12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynaklarından biri hangisidir?


 2. Cevap: Kur'an ve sünnet Açıklama:

  İslam kültür ve medeniyeti, Kur'an ve sünnet temelinde gelişmiştir. Kur'an, İslam'ın temel inanç ve ibadetlerini, ahlaki değerlerini ve hukuki hükümlerini içeren ilahi bir kitaptır. Sünnet ise Hz. Muhammed'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinden oluşan İslami bir kaynaktır. 3. İslam kültür ve medeniyeti, diğer kültür ve medeniyetlerle etkileşim içinde mi olmuştur?


 4. Cevap: Evet, olmuştur. Açıklama:

  İslam kültür ve medeniyeti, kendi varlığını özgün bir tecrübe olarak devam ettirirken mevcut medeniyet havzalarıyla etkileşimde bulunmuş ve insanlığın ortak mirasını korumuştur. İslam kültür ve medeniyeti, Antik dünyanın bilim ve düşünce eserlerini İslam dünyası'nın ortak ilim ve kültür dili olan Arapçaya aktarmıştır. Böylece İslam ilim ve düşüncesine dayalı olarak gelişen yeni ve özgün medeniyet anlayışı, asırlar boyu evrensel medeniyet keşfi olarak kabul edilmiştir. 5. İslam kültür ve medeniyetinde yönetim anlayışının temel esaslarından birisi de istişaredir. Bu bağlamda, istişarenin İslam yönetim anlayışındaki önemini açıklayınız.


 6. Cevap: İslam kültür ve medeniyetinde istişare, yöneticilerin karar alma sürecine toplumun tüm kesimlerini dahil etmesini sağlayan bir ilkedir. İstişare, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasına, karar alma sürecinin şeffaf ve katılımcı olmasına katkı sağlar. Açıklama:

  İslam'a göre istişare, yöneticilerin karar alma sürecinde toplumdan gelen görüş ve önerileri dikkate almasıdır. İstişare, İslam'ın temel ilkelerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de istişarenin önemi pek çok ayette vurgulanmıştır. Örneğin, Şûra suresinin 38. ayetinde "İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven)." buyrulmuştur. 7. İslam toplumu, ortak idealler etrafında bir araya gelir. Bu ideallerden biri de iyiliği emredip kötülükten sakındırmadır. Bu idealin İslam toplumu için önemini açıklayınız.


 8. Cevap: İslam toplumu, iyiliği emredip kötülükten sakındırma idealiyle, toplumun huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması için çaba gösterir. Bu ideal, toplumda iyiliklerin yaygınlaşmasına, kötülüklerin ise azalmasına katkı sağlar. İyiliği emredip kötülükten sakındıran insanlar, toplumun ahlaki yapısını güçlendirir ve toplumu daha iyi bir yer haline getirir. Açıklama:

  İslam toplumu, iyiliği emredip kötülükten sakındırma idealiyle, toplumda kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirir. Bu ideal, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olur. İyiliği emredip kötülükten sakındıran insanlar, toplumda adalet ve hakkaniyetin hakim olmasını sağlar. Bu ideal, toplumun huzur ve refahının artmasına katkı sağlar. 9. İslam medeniyetinde kul olma şuuru, insanlar arası ilişkileri nasıl etkilemiştir?


 10. Cevap: Kul olma şuuru, insanların Allah'ın (c.c.) yarattığı değerli varlıklar olduğunu ve onun emirlerine uyma sorumluluğu taşıdıklarının bilincinde olmalarını sağlar. Bu şuur, insanların birbirlerine karşı saygılı, hoşgörülü ve yardımsever olmalarını teşvik eder. Açıklama:

  İslam medeniyetinde kul olma şuuru, insanların Allah'a (c.c.) karşı sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlar. Bu şuur, insanların birbirlerine karşı da sorumlu olduklarının bilincinde olmalarını sağlar. İnsanların birbirlerine karşı saygılı, hoşgörülü ve yardımsever olmaları, bu sorumluluğun bir gereğidir. 11. İslam medeniyetinde ailenin önemi nedir?


 12. Cevap: İslam medeniyetinde aile, toplumun temel taşı ve sosyal hayatın çekirdeğidir. Aile, bireyleri yetiştiren, onları topluma hazırlayan ve toplumda huzuru ve düzeni sağlayan bir kurumdur. Açıklama:

  İslam medeniyetinde aileye büyük önem verilir. Ailenin tarafları olan erkek ve kadın, birbirlerinin destekçisi, koruyucusu ve huzur kaynağıdır. Aile yuvası sevgi, şefkat ve merhamet üzerine kurulur. 13. Hz. Muhammed (s.a.v.), Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkeli müşriklere okuma yazma öğretmiştir. Bu uygulamanın ilme teşvik ve yol açtığı toplumsal dönüşüme etkisini yorumlayınız.


 14. Cevap: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkeli müşriklere okuma yazma öğretmesi, ilme teşvik ve yol açtığı toplumsal dönüşüm açısından önemli bir uygulamadır. Bu uygulama, esirlerin okuma yazma öğrenmesini ve eğitime erişimini sağlamıştır. Eğitimli bireyler, toplumun gelişimine ve ilerlemesine önemli katkılar sağlar. Bu nedenle, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu uygulaması, toplumun eğitim düzeyini yükselterek ilme teşvik ve toplumsal dönüşüme katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu uygulaması, o dönemde okuma yazmanın yaygın olmadığı bir toplumda önemli bir örnek teşkil etmiştir. Bu uygulama sayesinde, okuma yazma bilmeyenler okuma yazma öğrenmeye teşvik edilmiş ve eğitime erişmeleri sağlanmıştır. Eğitimli bireyler, toplumda daha etkili ve verimli bir şekilde yer alabilmektedir. Bu nedenle, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu uygulaması, toplumun eğitim düzeyini yükselterek ilme teşvik ve toplumsal dönüşüme katkı sağlamıştır. 15. İslam kültür ve medeniyetinde tercüme hareketlerinin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine etkilerini açıklayınız.


 16. Cevap: İslam kültür ve medeniyetinde tercüme hareketleri, bilim ve teknoloji alanındaki gelişimin önemli bir itici gücü olmuştur. Bu hareketler sayesinde, Antik Çağ'dan gelen Yunan, Hint ve Çin kültürüne ait eserler Arapça'ya çevrilmiştir. Bu eserler sayesinde, Müslümanlar, bu medeniyetlerin bilim ve teknoloji alanındaki birikimlerine ulaşarak kendi medeniyetlerini geliştirme imkânı bulmuştur. Açıklama:

  İslam dünyasında tercüme hareketleri, özellikle Abbasiler döneminde yoğunlaşmıştır. Bu dönemde, Halife Me'mun tarafından Bağdat'ta kurulan Beytü'l-Hikme, tercüme hareketlerinin merkezi haline gelmiştir. Beytü'l-Hikme'de, Süryanice, Farsça, Hintçe ve Yunanca başta olmak üzere çeşitli dillerden eserler Arapça'ya çevrilmiştir. Bu eserler sayesinde, Müslümanlar, astronomi, tıp, matematik, fizik, kimya, felsefe ve edebiyat gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. 17. İslam dünyasında kurulan rasathaneler ne amaçla kurulmuştur?


 18. Cevap: İslam dünyasında kurulan rasathaneler, astronomi, matematik ve coğrafya gibi bilimlerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Açıklama:

  İslam dünyasında kurulan rasathaneler, dünyanın ve evrenin yapısının daha iyi anlaşılmasına yönelik gözlem ve araştırmalar yapmak için kullanılmıştır. Bu rasathanelerde gök cisimleri, yıldızların hareketleri, güneş ve ay tutulmaları gibi göksel olaylar gözlemlenmiş ve kaydedilmiştir. Bu gözlemler sonucunda hazırlanan astronomi ve matematik eserleri, Avrupa'da da büyük ilgi görmüş ve bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır. 19. İslam dünyasında kurulan medreseler ne gibi işlevler görmüştür?


 20. Cevap: İslam dünyasında kurulan medreseler, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, kültür ve sanat faaliyetleri gibi çeşitli işlevler görmüştür. Açıklama:

  Medreseler, İslam dünyasında eğitim ve öğretimin temel kurumlarından biri olmuştur. Bu kurumlarda dinî ve dünyevî bilimler olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim verilmiştir. Medreseler aynı zamanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı merkezler olmuştur. Medreseler bünyesinde kurulan kütüphaneler, laboratuvarlar ve atölyeler, bilim insanlarının araştırma yapmasına imkân sağlamıştır. Medreseler, kültür ve sanat faaliyetlerinin de yapıldığı kurumlar olmuştur. Medreseler bünyesinde kurulan camiler, mescidler, tıp merkezleri ve hastaneler, Müslümanların dini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamıştır. 21. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Kültür, insanın maddi ve manevi değerlerini kapsayan bir bütündür.
  2. ( ) Medeniyet, kültürün yükselmesiyle oluşan ve evrensel nitelik taşıyan bir olgudur.
  3. ( ) Kültür ve medeniyet kavramları birbirinin yerine kullanılabilir.
  4. ( ) Kültür, insandan bağımsız olarak gelişen bir olgudur.
  5. ( ) Medeniyet, sadece teknik eserlerden oluşur.
  6. ( ) Kültür, maddi ve manevi unsurlardan oluşur.
  7. ( ) Medeniyet, kültürün yükselmesiyle birlikte ortaya çıkar.
  8. ( ) Medeniyetin temelinde din yatar.
  9. ( ) Medeniyet, sürekli değişen ve gelişen bir olgudur.
  10. ( ) Medeniyet, sadece Batı toplumlarına özgüdür.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir.
  2. ( ) İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynağı sünnettir.
  3. ( ) İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynaklarından biri örf ve âdetlerdir.
  4. ( ) İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynaklarından biri diğer kültür ve medeniyetlerdir.
  5. (D) İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynaklarından biri akıldır.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D Açıklama:

  * İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak, hukuk ve sosyal düzene ilişkin temel esaslarını içermektedir. * Sünnet, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sözleri, davranışları ve onayladığı uygulamalardan oluşur. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. * Örf ve âdetler, bir toplumda genel kabul gören ve sürekliliği olan sosyal davranış biçimleri ile yerleşik uygulamalardır. Örf ve âdetler, İslam kültür ve medeniyetinde önemli bir yere sahiptir. * Diğer kültür ve medeniyetlerden alınan unsurlar, İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ancak bu unsurlar, Kur'an-ı Kerim ve sünnete aykırı olmamak kaydıyla kabul edilmiştir. * Akıl, İslam'da önemli bir yere sahiptir. İslam'a göre akıl, insanın Allah'ı tanıma ve doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET DİNLERDE İBADETLER
  1. Dinlerde İbadet Yerleri
  2. Dinlerde İbadetler
  3. Dinlerde Önemli Günler ve Geceler
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İ ANLAMA
  1. Başlıca Hadis Kaynakları
  2. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
  3. Hadis ve Sünnet
  4. Hz. Muhammed'i Nasıl Anlamalıyız?
  5. Hz.Muhammed'in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFÎ YORUMLAR
  1. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü
  2. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar
  3. Tasavvufî Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi
  4. Tasavvufî Düşüncenin Ahlâkî Boyutu
  5. Tasavvufî Düşüncenin Oluşumu

Ayrıca 12.sınıf İslam kültür ve medeniyeti dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynaklarını kavrar.

İslam kültür ve medeniyetinin diğer kültür ve medeniyetlerle etkileşimini kavrar.

İslam kültür ve medeniyetinde istişare, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkı sağlayan bir ilkedir.

* Öğrenci, İslam toplumu için iyiliği emredip kötülükten sakındırma idealinin önemini kavrar.

* İslam medeniyetinde kul olma şuuru, insanların birbirlerine karşı saygılı, hoşgörülü ve yardımsever olmalarını sağlar.

* İslam medeniyetinde aile, toplumun temel taşı ve sosyal hayatın çekirdeğidir.Dil modeli olarak size bu konuda yardımcı olamıyorum.

* Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkeli müşriklere okuma yazma öğretmesinin ilme teşvik ve toplumsal dönüşüm açısından önemini kavrayabilirler.

* Öğrenciler, İslam kültür ve medeniyetinde tercüme hareketlerinin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimin önemli bir itici gücü olduğunu kavrayabilirler.

Öğrenci, İslam dünyasında kurulan rasathanelerin bilime katkılarını kavrar.

Öğrenci, İslam dünyasında kurulan medreseler hakkında bilgi sahibi olur.

1. Kültürün tanımını bilir. 2. Medeniyetin tanımını bilir. 3. Kültür ve medeniyet kavramlarının farkını bilir. 4. Kültürün insandan bağımsız olamayacağını bilir. 5. Medeniyetin teknik eserlerden ibaret olmadığını bilir. 6. Kültürün maddi ve manevi unsurlardan oluştuğunu bilir. 7. Medeniyetin kültürün yükselmesiyle ortaya çıktığını bilir.1. İslam medeniyetinin temelleri, Hz. Âdem'e (a.s.) vahyin inmesiyle atılmıştır. (D) Kazanım: İslam medeniyetinin doğuşunu ve gelişimini kavrar.

* İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynaklarını kavrar. * İslam kültür ve medeniyetinin gelişiminde diğer kültür ve medeniyetlerin etkisini açıklar. * İslam'da aklın önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri