12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Hangisi nanoteknolojinin sağladığı avantajlardan biri değildir?

  A) Malzemelerin dayanıklılığının artması
  B) Ürünlerin daha ucuz olması
  C) Yeni ürünlerin üretilmesi
  D) Enerji tasarrufu
  E) Kimyasal atıkların azaltılması

 2. Cevap: B Açıklama:

  Soru nanoteknolojinin sağladığı avantajlardan hangisinin geçerli olmadığına yönelik bir sorudur. Nanoteknolojinin sağladığı avantajlar arasında malzemelerin dayanıklılığının artması, yeni ürünlerin üretilmesi, enerji tasarrufu ve kimyasal atıkların azaltılması gibi pek çok önemli avantaj bulunmaktadır. Ancak ürünlerin daha ucuz olması nanoteknolojinin sağladığı avantajlardan biri olarak görülmese de bu bir dezavantaj olarak da değerlendirilemez. Bu nedenle cevap B şıkkıdır. 3. Sürdürülebilir kimya, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için hangi teknolojileri kullanabilir?

  A) Biyodizel üretimi            B) Hidrojen yakıt hücreleri    
  C) Güneş enerjisi               D) Rüzgar enerjisi             
  E) Tüm yukarıdaki seçenekler   

 4. Cevap: E Açıklama:

  Sürdürülebilir kimya, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için çeşitli teknolojiler kullanabilir. Bu teknolojiler arasında biyodizel üretimi, hidrojen yakıt hücreleri, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları yer alır. Sürdürülebilir kimya konusunda çalışanlar, bu teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması için araştırmalar yaparlar. 5. Sürdürülebilirliğin tanımı nedir?

  A) Doğal kaynakların verimli kullanımı
  B) Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak
  C) Doğal kaynakları tüketmek
  D) Sanayi üretimini artırmak
  E) İşletmelerin karlarını artırmak

 6. Cevap: B Açıklama:

  Sürdürülebilirlik, mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakların verimli kullanımıyla birlikte gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlama hedefidir. Bu kavram, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik boyutlarını içerir ve uzun vadede yaşanabilir bir dünya için gerekli bir yaklaşımdır. (3 cümle) 7. Sürdürülebilir bir ekonomi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Fosil yakıtların kullanımının artırılması
  B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması
  C) Doğal kaynakların tüketilmesi
  D) Atık üretiminin artırılması
  E) Kimyasal kullanımının artırılması

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sürdürülebilir bir ekonomi için, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gereklidir. Bu, fosil yakıtların tüketiminin azaltılmasını ve doğal kaynakların korunmasını sağlayacaktır. Ayrıca, atık üretimini ve kimyasal kullanımını azaltarak çevreye olan etkimizi minimize etmemiz de önemlidir. 9. Sürdürülebilir bir gelecek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Sadece bugünün ihtiyaçlarına odaklanılmalıdır.
  B) Doğal kaynakların tüketimi artırılmalıdır.
  C) Fosil yakıtların kullanımı artırılmalıdır.
  D) Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmalıdır.
  E) Atık üretimi artırılmalıdır.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Sürdürülebilir bir gelecek için yapılması gerekenlerden biri yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktır, bu sayede fosil yakıtlara olan bağımlılık azaltılabilir ve çevreye verilen zararın önüne geçilebilir. Ayrıca doğal kaynakların verimli kullanımı ve atık üretiminin azaltılması da sürdürülebilirliğin hedeflerindendir. 11. Nanoteknolojinin sağladığı faydalardan biri hangisidir?

  A) Enerji üretiminde kullanılan kaynakların azaltılması
  B) Doğal kaynakların tüketiminde artış
  C) Sıcaklık artışının sağlanması
  D) Gürültü kirliliğinin azaltılması
  E) Asit yağmurlarının önlenmesi

 12. Cevap: A Açıklama:

  Nanoteknolojinin sağladığı bir fayda, enerji üretiminde kullanılan kaynakların azaltılmasıdır. Bu teknoloji, daha az enerji tüketen cihazların üretilmesine, enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Bu da enerji tasarrufu sağlar ve çevresel etkileri azaltır. Nanoteknoloji ayrıca, ilaçların daha etkili hale getirilmesi, güçlü malzemelerin üretilmesi, su arıtımı ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi birçok alanda da fayda sağlar. 13. Nanoteknolojinin riskleri nelerdir?

  A) Biyolojik riskler                 B) Enerji kaynaklarının tükenmesi   
  C) Artan sıcaklıklar                 D) Su kirliliği                     
  E) Gaz kirliliği                    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Nanoteknolojinin riskleri, biyolojik riskler, çevresel etkileri, üretim sürecindeki kimyasal maddelerin tehlikeleri ve nanomalzemelerin insan sağlığına etkileri gibi konuları içerir. Bunun yanı sıra, nanoteknolojinin ticari kullanımının hızla artması, yetersiz düzenlemeler ve etik değerler konusundaki belirsizlikler de endişe yaratmaktadır. 15. Hangi alternatif enerji kaynağı, güneş ışığından elde edilen enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştürerek elektrik üretiminde kullanılır?

  A) Güneş enerjisi          B) Hidroelektrik enerji   
  C) Rüzgar enerjisi         D) Biyokütle enerjisi     
  E) Jeotermal enerji       

 16. Cevap: A Açıklama:

  Güneş enerjisi, güneş ışığından elde edilen enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştürerek elektrik üretiminde kullanılır. Bu işlem için fotovoltaik (PV) sistemler kullanılır. PV hücreleri, güneş ışığının düşmesiyle harekete geçen elektronları yakalar ve bu elektronların hareketinden elektrik üretir. Güneş enerjisi, yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır ve giderek daha fazla kullanılmaktadır. 17. Hangi alternatif enerji kaynağı, organik atıkların yakılmasıyla elde edilen enerjiyi elektrik üretiminde kullanır?

  A) Güneş enerjisi          B) Hidroelektrik enerji   
  C) Rüzgar enerjisi         D) Biyokütle enerjisi     
  E) Jeotermal enerji       

 18. Cevap: D Açıklama:

  Biyokütle enerjisi, organik atıkların (örneğin, tarımsal atıklar, ahşap parçaları, atık kağıt, gıda atıkları vb.) yakılması veya fermantasyonu yoluyla elde edilen enerjinin elektrik üretiminde kullanılmasıdır. Biyokütle enerjisi, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve fosil yakıtların kullanımını azaltarak çevresel etkileri azaltabilir. 19. Fosil yakıtların çevreye etkileri nelerdir?

  A) Sadece hava kirliliği yaratır.
  B) Sadece su kaynaklarını kirletir.
  C) Toprağı verimsizleştirir.
  D) Hem hava kirliliği hem de sera gazlarına neden olur.
  E) Hiçbir etkisi yoktur.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Fosil yakıtların çevreye etkileri oldukça geniştir ve hem doğrudan hem de dolaylı yollarla ortaya çıkabilir. Doğrudan etkileri arasında hava kirliliği, su kirliliği ve toprağın verimsizleşmesi yer alırken, dolaylı etkileri arasında iklim değişikliği, deniz seviyesinde yükselme, çevre felaketleri ve ekosistem bozulmaları sayılabilir. Fosil yakıtların kullanımı, sera gazı emisyonlarından dolayı iklim değişikliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 21. Fosil yakıtların enerji üretiminde kullanılmasının avantajları nelerdir?

  A) Çevre dostudur.
  B) Düşük maliyetlidir.
  C) Sınırsızdır.
  D) Enerji üretimi için daha hızlıdır.
  E) Güvenlidir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Fosil yakıtların enerji üretiminde kullanılmasının avantajları, yüksek enerji yoğunluğu ve düşük maliyetlidir ancak çevreye zararlı emisyonlar yayarak, sera gazı salınımı ve iklim değişikliği gibi olumsuz etkilere neden olur. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmektedir. 23. Fosil yakıtların gelecekteki rolü nedir?

  A) Hızla tükenip kullanım dışı kalacaklar.
  B) Hala önemli bir enerji kaynağı olarak kalacaklar.
  C) Alternatif enerji kaynaklarının tümüyle yerini alacaklar.
  D) Çevreye olan olumsuz etkileri nedeniyle artık kullanılmayacaklar.
  E) Gelecekte kullanılacak alternatif enerji kaynaklarının temel hammaddesi olacaklar.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Fosil yakıtların gelecekteki rolü konusunda farklı görüşler bulunmaktadır, ancak çoğu uzman, alternatif enerji kaynaklarının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte fosil yakıtların önemini kaybetmeye başlayacaklarını düşünmektedir. Ancak, fosil yakıtların hala önemli bir enerji kaynağı olarak kalmaya devam edeceği görüşü de bulunmaktadır. 25. Fosil yakıtların oluşumu sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

  A) Bitki ve hayvan kalıntıları, tortul kayaçların içinde bulunur.
  B) Yüksek basınç ve sıcaklık altında, organik maddeler kayaçlaşır.
  C) Metan gazı, hidrokarbonların oluşumunda etkilidir.
  D) Organik maddelerin yıkımı sonucu karbondioksit açığa çıkar.
  E) Fosil yakıtların oluşumu binlerce yıl alır.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Fosil yakıtların oluşumu, organik maddelerin yüksek basınç ve sıcaklık altında kayaçlaşması sonucunda gerçekleşir. Bitki ve hayvan kalıntıları, tortul kayaçların içinde bulunur ve fosil yakıtların oluşumu binlerce yıl alır. 27. Fosil yakıtların kullanımının çevreye olumsuz etkileri neler olabilir?

  A) Sera etkisi
  B) Hava kirliliği
  C) Su kaynaklarının kirlenmesi
  D) Doğal yaşamın zarar görmesi
  E) Tümü

 28. Cevap: E Açıklama:

  Fosil yakıtların kullanımı çevreye birçok olumsuz etki yapabilir. Bunlar arasında sera etkisi, hava kirliliği, su kaynaklarının kirlenmesi, doğal yaşamın zarar görmesi gibi etkiler sayılabilir. 29. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması aşağıdakilerden hangisini sağlayabilir?

  A) Çevre kirliliğinin azaltılması
  B) Doğal kaynakların daha uzun süre kullanılması
  C) Düşük maliyetli enerji üretimi
  D) Enerji kaynaklarının aranmasının durdurulması
  E) Daha az sayıda iş yeri açılması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması, çevre kirliliğinin azaltılması, doğal kaynakların daha uzun süre kullanılması ve enerji kaynaklarının aranmasının durdurulması gibi faydalar sağlayabilir. Bu sayede insanlar sürdürülebilir bir yaşam ve daha sağlıklı bir çevre için adım atmış olabilirler 31. Aşağıdakilerden hangisi esterlerin sentezlenmesinde kullanılabilir?

  A) Sodyum hidroksit  B) Sodyum klorür  C) Sodyum karbonat
  D) Sodyum sülfat       E) Sodyum amit

 32. Cevap: A Açıklama:

  A) Sodyum hidroksit, esterlerin sentezinde kullanılan bir bazdır ve karboksilik asitler ile reaksiyona girerek esterlerin oluşumuna katkı sağlar. B) Sodyum klorür, ester sentezi için kullanılmaz ve sadece bir çözücü olarak kullanılabilir. C) Sodyum karbonat, bazik özellik gösterdiği için ester sentezi için kullanılabilir ancak sodyum hidroksit kadar etkili değildir. D) Sodyum sülfat, ester sentezi için kullanılmaz ve sadece bir kurutucu olarak kullanılabilir. E) Sodyum amit, ester sentezi için kullanılmaz ve genellikle bir tuz olarak kullanılır. 33. Aşağıdakilerden hangisi esterlerin kokusundan bir örnek değildir?

  A) Elma    B) Çilek    C) Limon    D) Lavanta    E) Aspirin

 34. Cevap: E Açıklama:

  Bu soruda, verilen seçenekler arasından esterlerin kokusundan bir örnek seçilmesi istenmektedir. Esterler genellikle meyve kokularıyla ilişkilendirilirler ve bu soruda verilen seçeneklerden (E) Aspirin hariç diğer dört seçenek (A) Elma, (B) Çilek, (C) Limon ve (D) Lavanta, esterlerin karakteristik kokularından örneklerdir. 35. Hangi yöntem karboksilik asitlerin sentezinde kullanılmaz?

  A) Oksidasyon yöntemi
  B) Grignard hidrolizi yöntemi
  C) Grignard reaksiyonu yöntemi
  D) Sabatier reaksiyonu yöntemi    
  E) Dekarboksilasyon yöntemi

 36. Cevap: E Açıklama:

  Karboksilik asitlerin sentezi için kullanılan yöntemler arasında oksidasyon, Grignard reaksiyonu ve Sabatier reaksiyonu bulunurken, ketonların hidrolizi ve dekarboksilasyon karboksilik asitlerin sentezi için kullanılmayan yöntemlerdir. 37. Karboksilik asitlerin asitlik derecesi hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Karboksil grubunun sayısına ve dizilişine
  B) Karbon zincirinin uzunluğuna
  C) Oksijen atomunun büyüklüğüne
  D) Karboksilik asitlerin polaritesine
  E) Tüm cevaplar doğrudur

 38. Cevap: A Açıklama:

  Karboksilik asitlerin asitlik derecesi karboksil grubunun sayısına ve dizilişine bağlıdır. Her bir karboksil grubu, hidrojen iyonu (H+) salarak asitliğe katkıda bulunur. Dolayısıyla, bir bileşikteki karboksil gruplarının sayısı ve dizilişi, asitliğin şiddetini etkiler. 39. Aşağıdakilerden hangisi karbonil bileşiği değildir?

  A) Metanol         B) Aseton                C) Formaldehit
  D) Asetaldehit    E) Propionaldehit

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu soru karbonil bileşiklerinin tanımı ve özelliklerine dayanmaktadır. Karbonil bileşikleri, karbonil grubu olarak adlandırılan C=O bağını içeren organik bileşiklerdir. Metanol, formaldehit, asetaldehit ve propionaldehit hepsi karbonil gruplarını içerdikleri için karbonil bileşikleri olarak sınıflandırılırlar. Aseton ise karbonil grupu içermeyen bir bileşiktir ve bu nedenle soruda verilen seçenekler arasında karbonil bileşiği olmayan tek bileşiktir. Bu soru, organik kimya konusunda bilgi ve anlayışı test eder. 41. Aşağıdakilerden hangisi karbonil bileşiklerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Elektrofiliktirler
  B) Nükleofiliktirler
  C) Aldehitlerin çift bağı, ketonların ise tek bağı vardır
  D) Oksijen atomu çift bağda olduğu için planar moleküllüdürler
  E) Suda çözünmezler

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap A şıkkıdır. Karbonil bileşikleri, karbonil grubunun (C=O) varlığıyla karakterize edilen organik bileşiklerdir ve elektrofiliktirler, yani elektron alıcılarıdır. Bu özellikleri, karbonil grubunun polar doğasından kaynaklanır. Diğer seçenekler ise karbonil bileşiklerinin özellikleridir: nükleofiliktirler, aldehitlerin çift bağı, ketonların ise tek bağı vardır, oksijen atomu çift bağda olduğu için planar moleküllüdürler ve suda çözünmezler (daha büyük karbonil bileşikleri hariç). 43. Aşağıdakilerden hangisi bir aldehitin özelliklerinden biri değildir?

  A) Çift bağı olur
  B) Nükleofiliktir
  C) Oda sıcaklığında sıvı haldedir
  D) Isıl olarak kararlıdır
  E) Su ile reaksiyona girerek hidrasyon ürünü verir

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, aldehitlerin özellikleri verilmiş ve hangisi aldehitin özelliklerinden biri olmadığı sorulmuştur. Aldehitlerin çift bağı bulunur, nükleofiliktir, oda sıcaklığında sıvı haldedir ve su ile reaksiyona girerek hidrasyon ürünü verirler. Ancak, aldehitler genellikle ısıl olarak kararsızdırlar, bu nedenle D seçeneği bir aldehitin özelliği değildir. 45. Hangisi eterlerin yapısal özelliklerinden biridir?

  A) Oksijen atomu hidrojen bağı oluşturur.
  B) Oksijen atomu çift bağ yapar.
  C) Oksijen atomu nötrdür ve hidrojen atomu bağı yoktur.
  D) Oksijen atomu yalnızca bir hidrojen atomuyla bağ yapar.
  E) Eterlerin yapısal özellikleri yoktur.

 46. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda eterlerin yapısal özellikleri sorulmaktadır. Eterler, genel olarak oksijen atomunun iki alkil ya da aril grubuyla bağlandığı bileşiklerdir ve oksijen atomu yalnızca bir hidrojen atomuyla bağ yapar. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav Detayları

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Biyomoleküller
  2. Margarinler
  3. Petrol Rafinasyonu
  4. Polimerler
  5. Yağ Üretimi
  6. Yüzey Aktif Maddeler

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı hazırlanmıştır

Soru içerisinde verilen bilgiler doğrultusunda, nanoteknolojinin sağladığı avantajlar hakkında bilgi sahibi olur ve bir dezavantaj olarak ürünlerin daha ucuz olmasının görülmediğini öğrenirsiniz.

Sürdürülebilir kimyanın amaçlarına ulaşmak için çevre dostu teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın önemini vurgular.

Sürdürülebilirliğin tanımını açıklayabilir.

Sürdürülebilir ekonomi kavramını anlamak.

Sürdürülebilir bir geleceğin sağlanması için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması gerektiği bilgisi.

Nanoteknolojinin riskleri hakkında farkındalık ve bilgi sahibi olmak.

Güneş enerjisi, güneş ışığından elektrik üretmek için kullanılan bir alternatif enerji kaynağıdır.

Biyokütle enerjisi, organik atıkların geri dönüştürülmesi ve enerji üretimi için kullanılması konusunda farkındalık sağlar.

Fosil yakıtların çevreye etkilerini açıklayabilir.

Fosil yakıtların enerji üretiminde kullanımının avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmak.

Fosil yakıtların gelecekteki rolü konusunda farklı görüşler bulunmaktadır ve alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla birlikte önemleri azalmaya başlayacakları düşünülmektedir.

Fosil yakıtların nasıl oluştuğunu açıklamaları ve fosil yakıtların kaynaklarının azalması ve çevresel etkileri gibi konuları anlamaları beklenir.

Bu soru, öğrencilerin çevre sorunları hakkında farkındalıklarını artırmayı hedeflemektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam için önemini anlamak.

Kimya bilgisi - Esterlerin sentezi ve kullanımı.

Esterlerin kokusunun genellikle meyve kokuları ile ilişkili olduğu ve bu özelliklerinin tanımlanabileceği vurgulanabilir.

Karboksilik asitlerin sentezi için kullanılan farklı kimyasal reaksiyonları ayırt edebilme.

Karboksilik asitlerin asitlik derecesinin karboksil gruplarına bağlı olduğunu anlamaktır.

Karbonil bileşiklerinin tanımı ve özellikleri anlaşılır.

Organik bileşiklerin yapıları hakkında bilgi edinmek ve karbonil gruplarının özelliklerini anlamaktır.

Aldehitlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Kimyasal bağlar ve organik bileşikler konularındaki temel bilgilerini anlamaları gerekmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.