12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1

12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 CEVAPLARI

 1. Michelson-Morley deneyinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Esirin varlığını ispatlamak
  B) Esirin olmadığını ispatlamak
  C) Işık hızını ölçmek
  D) Elektromanyetik dalgaların yayılması için ortam gerekliliğini araştırmak
  E) Kara deliklerin özelliklerini incelemek

 2. Cevap: B Açıklama:

  Michelson-Morley deneyi, ışık hızını etkileyen ve esir olarak adlandırılan varsayımsal bir ortamın varlığını araştırmak için tasarlanmıştır. 3. Michelson-Morley deneyinin sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Esir, tüm evreni dolduran ve ışık hızını etkileyen bir ortamdır.
  B) Işık hızı, gözlemcinin hareketinden bağımsızdır.
  C) Işık hızı, gözlemcinin hareket yönüne bağlıdır.
  D) Elektromanyetik dalgalar için bir ortam gereklidir.
  E) Newton fiziği, tüm hız aralıklarında geçerlidir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Michelson-Morley deneyi, ışık hızının gözlemcinin hareketinden bağımsız olduğunu göstermiştir. 5. Özel göreliliğin temel postülalarından hangisi yanlıştır?

  A) Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır.
  B) Boşlukta ışığın hızı, tüm gözlemciler için sabittir.
  C) İvmeli hareket her zaman eylemsiz bir referans sistemine dönüştürülebilir.
  D) Zaman aralığı ölçümleri, ölçümün yapıldığı referans sistemine bağlıdır.
  E) Uzunluk ölçümleri, ölçümün yapıldığı referans sistemine bağlıdır.

 6. Cevap: C Açıklama:

  İvmeli hareket eylemsiz bir referans sistemine dönüştürülemez. 7. Işık hızına yakın bir hızla hareket eden bir uzay gemisindeki gözlemciye göre, gemideki saatin yeryüzündeki bir saate göre ne olacağı beklenir?

  A) Daha yavaş çalışır     B) Daha hızlı çalışır    
  C) Aynı hızda çalışır     D) Hiçbir etkisi olmaz   
  E) Zaman durur                                     

 8. Cevap: A Açıklama:

  Özel göreliliğe göre hareketli saatler daha yavaş çalışır. 9. Siyah cisim ışıması, cismin sıcaklığına bağlı olarak yapılır. Aşağıdakilerden hangisi siyah cisim ışımasının doğrudur?

  A) Cismin sıcaklığı arttıkça maksimum ışıma dalga boyu azalır.
  B) Cismin sıcaklığı arttıkça toplam ışıma şiddeti azalır.
  C) Cismin sıcaklığı arttıkça maksimum ışıma şiddeti artar.
  D) Cismin sıcaklığı arttıkça ışıma tayfı morötesi bölgeye doğru kayar.
  E) Cismin sıcaklığı arttıkça ışıma tayfı kızılötesi bölgeye doğru kayar.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Siyah cisim ışımasında, cismin sıcaklığı arttıkça maksimum ışıma dalga boyu azalır (Wien'in Yer Değiştirme Yasası). 11. Solvay Konferansı hangi nedenle önemliydi?

  A) Kuantum mekaniğinin ilk kez tartışıldığı konferanstı.
  B) Newton fiziğinin yanlışlığının kanıtlandığı konferanstı.
  C) Özel görelilik kuramının ilan edildiği konferanstı.
  D) DNA'nın yapısının keşfedildiği konferanstı.
  E) Yerçekiminin dalga doğasını açıklayan konferanstı.

 12. Cevap: A Açıklama:

  5. Solvay Konferansı, modern kuantum teorisinin dünyaya açıklanması açısından tarihî bir dönüm noktasıydı. 13. Fotoelektrik olayında, ışık frekansı arttığında fotoelektronların kinetik enerjisi:

  A) Arttığı halde, maksimum kinetik enerjileri değişmez.
  B) Azaldığı halde, maksimum kinetik enerjileri değişmez.
  C) Hem arttığı hem de maksimum kinetik enerjileri artar.
  D) Hem azaldığı hem de maksimum kinetik enerjileri azalır.
  E) Değişmez.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Einstein'ın fotoelektrik denklemine göre, fotoelektronların kinetik enerjisi ışık frekansıyla doğru orantılıdır. 15. Hertz deneyinde, A ve B küreleri arasında bir elektrik akımı oluşmasının nedeni nedir?

  A) Elektromanyetik dalgaların indüklenmesi
  B) Elektronların serbestçe hareket etmesi
  C) İyonların hareket etmesi
  D) Yüzeyde yüklerin birikmesi
  E) Kutuplaşma
  Doğru

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hertz deneyinde, indüksiyon bobini tarafından oluşturulan elektromanyetik dalgalar, C ve D küreleri arasında bir elektrik akımına neden olur. 17. Fotoelektrik olayında, fotonların metalden elektron koparabilmesi için hangi koşul sağlanmalıdır?

  A) Fotonların enerjisi, metalin eşik enerjisinden küçük olmalıdır.
  B) Fotonların enerjisi, metalin eşik enerjisine eşit veya daha büyük olmalıdır.
  C) Metalin yüzeyi, yalıtkan bir malzemeyle kaplı olmalıdır.
  D) Fotonların frekansı, metalin eşik frekansından daha yüksek olmalıdır.
  E) Fotonların dalga boyu, metalin eşik dalga boyundan daha kısa olmalıdır.
  Doğru

 18. Cevap: B Açıklama:

  Fotoelektrik olayda, fotonların enerjisi, metalin eşik enerjisine eşit veya daha büyük olmalıdır. 19. Fotoelektrik olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Fotoelektrik olayı, ışığın tanecikli yapısını destekler.
  B) Fotoelektrik olayında foton soğrulur.
  C) Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi, ışığın şiddetine bağlıdır.
  D) Fotonun enerjisi, yüzeyin eşik enerjisinden büyük olmalıdır.
  E) Işığın dalga boyu arttıkça eşik enerjisi azalır.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi, ışığın frekansına bağlıdır, şiddetine değil. 21. Bir fotoelektrik deneyinde, metal yüzeyden koparılan elektronların maksimum kinetik enerjisi 2 eV olarak ölçülmüştür. Kullanılan ışığın frekansı 5 x 10^14 Hz ise, metalin eşik frekansı nedir?

  A) 1 x 10^14 Hz    B) 2 x 10^14 Hz   
  C) 3 x 10^14 Hz    D) 4 x 10^14 Hz   
  E) 5 x 10^14 Hz                      

 22. Cevap: A Açıklama:

  Eşik enerji formülüne göre, f0 = (E - EK) / h, burada E fotonun enerjisi, EK fotoelektronun kinetik enerjisi ve h Planck sabitidir. 23. Fotoelektrik olayında, bir fotonun bir elektronu sökmesi için hangi koşulun sağlanması gerekir?

  A) Fotonun enerjisinin elektronun bağlanma enerjisinden büyük olması
  B) Fotonun dalga boyunun elektronun dalga boyundan küçük olması
  C) Fotonun frekansının elektronun frekansından düşük olması
  D) Fotonun momentumunun elektronun momentumundan büyük olması
  E) Fotonun spininin elektronun spinine eşit olması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Fotoelektrik olayda, bir fotonun bir elektronu sökmesi için fotonun enerjisinin elektronun bağlanma enerjisinden büyük olması gerekir. 25. Aşağıdakilerden hangisi fotoselde maksimum akımın artmasına neden olur?

  A) Katoda düşen fotonların enerjisinin azaltılması
  B) Katoda düşen fotonların frekansının artırılması
  C) Katodun yüzey alanının küçültülmesi
  D) Katot ve anot arasındaki mesafenin artırılması
  E) Anot levhasının negatifleştirilmesi

 26. Cevap: B Açıklama:

  Fotoselde maksimum akım, katoda düşen fotonların enerjisinin artırılmasıyla artar. 27. Fotoelektrik olayı, aşağıdakilerden hangisinin enerjisi ile indüklenir?

  A) Morötesi ışık      B) Kızılötesi ışık   
  C) Mikrodalga         D) Radyo dalgaları   
  E) Ses dalgaları                           

 28. Cevap: A Açıklama:

  Fotoelektrik olayı, maddenin yüzeyine morötesi ışık gibi yüksek enerjili fotonların düşmesiyle gerçekleşir. 29. Bir fotosel, üzerine 500 nm dalga boyuna sahip bir ışık düşürülerek aydınlatıldığında, 2,5 eV maksimum kinetik enerjili fotoelektronlar yayar. Fotoselin yüzey malzemesinin eşik dalga boyu kaç nm'dir?

  A) 471    B) 529    C) 600    D) 800    E) 1000    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Eşik dalga boyu, fotoelektronların en düşük kinetik enerjiyle yayılabilecekleri dalga boyudur. Bu durumda, Planck sabiti (h=6,63 x 10^-34 J s), ışık hızı (c=3 x 10^8 m/s) ve elektronun yükü (e=1,6 x 10^-19 C) kullanılarak hesaplanabilir: Eşik dalga boyu = hc / (eV + Wkesme) = 6,63 x 10^-34 J s x 3 x 10^8 m/s / (2,5 eV + 0 eV) = 471 nm 31. Compton olayında, fotonun kaybı hangi formdadır?

  A) Enerji    B) Momentum    C) Kütle    D) Zaman    E) Uzunluk    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Compton olayında, foton elektronla çarpışmada enerji kaybeder. 33. Fotoelektrik olayı ve Compton olayı arasında aşağıdakilerden hangisi benzer bir özellik DEĞİLDİR?

  A) Işığın tanecik doğasını destekler
  B) Elektronların enerji kazandığı gözlemlenir
  C) Fotonin enerjisinin artmasıyla elektronun kinetik enerjisinin artması
  D) Fotonun soğurulması
  E) Fotonin momentum taşıması

 34. Cevap: D Açıklama:

  Compton olayında foton soğrulmazken, fotoelektrik olayında foton soğrulur. 35. Işığın taneciksel doğasının kanıtlarından biri hangisidir?

  A) Kırınım               B) Compton saçılması    
  C) Fotoelektrik olayı    D) Girişim              
  E) Yansıma                                       

 36. Cevap: B Açıklama:

  Compton saçılması, fotonun bir elektronla çarpışması sonucunda fotonun dalga boyunun değişmesi olayıdır ve ışığın taneciksel doğasının bir kanıtıdır. 37. Bir fotonun momentumu hangisine bağlıdır?

  A) Dalga boyuna    B) Frekansına     
  C) Enerjisine      D) Genliğine      
  E) Hızına                            

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bir fotonun momentumu enerjisine orantılıdır ve enerjisi arttıkça momentumu da artar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 Detayları

12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİK
  1. Comton ve De Broglie
  2. Fotoelektrik Olay
  3. Kuantum Fiziğine Giriş
  4. Özel Görelelik

Ayrıca 12.sınıf fizik dersi V. ünite modern fizik konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Özel görelilik teorisinin temel ilkelerini anlama

Özel görelilik teorisinin temel ilkelerini anlama

1. ÖZEL GÖRELİLİK: 1.1. Özel Görelilik Kuramının Temel Postülaları

1. ÖZEL GÖRELİLİK: 1.3. Zaman Genişlemesi

Siyah cisim ışımasının özellikleri.

Kuantum mekaniğinin tarihsel gelişimini anlama.

Fotoelektrik olayın özelliklerini anlama

Fotoelektrik olayın tarihsel gelişimini açıklar.

Fotoelektrik olayın temel prensiplerini açıklar.

* Işığın tanecikli yapısını anlamak. * Fotoelektrik olayın temel ilkelerini kavramak.

* Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisini hesaplayabilmek. * Işığın frekansı ile eşik frekansı arasındaki ilişkiyi anlamak.

3.5.3. Fotoelektrik olayını tanımlamak

3.5.3. Fotoseldeki akımın yoğunluğu ile fotonların enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklamak

Fotoelektrik olayının tanımını ve uygulanma alanlarını anlamak

Fotoelektrik olayının eşik dalga boyu ve foton enerjisi ile elektron kinetik enerjisi arasındaki ilişkiyi anlamak

Işığın tanecik doğasını anlamak

Işığın dalga-parçacık ikiliğini anlamak

Maddenin dalga-parçacık ikiliği

Fotonların özellikleri

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Fizik V. Ünite - Modern Fizik - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri