12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam denizciliğinin öncülük ettiği Avrupalı denizcilerden biridir?

  A) Kristof Kolomb        B) Vasco da Gama        
  C) Ferdinand Magellan    D) Amerigo Vespucci     
  E) James Cook                                    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Vasco da Gama'nın Hindistan'a ulaşmasında Arap denizcilerin kılavuzluğundan faydalandığı belirtilmektedir. 3. Meraga Rasathanesi'nde geliştirilen, yıldızların yüksekliğini ve azimutunu belirlemede kullanılan gözlem aletine ne ad verilir?

  A) Duvar Kadranı         B) Çift Kadranlı Alet   
  C) Mükemmel Alet         D) Azimut Kadranı       
  E) Gök Küresi                                    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Mükemmel Alet, bir yıldızın yüksekliğini ve azimutunu belirlemede kullanılan bir gözlem aletidir. 5. XIII. yüzyılda küçük kan dolaşımını keşfeden Müslüman hekim kimdir?

  A) İbn Sina    B) İbn Nefis    C) Galen    D) Hipokrat    E) Aristo    

 6. Cevap: B Açıklama:

  İbn Nefis, küçük kan dolaşımını keşfeden ilk hekimdir. 7. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında hastanelerde ücretsiz olarak sağlanan bir hizmetti?

  A) Eczane          B) Kütüphane      
  C) Ameliyat        D) Özel oda       
  E) Özel hemşire                      

 8. Cevap: C Açıklama:

  İslam dünyasında hastanelerde, hastaların ırk, din veya mezhep ayrımı yapılmaksızın ücretsiz olarak tedavi edilmesi ve ameliyat yapılması sağlanıyordu. 9. İbn Nefis'in küçük kan dolaşımı hakkındaki çiziminde gösterilen kırmızı renkli hatlar hangi damarları temsil ediyordu?

  A) Atardamarlar       B) Toplardamarlar    
  C) Kılcal damarlar    D) Lenf damarları    
  E) Arteryoller                             

 10. Cevap: B Açıklama:

  İbn Nefis'in çiziminde kırmızı renkli hatlar, kalbin akciğerlere pompaladığı ve akciğerlerden kalbe geri dönen kanı taşıyan toplardamarları temsil ediyordu. 11. El-Cezerî'nin hangi aracı yer çekimi kuvvetiyle çalışmaktadır?

  A) Abdest almak için düzenlenmiş otomat
  B) Kan alma teknesi
  C) Kayık su saati
  D) Mumlu saat
  E) Suyu yukarı çıkaran araç

 12. Cevap: A Açıklama:

  El-Cezerî'nin tasarladığı tüm araçlar yer çekimi kuvvetiyle çalışmaktadır. 13. Endülüs'teki bilimsel gelişmelerin önündeki en önemli engel neydi?

  A) Halkın eğitimsiz olması
  B) Yöneticilerin ilgisizliği
  C) Ekonomik sıkıntılar
  D) Coğrafi konumun elverişsizliği
  E) Savaşların olması

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Endülüs'te bilimsel gelişmelerin yöneticilerin desteğiyle gerçekleştiği ve halkın eğitimli olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle yanlış seçenekler C, D ve E'dir. Metinde halkın eğitimsizliğine ilişkin bir bilgi yer almamaktadır, bu nedenle A seçeneği de yanlıştır. 15. Endülüs'te doğan ve Aristoteles'in eserlerini yorumlayan ünlü filozof kimdir?

  A) İbn Sînâ    B) Farabi    C) İbn Rüşd    D) İbn Tufeyl    E) El-Gazzâlî    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, İbn Rüşd, Endülüs'te doğmuş ve Aristo'nun eserlerini yorumlamış bir filozoftur. 17. İslam bilimi Batı'ya nasıl yollarla aktarılmıştır?

  A) Sadece İber Yarımadası üzerinden
  B) Sadece Güney İtalya üzerinden
  C) İber Yarımadası, Güney İtalya ve Haçlı Seferleri
  D) Sadece Haçlı Seferleri
  E) Sadece tercüme yoluyla

 18. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, İslam bilimi Batı'ya İber Yarımadası, Güney İtalya ve Haçlı Seferleri yoluyla aktarılmıştır. 19. İbn Heysem'in karanlık oda deneyini ilk olarak yaptığı zamandan itibaren Avrupa'da kullanılmaya başlanan zamana ne kadar süre geçmiştir?

  A) 5 yüzyıl    B) 6 yüzyıl    C) 7 yüzyıl    D) 9 yüzyıl    E) 10 yüzyıl    

 20. Cevap: D Açıklama:

  İbn Heysem'in karanlık oda deneyini yaptığı XI. yüzyıldan Avrupa'da kullanılmaya başlandığı XV. yüzyıla kadar yaklaşık 9 yüzyıl geçmiştir. 21. Bîrûnî'nin "Kanûnu'l-Mes'udî" adlı eseri hangi bilim dallarını içerir?

  A) Matematik, astronomi, jeoloji
  B) Fizik, kimya, biyoloji
  C) Astronomi, trigonometri, jeodezi
  D) Tıp, felsefe, edebiyat
  E) Tarih, coğrafya, arkeoloji

 22. Cevap: C Açıklama:

  "Kanûnu'l-Mes'udî" eseri astronomi, trigonometri, jeodezi, meteoroloji, coğrafya ve peygamberler tarihi gibi alanları kapsar. 23. Ömer Hayyam'ın cebir alanındaki önemli katkılarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rasyonel ve irrasyonel sayıların işlemlerde kullanılabileceğini göstermesi
  B) Üçüncü dereceden denklemler için geometrik çözümler geliştirmesi
  C) Cebiri aritmetikten kesin olarak ayırması
  D) Karekök alma yöntemlerini keşfetmesi
  E) Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizmesi

 24. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Ömer Hayyam'ın üçüncü dereceden denklemlere koni kesitlerini kullanarak geometrik çözümler getirdiği belirtilmektedir. 25. Abdurrahman el-Hâzinî'nin "Mizân el-Hikme" adlı eserindeki fiziksel yasalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Suyun özgül ağırlığının sıcaklık derecesine bağlı olması
  B) Hareket eden nesnelerde ivmenin sabit olması
  C) Işığın kırılma açısının geliş açısıyla doğru orantılı olması
  D) Elektrik yüklerinin birbirini çekmesi
  E) Sesin havada dalgalar şeklinde yayılması

 26. Cevap: A Açıklama:

  Metinde el-Hâzinî'nin suyun özgül ağırlığının sıcaklığa bağlı olduğunu tespit ettiği belirtilmektedir. 27. Gazâlî'ye göre, ilmin amacı nedir?

  A) Zenginlik elde etmek
  B) Güç sahibi olmak
  C) Ahlaki erdemleri geliştirmek
  D) Yaratıcıya yakınlaşmak
  E) Toplumsal sorunları çözmek

 28. Cevap: D Açıklama:

  Gazâlî, ilmin amacının insanın nefsini arındırması ve Allah'a daha çok yaklaşması olduğunu savunur. 29. X. yüzyılda matematik alanındaki en önemli bilim insanlarından biri kimdir?

  A) Ebu'l-Vefa el-Buzcani
  B) Ebu Sehl el-Kuhi
  C) Suleyman b. Hasan İbn Culcul
  D) Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhi
  E) Ali ibn Abbas (El-Mecûsî)

 30. Cevap: A Açıklama:

  Metne göre, Ebu'l-Vefa el-Buzcani, trigonometrik fonksiyonları bir bütün olarak ele almış ve logaritma çizelgeleri yapımında yeni bir metot ortaya koymuştur. 31. İslam coğrafyasında bölgesel haritaları çizme konusunda öncü rol oynayan coğrafya okulu hangisidir?

  A) Irak Coğrafya Okulu      B) Belh Coğrafya Okulu     
  C) Bağdat Coğrafya Okulu    D) Kahire Coğrafya Okulu   
  E) Şam Coğrafya Okulu                                  

 32. Cevap: B Açıklama:

  Belh Coğrafya Okulu, İslam dünyasının çeşitli yerlerinin bölgesel haritalarını çizmiştir. 33. İslam coğrafyacısı el-İstahrî'nin dünya haritasının en önemli özelliği nedir?

  A) Dünya haritasının merkezine Kudüs'ü almıştır.
  B) Dünya haritasında iklim bölgelerini göstermiştir.
  C) Dünya haritasında Müslüman olmayan ülkeleri de göstermiştir.
  D) Dünya haritasında enlem ve boylam çizgilerini kullanmıştır.
  E) Dünya haritasında sadece Asya kıtasını göstermiştir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Belh Coğrafya Okulu'na mensup olan el-İstahrî, İslam ülkelerini iklimlere ayırmış ve her iklimin ayrı bir haritasını çizmiştir. 35. Makdisî'nin coğrafi çalışmalarının en önemli özelliği hangisidir?

  A) Astronomik coğrafya üzerine odaklanması
  B) İslam dünyasını Arap ve Acem ülkeleri olarak ikiye ayırması
  C) Sosyoekonomik ve sosyokültürel verilere yer vermesi
  D) Dünyanın gerçek şeklini gösteren bir haritalar çizmesi
  E) İklim bölgelerini detaylı bir şekilde incelemesi

 36. Cevap: C Açıklama:

  Makdisî, çalışmalarıyla "erken dönem coğrafya"yı günümüzdeki "beşeri coğrafya"ya dönüştürdü; yani çalışmaları, o bölge insanının sosyoekonomik ve sosyokültürel yönlerine odaklandı. 37. Stereografik iz düşümü tekniği haritacılıkta neden önemlidir?

  A) Haritalarda doğu-batı ve kuzey-güney doğrultularını doğru bir şekilde gösterir.
  B) Küresel nesneleri düzleme aktarmak için kullanılır.
  C) Mercator izdüşümünden daha hassas sonuçlar verir.
  D) Uzun mesafeleri kısa bir mesafe gibi gösterir.
  E) Yalnızca yüksek enlemlerde kullanılır.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Stereografik iz düşümü tekniği, haritalarda doğu-batı ve kuzey-güney doğrultularını mümkün olduğunca doğru bir şekilde göstermeyi amaçlar, bu da deniz yolları ve yerleşimler arasındaki mesafeleri tam olarak hesaplamada çok önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam denizciliğinin Avrupa denizcileri üzerindeki etkisini kavramak

İslam astronomisindeki gözlem aletlerini tanıma

İslam tıbbının önemli figürlerini ve katkılarını anlama

İslam medeniyetinde sağlık kurumlarındaki ücretsiz hizmetleri anlama.

İbn Nefis'in küçük kan dolaşımı hakkındaki keşfini kavrama.

El-Cezerî'nin mekanik araçlarının çalışma prensiplerini kavrama.

Endülüs'teki bilimsel gelişmelerin sebeplerini anlamak.

İslam bilim insanlarını tanıtmak.

İslam biliminin Batı'ya aktarılma yöntemlerini anlatmak.

İslam bilim adamlarının çalışmalarının Avrupa bilim tarihine katkısını anlamak.

İslam bilim adamlarının çok yönlü çalışmalarını ve bilimsel katkılarını öğrenmek.

Cebir ve geometri alanındaki bilimsel gelişmeleri anlama

Fizik alanındaki bilimsel gelişmeleri tanımaSoru 1

İslam felsefesinde bilginin niteliğini ve amacını kavramak

X. yüzyılda matematik alanındaki önemli bilim insanlarını tanıyabilme.

İslam coğrafyasındaki okulları ve katkılarını bilmek.

İslam coğrafyacıları ve eserlerinin özelliklerini bilmek.

Makdisî'nin coğrafi çalışmalarının önemini kavramak.

Stereografik iz düşümü tekniğinin önemini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri