12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan bir sera gazı hangisidir?

  A) Ozon                   B) Karbondioksit         
  C) Azot oksitler          D) Kükürt dioksit        
  E) Hidroflorokarbonlar                             

 2. Cevap: B Açıklama:

  Fosil yakıtların yanması, sera etkisine neden olan karbondioksit gibi sera gazlarının salınmasına yol açar. 3. Turhan Nejat Veziroğlu'na verilen fahri profesör unvanını hangi üniversite vermiştir?

  A) İstanbul Teknik Üniversitesi
  B) Miami Üniversitesi
  C) City and Guild Koleji
  D) Xian Jiaotong Üniversitesi
  E) Imperial College of Science and Technology

 4. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, Veziroğlu'nun Çin Xian Jiaotong Üniversitesinden fahri profesör unvanı aldığı belirtilmektedir. 5. Nükleer enerjinin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yenilenebilir bir enerji kaynağı olması
  B) Sera gazı salınımı yapması
  C) Küresel ısınmaya neden olması
  D) Diğer alternatiflere göre daha geniş alanlara kurulması
  E) Fosil yakıt ithal eden ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını azaltması

 6. Cevap: E Açıklama:

  Nükleer enerji, fosil yakıt ithal eden ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını azaltır. 7. Sürdürülebilir kalkınma kavramı, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Sadece ekonomik büyümeyi hedefleyen kalkınma
  B) Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma
  C) Çevresel ve sosyal sorunlara önem vermeyen bir kalkınma
  D) Yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan bir kalkınma
  E) Kalkınmayı yalnızca ekonomi ve toplum boyutlarıyla ele alan bir kalkınma

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bugünün ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir alken örneğidir?

  A) Metan    B) Etilen    C) Benzen    D) Asetilen    E) Propan    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Alkenler, yapısında bir veya daha fazla pi bağı bulunan doymamış hidrokarbonlardır. Etilen bir alkendir. 11. Hidrokarbonların sınıflandırılmasında kullanılan ana kriter aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karbon sayısı           B) Yapıdaki bağ türleri   
  C) Fiziksel özellikleri    D) Kimyasal özellikleri   
  E) Kullanım alanları                                 

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hidrokarbonlar, yapıdaki bağ türlerine göre aromatik ve alifatik olarak sınıflandırılır. Alifatik hidrokarbonlar daha sonra doymuşluklarına göre alkan, alken ve alkinler olarak alt gruplara ayrılır. 13. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi bir sikloalkandır?

  A) Metan    B) Etan    C) Siklopropan    D) Propan    E) Bütan    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sikloalkanlar, karbon atomlarının halka oluşturduğu doymuş hidrokarbonlardır. Siklopropan, üç karbon atomlu bir halkaya sahip olan bir sikloalkandır. 15. Aşağıdakilerden hangisi alkanların iki önemli tepkimesinden biri DEĞİLDİR?

  A) Yanma             B) Yer değiştirme   
  C) Polimerleşme      D) Ekleme           
  E) Arilleşme                             

 16. Cevap: C Açıklama:

  Metin, alkanların iki önemli tepkimesinin yanma ve yer değiştirme tepkimeleri olduğunu belirtmektedir. 17. Aşağıdaki alkenlerden hangisi IUPAC sistemine göre doğru adlandırılmıştır?

  A) 3-İzobutil-2-heksen         B) 2-Etil-4-metil-1-penten    
  C) 4-Metil-2-propil-1-büten    D) 2,4-Dimetil-3-heksen       
  E) 1-Butil-2-metil-1-propen                                  

 18. Cevap: A Açıklama:

  3-İzobutil-2-heksen, IUPAC sistemine göre doğru adlandırılan alkendir. Diğer seçeneklerdeki numaralandırma veya ek isimler hatalıdır. 19. Aşağıdakilerden hangisi alkinlerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Apolar olmaları
  B) Katılma tepkimesi vermeleri
  C) Yüksek kaynama noktalarına sahip olmaları
  D) Alkan ve alkenlerden daha kararlı olmaları
  E) Gaz hâlinde olmaları

 20. Cevap: C Açıklama:

  Alkinlerin kaynama noktaları alkan ve alkenlerden daha düşüktür. 21. Benzen, yukarıdaki metne göre aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir?

  A) Katılma tepkimesi verir.
  B) Kararlı bir yapıya sahiptir.
  C) Kokusuzdur.
  D) Su ile karışabilir.
  E) Asidik özellikler gösterir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Benzenin kararlı yapısı, pi bağlarının sürekli yer değiştirmesinden kaynaklanır ve bu onun katılma tepkimelerine girmemesine neden olur. 23. Naftalin, aşağıdaki bileşiklerin hangisi ile yapısal olarak benzerdir?

  A) Toluen    B) Anilin    C) Fenol    D) Benzen    E) Etilen    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Naftalin ve benzen, her ikisi de düzlem altıgen halkalı aromatik hidrokarbonlardır. 25. Alkollerin IUPAC adlandırma sistemine göre aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?

  A) Etanol                B) 2-Propanol           
  C) 2-Metil-2-propanol    D) 3-Pentin-2-sen       
  E) 1,2,3-Propantriol                             

 26. Cevap: C Açıklama:

  2-Metil-2-propanol primer bir alkoldür ve doğru IUPAC adı 2-metilpropanoldür. 27. Alkollerin hangi özelliği, suda çözünürlüklerini belirler?

  A) Hidrojen bağ oluşturma yetenekleri
  B) Van der Waals kuvvetlerinin büyüklüğü
  C) Molekül kütleleri
  D) Yapısal izomer sayıları
  E) Kaynama noktaları

 28. Cevap: A Açıklama:

  Alkollerin hidroksil grupları hidrojen bağı oluşturabilir, bu da suyun hidroksil gruplarıyla hidrojen bağlarını oluşturmasına olanak tanır ve suda çözünürlüklerini artırır. 29. Aşağıdakilerden hangisi aldehitin özelliklerinden biri değildir?

  A) Tollens çözeltisi ile tepkime verirler
  B) Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi ile tepkime verirler
  C) Karboksilik asit oluştururlar
  D) Yanmayı desteklerler
  E) Polar çözücülerde çözünürler

 30. Cevap: D Açıklama:

  Aldehitler yanmayı destekleme özelliğine sahip değillerdir. 31. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi bir ketondur?

  A) Propanal    B) Butanon    C) Pentanalt    D) Heksanol    E) Heptanal    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Butanon, bir karbonil grubuna bağlı iki radikal grubu içeren bir ketondur. 33. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi monokarboksilik asittir?

  A) Etandiyoik asit               B) Propantrioik asit            
  C) 3-Bütenoik asit               D) Salisilik asit               
  E) Benzenetrikarboksilik asit                                    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Monokarboksilik asitler sadece bir karboksil grubu içerirler. 3-Bütenoik asit, tek bir karboksil grubuna sahiptir. 35. Hangisi doymamış bir yağ asidi örneğidir?

  A) Bütirik asit     B) Oleik asit      
  C) Palmitik asit    D) Laurik asit     
  E) Stearik asit     Doğru              

 36. Cevap: B Açıklama:

  Doymamış yağ asitleri, moleküllerinde çift bağlar içeren yağ asitleridir. Oleik asit, tek bir çift bağa sahip bir doymamış yağ asididir. 37. Portakal mumunun oluşumunda gerçekleşen tepkime türü hangisidir?

  A) Esteleşme    B) Nötralleşme    C) Oksidasyon    D) Hidroliz    E) Sabunlaşma    

 38. Cevap: A Açıklama:

  Portakal mumu, portakal kabuğunda bulunan sitrik asit ile zeytinyağındaki yağ asitleri arasındaki bir esteleşme reaksiyonu sonucu oluşur. 39. Portakal mumunun oluşumunu sağlayan reaksiyon denklemini yazınız.

  A) C6H8O7 + C17H33COOH → C17H33COOC6H8O7 + H2O
  B) C6H8O7 + 2C17H33COOH → 2C17H33COOC6H8O7 + H2O
  C) 2C6H8O7 + C17H33COOH → C17H33CO(OC6H8O7)2 + H2O
  D) C6H8O7 + 3C17H33COOH → C17H33CO(OC6H8O7)3 + H2O
  E) 3C6H8O7 + C17H33COOH → C17H33CO(OC6H8O7)4 + H2O

 40. Cevap: A Açıklama:

  Esteleşme reaksiyonunda, bir karboksilik asit ile bir alkol reaksiyona girerek bir ester ve su oluşturur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Biyomoleküller
  2. Margarinler
  3. Petrol Rafinasyonu
  4. Polimerler
  5. Yağ Üretimi
  6. Yüzey Aktif Maddeler

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Sera gazlarını ve etkilerini anlamak.

Kişisel ve toplumsal sorunların çözümünde bilimin ve teknolojinin önemi

Enerji kaynaklarının özellikleri ve avantajları

Sürdürülebilirlik kavramının tanımı ve önemi

Alkenleri tanımlama

Hidrokarbon sınıflandırmasının temelini anlama

Sikloalkanların tanımlanması

Alkanların tepkime özelliklerini öğrenme

Alkenlerin IUPAC sistemine göre adlandırılması

Alkinlerin özelliklerini ayırt edebilme

Benzenin yapısını ve özelliklerini anlamak.

Aromatik hidrokarbonların yapısal özelliklerini karşılaştırmak.

Alkollerin IUPAC adlandırma sistemini anlama.

Alkollerin suda çözünürlüklerinin nedenini anlamak

İlos 1: Aldehit ve ketonların özelliklerini anlamayı sağlamak.

İlos 2: Aldehit ve ketonları kimyasal formülleri ile tanımlamayı sağlamak.

Karboksilik asitlerin sınıflandırılmasını anlamak

3.7.1. Doymuş ve doymamış yağ asitlerini ayırt eder.

Kimyasal reaksiyon türlerini ayırt ederek tanımlar.

Esterleşme reaksiyonunu tanımlar ve denklem yazar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.