12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Tercüme Odası'nın kuruluş amacı hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Osmanlı'daki bilimsel gelişmeleri hızlandırmak ve Batı'nın bilimsel çalışmalarından faydalanmak. Açıklama:

  Tercüme Odası, XIX. yüzyılda kurulan ve Avrupa'daki bilimsel eserleri Türkçeye tercüme etme amacıyla oluşturulan bir kurumdur. 3. Osmanlı'da astronomi alanında yapılmış önemli tercümelerden üç örnek veriniz.


 4. Cevap: - Zîc-i Kopernik (Kopernik'in Zîci) - Mecmûatü Hey'et el-Kadîme ve'l-Cedîde (Eski ve Yeni Astronomi Mecmuası) - Mir'ât el-'Âlem (Evrenin Aynası) Açıklama:

  Bu tercümeler, Osmanlı'da modern astronominin tanınmasına ve gelişmesine katkı sağlamıştır. 5. Osmanlı Devleti'nde mesleki yüksek öğretim alanında açılan okullardan üç örnek veriniz.


 6. Cevap: - Ameli Ziraat Mektebi - Mekteb-i Sanayi - Mühendisîn-i Mülkiye ve Islâh-ı Sanayî Mektebi Açıklama: 7. Osmanlı'da modern bilim kurumlarının oluşturulması için yapılan çabalardan ikisini yazınız.


 8. Cevap: - Bakteriyolojihane-i Şahane'nin kurulması - Rasathane-i Amire'nin kurulması Açıklama: 9. XV. yüzyılda Osmanlı tıbbında önemli bir bilim insanı olan Sabuncuoğlu Şerafeddin'in hangi eserinden ve bu eserin içeriğinden bahsediniz.


 10. Cevap: Sabuncuoğlu Şerafeddin'in "Cerrahiyetü'l-haniye" adlı eseri, çağın tıp bilimine hizmet etmiştir. Eserde 138 tedavi resmi, 168 cerrahi müdahale aleti resmi ve ameliyat ve tedavi şekillerini anlatan minyatürler bulunmaktadır. Genel cerrahi, çocuk hastalıkları, kulak-burun-boğaz, akıl hastalıkları ve kadın doğum gibi alanlarda birçok hastalığın kendi yöntemleriyle tedavi edildiği eserde, dağlama ve kırık-çıkık tedavileri hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca deri kanseri ve burun kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler de yer almaktadır. Açıklama:

  Bu soru, Sabuncuoğlu Şerafeddin ve "Cerrahiyetü'l-haniye" eseri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 11. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde İstanbul'u bilim merkezi hâline getiren bilim insanı kimdir?


 12. Cevap: Ali Kuşçu Açıklama:

  Bu soru, Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde İstanbul'u bilim merkezi hâline getiren bilim insanını belirlemeyi amaçlamaktadır. 13. Ali Kuşçu'nun hangi matematik kitapları günümüze ulaşmıştır?


 14. Cevap: Er-Risâletu'l-Muhammediyye fî'l- Hisâb ve Risâle der İlm-i Hisâb. Açıklama:

  Ali Kuşçu, matematik üzerine çok sayıda eser kaleme almıştı. 15. Semerkant Gözlemevi'nde kullanılan en büyük gözlem aracının adı nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Sudüs-i Fahrî Açıklama:

  Sudüs-i Fahrî, 40,4 m yarıçapında taştan yapılmış bir meridyen yayıdır. 17. İslam dünyasında "rubu tahtası" olarak adlandırılan aletin kullanımını açıklayınız.


 18. Cevap: Açısını ölçmek istediğimiz yıldızın ufka göre yüksekliğini ölçmeye yarar. Açıklama:

  Kadran, özellikle denizlerde yerel zamanı saptamak için kullanılan önemli bir astronomi aletidir. 19. Süleyman el-Mehrî'nin yaptığı önemli coğrafi tespitlerden bahsediniz.


 20. Cevap: Afrika ile Güneydoğu Asya arasındaki uzaklıkları kaydetmiştir. Açıklama:

  Bu tespitler, modern verilere oldukça yakındır ve Süleyman el-Mehrî'nin yetenekli bir denizci ve coğrafyacı olduğunu göstermektedir. 21. Merâga Rasathanesi'nin çalışma ve gözlem aletleri açısından hangi yörelere örnek olmuştur?


 22. Cevap: Doğu'da (Pekin, Semerkant ve İstanbul) Açıklama:

  Merâga Rasathanesi, hem Batı'da hem de Doğu'da diğer gözlemevlerine ilham kaynağı olmuştur, bu da onun bölgesel ve küresel etkisini göstermektedir. 23. Klasik türde hareketli nişangahlı alet hakkında bilgi açıklayınız.


 24. Cevap: Hareketli nişangahlı alet, açı ölçümünde kullanılan bir alettir. Bir açının bir koluna sabitlenmiş, diğeri hareketli iki nişangahtan oluşur. Hareketli nişangahın açısal hareketi, ölçekli bir kadranda okunur. Açıklama:

  Hareketli nişangahlı alet, bir yıldızın yüksekliğini veya iki yıldız arasındaki açısal mesafeyi ölçmek için kullanılabilir. 25. X. yüzyılın sonunda tıp eğitimi nasıl verilmekteydi?


 26. Cevap: Üç farklı şekilde: * Hastanelerde bulunan merkezlerde eğitim veren tıp okulları * Özel okullar * Usta-çırak ilişkisi içinde verilen eğitim Açıklama:

  Tıp eğitimi alan öğrenciler, teorik tıp eğitimini kütüphanelerde kitap okuyarak, pratik tıp eğitimini ise hastanelerde almışlardır. 27. Eczacılığın İslam dünyasında gelişimi hakkında bilgi veriniz.


 28. Cevap: Tıp bilimine bağlı olarak gelişmiş ve ilk eczane 765'te Bağdat'ta açılmıştır. IX. yüzyıldan itibaren içinde ilaç yapım laboratuvarı bulunan eczaneler ortaya çıkmış; toz, şurup, macun gibi türlü şekillerde ilaçlar üretilmiştir. Açıklama:

  Eczacılar, hekimlerin öngördüğü ilaçları "kökçü, otçu, attar" adı verilen esnaflardan temin ederdi. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Osmanlı ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri madencilikti.
  2. (.....) XVIII. yüzyılda Osmanlı madenciliği Batı teknolojisinin gerisindeydi.
  3. (.....) 1874'te Osmanlı Devleti'nin ilk maden mektebi kuruldu.
  4. (.....) Lale Devri'nde reform modeli olarak Avrupa tekniği kullanılmaya başlandı.
  5. (.....) XVIII. yüzyılda ilk mühendishaneler askerî alanda açıldı.
  6. (.....) Tercümeler, Osmanlı fikir ve bilim hayatının gelişimini derinden etkilemiştir.
  7. (.....) Pierre-Hubert Nysten'in tıp sözlüğü, "Lûgat-ı Tıbbiye" adıyla Türkçeye çevrilmiştir.
  8. (.....) Hekimbaşı Subhizâde Abdülaziz Efendi, Herman Boerhaave'nin "Aforizmalar"ını Türkçeye tercüme etti.
  9. (.....) Coğrafya alanında önemli çalışmalara XVIII. yüzyılda başlandı.
  10. (.....) Paris Sefaretnamesi, Batı'nın gelişim dinamiklerini Osmanlı'ya aktardı.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ali Kuşçu, Osmanlı'nın yetiştirdiği bir bilim insanıdır.
  2. (.....) Ali Kuşçu, matematik, astronomi ve felsefe alanlarında çalışmıştır.
  3. (.....) Ali Kuşçu, Aristocu fizik ilkelerini benimsemiştir.
  4. (.....) Ali Kuşçu, matematiğin evrensel bir dil olduğunu savunmuştur.
  5. (.....) Ali Kuşçu, matematik derslerinin medrese müfredatına alınmasını sağlamıştır.
  6. (.....) Fatih Sultan Mehmet, bilime ve eğitime önem vermemiştir.
  7. (.....) Sahn-ı Seman Medreseleri, İstanbul'da inşa edilmiştir.
  8. (.....) Sahn-ı Seman Medreseleri'nde sadece dini dersler okutulmuştur.
  9. (.....) Takiyüddin, III. Murat Dönemi'nde yaşamıştır.
  10. (.....) Takiyüddin, bir rasathane kurmuştur.

 32. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 33. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Mehmed Said Efendi
  b. Erzurumlu İbrahim Hakkı
  c. Lafitte-Clavé
  d. Gelenbevi İsmail Efendi
  e. Hüseyin Rıfkı Tamani
  f. İshak Efendi
  g. Derviş Paşa
  h. Vidinli Tevfik Paşa
  ı. Kırımlı Aziz Bey
  i. Fatin Gökmen
  1. Astronomiye ilgi duymuş mutasavvıf ve alim
  2. Mühendishane'de istihkâmcılık dersleri vermiş Fransız uzman
  3. III. Selim'in takdirini kazanmış topçu subayı
  4. Modern Batı biliminin Osmanlı'ya girişine öncülük etmiş matematikçi
  5. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahaneyi bitirmiş kimyager
  6. Kimya biliminin temelini atmış alim
  7. Usul-i Kimya adlı eseriyle tanınan kimyager
  8. Balistik ve tüfek üretimi üzerine araştırmalar yapmış askeri
  9. İlk Türkçe kimya kitabı olan Kimya-yı Tıbbi'yi yazmış akademisyen
  10. Kandilli Rasathanesi'nin kurucusu meteorolog

 34. Cevap: 1.b 2.c 3.d 4.e 5.i 6.g 7.g 8.h 9.ı 10.i Açıklama:

  Metinde yer alan bilgilere göre eşleştirmeler yapılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 12.sınıf İslam bilim tarihi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı'nın Batı'nın bilimsel çalışmalarından yararlanma çabalarını kavramak.

Osmanlı'nın Batı'dan astronomi alanındaki bilgi transferini anlamak.

Öğrenciler, Osmanlı'da mesleki yüksek öğretim alanındaki gelişmeleri fark ederler.

Öğrenciler, Osmanlı'da modern bilimin gelişmesi için yapılan çalışmaları kavrarlar.Soru 1

Öğrenciler, Sabuncuoğlu Şerafeddin'in önemli bir tıp bilim insanı olduğunu ve "Cerrahiyetü'l-haniye" adlı eserinin tıp alanında önemli bir kaynak olduğunu öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Ali Kuşçu'nun Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde İstanbul'u bilim merkezi hâline getirdiğini öğreneceklerdir.

Ali Kuşçu'nun matematik alanındaki çalışmalarını tanımak.

Semerkant Gözlemevi'nin astronomik gözlemler için kullandığı büyük boyutlu aletleri öğrenme.

Öğrenciler, kadranın işlevini anlayabilecekler.

Öğrenciler, Müslüman denizcilerin coğrafi keşiflerdeki katkılarını anlayabilecekler.

Öğrenciler, Merâga Rasathanesi'nin İslam dünyasının dışındaki etkisini takdir edeceklerdir.

Öğrenciler, hareketli nişangahlı aletin işlevini ve nasıl kullanıldığını anlayacaklardır.

İslam dünyasında eğitim sisteminin yapısını anlama.

İslam dünyasında bilim alanındaki ilerlemeleri kavrama.

* Osmanlı madenciliğinin tarihçesi ve gelişim süreci * Osmanlı'nın Batılılaşma çabaları ve Avrupa'dan etkilenen alanlar * Tercümelerin Osmanlı bilim hayatındaki rolü * Modern tıbbın Osmanlı'ya girişi * Coğrafya biliminin Osmanlı'daki gelişimi * Batı'nın Osmanlı'da bilim ve düşünce üzerindeki etkisi

* Ali Kuşçu ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgi edinmek. * Osmanlı bilim dünyasının gelişimi hakkında bilgi edinmek. * Fatih Sultan Mehmet'in eğitim ve bilim konusundaki politikalarını öğrenmek. * Sahn-ı Seman Medreseleri ve önemini anlamak. * Takiyüddin'in astronomi alanındaki çalışmalarını öğrenmek.

Osmanlı Devleti'nin XVIII-XIX. yüzyıldaki bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri