12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Nükleer enerjinin temiz bir dünya için sunacağı katkılar hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Nükleer enerji, büyük miktarda enerji üretebilen, temiz ve yenilenebilir olmayan bir enerji kaynağıdır. Karbon salınımı yapmaz, bu nedenle iklim değişikliğine katkıda bulunmaz. Açıklama:

  Nükleer enerji, fosil yakıtlara göre daha temiz bir alternatiftir ve küresel ısınmayı azaltmak için kullanılabilir. 3. Çernobil nükleer kazasının sonuçlarını açıklayınız.


 4. Cevap: Çernobil nükleer kazasının sonuçları yıkıcı oldu: yüksek radyasyon seviyeleri, ölümler, hastalıklar, tiroit kanseri oranlarının artması, 135.000 kişinin tahliyesi ve kilometrelerce karelik bir alanın radyoaktif serpinti ile kirlenmesi. Açıklama:

  Çernobil felaketi, nükleer enerjinin potansiyel tehlikelerini vurgulayan bir dönüm noktasıydı. 5. Alkanların anestezik özelliklerini açıklayınız.


 6. Cevap: Alkanlar, zayıf London etkileşimleri nedeniyle oda sıcaklığında gaz veya sıvı hâlinde olan apolar bileşiklerdir. Bu apolar yapı, alkanların hücre zarından kolayca geçmesini sağlar ve merkezi sinir sistemindeki nöronların aktivitesini engelleyerek anestezi etkisine neden olur. Açıklama:

  Alkanların anestezik özellikleri, zayıf moleküller arası etkileşimlerine ve hücre zarından kolay geçişlerine bağlıdır. 7. Sikloalkanların özellikleri nelerdir?


 8. Cevap: Sikloalkanlar, halka yapıları nedeniyle düz zincirli alkanlara göre daha yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptir. Halkanın gerginliği moleküller arasında daha güçlü etkileşimlere neden olur. Açıklama:

  Sikloalkanların özellikleri, halka gerginliği ve moleküller arası etkileşimler tarafından belirlenir. 9. Alkenlerin polimerleşme tepkimesi nedir?


 10. Cevap: Alkenlerdeki pi bağının açılarak alken moleküllerinin birbirine bağlanmasıyla uzun zincirlerin oluşmasıdır. Açıklama:

  Polimerleşme, küçük moleküllerin birbirine bağlanarak uzun zincirler oluşturmasıdır. Alkenlerin polimeri-leşmesi sonucu plastik, kauçuk gibi malzemeler elde edilir. 11. Alkenlere halojen asitlerin katılması tepkimesini tanımlayınız.


 12. Cevap: Halojen asitlerinin alkenlerin çift bağlı karbonlarına katılarak alkil halojenürleri oluşturmasıdır. Açıklama:

  Bu tepkime, Markovnikov Kuralı'na göre gerçekleşir. Asimetrik alkenlerde, çift bağlı karbonlardan hidro-jeni çok olana hidrojen, az olana da halojen katılır. 13. Benzen molekülünün yola çıktığı durağı belirtiniz.


 14. Cevap: Benzen Açıklama:

  Yolculuğun başlangıç noktası benzen molekülüdür. 15. Benzendeki hidrojen atomlarından birinin amino grubu ile yer değiştirmesiyle oluşan bileşik nedir?


 16. Cevap: Anilin Açıklama:

  Vernik, poliüretan köpük ve boya sanayinde kullanılan bir bileşiktir. 17. Eterlerin sınıflandırılmasını açıklayınız.


 18. Cevap: Eterler, simetrik ve asimetrik olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Simetrik eterlerde oksijen atomuna bağlı iki alkil veya aril grubu aynıdır. Asimetrik eterlerde ise oksijen atomuna bağlı iki alkil veya aril grubu farklıdır. Açıklama:

  Simetrik eterlerin genel formülü R-O-R, asimetrik eterlerin genel formülü ise R1-O-R2'dir. 19. Glikol ve gliserinin kullanım alanlarını yazınız.


 20. Cevap: Glikol: Antifriz, boya sanayisi, tekstil ve tütün ürünleri işleme Gliserin: Sabun üretimi, gıda katkı maddesi, reçine üretimi, öksürük şurupları Açıklama:

  Glikol ve gliserin, farklı endüstriyel ve ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bileşiklerdir. 21. Karboksilik asitler hakkında bilgi açıklayınız.


 22. Cevap: Karboksilik asitler, yapılarına bağlı olarak adlandırılan organik bileşiklerdir. Karboksil grubu içeren bileşiklere karboksilik asit denir ve karboksil grubu -COOH şeklinde gösterilir. Karboksilik asitler IUPAC sistemine göre adlandırılır ve zayıf asit oldukları için suda çözündüklerinde iyonlaşırlar. Açıklama:

  Bu soru, karboksilik asitlerin tanımı, adlandırılması ve özelliklerini anlamayı amaçlar. 23. Karboksilik asitlerin çeşitlerini yazınız.


 24. Cevap: * Monokarboksilik asitler (Yapısında bir tane karboksil grubu bulunur) * Dikarboksilik asitler (Yapısında iki tane karboksil grubu bulunur) * Trikarboksilik asitler (Yapısında üç tane karboksil grubu bulunur) Açıklama:

  Bu soru, karboksilik asitlerin yapılarına göre sınıflandırılmasını anlamaya yöneliktir. 25. Estetleşme tepkimesini açıklayınız.


 26. Cevap: Alkollerin karboksilik asitler ile tepkimesi sonucu esterlerin oluştuğu tepkimeye estetleşme tepkimesi denir. Açıklama:

  Estetleşme, bir kondenzasyon reaksiyonudur ve su kaybı ile gerçekleşir. 27. En yaygın kullanılan üç esteri ve kullanımlarını belirtiniz.


 28. Cevap: 1. Etil asetat: Çözücü olarak kullanılır. 2. Metil salisilat: Ağrı kesici ilaçlarda kullanılır. 3. Gliseril triasetat (Trigliseritler): Hayvan ve bitki yağlarında bulunan ana bileşendir. Açıklama:

  Esterler çok çeşitli kullanımlara sahiptir, bunlar arasında çözücüler, tatlandırıcılar ve ilaçlar bulunur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Karboksilik asitler, yapılarında karboksil grubu içerirler.
  (.....) 2. Monokarboksilik asitler, yapısında iki tane karboksil grubu bulundurur.
  (.....) 3. Karboksil grubu, bir hidroksil grubu ve bir karbonil grubunun birleşmesinden oluşur.
  (.....) 4. Dikarboksilik asitlerin IUPAC adlarında "di" eki bulunur.
  (.....) 5. Hidroksi asitler, yapılarında amino grubu bulundurur.
  (.....) 6. Karboksilik asitler suda çözünerek iyonlaşırlar.
  (.....) 7. Karboksilik asitlerin kaynama noktaları, aynı karbon sayılı alkollerden düşüktür.
  (.....) 8. Karboksil grubunda bulunan hidrojen atomu hareketlidir.
  (.....) 9. Karboksilik asitler aldehitlere göre daha güçlü asitlerdir.
  (.....) 10. Formik asit, bir amino asittir.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  * Monokarboksilik asitler bir karboksil grubu içerirken, dikarboksilik asitler iki karboksil grubu içerir. * Hidroksi asitler hidroksil grubu içerirken, amino asitler amino grubu içerir. * Karboksilik asitlerin kaynama noktaları aynı karbon sayılı alkollerden yüksektir. * Formik asit bir karboksilik asittir ve amino asit değildir. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Formik asit
  2. Asetik asit
  3. Salisilik asit
  4. Benzoik asit
  5. Folik asit
  6. Sitrik asit
  7. Malik asit
  8. Ftalik asit
  9. Bütirik asit
  10. Oleik asit
  a. Limon tuzu
  b. Meyve asidi
  c. Kan yapımında görev alır
  d. Sabunlaşma tepkimesi
  e. Ham madde olarak kullanılır
  f. Mantar ve karanfilde bulunur
  g. Koku verici olarak kullanılır
  h. Söğüt ağacından elde edilir
  ı. Tereyağında bulunur
  j. Hayvanlar ve bitkilerde bulunur

 32. Cevap: 1. d 2. e 3. h 4. f 5. c 6. a 7. b 8. g 9. ı 10. j Açıklama:

  Karboksilik asitlerin kullanım alanlarını ve doğal kaynaklarını gösteren eşleştirme yapılmıştır. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Benzen halkasından bir hidrojen atomu ayrılırsa oluşan gruba ____________ denir.
  2. ____________ sonucu oluşan bileşiklere alkol denir.
  3. Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomunda pi bağı içeren bileşikler ____________ değildir.
  4. Birden fazla hidroksil grubu bulunan alkollere ____________ denir.
  5. Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna ____________ C atomu denir.
  6. ____________ alkollerde hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna bir tane alkil grubu bağlıdır.
  7. Alkollerin IUPAC kurallarına göre adlandırılması ____________ yapılarak yapılır.
  8. Alkollerin yaygın adlandırılması yapılırken hidroksil grubunun bağlı olduğu alkil grubunun adından sonra ____________ kelimesi getirilir.
  9. ____________ bağ içeren bileşikler alkol değildir.
  10. Bir karbon zinciri üzerindeki karbon atomlarına numara verilirken ____________ uçtan başlanır.

 34. Cevap: 1. Fenil grubu 2. Hidroksil grubunun sp³ hibritleşmiş bir veya birden fazla karbon atomuna bağlanması 3. Alkol 4. Polialkol 5. Alfa 6. Primer 7. Sırasıyla şu adımlar takip edilerek 8. Alkol 9. Pi 10. Hidroksil grubuna en yakın Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Biyomoleküller
  2. Margarinler
  3. Petrol Rafinasyonu
  4. Polimerler
  5. Yağ Üretimi
  6. Yüzey Aktif Maddeler

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, nükleer enerjinin çevresel faydalarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, nükleer kazaların yıkıcı sonuçlarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, alkanların anestezik etkisinin nedenini anlayabilecektir.

Öğrenciler, sikloalkanların özelliklerini düz zincirli alkanlarla karşılaştırarak anlayabilecektir.

Öğrenciler, alkenlerin polimerleşme tepkimesini anlayabilecektir.

Öğrenciler, alkenlere halojen asitlerin katılması tepkimesini anlayabilecektir.

Aromatik hidrokarbonların benzenden türediğini anlama.

Benzen türevlerinin oluşumunu anlama.

Eterlerin sınıflandırılması ve simetrik-asimetrik éterler arasındaki fark anlaşıldı.

Glikol ve gliserinin kullanım alanları öğrenildi.

Öğrenciler, karboksilik asitlerin yapıları, adları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, karboksilik asitlerin çeşitlerini ve yapısal özelliklerini öğrenirler.

Estetleşme tepkimesinin tanımını ve mekanizmasını anlamak.

Esterlerin yaygın kullanımlarını öğrenmek.

* Karboksilik asitlerin yapısı ve sınıflandırılması * Karboksilik asitlerin adlandırılması * Karboksilik asitlerin özellikleri

* Karboksilik asitlerin kullanım alanlarını belirleyebilme * Karboksilik asitlerin doğal kaynaklarını tespit edebilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.