12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi dilin bir görevi değildir?

  A) Bildirme    B) Belirtme    C) Gösterme    D) Yaptırma    E) Törensel    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, bildirme, belirtme, yaptırma ve törensel olmak üzere 4 farklı dil görevi sıralanmıştır. 3. Dil ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi açıklayan düşünür kimdir?

  A) Edward Sapir               B) Bertrand Russell          
  C) Donald Herbert Davidson    D) Gottlob Frege             
  E) Ludwig Wittgenstein                                     

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, gerçeklikle ilk ilişkimizi dil aracılığı ile kurduğumuzu ve gerçekliği etkilemek ve değiştirmek için dili kullandığımızı ifade eden görüş Bertrand Russell'a aittir. 5. Pragmatik çok anlamlılığın bir nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kelimenin çok anlamlı olması
  B) Cümlenin sentaktik yapısı
  C) Konuşmacının kişisel amacı
  D) Toplumsal farklılıklar
  E) Kelimenin semantik anlamı

 6. Cevap: C Açıklama:

  Pragmatik çok anlamlılık, konuşmacının kişisel amacının belirsizliğe yol açmasıyla ortaya çıkar. 7. Pragmatik belirsizlikte, iletişimin bir tarafı ifadenin anlamını anlarken diğer taraf anlamaz. Bu durumda, ifadenin gerçekliğe uygunluğu değerlendirilebilir mi?

  A) Evet                          B) Hayır                        
  C) Bazen                         D) Hiçbir zaman                 
  E) Sadece bilimsel ifadelerde                                    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Pragmatik belirsizlikte, dinleyici ifadenin anlamını anlamadığı için gerçekliğe uygunluğunu değerlendiremez. 9. Aşağıdaki cümle çiftlerinden hangisi belirsizlik derecesi açısından daha yüksektir?

  A) (1) Bu tabloyu çok beğendim. (2) Bu tablo 15. yüzyıldan kalmadır.
  B) (1) Ankara'da hava soğuk. (2) Ankara'da hava sıcaklığı 5 derece.
  C) (1) Matematik bir bilimdir. (2) Felsefe bir sanattır.
  D) (1) Bu elbise çok güzel. (2) Bu elbiseyi çok seviyorum.
  E) (1) O çok zeki. (2) O IQ'su 140'dır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  (1) numaralı cümleler daha soyut ve göreceli kavramlar içerdiğinden belirsizlik derecesi daha yüksektir. 11. "A, B'dir" biçimindeki tanım türüne ne denir?

  A) Özdeşlik Tanımı      B) İçlemsel Tanım      
  C) Kapsamlı Tanım       D) Tanımlayıcı Tanım   
  E) Belirli Tanım                               

 12. Cevap: B Açıklama:

  İçlemsel tanım, tanımlanan kavramın özelliklerini belirtir. 13. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı bir ifadedir?

  A) Kuşlar yüzemezler.
  B) Su katı bir maddedir.
  C) Yıldızlar sıcak gaz küreleridir.
  D) Kare dörtgendir.
  E) Öğrenmek, bilgi edinmek değildir.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Yıldızların sıcak gaz küreleri olduğu bilimsel olarak kabul edilen bir gerçektir. 15. Mantığın kapsamı ve alanıyla ilgili yeni görüşlerin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aristoteles öncesi dönem
  B) Aristoteles'ten 19. yüzyıla kadar süren dönem
  C) Yeni dönem
  D) Rönesans dönemi
  E) Orta Çağ dönemi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Parçada, 19. yüzyıldaki gelişmeler sonucunda mantığın alanı ve kapsamı ile ilgili yeni görüşlerin ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu nedenle, Yeni dönem mantık tarihini üç döneme ayıran dönemlerden biridir. 17. L. Wittgenstein'a göre mantıksal olarak kötü oluşturulmuş önerme türüne ne ad verilir?

  A) Çelişki    B) Totoloji    C) Saçma    D) Analitik    E) Sentetik    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Parçada, Wittgenstein'ın anlamsız önermeleri "saçma" ve "içerikten yoksun" olarak ikiye ayırdığı ve ilk kategoriye "yağmur bir ilk sayıdır" örneğini verdiği belirtilmektedir. 19. Aristoteles'e göre kavramın dilsel ifadesine ne ad verilir?

  A) Kaplam    B) İçlem    C) Terim    D) Nelik    E) Kimlik    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Aristoteles mantığında kavram bir şeyin zihindeki tasarımı olarak tanımlanırken, terim bu tasarımın dilsel ifadesidir. 21. Aşağıdakilerden hangisi "Gerçeklik" kavramının bir örneğidir?

  A) Peri    B) Kitap    C) Mutluluk    D) Özgürlük    E) Hız    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Gerçeklik, dış dünyada karşılığı olan kavramlardır. Kitap, somut bir nesne olarak dış dünyada var olan bir kavramdır. 23. Bitki kavramı ile ağaç kavramı arasındaki ilişki nedir?

  A) Kaplam           B) İçlem           
  C) Cins-Tür         D) Ayrım-Özgülük   
  E) İlinti                              

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bitki, ağaç kavramının cinsidir. 25. "Hava yağmurludur ya da güneşlidir. Hava yağmurludur. O halde hava güneşli değildir." ifadesi hangi kıyas türüne örnektir?

  A) Kesin kıyas            B) Koşullu kıyas         
  C) Ayrık öncüllü kıyas    D) İkilem                
  E) Entimem                                         

 26. Cevap: C Açıklama:

  Ayrık öncüllü kıyaslarda, ikinci öncül birinci öncülün bileşenlerinden birini onaylar veya onaylamaz. 27. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Bir bileşik önermede en az bir bileşen vardır.
  B) Eksik önermeli kıyaslarda bir öncül gizlidir.
  C) Kesin kıyaslarda anlam ilişkisi bulunur.
  D) Tümevarım sonuçları kesindir.
  E) Kıyaslar akıl yürütme yöntemleridir.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Tümevarım sonuçları olasılıktır, kesin değildir. 29. Aşağıdaki kıyasta orta terim hangisidir? "Bütün metaller iletkendir Bakır bir metaldir. O halde, bakır iletkendir."

  A) Metaller    B) Bakır    C) İletken    D) Metal    E) Bilim    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Orta terim, sonuç önermesinde yer almayan ve her iki öncülde de bulunan terimdir. 31. Aşağıdakilerden hangisi tümel olumlu bir önerme değildir?

  A) Bütün hayvanlar canlıdır.
  B) Bazı öğrenciler başarılıdır.
  C) Tüm metaller iletkendir.
  D) Hiçbir bilim adamı güvenilmez değildir.
  E) Bütün kitaplar okunmalıdır.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Tümel olumlu önerme, tüm öznelerin tüm yüklemleriyle ilişkilendirildiği önermedir. 33. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan çıkarım türüdür?

  A) Kıyas                     B) Karşı olum çıkarımları   
  C) Dönüştürme                D) Eşdeğerlik çıkarımları   
  E) Hipotez çıkarımları                                   

 34. Cevap: B Açıklama:

  Karşı olum çıkarımları, bir önermeden başka bir önerme çıkarma yöntemidir ve doğrudan çıkarım türüdür. 35. Tümel olumlu (A) önermesi doğru olan tümel olumsuz (E) önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğru                B) Yanlış              
  C) Doğru veya yanlış    D) Yanlış veya doğru   
  E) Belli olmaz                                 

 36. Cevap: B Açıklama:

  Tümel olumlu önerme doğruysa, tümel olumsuz önerme yanlış olur. 37. "Bütün aslanlar dört ayaklıdır" önermesinin niteliği nedir?

  A) Olumlu                    B) Olumsuz                  
  C) Hem olumlu hem olumsuz    D) Ne olumlu ne olumsuz     
  E) Bileşik                                               

 38. Cevap: A Açıklama:

  Olumlu önermeler, yüklemin özneden bir özellik eklediğini ifade eder. "Bütün aslanlar dört ayaklıdır" önermesi, aslanlara "dört ayaklı" özelliğini ekler. 39. "Bazı meyveler kırmızı değildir." önermesinin niceliği nedir?

  A) Tümel olumlu     B) Tümel olumsuz   
  C) Tikel olumlu     D) Tikel olumsuz   
  E) Yalın                               

 40. Cevap: D Açıklama:

  Tikel olumsuz önermeler, öznenin bir kısmının yüklemin belirlediği özelliği taşımadığını ifade eder. "Bazı meyveler kırmızı değildir" önermesi, bazı meyvelerin kırmızı olmadığını bildirir. 41. "Düşünür" kavramı hangi kavramın özgülüğüdür?

  A) Akıllı    B) Canlı    C) İnsan    D) Varlık    E) Hayvan    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Düşünme, akıllı kavramının özgül bir özelliğidir. 43. Kavram çiftleri arasındaki ilişki türlerinden hangisinde bir kavram diğerini tamamen kapsar?

  A) Eşitlik             B) Ayrıklık           
  C) Tam girişimlik      D) Eksik girişimlik   
  E) Karşıtlık                                 

 44. Cevap: C Açıklama:

  Kavram çiftleri arasındaki ilişki türlerinden hangisinde bir kavram diğerini tamamen kapsar? A) Eşitlik B) Ayrıklık C) Tam girişimlik D) Eksik girişimlik E) Karşıtlık Cevap: Cftleri arasındaki ilişki türlerinden hangisinde bir kavram diğerini tamamen kapsar? A) Eşitlik B) Ayrıklık C) Tam girişimlik D) Eksik girişimlik E) Karşıtlık Cevap: CYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf mantık dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Dilin işlevlerini anlama.

Dilin gerçeklik üzerindeki etkisini anlama.

Metinde pragmatik çok anlamlılığı anlama ve nedenlerini belirleme.

Pragmatik belirsizliğin tanımını anlama

Belirsizliğin derecelerini anlama

Tanım çeşitlerini ayırt etme

Anlamın kavranmasını değerlendirme

Mantığın tarihi dönemlerini bilme.

Anlamsız önerme türlerini bilme.

Kavram ve terim kavramlarını ayırt edebilme.

Gerçeklik kavramını tanımlayabilme.

Kavramların cins-tür ilişkilerini belirleme.

Ayrık öncüllü kıyasın yapısını anlama.

Kıyası tanımlama ve çeşitlerini ayırt etme.

Kıyaslardaki terimleri tanımlama

Önerme türlerini ayırt etme

Öğrenciler, doğrudan ve dolaylı çıkarım türlerini ayırt edebilecektir.

Öğrenciler, karşı olum yasalarını uygulayabilecektir.

Önermelerin niteliklerini belirlemek

Önermelerin niceliklerini belirlemek

Kavramların özgülük ve ilinti özelliklerini belirleme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.