12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Güneş kolektörlerinin yapısını açıklayınız.


 2. Cevap: Siyah bir yüzeyin cam bir plaka ile kaplanması Açıklama:

  Cam plaka, güneş ışığının yüzeye ulaşmasını sağlar ve suyu ısıtır. 3. Nükleer enerjinin avantajlarını sıralayın.


 4. Cevap: Nükleer enerjinin avantajları şunlardır: * Büyük miktarda enerji üretimi * Temiz enerji kaynağı (karbon salınımı yok) * Yenilenebilir olmayan enerji kaynağı Açıklama:

  Nükleer enerji, güvenilir ve verimli bir enerji kaynağı olabilir. 5. Hidrokarbonların sınıflandırılmasından bahsediniz.


 6. Cevap: Hidrokarbonlar, aromatik ve alifatik olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Aromatik hidrokarbonlar benzen halkası içerirken, alifatik hidrokarbonlar içermez. Alifatik hidrokarbonlar ayrıca doymuş (sadece tekli bağlar içeren) ve doymamış (pi bağları içeren) olarak ikiye ayrılır. Açıklama:

  Hidrokarbonların sınıflandırılması, yapısal özelliklerine göre yapılır. 7. Alkanların ilk dört üyesinin adlarını ve yapısal formüllerini yazınız.


 8. Cevap: 1. Metan (CH4) 2. Etan (C2H6) 3. Propan (C3H8) 4. Bütan (C4H10) Açıklama:

  Alkanların ilk dört üyesi, tek karbonlu metandan dört karbonlu bütanadır. 9. Alkanların doğada hangi kaynaklardan elde edildiğini açıklayınız.


 10. Cevap: Doğanın gaz, petrol ve kömür Açıklama:

  Alkanlar, doğal gazın %85-90'ını oluşturur ve ayrıca petrol ve kömürden de elde edilir. 11. Alkenlerin fiziksel özelliklerini üç örnekle açıklayınız.


 12. Cevap: Alkenlerin fiziksel özelliklerini üç örnekle açıklayınız.lerin fiziksel özelliklerini üç örnekle açıklayınız. Açıklama:

  Alkenlerin fiziksel özelliklerini üç örnekle açıklayınız. Cevap: * Apolar yapıları nedeniyle suda çözünmezler. * Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları artar. * Dallı yapıları nedeniyle kaynama noktaları benzer karbon sayılı doğrusal alkenlere göre daha düşüktür.n fiziksel özelliklerini üç örnekle açıklayınız. Cevap: * Apolar yapıları nedeniyle suda çözünmezler. * Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları artar. * Dallı yapıları nedeniyle kaynama noktaları benzer karbon sayılı doğrusal alkenlere göre daha düşüktür. 13. Alkenlerin geometrik izomerisini açıklayın.


 14. Cevap: Alkenler çift bağ çevresinde düzlemsel bir geometriye sahiptir. İkili bağın karbonlarına bağlı özdeş atom ya da gruplar düzlemin aynı tarafında ise cis, farklı tarafında ise trans olarak adlandırılır. Bu izomeriye cis-trans ya da geometrik izomeri denir. Açıklama:

  Çift bağın etrafında serbest dönüş olmadığı için geometrik izomerler oluşur. 15. Benzen halkasındaki hidrojen atomlarından birinin hidroksil grubu ile yer değiştirmesi sonucu oluşan bileşik nedir?


 16. Cevap: Fenol Açıklama:

  Mikrop öldürücü özelliğiyle dezenfektan üretiminde kullanılır. 17. Alkollerin yaygın adlandırılması hakkında bilgi açıklama yapınız.


 18. Cevap: Alkollerin yaygın adlandırılmasında, hidroksil grubunun bağlı olduğu alkil grubunun adı yazılır ve bu adın sonuna "alkol" kelimesi getirilir. Açıklama:

  Örneğin, etanolün yaygın adı etil alkoldür, çünkü hidroksil grubu etan (CH3-CH3) alkil grubuna bağlıdır. 19. Eterlerin IUPAC sistemine göre adlandırılmasında izlenen adımları belirtiniz.


 20. Cevap: 1. Oksijen atomuna bağlı en uzun karbon zinciri seçilir ve oksijen atomuna en yakın uçtan başlanarak karbon atomlarına numara verilir. 2. Oksijen atomuna bağlı karbon sayısı az olan diğer alkilin sonundaki -il eki yerine -oksi eki getirilir. Bu gruba alkoksi denir. Bileşik adlandırılırken alkoksi grubunun yeri ve adı belirtilir. 3. Daha sonra en uzun zincire karşılık gelen alkan adı yazılır. Açıklama:

  IUPAC sisteminde eterlerin adlandırılması tutarlı ve sistematik bir yaklaşım sağlar. 21. Eterlerin adlandırılmasını açıklayınız.


 22. Cevap: * Simetrik eterlerde alkilin ya da arilin adının başına "-di" eki ve sona "eter" sözcüğü eklenir. * Asimetrik eterlerde oksijene bağlı alkil ya da aril gruplarının adları alfabetik sırayla yazılır ve sonuna "eter" sözcüğü eklenir. Açıklama:

  Eterlerin adlandırılmasında grupların alfabetik sırasına ve simetrik/asimetrik yapısına dikkat edilir. 23. Karboksilik asitlerin üç tane özel adını veriniz.


 24. Cevap: * Formik asit * Asetik asit * Salisilik asit Açıklama:

  Bu soru, karboksilik asitlerin özel adlarını hatırlamayı ve yapılarını tanımayı hedefler. 25. Karboksilik asitler hakkında bilgi veriniz.


 26. Cevap: Karboksilik asitler, -COOH fonksiyonel grubuna sahip organik bileşiklerdir. Keskin ve yakıcı bir kokuya sahiptirler. Açıklama:

  Karboksilik asitlerin yapıları ve özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Aromatik hidrokarbonlar benzen halkası içeren organik bileşiklerdir.
  2. (.....) Alkenler yapılarına çift bağ içeren organik bileşiklerdir.
  3. (.....) Alkoller yapılarına hidroksil grubu içeren organik bileşiklerdir.
  4. (.....) Primer alkoller, hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna bir alkil grubu bağlı olan alkollerdir.
  5. (.....) Sekonder alkoller, hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna iki alkil grubu bağlı olan alkollerdir.
  6. (.....) Tersiyer alkoller, hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna üç alkil grubu bağlı olan alkollerdir.
  7. (.....) Alkoller, hidroksil grubu sayısına göre monoalkol ve polialkol olarak sınıflandırılabilir.
  8. (.....) IUPAC sistemi, organik bileşikleri adlandırmak için kullanılan uluslararası bir sistemdir.
  9. (.....) Yaygın adlandırma sistemi, alkolleri hidroksil grubunun bağlı olduğu alkil grubunun adını kullanarak adlandırır.
  10. (.....) Alkoller, yapısında karbon-hidrojen bağları içeren organik bileşiklerdir.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  * 10. soru yanlıştır çünkü alkollerin yapısında karbon-hidrojen bağlarının yanı sıra karbon-oksijen bağları da bulunur. 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Hidrojen çekirdekleri birleşerek daha büyük çekirdekli atomları oluşturması
  b. Nükleer enerji
  c. Enerji miktarı çok yüksek
  d. Yenilenemez kaynak
  e. Çevresel ve sosyal sorunlar
  f. 17 küresel amaç
  g. 1 ila 100 nanometre boyutlarındaki maddelerle ilgili çalışmalar
  h. Elektrik ihtiyacı için önerilen kaynak
  ı. Geri dönüştürülebilirlik
  j. Metal atıkların yeniden kullanımı
  1. Hidrojen çekirdekleri birleşerek daha büyük çekirdekli atomları oluşturması
  2. Nükleer enerji
  3. Enerji miktarı çok yüksek
  4. Yenilenemez kaynak
  5. Çevresel ve sosyal sorunlar
  6. 17 küresel amaç
  7. 1 ila 100 nanometre boyutlarındaki maddelerle ilgili çalışmalar
  8. Elektrik ihtiyacı için önerilen kaynak
  9. Geri dönüştürülebilirlik
  10. Metal atıkların yeniden kullanımı

 30. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. j Açıklama:

  Verilen ifadeler çeşitli bilimsel kavramlarla eşleştirilmiştir. 31. Eşleştirmeleri Yapın

  Önermeler:
  a. n-pentan
  b. İzobütan
  c. Neopentan
  d. Metan
  e. Etan
  f. Propan
  g. Siklobütan
  h. 1-Büten
  ı. 2-Büten
  j. Kinin
  Eşleştirmeler:
  1. (.....) Dalların olmaması
  2. (.....) Üçgen düzlemsel geometri
  3. (.....) En yüksek kaynama noktası
  4. (.....) En düşük kaynama noktası
  5. (.....) Tetrahedral geometri
  6. (.....) İki metil grubu aynı karbon atomuna bağlı
  7. (.....) Bir metil grubunun ikinci karbon atomuna bağlı olması
  8. (.....) Molekül formülü CH₄
  9. (.....) Bir çift bağın bulunması
  10. (.....) Sıtma ilacı

 32. Cevap: 1. d 2. g 3. a 4. d 5. e 6. c 7. b 8. d 9. h veya ı 10. j Açıklama:

  * Eşleştirmeler, metindeki bilgilere göre yapılmıştır. * Kinin, metinde belirtildiği gibi bir alkandır, ancak eşleştirmede dahil edilmemiştir. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Yer altındaki sıcak su, buhar veya gazdan elde edilen enerjiye ....... denir.
  2. Jeotermal enerjinin elde edildiği yerler ..... 'dir.
  3. Bitkilerde fotosentez ile depolanan enerjiye ....... denir.
  4. Biyokütle enerjisi, kuru bitkilerin doğrudan yakılmasıyla ..... elde edilebilir.
  5. Hidrojen, yandığında yalnızca ..... açığa çıkar.
  6. Dünyada neredeyse hiç ..... hidrojen bulunmaz.
  7. Hidrojen yakıt hücreleri, ..... ve ..... gazları ile oluşturulur.
  8. Sodyum borhidrür, yüksek ..... kapasitesine sahiptir.
  9. Türkiye'nin ..... enerji alanında önemli bir role sahip olması bekleniyor.
  10. Hidrojen enerjisi, ..... bir enerji kaynağıdır.

 34. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Biyomoleküller
  2. Margarinler
  3. Petrol Rafinasyonu
  4. Polimerler
  5. Yağ Üretimi
  6. Yüzey Aktif Maddeler

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Güneş kolektörlerinin çalışma prensibini anlama

Öğrenciler, nükleer enerjinin faydalarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, hidrokarbonların yapısal özelliklerine dayalı sınıflandırılmasını anlarlar.

Öğrenciler, alkanların ilk dört üyesinin adlarını ve yapısal formüllerini bilecektir.

Alkanların doğal kaynaklarını öğrenmek.

Öğrenciler, alkenlerin fiziksel özelliklerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, alkenlerin geometrik izomerisini tanımlayabilir ve örnek verebilir.

Aromatik bileşiklerin özelliklerini kavrama.

Öğrenciler, alkollerin yaygın adlandırma sistemini anlayabilecekler.

Eterlerin IUPAC sistemine göre adlandırma kuralları kavrandı.

Öğrenciler eterlerin IUPAC ve yaygın adlandırma kurallarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, bazı karboksilik asitlerin özel adlarını ve yapısal ilişkilerini kavrarlar.Soru 1

Öğrenciler karboksilik asitlerin yapısını ve özelliklerini öğrenmiş olacaktır.

* Aromatik hidrokarbonların, alkenlerin ve alkollerin tanımını yapma. * Alkollerin yapısına ve sınıflandırılmasına ilişkin temel bilgileri anlama. * IUPAC ve yaygın adlandırma sistemlerini kullanarak alkol adları oluşturma. * Organik bileşiklerin sınıflandırılmasına yönelik temel ilkeleri kavrama.

Öğrenciler, bilimsel kavramları anlamada ve bunları gerçek dünya uygulamalarına bağlamada beceri geliştirirler.

* Öğrenciler, izomeri türlerini ve bunların özelliklerini anlayabilecektir. * Öğrenciler, yapısal bilgileri karşılaştırarak bileşikleri eşleştirebilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.