik dinlemiyorsa kitap okumaz.
  B) Faruk kitap okuyorsa müzik dinler.
  C) Faruk müzik dinlerse kitap okur.
  D) Faruk kitap okur ve müzik dinler.
  E) Faruk kitap okumazsa müzik dinler.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Karşılıklı koşul önermesi, bileşenlerin aynı anda doğru veya yanlış olduğu önermedir ve " " sembolü ile gösterilir. 9. (p¡q), (~p∨q), pŸq önermelerinin birbiri ile tutarlılıklarını denetlediğimizde, kaç satırda tüm doğruluk değerleri doğru bulunur?

  A) 0    B) 1    C) 2    D) 3    E) 4    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Tutarlı önermeler, en az bir satırda tüm doğruluk değerleri doğru olmalıdır. 11. Aşağıdaki çıkarımların hangisi geçersizdir?

  A) (p¡q), (pŸq)∴q          B) (p∨q), (~p q)∴(~p∨q)   
  C) (~p¡q), (~p q)∴p        D) (pŸq), (~p q)∴(~p¡q)   
  E) (~p∨q), (p¡~q)∴q                                  

 12. Cevap: C Açıklama:

  Geçersiz bir çıkarım, doğru öncüllerden yanlış bir sonuç çıkardığında ortaya çıkar. 13. Karşılıklı koşul önermesinin eşdeğeri hangisidir?

  A) (pŸq)∨(~pŸ~q)    B) (pŸq)∧(~pŸ~q)   
  C) ~pŸ~q            D) ~(pŸq)          
  E) p q              Doğru              

 14. Cevap: A Açıklama:

  Karşılıklı koşul önermesinin eşdeğeri "(pŸq)∨(~pŸ~q)" şeklindedir. 15. Aşağıdaki önermeyi çözümleyici çizelge ile çözünüz: (pŸq) ¡[(p¡q)∨p] Doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) p q    B) ~p q    C) ~p ~q    D) p ~q    E) ~q    Doğru

 16. Cevap: A Açıklama:

  Verilen önermenin çözümleyici çizelgesi aşağıdaki gibidir: ``` 1. (pŸq) ¡[(p¡q)∨p] (Ö) 2. ~[(p¡q)∨p] 3. ~(p¡q) ~p 4. p¡q ~p 5. p ~p 6. q ``` 17. Aşağıdakilerden hangisi niceleme mantığında kullanılan bir semboldür?

  A) ~    B) ∀    C) x    D) ve    E) Tüm bunlar    

 18. Cevap: E Açıklama:

  Niceleme mantığında ~ değilleme, ∀ tümel niceleyici, ∃ tikel niceleyici, x değişken sembolüdür. 19. "Hiçbir kedi köpek değildir." önermesinin niceleme mantığı sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) ∀x(Kx → Dx)      B) ∀x(Cx ∧ Dx)     
  C) ∃x(Kx ∧ D̃x)     D) ∀x(Kx ↔ D̃x)    
  E) ∀x(K̃x ∨ D̃x)                       

 20. Cevap: A Açıklama:

  "Hiçbir" sözcüğü tümel niceleyici "∀" ile ifade edilir ve önerme olumsuz bir önermedir. 21. Aşağıdakilerden hangisi özelleme kurallarından biri değildir?

  A) Tümel özelleme     B) Tikel özelleme    
  C) Tümel değilleme    D) Tikel değilleme   
                       

 22. Cevap: C Açıklama:

  Özelleme kuralları özelleme yapılmasına yönelikken, tümel değilleme bir değilleme kuralıdır. 23. Aşağıdaki önermeler tutarlı mıdır? 1. ∀x(Fx ¡ Gx) 2. ∃x~Fx

  A) Tutarlı    B) Tutarsız    C) Belirsiz    D) Geçerli    E) Eşdeğer    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Birinci önerme, "Her x için Fx ise Gx'tir" anlamına gelirken, ikinci önerme "En az bir x için Fx değildir" anlamına gelir. Bu iki önermenin bir arada doğru olması mümkündür, bu nedenle önermeler tutarlıdır. 25. Bertrand Russell'a göre dilin temel işlevinde hangisi yer alır?

  A) Dış dünya ile ilişki kurmak
  B) Bilgi üretmek ve yargılamalarda bulunmak
  C) İnsanları birbirine bağlamak
  D) Kültürü korumak ve aktarmak
  E) Estetik deneyimler yaşatmak

 26. Cevap: A Açıklama:

  Russell, dilin gerçeklikle ilişkilerimizi düzenlemede hayati bir rol oynadığını savunur. 27. Ludwig Wittgenstein'a göre dil nedir?

  A) Dış dünyayı temsil eden bir araç
  B) Süje ile dünya arasında zorunlu bir bağlantı
  C) Düşüncelerimizi ifade ettiğimiz bir sistem
  D) İnsan iletişiminin tek yolu
  E) Bilgilerimizin organize edilmesini sağlayan bir yapı

 28. Cevap: B Açıklama:

  Wittgenstein, dilin süje ile dünya arasında dışarıdan gözlemlenemeyen bir bağlantı olduğuna inanır. 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dilin bildirme görevi kapsamındadır?

  A) Ne güzel bir gün!
  B) Sizce bu kitap başarılı mı?
  C) Lütfen buraya gel.
  D) Seni çok özledim.
  E) Söz veriyorum, çalışacağım.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bildirme görevi, düşünceleri, inançları veya bilgileri iletmek için kullanılır. 31. Bilgi aktarımı sürecinde bilgi aktarımını aksatan etkenlerden biri nedir?

  A) Konuşma becerisi eksikliği
  B) Dil bilgisi bilgisi eksikliği
  C) Çok anlamlılık
  D) Teknolojik yetersizlik
  E) Motive eksikliği

 32. Cevap: C Açıklama:

  Çok anlamlılık, bir kelimenin birden fazla anlamı olduğu için bilgi aktarımı sürecinde yanlış anlaşılmalara yol açabilir. 33. Aşağıdaki cümlelerden hangisi pragmatik belirsizliğe örnektir?

  A) Kan değerleri düşük çıktı.
  B) Leonardo da Vinci, gelmiş geçmiş en başarılı ressamdır.
  C) Çocukluğumun geçtiği ev çok küçüktü.
  D) Karadeniz çok yağış alan bir coğrafi bölgedir.
  E) Matematikte kullanılan sayılar belirsizdir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  "Düşük" kelimesinin, cümleyi kullanan kişi için açık olmasına rağmen, dinleyici için açık olmadığı bir cümledir, bu nedenle pragmatik belirsizliğe örnek oluşturmaktadır. 35. Hangisi doğru değildir?

  A) Anlamak, bir şeyin ne demek olduğunu kavramaktır.
  B) İnsan yaşamı, önceden öğrenilen kavramları doğru kullanmaya dayanır.
  C) Anlama, insan ve dünya arasındaki etkileşimi içermez.
  D) Anlam çelişkisi, kelimelerin gerçek dünyayla ters düşmesiyle oluşur.
  E) Anlama, kelimelerin anlamsız ilişkiler kurmasını gerektirir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, "İnsan ve dünya ile insan ve insan arasındaki her türlü etkileşim anlama sorununa dayanır." ifadesi yer almaktadır. 37. Aşağıdakilerden hangisi tanım çeşitlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Kaplamsal tanım       B) İçlemsel tanım       
  C) Dışlemsel tanım       D) Özdeşlik önermesi    
  E) Doğruluk çizelgesi                            

 38. Cevap: C Açıklama:

  Dışlemsel tanım diye bir tanım çeşidi yoktur. Verilen seçeneklerden özdeşlik önermesi kaplamsal tanıma, doğruluk çizelgesi ise tanımsız kavramları tanımlama yöntemine karşılık gelir. 39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tanım bir önermedir?

  A) Kitap bilgi kaynağıdır.
  B) Hava soğuk.
  C) Yarın yağmur yağacak.
  D) Matematik bir bilim dalıdır.
  E) Güzel bir gün.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Tanım önermesi, tanımlanan kavramın özellikleri hakkında bilgi veren bir önermedir. "Kitap bilgi kaynağıdır" ifadesinde kitabın özelliği belirtildiği için tanım bir önermedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf mantık dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Sembolik mantığın özelliklerini ve klasik mantığa göre avantajlarını kavramak

Sembolik mantığın alt dallarını öğrenmek

Önermelerin doğruluk değerleri

Önermelerin eşdeğerliği

Önermelerin tutarlılığını denetleme

Çıkarımların geçerliliğini denetleme

Karşılıklı koşul önermesinin eşdeğerini anlamak

Önermeleri çözümleyici çizelge ile çözümlemek

Niceleme mantığı sembollerini tanıma

Niceleme mantığı sembollerini kullanma

Özelleme kurallarını hatırlama

Tutarlılık denetlemesi yapma

Dilin toplumdaki rolünü anlamak

Düşüncenin dilsel boyutunu anlamak

Dilin görevlerini örneklerle ayırt etmek.

Bilgi aktarımını etkileyen faktörleri belirlemek.

Pragmatik belirsizliği tanıma

Anlama sürecini anlamak

Tanım çeşitlerini tanıma.

Tanım önermesini diğer önerme türlerinden ayırt etme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.