12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Osmanlı'ya modern astronomin girişini sağlayan Fransız astronom kimdir?

  A) Pierre-Hubert Nysten    B) Noel Durret            
  C) Herman Boerhaave        D) Seyyid Ali Paşa        
  E) Behram Dımışkî                                    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Noel Durret'in Fransız Astronom olarak tanımlandığı ve Kopernik sisteminin Osmanlı'ya tanıtılmasında rol oynadığı belirtilmektedir. 3. Humbaracı Ocağı'nın ıslah çalışmaları hangi dönemde başlatılmıştır?

  A) XVII. yüzyıl     B) XVIII. yüzyıl   
  C) XIX. yüzyıl      D) XX. yüzyıl      
  E) XVI. yüzyıl                         

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Humbaracı Ocağı'nın ıslah çalışmalarının 18. yüzyıldan itibaren başladığı bilgisi yer almaktadır. 5. Osmanlı Devleti'nde veterinerlik alanındaki gelişmelere katkıda bulunan kurum hangisidir?

  A) Darülfünun              B) Bakteriyolojihane      
  C) Veteriner Okulu         D) Mühendisîn-i Mülkiye   
  E) Hendesehane                                       

 6. Cevap: C Açıklama:

  Veteriner Okulu, hayvancılığı ilerletmek ve hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek amacıyla açıldı. 7. Osmanlı'da sivil mühendislik eğitimi veren ilk okul hangisidir?

  A) Mekteb-i Hukuk-ı Şahane
  B) Mühendisîn-i Mülkiye ve Islâh-ı Sanayî
  C) Darülmuallimât
  D) Eczacı Mektebi
  E) Kaptan Çarkçı Mektebi

 8. Cevap: B Açıklama:

  Mühendisîn-i Mülkiye ve Islâh-ı Sanayî, mühendis ve mimar yetiştirmek amacıyla açılan ilk sivil mühendislik okuluydu. 9. Kimyager Derviş Paşa'nın hangi eseri inorganik kimya alanında önemlidir?

  A) Usul-i Kimya                 B) Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye   
  C) Zeyl-i Usul-i Cebir          D) Kimya-yı Tıbbi              
  E) Ma'rifetnâme                                                

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kimyager Derviş Paşa'nın Usul-i Kimya eseri, inorganik kimya alanındaki temel bir eserdir. 11. XIX. yüzyılın ünlü bir astronom ve meteorologu olan Fatin Gökmen'in kurduğu kuruluş hangisidir?

  A) Tıphane-i Amire
  B) Cerrahhane-i Amire
  C) Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane
  D) Kandilli Rasathanesi
  E) Darülfünun-ı Osmani

 12. Cevap: D Açıklama:

  Fatin Gökmen, Kandilli Rasathanesi'nin kurucusudur. 13. Sahn-ı Seman Medresesi'nin kuruluşunda hangi bilim insanı yer almıştır?

  A) Hayrullah Efendi          B) Sabuncuoğlu Şerafeddin   
  C) Ali Kuşçu                 D) Hacı Paşa                
  E) Karl Ambroise Bernard                                 

 14. Cevap: C Açıklama:

  Ali Kuşçu, Sahn-ı Seman Medresesi'nin kuruluşunda yer almış ve müfredatını düzenlemiştir. 15. Ali Kuşçu'nun teorik yaklaşımı hangi bilim dalında görülmüştür?

  A) Matematik    B) Astronomi    C) Tıp    D) Fizik    E) Edebiyat    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Ali Kuşçu astronomiye teorik olarak yaklaşmıştır. 17. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bilim merkezinde hangi alanlar öğretilmiyordu?

  A) Hadis    B) Fizik    C) Kimya    D) Tarih    E) Astronomi    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Fatih Camii'nin yanına inşa edilen Sahn-ı Seman medreselerinde hadis, tefsir, fıkıh, fizik, kimya, astronomi gibi naklî ve aklî bilimler öğretiliyordu, ancak tarih öğretilmiyordu. 19. Aşağıdakilerden hangisi Akşemsettin'in bilim alanındaki çalışmalarından biri DEĞİLDİR?

  A) Tıp    B) Astronomi    C) Edebiyat    D) Matematik    E) Eczacılık    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Akşemsettin'in bilim alanındaki çalışmaları arasında edebiyat bulunmamaktadır. 21. İslam astronomlarının hangi teorilerinin Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin oluşmasında etkili olduğu metinde belirtilmektedir?

  A) Yer Merkezli Evren        B) Ptolemaik Evren          
  C) Aristotelesçi Evren       D) İbni Sina Evreni         
  E) Nasîruddîn Tûsî Evreni                                

 22. Cevap: E Açıklama:

  Metinde, İslam astronomlarının alternatif modeller ortaya koymasının Kopernik'in teorisinin oluşmasında etkili olduğu belirtilmekte ve Nasîruddîn Tûsî'nin modeli örnek olarak verilmektedir. 23. Semerkant Gözlemevi'nde kullanılan ve günümüz teleskoplarının öncüsü olarak kabul edilen alet hangisidir?

  A) Halkalı küre     B) Sudüs-i Fahrî   
  C) Rub-ı Daire      D) Tahta kadran    
  E) Teodolit                            

 24. Cevap: E Açıklama:

  Metinde, teodolitin Semerkant Gözlemevi'nde kullanıldığı ve teleskopların öncüsü olduğu belirtilmektedir. 25. İslam dünyasında "rubu tahtası" olarak adlandırılan astronomi aleti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Usturlap        B) Kadran         
  C) Pusula          D) Yakup sopası   
  E) Kum saati                         

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kadran, yıldızların ufka göre açılarını veya Güneş'i kullanarak zamanı ölçmeyi sağlayan bir astronomi aletidir. 27. İslam denizcilerinden Hint Okyanusu'na ulaşan Portekizli denizciye ne ad verilir?

  A) Ahmed İbn Mâcid
  B) Vasco da Gama
  C) Süleyman el-Mehrî
  D) Zerkali
  E) İbrahim bin Yahya el Tecibi en Nekkaş

 28. Cevap: B Açıklama:

  Vasco da Gama, Ümit Burnu'nu bularak Hindistan'a ulaşan Portekizli denizcidir. 29. Merâga Rasathanesi'nde hangi aletin icadı Müeyyeddin el-Urdî'ye atfedilir?

  A) Torkidum          B) Azimut Kadranı   
  C) Mükemmel Alet     D) Çemberli Küre    
  E) Uluğ Bey Zîci                         

 30. Cevap: C Açıklama:

  Mükemmel Alet olarak bilinen gözlem aleti, Merâga Rasathanesi'nde Müeyyeddin el-Urdî tarafından icat edilmiştir. 31. Merâga Rasathanesi, Batı'da olduğu gibi hangi Doğu şehirlerine gözlemevlerine örnek olmuştur?

  A) Tebriz, İsfahan ve Şiraz
  B) Bağdat, Kahire ve Şam
  C) Pekin, Semerkant ve İstanbul
  D) Endülüs, Fas ve Tunus
  E) Hindistan, Çin ve Japonya

 32. Cevap: C Açıklama:

  Merâga Rasathanesi, Pekin, Semerkant ve İstanbul'daki gözlemevlerine örnek olmuştur. 33. XIII. yüzyılda İslam hastanelerinde bulunan hangi özellik aşağıdakilerden biri değildir?

  A) Farklı hastalıklar için ayrılmış koğuşlar
  B) Eczane
  C) Yoğun bakım ünitesi
  D) Kütüphane
  E) Öğrenci eğitim salonları

 34. Cevap: C Açıklama:

  Yoğun bakım üniteleri XIII. yüzyılda İslam hastanelerinde bulunmuyordu. 35. Abbasi halifeleri, Cündişâpûr Tıp Okulu ile hangi şekilde ilişki kurmuştur?

  A) Okulu kapattılar ve yerine yeni bir tıp okulu kurdular.
  B) Okuldan doktorları Bağdat'a getirdiler ve bir hastane kurdular.
  C) Okulun müfredatını değiştirdiler ve kendi görüşlerini öğrettiler.
  D) Okulun binalarını yıktılar ve yerine bir cami inşa ettiler.
  E) Okulun yönetimini kendi adamlarına devrettiler.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Abbasi halifeleri Bağdat'a Cündişâpûr Tıp Okulu'ndan doktorlar getirdiler ve bir hastane kurdular. 37. İslam dünyasında eczacılık, hangi dönemde kendine has bir yapıya kavuşmuştur?

  A) Emevi Dönemi        B) Abbasiler Dönemi   
  C) Selçuklu Dönemi     D) Osmanlı Dönemi     
  E) Memlük Dönemi                             

 38. Cevap: B Açıklama:

  Abbasiler Dönemi'nde eczacılık kendine has bir yapıya kavuşmuştur ve ilk eczane 765'te Bağdat'ta açılmıştır. 39. El-Cezerî'nin eserinde hangi mekanik aletlerin tasarımı ayrıntılı olarak verilmiştir?

  A) Saatler              B) Sulama sistemleri   
  C) Gemiler              D) Savaş araçları      
  E) Mimarlık yapıları                           

 40. Cevap: A Açıklama:

  El-Cezerî'nin eserinde su saatleri, mumlu saatler, eşit saatler gibi mekanik aletlerin tasarımı ayrıntılı olarak verilmiştir. 41. Hayvan Gücünden Yararlanarak Suyu Yukarı Çıkaran Araç hangi prensipten yararlanır?

  A) Buharlı güç           B) Elektriksel güç      
  C) Denge prensibi        D) Yerçekimi prensibi   
  E) Basınç prensibi                               

 42. Cevap: C Açıklama:

  Hayvan Gücünden Yararlanarak Suyu Yukarı Çıkaran Araç, denge prensibinden yararlanılarak kepçenin yukarı kaldırılması esasına dayanır. 43. Kutbüddin eş-Şîrâzî'nin çalışmalarını topladığı eserinin adı nedir?

  A) Kitâb el-Fihrist
  B) İhya-i Ulum el-Din
  C) Nihayetü'l İdrak fi Dinîyet el-Eflâk
  D) El-Kanun fi't-Tıb
  E) İbni Sina Kanunu

 44. Cevap: C Açıklama:

  Kutbüddin eş-Şîrâzî'nin mekanik, optik ve jeoloji konularındaki çalışmalarını "Nihayetü'l İdrak fi Dinîyet el-Eflâk" adlı eserinde toplamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf İslam bilim tarihi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Astronomi alanındaki bilimsel etkileşimleri anlama.

Askeri alandaki modernleşme çabalarını anlama.

Osmanlı Devleti'ndeki mesleki eğitimin önemini anlamak

Osmanlı Devleti'ndeki bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri araştırmak

Osmanlı'da bilimsel ilerlemenin alanlarını belirlemek.

Osmanlı'nın bilimsel ve teknik alandaki gelişmelerini değerlendirmek.

Osmanlı Devleti'nde bilim merkezlerinin kuruluşunu ve önemini anlar.

İslam bilim insanlarının bilimsel yöntemlerini ve yaklaşımlarını değerlendirir.

Osmanlı bilim merkezinin kuruluşunu, amaçlarını ve öğretilen alanları açıklar.

XV. yüzyıl Osmanlı bilim insanlarının çok yönlü çalışmalarını örneklendirir.

İslam astronomisinin Batı'daki astronomi çalışmalarına katkılarını değerlendirmek

İslam astronomlarının kullandığı gökyüzü gözlem araçlarını tanımak

İslam dünyasında geliştirilen astronomi aletlerini tanıma.

İslam denizcilerinin Avrupalı denizcilere rehberlik etme rolünü anlama.

Merâga Rasathanesi'nde kullanılan astronomik aletler hakkında bilgi sahibi olma ile ilgili olmalıdır.

Merâga Rasathanesi'nin İslam dünyası ve Batı üzerine etkisini anlama ile ilgili olmalıdır.

İslam hastanelerinin özelliklerini tanımak.

Abbasi halifelerinin tıp eğitimine verdikleri önemi anlamak.

İslam dünyasındaki eczacılığın gelişimini anlama

İslam dünyasındaki mühendislik çalışmalarını anlama

Mekanik alanında geliştirilen araçları tanımak

İslam bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları tanımak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri